English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

9101. Událost nelze odeslat na port dokončení.
9102. Typ vizuálního oddělovače záhlaví legendy
9103. Neplatný vnitřní stav: Inicializace aktivační služby se nezdařila.
9104. Odeslat výstrahu správy na
9105. Instalaci služby Řízení front zpráv nelze dokončit.
9106. Obnovení disku %1
9107. Argument uvedený pro výstup delegáta s názvem X má neplatný typ. Výstup delegáta je typu Název typu a argument je typu Název typu. Výstupní typ delegáta musí odpovídat typu argumentu.
9108. Webová část nemá identifikátor.
9109. Vzdálený certifikát neobsahuje chyby.
9110. Argument tasks neobsahuje žádné úkoly.
9111. Certifikát obsažený v řetězu certifikátů serveru má neplatný podpis.
9112. Modul %1 s typem %2 je již zadán v aplikaci s jiným typem %3 a nebyl migrován.
9113. V tomto rozhraní již byla povolena jiná součást směrovacího protokolu. V rozhraní lze kdykoli povolit pouze jednu součást směrovacího protokolu.
9114. Server byl spuštěn, ale inicializace nebyla včas dokončena.
9115. Aby mohl program Windows Media Player ověřit práva k používání médií pro soubor, musí být připojen k Internetu. Připojte se k Internetu a akci zopakujte.
9116. Operace byla na žádost uživatele zrušena.
9117. Chyba cílového přerušení
9118. server =
9119. Výjimka ProtocolException byla potlačena při zavírání objektu DiscoveryClient. Služba DiscoveryService se pravděpodobně stále pokouší o odeslání odpovědi objektu DiscoveryClient.
9120. Musí být uveden alespoň jeden parametr.
9121. Nelze získat informace o výkonu podprocesu. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
9122. Byl proveden pokus o správu jiné než delegované rodiny.
9123. Kontrola integrity protokolu IPsec se nezdařila.
9124. Určený port je již otevřen.
9125. Služba AD FS dokončila kontrolu vypršení platnosti ověřovacích certifikátů partnera poskytujícího účty.
9126. Službě Comm Responder se nepodařilo získat příchozí spojení.
9127. Poskytněte platná pověření uživatele pro toto připojení k síti. V případě potřeby poskytne další pomoc správce sítě.
9128. Zadané obecné vytváření instancí bylo neplatné.
9129. Požadovaná operace je platná pouze s podporovaným médiem.
9130. Náhled grafu není k dispozici. Provedená akce způsobila chybu náhledu grafu. Vraťte změny nebo spusťte aplikaci a ověřte výjimku, kterou akce způsobila.
9131. Uživatel se rozhodl zrušit aktuální akci.
9132. %1: Byl proveden pokus o obnovení v: %2.
9133. Operace replikace se nezdařila z důvodu neshody schémat zúčastněných serverů.
9134. Spuštění služby se nezdařilo, neboť registr obsahuje chybné startovací informace.
9135. Identifikátor URI balíku není povolen v tomto skladu balíků.
9136. Služba publikování na webu (Webová služba) je zastavována, protože zjistila chybu. Datové pole obsahuje číslo chyby.
9137. Upozornění vyžadují SQL Server 9.0 či vyšší.
9138. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Elementy pro vlastnost pole (%1) musí být v po sobě jdoucím pořadí.
9139. Názvy IDN musí mít délku 1 až X znaků.
9140. Zpětné volání OnMachineUILanguageInit bylo voláno pro nový jazyk %1, předchozí jazyk %2 a příznaky %3. Vrácená hodnota: %4.
9141. Získá nebo nastaví příznak označující, zda lze upravovat text poznámky.
9142. Provedení příkazu InstancePersistenceCommand bylo přerušeno, protože na instanci drží zámek jiná platná rutina InstanceHandle. Zámek označuje, že je již načtena jiná nezastaralá kopie instance. Načtenou kopii instance a přidruženou rutinu InstanceHandle byste měli využít nebo uvolnit.
9143. Diskový prostředek clusteru %1 zjistil zastaralý identifikátor disku. K tomu může dojít, pokud právě proběhla operace obnovení nebo pokud cluster použil replikované úložiště. Vlastnost DiskSignature nebo DiskUniqueIds prostředku disku byla opravena.
9144. Export objektu CertObj certifikátu v uzlu %1 metabáze BYL ÚSPĚŠNÝ.
9145. Byl vynechán řadič domény se systémem starším než Windows 2003 – %1.
9146. Dojde-li k pokusu o ověření v roli klienta nebo serveru, musí být v dalších pokusech o ověření použita stejná role.
9147. Přijatá data nejsou platná. Zřejmě jde o data serveru nebo klienta.
9148. Obslužná rutina trasy X nevrátila rozhraní IHttpHandler z metody GetHttpHandler().
9149. Modul pro vyrovnávání zatížení proxy serveru vzdáleného volání procedur (RPC) (PID: %1) neumí rozpoznat typ konfigurace pro klíč %2. Akce uživatele: Ověřte, zda klíč registru obsahuje typ konfigurace, který umí modul pro vyrovnávání zatížení proxy serveru vzdáleného volání procedur (RPC) rozpoznat. Pokud hodnota není správná, upravte klíč registru tak, aby vyjadřoval správnou hodnotu.
9150. Nepodařilo se získat funkční charakteristiku knihovny %1.
9151. Získá nebo nastaví styl barevného přechodu pozadí.
9152. Objekt Název objektu přiřazený k direktivě X má vlastnosti odkazující na pojmenované objekty Y, které ještě nebyly definovány. Odkazy směrem vpřed nebo odkazy na objekty obsahující odkazy směrem vpřed nejsou podporovány uvnitř direktiv konstrukce objektu.
9153. Nelze zapisovat do centralizovaného souboru protokolu konsorcia W3C %2. Nejspíše je zaplněn disk. Je-li toto síťová cesta, zkontrolujte, zda není síťové spojení přerušeno.
9154. Chyba při zpracování
9155. Všichni příjemci jsou neplatní.
9156. Analýza ještě probíhá a nebyla dosud dokončena.
9157. Atribut X není podporován direktivou Y na stránce.
9158. Koordinátor MS DTC nelze spustit, protože tato verze koordinátoru není kompatibilní s verzí koordinátoru MS DTC, jež je nainstalována v jiném uzlu clusteru. Tato situace může nastat v případě, že do jiného uzlu clusteru byla nainstalována nekompatibilní verze koordinátoru MS DTC. Specifikace chyby: %1
9159. Maximum souběžných správců
9160. Odebrání položky ze seznamu stop se nezdařilo, protože bylo přerušeno uživatelem.
9161. Na delegáta aktivity bez popisovače nemůže odkazovat aktivita X, protože odkazující aktivita není zahrnuta v implementaci aktivity Y. Na delegáta aktivity může odkazovat pouze implementace aktivity, která aktivitu určuje jako podřízený nebo importovaný objekt. Delegát aktivity bez popisovače je deklarován aktivitou Z.
9162. Člen Člen u typu Název typu je v konfliktu s generovanou výrobní metodou.
9163.

Server zjistil chybu při zpracování požadavku. Informace o sestavení platných žádostí na službu naleznete na stránce nápovědy služby.


9164. V následujícím seznamu jsou uvedeny známé objekty, které jsou přidruženy k této vzdálené aplikaci. Chcete-li upravit typ libovolného známého objektu, klepněte na odkaz URL a zadejte novou hodnotu.
9165. Modul úloh %1 obdržel od služby Plánovač úloh zprávu s požadavkem na ukončení instance úlohy %2.
9166. Sloupce v části SELECT dotazu musí zahrnovat sloupce v částech GROUP BY, ORDER BY, WHERE a HAVING.
9167. Je generována při výběru nového řádku v prvku GridView, před výběrem nového řádku.
9168. Implementace rozhraní Windows Sockets má pravděpodobně omezení počtu aplikací, které je mohou současně používat.
9169. Zásada není ve správném tvaru, a proto ji nelze použít.
9170. Podproces vyčištění paměti nemohl změnit svoji úroveň priority.
9171. Je-li zápis NOTATION použit přímo ve schématu, jde o chybu. Ve schématu lze použít pouze typy dat odvozené od zápisu NOTATION zadáním hodnoty pro výčet. Navíc se hodnota omezujících vlastností výčtu musí shodovat s názvem zápisu deklarovaným v aktuálním schématu.
9172. Formátovací řetězec popisku obrázku, který po kliknutí rozbalí uzel
9173. Zvukové rozhraní API podporuje pouze přehrávání souborů wave PCM.
9174. Při operaci vrácení zpět v kontextu komponenty došlo k výjimce.
9175. Zadaný název jednotky je příliš dlouhý.
9176. Nelze nastavit nadřazený objekt pro rozhraní.
9177. Svazek %2 pro ochranu stínových kopií je offline. Úložiště stínových kopií neexistuje. Tento svazek bude nastaven do online režimu a jeho stínové kopie budou k dispozici, jakmile bude v systému k dispozici úložiště stínových kopií. Obnovením režimu bez ochrany pomocí stínových kopií obnovíte používání svazku, přičemž dojde ke ztrátě stínových kopií.
9178. Transakce již byla přerušena.
9179. Některé soubory v tomto Správci prostředků nebyly smazány.
9180. * Položka %1 není účtem vztahu důvěryhodnosti serveru.
9181. Zadaný zdrojový režim zobrazení videa je neplatný.
9182. Vlastnost ActiveViewIndex je nastavena na hodnotu X. Hodnota musí být menší než aktuální počet prvků View Y. V případě dynamicky přidávaných zobrazení ověřte, že jsou přidána před nebo v rámci události Page_PreInit.
9183. Při zpracování příkazu došlo k jedné nebo více chybám.
9184. Připojení TLS ke vzdálenému serveru se nezdařilo, protože platnost certifikátu SSL vypršela.
9185. Nebyl nalezen žádný řadič domény, který by vyhovoval zadaným požadavkům.
9186. Neznámý typ ohraničení: Název typu
9187. Tento server Globálního katalogu již automaticky nepokrývá síť '%1' v doménové struktuře '%2'.
9188. Došlo k pokusu o vytvoření číselného typu, který je mimo platný rozsah.
9189. Registrace knihovny typů nebyla zrušena, protože sestavení bylo importováno z knihovny COM.
9190. Byla volána funkce Close nástroje usbperf.dll.
9191. Konec:
9192. Službě COM+ byla ohlášena externí chyba.%1
9193. Vnitřní chyba prostředí Windows PowerShell. Načítání hodnoty Dispatch ID pro spravovanou vstupní metodu prostředí Windows PowerShell se nezdařilo. Došlo k chybě %1!lx!.
9194. Nelze načíst kořenový prvek.
9195. Upravit nebo přidat nastavení modulu
9196. Třída UriTemplateTable nepodporuje X a Y, protože tyto objekty nejsou ekvivalentní. U objektů nelze zrušit dvojznačnost, protože mají ekvivalentní cesty a stejné obecné literály pro hodnoty v řetězci dotazu. Další informace naleznete v dokumentaci k třídě UriTemplateTable.
9197. Do atributu %1 souboru %2 nelze zapisovat.
9198. Nejvyšší počet hodnot získaných pomocí rozmezí: %1!d!
9199. Knihovnu vzdáleného volání procedur (RPC) nelze inicializovat.
9200. Počítači %1 nebylo možné vydat licenci, protože tento počítač není členem skupiny Terminal Server Computers.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions