English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

37201. Ve službě protokolování událostí došlo k chybě %1 při získání nebo zpracování konfigurace pro kanál %2.
37202. Konfigurační systém lze nastavit pouze jednou. Konfigurační systém byl již nastaven
37203. MSB3258: Primární odkaz X nelze přeložit, protože je nepřímo závislý na sestavení Název sestavení rozhraní .NET Framework, které má novější verzi Y, než je verze Z v aktuální cílové architektuře.
37204. /showmeta [Řadič domény] [/nocache] [/linked]
37205. An amended object cannot be put unless WBEM_FLAG_USE_AMENDED_QUALIFIERS is specified
37206. Přenosový agent DHCPV6 nemohl být v rozhraní nakonfigurován. Neplatný parametr: %1, hodnota: %2
37207. CHYBA - Obnovení zadané aplikace není podporováno.
37208. Parametr MaxTrapSize nebyl v registru nalezen. Bude použita výchozí hodnota %1.
37209. Nastavování informací o zásadách domény místního úřadu zabezpečení (LSA) na %1
37210. Ovládací prvek nemůže vlastnit sebe sama.
37211. Řazení je ve zdroji dat X podporováno pouze v případě, že vlastnost DataSourceMode zdroje dat je nastavena na hodnotu DataSet.
37212. Nelze přidat duplicitní položku kolekce typu %1 s atributy jedinečného klíče %2 nastavenými na hodnoty %3 v daném pořadí.
37213. MAPI: V počítači je nedostatek místa na disku.
37214. Modul úloh %1 obdržel od služby Plánovač úloh zprávu s požadavkem na spuštění úlohy %2.
37215. Provádění příkazu WSAStartup se nezdařilo. Kód chyby %1
37216. Odpověď registrace názvu nemohla být odeslána. Chybu zjistil podproces Name Challenge.
37217. Klíč registru požadovaného zařízení neexistuje.
37218. Probíhá přenos rolí hlavního operačního serveru vlastněných touto instancí služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) v oddílu adresáře %1 do instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) %2...
37219. Argument X obsahuje hodnotu null.
37220. Síť: %%d, Ip=%%d.%%d.%%d.%%d Podsíť=%%d.%%d.%%d.%%d Brána=%%d.%%d.%%d.%%d
37221. Mezipaměť řízení přístupu
37222. Graf typu ThreeLineBreak – Nelze získat odkaz na objekt grafu.
37223. Služba replikace souborů nemůže splnit požadavek, protože uživatel nemá dostatečná oprávnění. Další informace pravděpodobně obsahuje protokol událostí.
37224. INTERNET USER
37225. Stav individuálního nastavení nelze načíst pomocí vybraného zprostředkovatele individuálního nastavení.
37226. Příliš mnoho šifer pro vykreslování scény.
37227. Informace o konfiguraci rozhraní TAPI nejsou použitelné.
37228. Obsah OLESTREAM nemá správný formát.
37229. Položku sady nástrojů nelze deserializovat z důvodu nedostatku serializátoru.
37230. Ověřovací služba není známá.
37231. Tento řadič domény již automaticky nepokrývá síť '%1' v doméně '%2'.
37232. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že počítač nemohl být aktivován. Není povolena Služba pro správu klíčů.
37233. %1 (%2) %3Databázový stroj zjistil neočekávaný duplicitní klíč v tabulce %4. Jeden záznam byl odstraněn.
37234. Nepodporovaný klíč registru: %1.
37235. Hodnota výčtu CommandType X je neplatná.
37236. -> Restartování aktivních služeb služby pro nasazení systému Windows
37237. %2 je podle požadavku konfiguračních dat vypínán.
37238. Vnitřní chyba prostředí Windows PowerShell. Načítání spravovaného prostředí Windows PowerShell se nezdařilo. Došlo k chybě %1!lx!.
37239. Služba Active Directory Domain Services zjistila, že tabulka sledování kvót nebyla nalezena nebo není sestavena úplně. Tabulka bude znovu sestavena na pozadí (pokud to bude možné, bude pokračovat postup nějakého předchozího sestavení). Až do dokončení sestavení se vynucení kvót neprojeví.
37240. Datové body řady nepodporují hodnoty typu Název typu. Použít lze pouze hodnoty těchto typů: Double, Decimal, Single, int, long, uint, ulong, String, DateTime, short, ushort.
37241. Správce systémových prostředků v souborech XML nenalezl zásadu správy. Jako zásada správy bude použita výchozí zásada Správce systémových prostředků (%1).
37242. Styl popisků osy
37243. Došlo k chybě funkce recv() serveru DNS. Chyba je uložena v datovém bloku události.
37244. Nyní upravujete jiné konfigurace, které musí být použity před úpravou tohoto umístění. Chcete uložit změny provedené v jiných oknech, zavřít je a otevřít nové okno?
37245. Neplatný počátek vyhledávání.
37246. Služba Plánovač úloh spustila instanci %2 úlohy %1 podle aktivační události registrace.
37247. Byl očekáván číselný parametr.
37248. Workflows Completed
37249. V metodě inicializace aplikace před spuštěním Název metody u typu Název typu byla vyvolána výjimka s následující chybovou zprávou: X.
37250. Soubor %1 není přístupný.
37251. Nelze zpracovat uživatelské globální a univerzální skupiny tokenů služby Active Directory Domain Services.
37252. Klient nemohl vytvořit připojení, protože během inicializace připojení před přihlášením nastala chyba. Mezi možné příčiny patří následující možnosti: klient se pokusil o připojení k nepodporované verzi serveru SQL Server; server byl příliš zaneprázdněný a nemohl přijímat nová připojení; nebo je na serveru nastaveno omezení zdrojů (nedostatek paměti nebo maximální počet povolených připojení).
37253.
37254. Dočasné bloky lze nastavit pouze bez spuštěných podřízených objektů.
37255. Přesouvání prostředku %1 do skupiny %2...
37256. Určuje, zda je text transformován nebo kódován.
37257. Soubor nelze přehrát. Program Media Player nepodporuje přehrávaný formát.
37258. Při pokusu o zastavení kanálu obslužné rutiny protokolu procesu došlo k chybě.
37259. Správnou syntaxi zobrazíte zadáním příkazu CLUSTER NETWORK /?.
37260. Systém Windows nemůže přiřadit písmeno jednotky oddílu na disku %2!u!.
37261. Tato operace je podporována pouze u objektů plex typu RAID-5.
37262. Nejsou dostupné protokoly ověřování.
37263. Služba WinRM nemůže zpracovat žádost o konfiguraci. Tato akce vyžaduje vstupní kód XML s názvem elementu %1.
37264. Pro nebinární režim požadavků FTP není ukládání do mezipaměti podporováno.
37265. Metodě GetUninitializedObject lze předat pouze systémové typy. Hodnota X není platnou instancí takového typu.
37266. + Přidání součásti: %1
37267. Na tomto svazku není žádný soubor s heslem pro obnovení.
37268. Aktuální úloha přesáhla limit počtu souborů na úlohu.
37269. %1 (spuštěn jako %2)
37270. Došlo k poškození vnitřních dat služby automatického vyhledávání webových serverů proxy WinHTTP.
37271. Cíl neodpověděl včas požadavku iniciátoru SCSI. Blok CDB je uveden ve výpisu dat.
37272. Cesta nebo adresa URL měněné aplikace (stejné jako identifikátor)
37273. Distribuovaný systém souborů (DFS) neregistroval obory názvů systému DFS. Návratový kód je v datech záznamu.
37274. Hlášená událost testu počítače je závažnou neznámou chybou sběrnice PCI hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
37275. %1 není špinavá.
37276. MSB4205: Projekt webu v tomto řešení je zaměřen na modul runtime v2.0, ale ten není nainstalován.
37277. Došlo k výjimce, chybí podporovaný modul runtime.
37278. Model COM+ nemohl nastavit sdílené prostředí rozhraní ODBC, což znamená, že automatické zařazování transakcí nebude fungovat.%1
37279. Nepodařilo se načíst software z média %2 v jednotce knihovny %1.
37280. Skupinový účet %1 byl odstraněn.
37281. Seznam řadičů domény s účty v doméně:
37282. Pole serverů fontů pro rozhraní X Windows
37283. NEDŮVĚRYHODNÉ: %1
37284. Používá se příliš mnoho kontextů čipu TPM.
37285. Styl použitý v případě ponechání ukazatele myši nad uzlem (k dispozici pouze v případě, že je povoleno skriptování na straně klienta)
37286. Určuje výchozí režim ověřování pro aplikaci.
37287. Služba WINS uklidila záznamy označené jako neplatné v databázi WINS. Počet uklizených záznamů je uveden v datové sekci.
37288. Služba Správce ovladačů byla zastavena.
37289. Zobrazení %1 již v indexu %2 existuje a nelze změnit jeho definici. SQLSTATE=42S01
37290. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nevytvořila v místní instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) oddíl adresáře %1. Ujistěte se, že je tento název jedinečný.
37291. Vzdálený server neodpovídá na pokus o navázání spojení.
37292. Název počítače je používán jiným počítačem jako odkaz pro zprávy.
37293. Metadata bitmapy nelze změnit.
37294. Rekurze je příliš hluboká, zásobník přetekl.
37295. Nelze získat efektivní čas kontextu SSPI.
37296. Žádost o vyjednávání byla ve frontě příliš dlouho.
37297. Zprostředkovatel časových údajů '%1' vrátil chybu při upozornění na změnu času. Chyba bude ignorována. Došlo k následující chybě: %2
37298. Standardní koncový bod X nelze načíst z elementu koncového bodu typu Y, protože konfigurace koncového bodu dává jako výsledek standardní koncový bod typu Název typu. Element koncového bodu musí být typu, jehož výsledkem je standardní koncový bod typu X nebo od něj odvozený typ.
37299. Protokol PRNP (Peer Name Resolution Protocol) nebylo možné spustit, protože se nezdařilo vytvoření nové identity s kódem chyby: %1.
37300. Došlo k obecné chybě.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions