English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

1901. Aktuálně není v paměti načten žádný globální katalog.
1902. Určený rozsah je rozšířením existujícího rozsahu.
1903. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) nevytvořil během zálohování tiskových front do souboru novou složku souboru oddělovače. Tato situace může nastat, pokud uživatel nemá oprávnění vytvořit soubor v cílovém umístění nebo pokud není k dispozici dostatek místa na disku nebo dostatek systémových prostředků. Chyba 0x%1.
1904. Název tohoto čítače.
1905. Operace s metadaty se nezdařila.
1906. Byl očekáván konec řetězce.
1907. Parametru MaxNodeCount lze přiřadit pouze hodnotu vyšší než nula.
1908. Nelze určit podkategorii.
1909. Tato operace je podporována pouze u typů slovníku.
1910. Výchozí text pro všechny uzly na této úrovni při vytváření datových vazeb
1911. Katalog záloh byl úspěšně odstraněn.
1912. Aktivity, které nelze vytvořit v návrháři, nelze vyjmout ani kopírovat.
1913. Načtení konfigurace jednoho z pravidel odchozího směrování serveru služby Fax se nezdařilo. Kód země: %1. Směrové číslo oblasti: %2.
1914. Požadovaný prostředek je již používán.
1915. Z indexu byl odebrán virtuální kořenový adresář %2.%1
1916. Nepoužívat %1
1917. Nepálština (Nepál)
1918. /N:sektory Udává počet sektorů na stopu.
1919. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Operace by se pravděpodobně zablokovala.
1920. Nebyl nalezen název skupiny.
1921. Parametr RouteData musí obsahovat položku s názvem X s neprázdnou řetězcovou hodnotou.
1922. Nástroj formátování textu nemůže vytvořit kontext formátování textu kvůli chybě: X.
1923. (GMT-06:00) Mexiko
1924. Neočekávaný identifikátor On-Medium.
1925. Tato verze formátu souborů není podporována.
1926. Metoda IDataServiceStreamProvider.GetReadStreamUri musí vrátit absolutní identifikátor Uri nebo hodnotu null.
1927. Koordinátor MS DTC nemohl vytvořit vazbu k soketu protokolu TIP. Příčinou této chyby mohlo být používání soketu protokolu TIP některými jinými aplikacemi. Koordinátor MS DTC bude spuštěn, avšak funkce protokolu TIP nebudou k dispozici. Pokud potřebujete používat protokol TIP, zpřístupněte soket a restartujte koordinátor MS DTC.
1928. Je třeba zadat buď jeden zdrojový identifikátor GUID nebo příkaz /allsources.
1929. Odebírání záložních souborů Soubor: [1]
1930. Aplikace nenastavila povinnou vlastnost. Obraťte se na technickou podporu produktů pro tuto aplikaci.
1931. Délka vyrovnávací paměti odeslané u této operace není platná.
1932. Server narazil na chybu při zpracování žádosti. Zpráva výjimky je X. Další informace naleznete v protokolech serveru. Trasování zásobníku výjimek:
1933. Metoda již byla definována.
1934. Na serveru je již nakonfigurován výchozí obor.
1935. Systém Windows nemůže spustit program, protože tento program byl zakázán.
1936. Neplatné použití objektu TypeConverter
1937. Úloha se pokusila najít položku X pomocí hodnoty Y parametru SdkToolsPath. Parametr SdkToolsPath je nutné nastavit na správnou hodnotu a nástroj se musí nacházet ve správném umístění pro daný procesor uvnitř zadané cesty.
1938. Konfigurační soubor indexu obsahu není platný.
1939. CHYBA: Načtení jednoho z názvových kontextů se nezdařilo.
1940. Nadřazený uzel není sám nadřazeným objektem.
1941. Objekt serveru pro řadič domény neexistuje.
1942. Dva objekty SendParameters se stejnými názvy ServiceContractName a OperationName X mají různé typy parametrů.
1943. Je spuštěna kontrola konzistence aplikace %1.
1944. Uživatelé služby WINS
1945. Úloha zálohy selhala, protože do konfigurovaného cíle sítě nelze zapisovat.
1946. Jiný most na sběrnici PCI
1947. Došlo k neplatnému pokusu o použití fronty souborů pro instalaci zařízení k ověření digitálních podpisů týkajících se jiných platforem.
1948. Inicializace služby NBTSTAT se nezdařila.
1949. Vnitřní chyba: Určené pole je neplatné.
1950. Datový objekt vzorce – Pole řady a pole indexů hodnot nemají stejný počet položek.
1951. Byl zadán neplatný podtyp média.
1952. Zobrazí nebo změní režim dotazování oboru názvů.
1953. Funkce WorkerClass instalace jazykové sady
1954. Model obsahu (content) typu Mixed musí být definován jako nula nebo vyšší hodnota (*).
1955. Některé informace, které se měly přeložit, nebyly přeloženy.
1956. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek na vytvoření, protože cíl již existuje.
1957. Nebyl nalezen odpovídající virtuální adresář.
1958. Na každou instanci prostředí může vycházet pouze jedna nevyřízená žádost rsp:Send. Opakujte odeslání žádosti rsp:Send až po přijetí odpovědi rsp:SendResponse.
1959. %1!c!id = %2!lu!
1960. Použita může být pouze jedna instance třídy WebPartManager a musí být uvedena před všemi instancemi ovládacích prvků WebPartZone.
1961. Protokol IPRIPv2 ignoruje trasu k síti %1 s dalším směrováním %2, které ohlásil sousední směrovač s adresou IP %3, protože trasa byla ohlášena pomocí neplatné metriky. Metrika je uvedena v datech.
1962. Nebyla nalezena vlastnost nastavení Název vlastnosti.
1963. Neplatný režim přenosu
1964. Tento soubor je otevřen pro úpravy v rámci nevyřešené transakce a pro provedení ho může otevřít pouze transakční modul pro čtení.
1965. Chyba ochrany při kopírování - Ověřování DVD CSS se nezdařilo.
1966. Parametr initializeData musí být pro tento naslouchací proces TraceListener platný.
1967. Neplatný parametr: Při importu není vyžadován rozsah.
1968. Stav protokolu HTTP 503: Služba je dočasně přetížena.
1969. Provider is not capable of the attempted operation
1970. Uživatelské nastavení parametru %2 musí mít: %3.
1971. Požadovaná hodnota X nebyla nalezena.
1972. Člen na pozici X má hodnotu NULL.
1973. Kolekce WizardSteps může obsahovat pouze jednu třídu CompleteWizardStep.
1974. Odstranění metadat instance bylo přeskočeno. Objekt DSA: %1.
1975. Došlo k chybě při otevírání souboru nápovědy.
1976. Databáze již byla volána.
1977. Číslo ID svazku nebylo nalezeno.
1978. Platnost kontextu zabezpečení vypršela.
1979. K dispozici je několik výsledků UriTemplateMatch, ale byla vyvolána metoda MatchSingle.
1980. V emulačním podsystému pro x86 Win32 došlo k vnitřní chybě.
1981. K provedení operace je nutný model COM+, který není nainstalován.
1982. Zařízení není v platném stavu a nemůže provést požadavek.
1983. Server DNS nemohl otevřít klíč registru. Pokud nebylo možné server DNS spustit, přeinstalujte jej. Jestliže byl server DNS spuštěn, ale nemohl načíst zónu, načtěte zónu znovu nebo restartujte server DNS.
1984. Systém Windows nemůže tomuto oddílu přiřadit písmeno jednotky.
1985. Číselná hodnota je příliš velká. Nemůže ji obsahovat desítková 96bitová hodnota.
1986. Cílový svazek systému souborů není k dispozici. Ověřte, zda není spuštěn jiný program, například CheckDisk, který by svazek zamkl. Jakmile bude svazek k dispozici, bude Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) akci později opakovat.
1987. Žádné klíče pro tento svazek nelze přečíst.
1988. Alias %1 pro ID sady stínových kopií %2 byl nastaven jako proměnná prostředí.
1989. Úloha služby BITS %1 je konfigurována na spuštění %3 po přenosu %2. Program zasílání upozornění vrátil chybu %4, služba BITS se bude opakovaně pokoušet o spuštění programu, dokud nebude úspěšná.
1990. Konzola SAC úspěšně nastavila adresu IP, masku podsítě a bránu.
1991. Určený BitmapEncoder nepodporuje ColorContexts.
1992. Neplatný formát souboru XML
1993. Při vyhrazení pole databáze došlo k chybě. Agent SAP nemůže pokračovat.
1994. Řízení činnosti clusteru již je obnoveno.
1995. Načtení požadované knihovny DLL pro vlastní ověřování v %1 se nezdařilo z důvodu chyby: %2. K ověření podpisu klienta bude použita hodnota klíče registru AllowSet. Zkontrolujte zda knihovna DLL vlastního ověřování existuje umístění požadovaném vzdálenou službou karantény.
1996. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nebyla spuštěna: Nepodařilo se inicializovat kontext zabezpečení modelu DCOM pro %1. %2.
1997. Žádost byla určena pro šablonu certifikátu, která není podporována zásadami služby AD CS (Active Directory Certificate Services): %1.
1998. Pokus o připojení se nezdařil, protože v počítači neexistuje platný certifikát počítače pro ověření zabezpečení.
1999. Potvrzení ve službě DHCPv6 bylo odmítnuto, protože adresa neodpovídala propojení nebo požadavek na obnovení ve službě DHCPv6 uvádí nulovou životnost pro klientskou adresu %1.
2000. Přehrávání vybraného obsahu vyžaduje aktualizovanou verzi přehrávače.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions