English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

34301. Import certifikátu vydavatele
34302. Dokončeno procent: %1. (Zpracováno záznamů souborů: %2 z %3.)
34303. Datový proud ADO nebyl otevřen.
34304. Zprávu zjišťování nelze deserializovat, protože název XmlQualifiedName X je prázdný.
34305. Neplatný popisovač monitoru.
34306. Přesměrování - více možností
34307. InvokeMethod Název metody - Metoda nepoužívá asynchronní vzorek.
34308. Zadaný popisovač kontextu neodkazuje na platný kontext.
34309. EndpointAddress: X, Přes:Y
34310. Neplatný kód ISRC.
34311. Člen hodnoty X
34312. Neplatná hodnota časového limitu %1!ws!
34313. K záznamu bylo přidáno více atributů, než je maximální povolený počet.
34314. Certifikát úřadu obsahuje neplatná data.
34315. Určený objekt adresáře není vázán na vzdálený prostředek.
34316. Adresa URL ikony odkazu na stránku s nápovědou
34317. Zadaná hodnota RegistryValueKind je neplatná.
34318. Instance s tímto názvem již v určeném svazku existuje.
34319. Adaptér naslouchání pro protokol %4, který podporuje kanál naslouchání v pracovním procesu %2 (obsluhujícím fond aplikací %1), narazil na chybu. Datové pole obsahuje číslo chyby.
34320. V konfiguračním oddílu CodeDom je pro název jazyka třeba zadat neprázdný řetězec.
34321. Zadané hodnoty QuotePrefix a QuoteSuffix nejsou stejné.
34322. Typ posunutí popisků
34323. show status
34324. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) pro %1 byla spuštěna.%2%3
34325. Ověřovač aplikace nalezl chybu v aktuálním procesu.
34326. Nastavení palety by bylo v konfliktu s již nastaveným indexem barvy.
34327. Odebrání se nezdařilo. %1
34328. Nelze nakonfigurovat jednotku %1 knihovny. Nebyly zadány informace, nezbytné pro ruční konfiguraci tohoto měniče, nebo kolidují s jiným zařízením v systému. Dochází k tomu obvykle tehdy, pokud se jednotka zařízení hlásí k více než jedné jednotce knihovny, nebo je-li jednotka obsažena v konfiguraci která nebyla v systému nalezena.
34329. Zadaný popisovač monitoru je neplatný.
34330. %1 zjistil, že zařízení '%2' nemůže sdělit svůj stav (%3).
34331. Hodnota atributu výchozí kolace neobsahuje identifikátor URI rozpoznaného řazení.
34332. Text označující textové pole pro potvrzení hesla
34333. Text zobrazený v katalogu nad popisem importované části
34334. Přidělování DHCP bylo automaticky vypnuto u adresy IP %1, protože tato adresa nepatří do oboru %2/%3, ze kterého jsou přidělovány adresy klientům DHCP. Chcete-li přidělování DHCP u této adresy IP zapnout, změňte obor tak, aby tuto adresu IP zahrnoval, nebo změňte adresu IP tak, aby patřila do oboru.
34335. Neplatný název čítače. Jeho délka musí být v rozsahu od X do Y. Nejsou povoleny uvozovky, řídicí znaky a úvodní a koncové mezery.
34336. Operace s pozdní vazbou nelze provést u polí s typy, pro něž má parametr Type.ContainsGenericParameters hodnotu True.
34337. Byly zjištěny chybějící výstupní soubory, minimální opětovné sestavení bude zakázáno.
34338. Odpověď obsahu serveru online není platná.
34339. Byl nalezen certifikát řadiče domény s identifikátorem GUID objektu počítače %1!S!.
34340. Od inicializace se nezdařilo přidělení %2 zpráv.
34341. Řetězec X není platný seznam názvů typů XAML. Seznamy názvů typů jsou seznamy typů oddělených čárkami, například „x:String, x:Int32“.
34342. Instanci zařízení se nepodařilo inicializovat a zařízení tedy nebude k dispozici.
34343. Před vytvořením sdíleného bodu ochrany vypršel časový limit.
34344. V adaptéru doplňků X je definován konstruktor, který nepřijímá jeden parametr. Tento konstruktor nelze v modelu doplňku použít.
34345. X nelze načíst s použitím odlišného kontextu, než s jakým byl načten objekt.
34346. Rutina OpenTcpIpPerformanceData nestanovila žádnou relaci správce SNMP.
34347. Vlastník čipu TPM (Trusted Platform Module) již existuje.
34348. Ladicí program vytiskl výjimku při obdržení řídicího znaku C.
34349. Konfigurační sada používá vyjednávané předávací ověření. Vybraný název účtu neodpovídá názvu účtu, který používá zdrojový server. Všechny instance v této konfigurační sadě musí používat místní účty se stejným názvem a heslem.
34350. Pokud se element pole objeví před selektorem elementu omezení identity, jde o chybu.
34351. Neplatný identifikátor URI: Cesta systému DOS musí začínat kořenem, například c:\.
34352. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože zadaný identifikátor URI není podporován na straně služby. Opakujte pokus o zpracování požadavku pomocí místní relace.
34353. Nezabezpečená globální skupina byla změněna na nezabezpečenou univerzální skupinu.
34354. Požadavek nelze zpracovat z důvodu chyby na vyhledávacím serveru.
34355. Tato událost nastane při přijetí dat ze serveru.
34356. Hodnota Precision X si vyžádala odeslání všech hodnot ve sloupci Y, které přesahují maximální povolenou přesnost Z. Všechny hodnoty se musí vejít do jedné přesnosti.
34357. Prostředek sdílené složky
34358. Režim správy licencí TS nebyl nakonfigurován.
34359. Požadovaná operace čeká na úplné vyřízení.
34360. Typ média nemůže být z této knihovny odebrán, protože nejméně jedna jednotka v knihovně hlásí, že může tento typ média podporovat.
34361. Systém nepodporuje tuto verzi virtuálního pevného disku. Tato verze řídkého záhlaví není podporována.
34362. Služba COM+ nemůže navázat spojení s programem Microsoft Distributed Transaction Coordinator.
34363. Byl zjištěn konflikt názvů pro název X, který byl uveden účastníkem trvalého chování typu Název typu. Hodnota, kterou poskytla implementace CollectValues účastníka, používá stejný název, jaký má jiná hodnota poskytnutá tímto účastníkem nebo jiným účastníkem trvalého chování. Opravte účastníka a použijte jiný název, který nebude způsobovat konflikt, nebo odeberte účastníka z kolekce rozšíření pro pracovní postupy.
34364. Získá nebo nastaví styl popisků datových bodů trychtýřového grafu.
34365. Identifikovaný adresář v kartě Smart Card neexistuje.
34366. Byla zjištěna doména klienta %1.
34367. Data modulu snap-in Výsledná sada zásad (RSoP) pro nastavení zásad instalace softwaru nelze protokolovat. Chybový stav: %1
34368. Chyba syntaxe: je nutné použít možnost /f:
34369. Data pro dešifrování mají neplatnou délku.
34370. Nebyly nalezeny žádné logické jednotky (LUN).
34371. Pokus zmenšit velikost vyrovnávací paměti se nezdařil. Depeše nebude odeslána.
34372. %1 Směrovací tabulka
34373. Podepsaná data nemohou obsahovat další informace o kódování DER.
34374. Neklasifikovaný software
34375. Technologii QoS se nepodařilo otevřít kořenový klíč zásad QoS na úrovni počítače. Kód chyby: %2.
34376. Zarovnání obsahu buňky legendy
34377. StylusPointDescriptions jsou nekompatibilní. Použijte metodu StylusPointDescription.GetCommonDescription pro nalezení společného popisu StylusPointDescription a pak vyvolejte StylusPointCollection.Reformat pro návrat kompatibilní kolekce StylusPointCollection.
34378. FIND Vyhledá textový řetězec v souborech.
34379. V počítači není dostatek některých systémových prostředků nutných pro filtrování, například paměti.
34380. Požadavek na sestavení tohoto odeslání nemůže pokračovat, protože je již sestavován projekt se stejnou konfigurací.
34381. Cyklický odkaz %1 není povolen, 'name = %2'.
34382. Opraveno nastavení registru CrashOnAuditFailure
34383. Rušení registrace modulů Soubor: [1], Složka: [2]
34384. V tomto ověřeném kontextu není podporováno šifrování dat.
34385. Při zpracování stránky šablony použité k vytvoření tohoto oznámení události došlo k nezpracované výjimce. Vyřazeno bylo X událostí, které byly částí této zprávy.
34386. Plán zálohování byl odstraněn. Zálohy již nebudou nadále prováděny podle plánu.
34387. Primární zóna DNS vyžaduje datový soubor.
34388. Aktuální podproces byl již převeden z vlákna.
34389. Na delegáta aktivity s popisovačem X nemůže odkazovat aktivita Y, protože odkazující aktivita není zahrnuta v implementaci aktivity Z. Na delegáta aktivity může odkazovat pouze implementace aktivity, která aktivitu určuje jako podřízený nebo importovaný objekt. Delegát aktivity s popisovačem X je deklarován aktivitou A.
34390. Nelze vyhledat konfigurační rozhraní koordinátoru MS DTC.
34391. Protokol clusteru byl úspěšně zkopírován z uzlu %1.
34392. Nelze naplánovat úlohu, kód chyby %1!d!
34393. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor. Pokuste se aktualizovat ovladače zařízení pro zvukové a grafické karty pomocí systému Windows Update nebo Správce zařízení. Informace o použití systému Windows Update nebo Správce zařízení získáte v nápovědě k systému Windows.
34394. Titulek přidružený ke kalendáři
34395. Získá nebo nastaví minimální velikost písma, kterou lze použít algoritmem automatického přizpůsobování textu legendy.
34396. Ověřování <%1> v mezipaměti domény....
34397. Jedna ze zadaných spojek nepodporuje žádné typy médií.
34398. Server WINS obdržel oznámení systému PnP, že došlo ke změně adresy IP serveru. Obě adresy IP (původní i nová) jsou uvedeny v datové části jako druhá a třetí hodnota WORD.
34399. Funkce Utility instalace jazykové sady
34400. Chyba kompilace schématu: Atribut (InheritsPropertiesFrom) obsahuje hodnotu (%1). Opravte formu atributu na (IISConfigObject::Property).%2%3%4%5

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions