English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

19201. Seznam poskytovatelů registrovaných disků PNP byl poškozen.
19202. TERMINAL SERVER USER
19203. Získá nebo nastaví jedinečný název poznámky.
19204. Nedefinovaný bit Řízení účtu uživatele 24 - zapnuto
19205. V tomto podprocesu nebyla zavolána procedura CoInitialize.
19206. Výjimka byla vyčerpána.
19207. NetShow Video Server nenalezl soubor bloku %1 s názvem %2.
19208. Server nemůže vyhradit paměť ze systémového stránkovaného fondu, protože bylo dosaženo nastaveného limitu vyhrazení stránkovaného fondu.
19209. Selhalo upozornění na odeslání manifestu do: %1; kód chyby %2.
19210. Pokus o přihlášení nebyl úspěšný. Opakujte akci.
19211. %1 (%2) %3Při otevírání souboru protokolu %4 došlo k chybě %5.
19212. Inicializace nástroje Usbperf se nezdařila. Neplatná hodnota indexu čítače výkonu.
19213. Pracovní adresář X neexistuje.
19214. Zadaný poskytovatel obsahu nebyl nalezen.
19215. InvokeMethod Název metody - Metoda není statická.
19216. Nelze najít svazek, který se má použít jako místo pro obnovení. Svazek nelze obnovit.
19217. Byla otevřena prázdná tabulka.
19218. Neúspěšných spuštění relace
19219. Konfigurační soubor aplikace obsahuje neplatný příznak. Přeinstalujte aplikaci.
19220. Nastavení kontextu popisovačů datového proudu se nezdařilo.
19221. Objekt určený pro tuto akci je právě odstraňován, takže požadovanou akci nelze nyní dokončit.
19222. Síťový adaptér identifikovaný třídou X nelze používat při přenosu UDP, protože zjevně není připojen do sítě nebo jeho provozní stav není podporován. Aktuální provozní stav určeného adaptéru je Y.
19223. Došlo k chybě uzamčení. K této chybě může dojít, jestliže se služba WINS pokouší odeslat odpověď na dialog, který již není ve stavu ACTIVE. Implicitní dialog může ukončit svou existenci, je-li ukončeno přidružení, na které je mapován. V tomto případě je chyba uzamčení normální.
19224. Chyba služby Stínová kopie svazků: Požadovanou operaci %4 v autorovi %3 nelze zpracovat kvůli stavu %1 (převeden na %2).
19225. Rutina sbírání TDI přijala požadavek na objekt čítače, který není podporován.
19226. Převod vzdálených odkazů na vzdálené symbolické odkazy je povolen.
19227. Zabezpečená místní skupina byla změněna na zabezpečenou univerzální skupinu.
19228. Server služby Řízení front zpráv nemůže zjistit, zda je místní řadič domény důvěryhodný pro delegování. To může znamenat vážný problém. Další informace získáte v okně Nápověda a odborná pomoc.
19229. Aplikace byla úspěšně předkompilována.
19230. Při vytváření doplňkového kódu odbavení v cílové doméně aplikace došlo k chybě.
19231. V systému se nezdařilo zosobnění klienta: Chyba %1. Tato situace může nastat v důsledku nestability systému nebo nedostatku systémových prostředků.
19232. Není k dispozici.
19233. Tento časovač byl opuštěn před příchodem jeho zpětného volání.
19234. Obrázek nelze přidat, protože obrázek s názvem X již existuje.
19235. Pojmenovaným parametrem musí být seznam ACL kontejneru.
19236. Procesor zabezpečení oznámil nekonzistenci času počítače a důvěryhodného času.
19237. Kořenový obsah online není platný.
19238. Byly detekovány cyklické závislosti automaticky spouštěných služeb. Zkontrolujte strom závislosti služby.
19239. Tato skupina bitových kopií nepatří do úložiště bitových kopií na tomto serveru.
19240. Ke kódovým skupinám musí být přidružena sada oprávnění. Použijte stávající sadu nebo vytvořte sadu novou.
19241. Obnovení do umístění úložiště pro zálohování je neplatné.
19242. Byla zavolána rutina CloseDhcpPerformanceData.
19243. Funkce DxgkDdiOPMConfigureProtectedOutput nemůže povolit určenou technologii ochrany výstupu, protože rozlišení obrazovky výstupu je příliš vysoké.
19244. Není nastaven žádný kořenový klíč úložiště (SRK).
19245. Výsledkem předchozího pokusu o odeslání byla zpráva ICMP o nedosažitelném cíli. Tato zpráva obvykle označuje, že vzdálený koncový bod buď nenaslouchá, nebo nedokáže včas zpracovat zprávu.
19246. Výsledný typ metody Název typu není podporován u tohoto argumentu metody. Je požadována metoda, která produkuje instanci typu odvozeného od DbExpression nebo instanci anonymního typu s vlastnostmi odvozenými od DbExpression.
19247. Název iSCSI: %1
19248. Proces obnovy již probíhá.
19249. Službu zípisu síťového zařízení nelze zastavit (%1). %2
19250. Výchozí cíl navigace pro všechny uzly na této úrovni při vytváření datových vazeb
19251. Práva k používání médií pro tento soubor nejsou dosud platná, Chcete-li zjistit, kdy vstoupí v platnost, klepněte pravým tlačítkem myši na soubor v knihovně, klepněte na příkaz vlastnosti a potom klepněte na kartu Práva k používání médií.
19252. Při registraci zprostředkovatele individuálního nastavení musí být určen atribut connectionStringName.
19253. Funkce pro zrušení registrace objektu COM musí mít parametr System.Type a typ vrácené hodnoty void.
19254. Zrcadlíte spouštěcí svazek na disk GPT. Systém nebude možné spustit z disku GPT.
19255. Zdroj [%2]: Typ položky v migrační tabulce se liší od typu v původním objektu zásad skupiny (GPO). Opravte migrační tabulku a opakujte akci.
19256. Nezabezpečená globální skupina byla změněna na zabezpečenou globální skupinu.
19257. Je-li hodnota zadaná pro atribut minInclusive větší než nebo rovna hodnotě zadané pro atribut maxExclusive, jde o chybu.
19258. Počet aktivních profilujících objektů je na maximu a více jich nelze spustit.
19259. Přidružení úložiště stínové kopie svazku bylo úspěšně přidáno.
19260. Neznámý atribut %1
19261. ftp: ftp/tcp: Neznámá služba
19262. Znamená, že zjištěné nebo zadané číslo revize není službě známo. Může jít o revizi starší, než o jaké služba ví.
19263. Objekt musí být názvový kontext.
19264. Tato událost nastane při pokusu o automatické opětovné připojení k serveru.
19265. Objekt již existuje a není nutné ho nadále vytvářet ani přidávat.
19266. Provedení příkazu InstancePersistenceCommand bylo přerušeno, protože registrace vlastníka instance je neplatná. Tato chyba označuje, že kopie všech instancí uložených v paměti, které jsou uzamknuty tímto vlastníkem, jsou zastaralé a je nutné je zrušit včetně jejich popisovačů InstanceHandles. Tuto chybu obvykle nejlépe odstraníte restartováním hostitele.
19267. Prostředek obecné služby
19268. Komponenta je konfigurována pro synchronizaci, ale časový limit pro vstup podprocesu do kontextu vypršel.
19269. Zadaný cílový parametr je neplatný.
19270. Spyware nebo jiný potenciálně nežádoucí software
19271. Nový monitor nelze přidružit ke grafickému adaptéru.
19272. Aplikace bude ukončena, byla zjištěna závažná chyba v %1 Řádek %2 Funkce %3.
19273. %1: Tato verze systému Windows nepodporuje ovladače WPD (Windows Portable Device), takže ovladače nebyly nainstalovány.
19274. Aktivuje se v případě, že došlo ke změně pozice poznámky.
19275. Prahová hodnota musí být v rozsahu 0 až 1000.
19276. Posun musí být zadán v celých minutách.
19277. Zadaný ovladač není správný.
19278. Určuje, zda bude nově vytvořený uživatel zakázán.
19279. Konstruktor obsahuje neplatný typ parametru: Název typu
19280. Soubor File Name vyžadovaný zprostředkovatelem XmlSiteMapProvider neexistuje.
19281. ERASE Odstraní jeden nebo více souborů.
19282. Neplatný obor
19283. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Systém není připraven.
19284. Ukládací operace by měla být zablokována, dokud nebude k dispozici více dat.
19285. Při zpracování datového proudu požadavků došlo k chybě. Smíšený obsah není podporován. Vyhodnocovaný strukturovaný typ je X.
19286. Systém Windows nemůže spustit tento program, protože došlo k pokusu o neoprávněnou změnu systému vynucení licencí nebo k jeho poškození.
19287. Systém opravuje segment záznamů souboru deníku USN.
19288. Cesta X vlastnosti TargetName typu EntityPropertyMappingAttribute není platná.
19289. Zálohování bylo dokončeno s chybami.
19290. Nelze načíst objekt správce připojení koordinátoru MS DTC.
19291. Při odinstalaci se nebylo možné připojit ke službě Active Directory Domain Services v umístění %1. Odinstalace nemůže bez informací služby AD DS pokračovat. Restartujte službu AD DS nebo spusťte příkaz ADAMUnInstall /force.
19292. Tuto verzi databáze registru modulu COM+ nelze přenést.
19293. Třída poznámek se svislou čárou.
19294. Služba Diagnostic Policy Service zjistila chybu při zpracování scénáře %1 s diagnostickým modulem %6 (%5), instancí %2, ID původní aktivity %3. Kód chyby byl %4.
19295. Asynchronní vazby nejsou tímto zprostředkovatelem podporovány.
19296. Vytvoření okna zprávy se nezdařilo.
19297. Selhání v CryptAcquireContext(), hr- %1!lx!h. Poslední chyba - %2!lu!t, %3!lx!h
19298. Workflows Terminated
19299. Nelze vytvořit zabezpečené připojení k serveru pomocí protokolu SSL.
19300. Tento soubor je příliš velký na jeden disk.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions