English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

3401. Pole musí být stejného typu, jako je určená struktura ConstructorInfo.
3402. Klíč nelze exportovat, chyba %1!x!.
3403. Do objektu Page lze zónu přidat pouze v rámci nebo před událostí Page_Init.
3404. Modul diagnostiky zařadil sám sebe do fronty k pozdějšímu vyvolání
3405. Získá nebo nastaví příznak určující, zda je název zobrazen.
3406. Neznámá metoda
3407. Sloupec PrimaryKey X neexistuje ve zdrojové tabulce.
3408. Operace DSA není schopna pokračovat, protože selhalo hledání DNS.
3409. Probíhá vytváření prostředku adresy IP %1.
3410. Parametr typu X 'Y' musí mít platný název typu.
3411. Počáteční čtení metadat: Záznam primárních metadat na svazku %2 se nepodařilo nalézt. Je třeba obnovit svazek.
3412. Přenos může zpracovat pouze požadavky zadané v relaci na straně serveru.
3413. Na disku %3 byla zjištěna chyba vyžadující provedení částečného prohledání obsahu.%1
3414. Soubor neobsahuje žádná metadata transakce.
3415. Seznam ExtendedProtectionPolicy.CustomServiceNames určený v přenosu WCF není podsadou seznamu vlastních názvů služby v přidruženém webu IIS. Zajistěte, aby všechny položky v seznamu ExtendedProtectionPolicy.CustomServiceNames přenosu WCF byly přidány také do seznamu IIS.
3416. Služba BITS přečetla parametry zásady pro ukládání do sdílené mezipaměti.
3417. %1!wS!\%2!wS!, odkaz s neshodným časovým limitem
3418. Zadaný systém souborů je neplatný.
3419. Problémy se sítí pravděpodobně brání systému Windows v přístupu k souborům.
3420. Výpis stavu pro síť %1:
3421. Registrace filtru systému souborů %5 (verze %2.%3, %6) ve Správci filtrů se nezdařila. Konečný stav operace byl %1.
3422. Služba publikování na webu (Webová služba) zjistila chybu při zabezpečování popisovače fondu aplikací %1 z ovladače HTTP.sys. Upravte identifikační informace pro fond aplikací, aby mohla Webová služba zabezpečit popisovač fondu aplikací znovu. Datové pole obsahuje číslo chyby.
3423. Nejsou k dispozici žádné porty s povoleným směrováním, které by mohlo toto rozhraní vyžádaného volání použít.
3424. Nelze vytvořit naslouchání služby WinRM na adrese %1://%2.
3425. Definice typu globální funkce byla dokončena.
3426. Projekt nelze inicializovat, protože jeden ze souborů kontroly nebyl nalezen. Struktury dat na disku budou vymazány. Ověřte, zda některý uživatel neodstraňuje soubory ručně a zda hardware pracuje správně. %1
3427. <-> %1!-48s!
3428. Nastavovat informace o konfiguraci služeb
3429. Hlášená událost testu počítače je závažnou chybou sběrnice Bus nebo Interconnect. Úroveň hierarchie paměti: %1 Účast: %2 Typ požadavku: %3 Paměť/Vstupně-výstupní zařízení: %4 Adresa: %5
3430. Zásady obnovení konfigurované pro tento systém obsahují neplatný certifikát pro obnovení.
3431. V kolekci nelze nastavovat položky.
3432. Neexistuje žádná platná sada parametrů pro pojmenované parametry. Zkontrolujte, zda všechny pojmenované parametry patří do stejné sady parametrů.
3433. Jako součást žádosti o certifikát %1 byl předán identifikátor klíče autority. Tato funkce není povolena. Chcete-li povolit zadání klíče certifikační autority pro podepisování certifikátů, spusťte příkaz certutil -setreg ca\UseDefinedCACertInRequest 1 a potom restartujte službu.
3434. Jádro PAStore Engine se dotázalo na změny zásady IPsec služby Active Directory, zjistilo, že je služba Active Directory nedostupná, a použije kopii zásady IPsec služby Active Directory z místní mezipaměti. Případné změny zásady IPsec služby Active Directory provedené od posledního dotazu nebudou použity.
3435. Přihlásit k síti
3436. Sestavení určené odkazem není v systému nainstalováno.
3437. Argument kolekcí obsahuje nejméně jeden element null.
3438. Server služby pro nasazení systému Windows byl úspěšně spuštěn.
3439. Restartujte klávesami Ctrl+Alt+Del
3440. Třída MMCSS nebyla pro tuto pracovní frontu nastavena.
3441. Připojení k serveru se nezdařilo. Chyba: %1
3442. Nepodařilo se inicializovat hardware adaptéru.
3443. Platforma není inicializována. Volejte funkci MFStartup().
3444. Získá nebo nastaví hodnotu napětí pro vykreslovanou křivku. Křivka s nulovou hodnotou napětí bude mít vzhled čáry.
3445. Mobilní domácí agenti IP v pořadí podle priorit
3446. %1 (%2) %3Obnovení databáze bylo při zpracování protokolu %4 (%5,%6) náhle přerušeno. Od tohoto bodu nemusí být protokoly rozpoznatelné a nebudou zpracovány.
3447. Určuje, zda se vstupní proud příkazů procesu načítá z členského objektu StandardInput instance procesu.
3448. Licenční server Terminálové služby nemohl vrátit již neplatnou licenci pro klientský přístup k Terminálové službě (TS CAL) do fondu dostupných licencí TS CAL z důvodu následující chyby: %1.
3449. Název X je nejednoznačný. Název X je zároveň definován v oboru názvů Y i v oboru názvů Z. Chcete-li odstranit nejednoznačnost, použijte buď úplný název, nebo definujte alias oboru názvů.
3450. Službě publikování na webu (Webové službě) se nezdařilo publikovat čítače výkonu získané z ovladače HTTP.SYS. Datové pole obsahuje číslo chyby.
3451. Nelze načíst typ Název typu.
3452. Průvodce nemá přístup k registru.
3453. Vstupně-výstupní operace inicializovaná registrem se nezdařila. Registr nemohl přečíst nebo zapsat jeden ze souborů, které obsahují systémovou bitovou kopii registru.
3454. TrackRecord = CancelRequestedRecord, InstanceID=X, RecordNumber=Y, EventTime=Z, Name=A, ActivityId=B, ActivityInstanceId=C, ActivityTypeName = D, ChildActivityName = E, ChildActivityId = F, ChildActivityInstanceId = G, ChildActivityTypeName =H, Annotations=I, ProfileName = J
3455. Hodnota DBNullpro parametr X není podporována. Parametry Table-valued parameters nemohou být DBNull.
3456. Systém Windows nemůže zpracovat příkazový řádek [%1]. Kód chyby je 0x%2!X!.
3457. Element DiscoveryClientBindingElement se nezobrazuje jako první v kolekci BindingElementCollection třídy Binding. Upravte pořadí elementů tak, aby element DiscoveryClientBindingElement byl první.
3458. Uzlu %1 se nepodařilo vytvořit cluster, protože nebylo možné získat přístup k určující sdílené složce. Zkontrolujte, zda je prostředek určující sdílené složky v online režimu a je dostupný.
3459. Síťovou cestu nelze najít.
3460. Metoda ClockController.Seek byla vyvolána pomocí prvku TimeSeekOrigin.Duration jako parametr seekOrigin pro Clock, jejichž trvání je Forever. Clock, které mají nastaveno trvání na hodnotu Forever, musejí používat TimeSeekOrigin.BeginTime.
3461. Nepodařilo se vytvořit globální událost změny čtecího zařízení.
3462. zadáno print_stats
3463. Soubor mapování %1 byl ignorován z důvodu chybného formátování.
3464. Neplatný typ chybové úsečky Název typu
3465. Program Windows Media Player již hledá soubory pro přidání do knihovny. Než se pokusíte opakovat hledání, počkejte na dokončení aktuálního procesu.
3466. Zvukový signál po ukončení příkazu
3467. Klíč %1 registru serveru nebyl nalezen a nelze jej vytvořit. Server nelze spustit.
3468. Nelze dokončit připojení ke vzdálenému počítači. Pravděpodobně budete muset upravit protokoly instalované v tomto počítači. Další informace získáte klepnutím na tlačítko Diagnóza nebo vyhledáním tohoto čísla chyby v centru pro nápovědu a technickou podporu pomoc.
3469. Uživatel se pokusil připojit z telefonního čísla nebo volací stanice, která neodpovídá ID volajícího pro daný uživatelský účet.
3470. Odsazení mezi statickou položkou nabídky a její statickou podnabídkou
3471. Požadovaný přístup k registru není povolen.
3472. Kanonická adresa URL je příliš dlouhá.
3473. Byl očekáván znak ?.
3474. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Došlo k narušení sdílení určitého prostředku. Zopakujte akci po uplynutí určité doby nebo se obraťte na správce.
3475. Tato zóna obsahuje všechny aplikace instalované v tomto počítači.
3476. Hlášená událost testu počítače je opravenou chybou paměti ECC na neznámé fyzické adrese hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
3477. Laxně vyhodnocená hodnota typu Název typu předaná rozhraní API třídy ReflectionModelServices jako součást argumentu X nesmí vrátit hodnotu null (Nothing v jazyce Visual Basic).
3478. V oznámeních došlo k chybě z důvodu chyb v síti nebo překročení velikosti vnitřní mezipaměti. Pokud potíže potrvají, změňte typ zdroje obsahu na adaptivní nebo procházení.
3479. Jsou požadována pole Předmět, Od a Diskusní skupina, ale některé z nich nebylo nalezeno.
3480. Migrace není podporována modulem plug-in.
3481. Odchozí zpráva s akcí X obsahuje vlastnost zprávy kontextu zpětného volání. Kontext zpětného volání nelze přenášet v odchozích zprávách na serveru.
3482. Název části
3483. Časový server
3484. Konfigurace zásad XML je neplatná. Chybí povinná značka X.
3485. Zástupný název redukován sám na sebe
3486. Průvodce konfigurací zabezpečení (SCW) zahájil spouštění uživatelského rozhraní.
3487. Inicializace součásti Iashlpr se nezdařila: %1. Server DHCP nemůže navázat spojení se serverem NPS. Služba IAS možná není spuštěna.
3488. Nelze získat informace o konfiguraci systému. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
3489. Monitorování účtů je na vzdáleném serveru zakázáno. Chcete-li data vzdáleně protokolovat, povolte monitorování účtů na vzdáleném serveru a opakujte akci.
3490. Výchozí objekt zásad skupiny nelze vytvořit. %1
3491. Tato replikace byla dokončena úspěšně:
3492. Operace vytvoření jednosměrné replikace ze zdroje %1 do cíle %2 byla úspěšně zařazena do fronty.
3493. Určuje, zda mají být za běhu automaticky generovány řádky založené na přidruženém zdroji dat.
3494. Na delegáta aktivity bez popisovače nemůže odkazovat aktivita X, protože odkazující aktivita není zahrnuta v implementaci jiné aktivity. Na delegáta aktivity může odkazovat pouze implementace aktivity, která aktivitu určuje jako podřízený nebo importovaný objekt. Delegát aktivity bez popisovače je deklarován aktivitou Y.
3495. Disk není naformátován.
3496. Typ SqlDbType.Structured je podporován pouze u typů s více hodnotami.
3497. Operace appletu ovládacího panelu Datum a čas
3498. Nelze najít místní skupinu RPLUSER.
3499. Byl nalezen obor názvů, který není v aktuálním umístění podporován.
3500. Nelze provést animaci vlastnosti X v objektu Y, protože je zapečetěný nebo zmrazený.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions