English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

9501. Neplatný operátor sjednocení ve výrazu XPath
9502. Data událostí nejsou přítomna.
9503. Zpracování nového připojení modulem pro zařazování do kategorií se nezdařilo. Původní připojení bylo k hostiteli DS %1. Nové připojení je k hostiteli DS %2. Počet opakování je %3.
9504. Chybový stav byl vrácen poté, co byl odmítnut požadavek na oplock.
9505. Názvový kontext je odstraňován nebo není replikován z určeného serveru.
9506. Nelze odstranit společný atribut z datové řady.
9507. Odebere zadaný fond aplikací. Je třeba zadat přesný identifikátor fondu aplikací odkazující na existující fond aplikací.
9508. Metadata cíle systému souborů DFS pro <%1> jsou poškozena.
9509. Není k dispozici žádný odpovídající index barvy.
9510. U hierarchie oddílu byla překročena maximální hloubka oddílu.
9511. Chybné pravidlo kódování ASN1.
9512. Cíl neodpověděl včas na požadavek správy úloh.
9513. Nebyla přijata žádná zpráva o přidání svazku.
9514. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a vyvolala metodu BindInstance pro nastavení ID instance třídy InstanceHandle, která je již svázána s instancí. Třídu InstanceHandle lze za dobu života vázat pouze na jednu instanci.
9515. Název počítače je %1.
9516. Při generování náhodných čísel došlo k chybě při kontrole hodnoty pre-hash FIPS-140.
9517. X nemá platného manažera InputManager.
9518. Je-li zabezpečení připojení nastaveno na možnost Žádné, nejsou výchozí pověření podporována.
9519. Nelze vytvořit parametr typu pro vlastní atribut typu, který nepodporuje vlastnost AssemblyQualifiedName. Zadaná instance byla typu Název typu.
9520. Pokud aplikace nemá konzolu nebo je-li výstup konzoly přesměrován do souboru, nelze načíst klávesy. Použijte funkci Console.Read.
9521. V systému se nezdařila inicializace mezipaměti směrovače: Chyba %1. Tato situace může nastat v důsledku nestability systému nebo nedostatku systémových prostředků.
9522. /T:stopy Udává počet stop na jedné straně disku.
9523. Uživatel %1 v klientském počítači %2 nebyl oprávněn pro připojení k tomuto serveru brány TS, protože nebylo možné vytvořit tunelové propojení. Byla použita následující metoda ověřování. %3. Došlo k následující chybě: %5.
9524. Data indexu jsou poškozena. Tato chyba je zastaralá a již by neměla být hlášena. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
9525. Klient poskytl jako legitimaci neplatný token akcelerátoru přihlášení. Platnost tokenu vypršela nebo ještě nezačala.
9526. Operace zápisu jmenovky volného média %1 byla zrušena. Médium je stále v NEPŘIPRAVENÉM stavu a je nutné jej před použitím některou z aplikací připravit pomocí modulu snap-in Správce vyměnitelného úložiště.
9527. Hodnota argumentu X (Y) není platná pro výčet typu Název typu.
9528. K serveru DHCP není připojena žádná statická adresa IP
9529. Byla generována výjimka v metodě volané aktivitou X. Y.
9530. Chyba žádosti
9531. Jméno uživatele používané k provedení zálohy nebylo rozpoznáno počítačem obsahujícím vzdálenou sdílenou složku.
9532. Neověřená zpráva byla přijata aplikací, která přijímá pouze ověřené zprávy.%1
9533. Vytváření sdíleného bodu ochrany se nezdařilo.
9534. Operační systém asynchronně zrušil tento výstup chráněný technologií OPM, protože došlo ke změně stavu operačního systému. K této chybě obvykle dojde, protože PDO monitoru přidružené k tomuto chráněnému výstupu bylo odebráno, PDO monitoru přidružené k tomuto chráněnému výstupu bylo ukončeno nebo se relace chráněného výstupu stala relací mimo konzolu.
9535. Zdroj [%2]: Zdroj není platná cesta. Opravte migrační tabulku a opakujte akci.
9536. %1 (%2) %3V průběhu zálohování databáze (soubor %5) došlo k chybě (%4). Databázi nebude možné obnovit.
9537. Správce oken plochy nebyl spuštěn, protože nejsou k dispozici data nutná k ověření spuštění.
9538. CHYBA: Hledání kořenové položky DSE pro názvové kontexty se nezdařilo: %1 (%2).
9539. Reboot failed.
9540. Statistické analýzy – K dispozici není dostatek vstupních řad.
9541. Jsou nezbytné servery WINS.
9542. Ve složce %2 je více než jedna položka %1. Položka byla odebrána.
9543. Po aktivování připojení je kolekce StaticConnections třídy WebPartManager určena jen pro čtení.
9544. Prostředek služby Systémový čas
9545. Při pokusu aktualizovat heslo tento návratový stav znamená, že hodnota poskytnutá jako aktuální heslo není správná.
9546. Funkce Wizard instalace jazykové sady
9547. V místním počítači nebylo nalezeno ID časového pásma X.
9548. Při pokusu zakázat filtrování paketů protokolu %1 pro Službu směrování a vzdáleného přístupu došlo k chybě.
9549. Větvení na řádku:%2 Soubor:%1 s řetězcem %3
9550. Atribut X není podporován direktivou Y v uživatelském ovládacím prvku.
9551. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože požadavek obsahuje neplatný cílový systém.
9552. Zadaná položka v této kolekci KeyedCollection neexistuje.
9553. Zadaná maximální hodnota přenosové rychlosti souborů je větší než nakonfigurovaná maximální šířka pásma serveru.
9554. Členové této skupiny mohou aktualizovat uživatelské účty ve službě Active Directory na základě informací o vystavení licence za účelem sledování a vykazování využití licencí CAL Terminálové služby vázaných na uživatele.
9555. Neplatný režim tónu
9556. V zásadě ExtendedProtectionPolicy je nastaven parametr PolicyEnforcement na hodnotu Always a vazba ChannelBinding nebyla nalezena. Uvedené nastavení zabraňuje vynucení zásady ExtendedProtectionPolicy. Upravte nastavení tak, aby byla k dispozici vazba ChannelBinding, pro objekt StandardBindings nastavte parametr SecurityMode na typ TransportWithMessageCredential a ClientCredential systému Windows. Pro parametr CustomBindings použijte hodnotu SspiNegotiationOverTransport nebo KerberosOverTransport. Případně nastavte parametr PolicyEnforcement na hodnotu Never.
9557. Automatická konfigurace povolena : Ano
9558. Systém Windows zjistil nekonzistence ve vnitřních datech NLS. Tento problém opravíte odhlášením ze systému Windows a opětovným přihlášením.
9559. Pro tuto sadu protokolů nejsou nakonfigurovány žádné síťové adaptéry.
9560. Chybí služba IXamlNameProvider ve zprostředkovateli služby.
9561. Agent serveru proxy služby DNS obdržel zprávu menší, než je minimální velikost zprávy. Zpráva byla zahozena.
9562. Styl okna nebo atribut třídy není pro tuto operaci správný.
9563. Hostitel zadal neplatný znak kódu Unicode podle standardů IDN.
9564. Element count pro informační kanály nelze použít mimo informační kanál.
9565. (GMT-03:00) Buenos Aires, Georgetown
9566. V nové definici bylo nalezeno několik definic pro položku <%1> s názvem %2.
9567. Neplatný uživatel se pokusil vytvořit relaci zařízení.
9568. Zabezpečené prostředí není důvěryhodné.
9569. Došlo k neshodě typů binárních dat.
9570. Zadaný konfigurační soubor není podporován touto verzí kodéru.
9571. Při vyhrazování úložiště pro položku tabulky Počet a čas došlo k chybě. Depeše nebude odeslána.
9572. Zadaný název domovské složky uživatele (%1) není vytvořen podle univerzální konvence pro názvy (UNC).
9573. Neplatné omezení: Základní typ má pevnou hodnotu %1, kterou nelze v odvozeném typu změnit.
9574. Úroveň priority podprocesu.
9575. Neplatný znak v řetězci Base-64.
9576. Interval protokolování pro monitorování účtů není platný. Interval musí být v rozmezí od 2 do 60 000 minut (včetně). Zadejte novou hodnotu.
9577. Nelze inicializovat neznámou úlohu.
9578. Uživatelsky definovaná data stavu ovládacího prvku ve formátu XML
9579. Scénář %1, instance %2, ID původní aktivity %3 byl vynechán diagnostickým modulem %6 (%4). Kód chyby byl %5.
9580. Uživatel nebyl nalezen v relační mezipaměti dabatáze uživatelských účtů.
9581. Práce se svazkem byla požadována po jeho odpojení.
9582. Místní úložiště účtů neobsahuje utajené informace o zadaném účtu.
9583. Kontrolní bod registru pro prostředek clusteru %1 nelze obnovit do klíče registru HKEY_LOCAL_MACHINE\%2. Je možné, že prostředek nebude pracovat správně. Přesvědčte se, zda nejsou otevřeny popisovače jiných procesů pro registraci klíčů v tomto podstromu registru.
9584. Služba sledování (pro pracovní stanici) není spuštěna.
9585. Nelze odebrat všechny požadované objekty.
9586. Nelze zkontrolovat stav služby WinRM.
9587. Hodnota DateTime reprezentovaná tímto řetězcem není podporována v kalendáři X.
9588. Správce chyb reagující na chyby není k dispozici.
9589. Služba BITS zastavila přenos souboru %4 pro úlohu %2. Stavový kód: %6.
9590. Řetěz virtuálních pevných disků je poškozen. Identifikátory nadřazeného virtuálního pevného disku a rozdílového disku se neshodují.
9591. Při vytváření události zastavení agenta rozšíření došlo k chybě. Funkce CreateEvent vrátila kód %1.
9592. Došlo k chybě podprocesu vzdáleného volání procedury (RPC) služby WINS.
9593. Na směrovací službu byla uplatněna nová konfigurace RoutingConfiguration.
9594. The marshaling packet identifies an unknown object.
9595. Funkce SQLRowCount skončila s chybou %1.
9596. Hodiny již mají požadovaný stav.
9597. Knihovní aplikace pravděpodobně nebudou recyklovány.
9598. Některé vložené části v souboru %2 nelze filtrovat.%1
9599. Hodnota vlastnosti AccessKey je příliš dlouhá. Hodnota nesmí obsahovat více než jeden znak.
9600. Internal error: the checkerboard dimension is too large.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions