English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

24801. Názvem rozšíření v konfiguračním oddílu CodeDom musí být neprázdný řetězec začínající tečkou.
24802. Služba nemohla najít modul %1. Uvedený údaj je kód chyby.
24803. Kolekce nemůže mít hodnotu NULL.
24804. Alsaština (Francie)
24805. Chyba neplatného ukazatele.
24806. Uživatelské jméno není povoleno.
24807. Protokol IPRIPv2 nepřijal příchozí zprávu v místním rozhraní s adresou IP %1. Uvedený údaj je kód chyby.
24808. Požadavek byl odmítnut souborem rozšiřující knihovny DLL od jiného výrobce.
24809. Při pokusu změnit sdílenou položku %1 došlo k chybě. %2
24810. Záznam kontroly nelze aktualizovat a tuto akci nelze dokončit. Ve sběrači bude opakován pokus o aktualizaci záznamu kontroly. Pokud problém přetrvá, restartujte službu, uvolněte systémové prostředky nebo ověřte, zda hardware pracuje správně. %1
24811. U kodeku DMO se vyskytly neočekávané potíže.
24812. Host %1
24813. Služba OCSP Responder Service byla spuštěna.
24814. Toto je první externí chybová zpráva v tomto souboru. Jedná se pouze o značku, chyba nebyla vydána.%1
24815. Členy pole jen pro čtení X nelze měnit (kromě případu, kdy se nacházejí uvnitř konstruktoru nebo inicializátoru proměnné).
24816. %1 (%2) %3Soubor protokolu %4 je poškozen, neplatný, nelze k němu získat přístup (chyba %5) a nelze jej použít. Je-li tento soubor protokolu požadován při obnovení, bude k úspěšnému dokončení obnovení nutná jeho platná kopie.
24817. Počet chyb
24818. Kritéria operace byla splněna.
24819. Server DNS nemohl analyzovat soubor zóny %1 na řádku %2. Přestože bude server DNS pokračovat v načítání a bude tento řádek ignorovat, doporučujeme daný řádek opravit nebo odebrat ze souboru zóny. Soubor zóny je umístěn v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns.
24820. Zadaný datový proud, který má být zapsán, není podporován.
24821. Správce modulů plug-in aplikace nelze odebrat, protože některé indexy obsahu jsou nakonfigurován pro používání modulu plug-in. Odeberte nejprve všechny indexy a pak odeberte správce modulů plug-in.
24822. Požadavek na cíl %3 byl odmítnut, takže nebyly vydány žádné tokeny.
24823. Byla očekávána data NDATA.
24824. Tento licenční server Terminálové služby nemůže komunikovat s ostatními licenčními servery Terminálové služby o počtu licencí pro klientský přístup k Terminálové službě (TS CAL), které se nacházejí v jeho databázi. Licenční server se pokusí o komunikaci s ostatními licenčními servery Terminálové služby později.
24825. Přidání tiskárny se nezdařilo.
24826. Deklarace typu pro element nebyla nalezena.
24827. Služba DHCP/BINL v tomto serveru pracovní skupiny zjistila další server s adresou IP %1 náležející k doméně %2.
24828. Byl by překročen maximální počet opakování.
24829. Nelze shromáždit data o výkonnosti prohlížeče, protože se nepodařilo načíst knihovnu NETAPI32.DLL.Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části v prohlížeči událostí.
24830. Nelze otevřít klíč konfiguračního registru.
24831. Objekt DSA nelze nalézt.
24832. TrackRecord = CustomTrackingRecord, InstanceID = X, RecordNumber=Y, EventTime=Z, Name=A, ActivityName=B, ActivityId=C, ActivityInstanceId=D, ActivityTypeName=E, Data=F, Annotations=G, ProfileName = H
24833. Nastavení specifického oprávnění pro aplikaci neuděluje přístupové oprávnění %1 k serverové aplikaci COM %2 uživateli %3\%4 SID (%5) z adresy %6. Toto oprávnění zabezpečení je pro aplikaci nastaveno v programu. Chcete-li toto oprávnění zabezpečení změnit, obraťte se na dodavatele aplikace.
24834. Operace zápisu u vzdáleného vlastníka byla úspěšně dokončena. Počkejte několik minut, než bude jisté, že byla replikace dokončena.
24835. Metodu Response.Redirect nelze volat ve zpětném volání objektu Page.
24836. Kombinace objektu FileMode: X s objektem FileSystemRights: Y je neplatná. Vlastnost FileMode.Truncate je platná pouze při použití s vlastností FileSystemRights.Write.
24837. ftp: setsockopt (ignorováno)
24838. Službě Comm Responder se nepodařilo vytvořit komunikační objekt.
24839. Protokol IPX nemůže volat ven současně přes více než jeden modem nebo jiné zařízení pro připojení.
24840. Instance iniciátoru neexistuje.
24841. Funkce AdRotator X očekává, že typ dat první položky v kolekci z vlastnosti DataSource bude obsahovat vlastnosti reklamy, například ImageUrl, NavigateUrl atd. Aktuálním typem dat položky je Y.
24842. Nelze odebrat fond filtrů pro jednotlivé uživatele pro relaci %2.%1
24843. Klíč registru pro dílčího ověřovatele služby IIS není v místním počítači správně nakonfigurován, funkce synchronizace anonymního hesla je zakázána.
24844. Zprostředkovatel zaznamenal chybu při slučování dvou balíčků. %1
24845. Nebyly nalezeny žádné platné exporty odpovídající omezení X. Neplatné exporty mohly být odmítnuty.
24846. Nepodařilo se získat rozšířenou charakteristiku média v jednotce %1.
24847. Spustit virtuální web
24848. Na objekt s identifikátorem X bylo odkazováno v opravě, ale objekt nebyl registrován.
24849. Lokalita(%1!d!) %2
24850. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Soket není připojen.
24851. Při čtení 0x%3 bajtů na posunutí 0x%1 bylo vráceno 0x%2 bajtů.
24852. Metoda BindByName třídy UriTemplate byla vyvolána s prázdným názvem v argumentech kolekce pro vazbu. Počítejte s tím, že kolekce NameValueCollection nebo slovník předaný vlastnosti BindByName nemůže obsahovat prázdný název (nebo hodnotu NULL) jako klíč. Další informace naleznete v dokumentaci k třídě UriTemplate.
24853. Zprostředkovatel členství služby Active Directory nepodporuje připojovací řetězce LDAP bez určení serveru.
24854. Zásady počítače jsou aktivovány tak, aby byly ihned aktualizovány.
24855. Na šablonu shv, kterou se pokoušíte odstranit, se odkazuje nějaká další položka.
24856. Probíhá kontrola certifikátu řadiče domény v úložišti %1...
24857. V aktuálním kontextu není podporováno oznamování systémových událostí. Například serverové procesy pravděpodobně nepodporují globální oznamování systémových událostí.
24858. Applies a 2x2 extended checkerboard pattern.
24859. Nejméně jeden sloupec určený k výběru nelze vybrat kvůli nastavení seskupování. Chcete-li sloupce vybrat, musí podle nich také probíhat seskupování.
24860. Informace v záznamu konfigurace byla poškozena.
24861. Došlo k pokusu znovu inicializovat hranice podsystému ACPI.
24862. Ruční změny tohoto souboru budou přepsány, pokud bude kód vygenerován znovu.
24863. Aktivační služba procesů systému Windows zjistila vnitřní chybu ve správě pracovního procesu %2, který obsluhuje fond aplikací %1. Datové pole obsahuje číslo chyby.
24864. CHYBA – Nesprávná syntaxe příkazu. Chyba: %1. Viz použití níže.
24865. Novým systémem souborů je %1.
24866. NT Pseudo Domain
24867. Šířka grafu.
24868. Program Windows Media Player nemůže provést požadovanou akci, protože zařízení nepodporuje synchronizaci.
24869. Levý okraj nesmí být záporný.
24870. Svazek %2 pro ochranu pomocí stínových kopií je v offline stavu. Při obnovování stínové kopie došlo ke vstupně-výstupní chybě. Odstraňte chybu ochrany nebo restartujte počítač. Pokud všechny ostatní pokusy o nápravu selžou, obnovením režimu bez ochrany pomocí stínových kopií obnovte používání svazku, přičemž dojde ke ztrátě stínových kopií.
24871. Algoritmy přidané do třídy CryptoConfig musí být přístupné z vnějšku sestavení.
24872. Na portu %1 bylo pomocí rozhraní %2 vytvořeno připojení, ale nebyla získána žádná adresa IP.
24873. Maximální přenosovou rychlost souboru nelze překročit.
24874. Neplatná syntaxe na řádku X
24875. Maximální velikost záznamu nemůže překročit hodnotu 65535.
24876. Denied RODC Password Replication Group
24877. Stínové kopie svazku %2 byly přerušeny při přípravě na režim spánku, protože na tomto svazku je používán režim spánku a nejde o svazek NTFS.
24878. Rozšiřitelný čítač zavřel protokol událostí pro soubor usbperf.DLL
24879. MSB3702: Nelze zpracovat argument XsltParameters pro úlohu XslTransformation. X
24880. Výběr barvy
24881. Při získávání zásady SAN došlo k chybě ovladače.
24882. Na virtuálním okruhu k %2 došlo k neočekávané chybě sítě.
24883. Zvolená tiskárna byla odstraněna.
24884. Správce transakcí koordinátoru MS DTC odeslal příkaz PUSH protokolu TIP jinému správci transakcí a přijal jako odpověď příkaz ERROR protokolu TIP. Specifikace transakce: ID správce externích transakcí %1; adresa URL externí transakce %2; adresa URL transakce protokolu TIP koordinátoru MS DTC %3.
24885. Typ Název typu není serializovatelný ani není odvozen od třídy IContract.
24886. Typ akce není kompatibilní s vrstvou.
24887. Klient Certifikační služby: Roaming pověření se úspěšně sám opravil.
24888. Služba SLS (Software Licensing Service) zjistila, že Služba pro správu klíčů není aktivována. Služba pro správu klíčů musí být aktivována. Kontaktujte správce systému.
24889. Konfigurace zprostředkovatele kryptografických služeb (CSP) není platná.
24890. Odeslání této operace do pracovního podprocesu pro další zpracování nyní není bezpečné, protože může způsobit zablokování systému.
24891. Služba není nainstalovaná.
24892. Dva objekty ReceiveParametersContent se stejnými názvy ServiceContractName a OperationName X mají různý počet parametrů.
24893. Nelze vytvořit instanci objektu IXMLDOMSchemaCollection.
24894. Uživatel %1 již je členem skupiny %2.
24895. Při pokusu o vyřešení proměnné došlo k chybě.
24896. Je generována při vytvoření datové vazby pro řádek.
24897. Spustit lze pouze otevřené aktivity. Aktivita X nebyla otevřena.
24898. Nelze se lokálně připojit k %1 jako uživatel %2 s heslem redirection.config.
24899. Kolekce X nepodporuje textový obsah.
24900. %1 -> %2 (A/N)?

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions