English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

26801. Identifikátor vybraného prvku CatalogPart.
26802. Neznámý hostitel: %1
26803. Odebrání bylo dokončeno. Je třeba restartovat počítač. %1
26804. Laponština (severní)
26805. Při přidělení paměti pro strukturu LPC klienta došlo k chybě. Agent SAP nemůže pokračovat.
26806. Kód, který není pro zamykání, dostal požadavek na rezervaci zamykání pro provedení globální aktualizace.
26807. MSBUILD : error MSB1034: Číslo uzlu je neplatné. Hodnotou musí být celé číslo větší než nula.
26808. V datovém proudu požadavku byla nalezena neočekávaná entita xml.
26809. Žádost určuje kolidující šablony certifikátů: %1.
26810. ID třídy knihovny DLL objektů proxy a stub pro dané rozhraní není k dispozici, nebo došlo k chybě při načtení knihovny DLL objektů proxy a stub, nebo došlo k chybě při vytvoření objektu proxy.
26811. Nelze přesunout médium ze zařízení pro výběr %1 do patice %2 v knihovně %3. Zkontrolujte, zda médium je v zařízení pro výběr, zda toto zařízení je dostupné a zda patice je dostupná.
26812. Vypočítaná hodnota Digest neodpovídá hodnotě zadané pro identifikátor URI reference %1.
26813. Získá nebo nastaví šířku stěn oblasti grafu (v pixelech).
26814. Identifikátor GUID objektu: %1
26815. Cílový port je nedosažitelný.
26816. Styl obsažených částí
26817. Tato metoda není podporována.
26818. %1 (%2) %3Zálohování bylo ukončeno s chybou %4.
26819. Řídící registry portu se překrývají s řídícími registry předchozích portů.
26820. Název účtu neobsahuje zpětné lomítko. Název účtu musí mít tvar: doména\uživatel.
26821. Samostatný instalační program systému Windows Update
26822. Modul plug-in serveru SharePoint Portal Server
26823. Název databáze nelze zadat současně v připojovacím řetězci a parametru -d.
26824. Globální katalog v paměti je určen jen ke čtení.
26825. Zadanou operaci nebylo možné provést, protože záznam, který by byl uveden v protokolu, je příliš dlouhý. K tomuto stavu může dojít z následujících dvou důvodů: pro tuto transakci existuje příliš mnoho zařazení nebo jsou kombinované informace o obnovení uvedené v protokolu pro tato zařazení příliš dlouhé.
26826. Výsledky z funkce pracovního podprocesu
26827. Potíže s některou částí vyrovnávací paměti filterspec nebo specifické pro zprostředkovatele obecně.
26828. Knihovna WdsMgmt nemůže přidělit paměť nutnou ke generování události.
26829. The specified volume shadow copy storage association was not found.
26830. Aktivita SendReply s vlastností SendMessageContent a aktivita SendReply s vlastností SendParametersContent jsou párovány ke stejné aktivitě Receive s názvem OperationName X. Toto není povoleno.
26831. CHYBA – Zadaná cesta %1 nebyla v záloze nalezena.
26832. Najde všechny události upozornění v zadaném protokolu trasování (míra podrobnosti 3).
26833. Obnovení výchozích zásad LSA
26834. Došlo k pokusu nastavit řídící atribut souboru. Tento atribut nelze v cílovém systému souborů použít.
26835. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože je jeho záhlaví neplatné.
26836. Styl automatického přizpůsobení popisků. Vlastnost LabelsAutoFit musí být nastavena na hodnotu True.
26837. Odpojování neexistujícího přímého připojení.
26838. Seznam je již vyčerpán.
26839. Nepodařilo se nastavit nebo resetovat popisovač pro serializaci.
26840. Aplikace nemá pro tuto funkci licenci.
26841. Pro vlastnost nelze určit současně metody Get i Set.
26842. Načtení automatické aktualizace pořadového čísla kořenového seznamu jiného výrobce z <%1> bylo úspěšné.
26843. POZNÁMKA: Toto sledování spolehlivosti znovu nastaví příslušná metadata při příštím spuštění.
26844. Stav stroje
26845. Probíhající operace byla přerušena událostí řízení spotřeby.
26846. Zabezpečená univerzální skupina byla změněna na zabezpečenou místní skupinu.
26847. Vzdálený server RADIUS %1 je nyní k dispozici.
26848. Adresářová služba zjistila pokus o změnu objektové třídy objektu.
26849. Určuje, zda se výstup procesu zapisuje do členského objektu StandardOutput instance procesu.
26850. Posun musí být v intervalu od -14 do +14 hodin.
26851. Neplatný pokus o volání metody Název metody, pokud je aktuální řádek odstraněn.
26852. %1 MB
26853. Oprávnění řadiče služeb je neomezené.
26854. Hodnota SchemaContext nesmí být Null.
26855. Systémový soubor %1 byl poškozený, což pravděpodobně způsobilo, že aplikace %2 přestala pracovat. Systém Windows se pokusil soubor opravit, ale operace byla zrušena před dokončením. Z příkazového řádku pro správu spusťte příkaz "sfc /scannow" k zjištění chyb a opravě souboru v případě potřeby.
26856. Nebyly zadány žádné adresáře pro překlad názvů.
26857. Některé akce nelze použít u potenciálně škodlivých položek. Tyto položky mohou být uloženy do umístění pouze ke čtení. Odstraňte soubory nebo složky, které obsahují dané položky, nebo v nápovědě a podpoře vyhledejte informace o odebírání oprávnění pouze ke čtení u souborů a složek.
26858. Odinstalace služby Active Directory Domain Services...
26859. Vytvoření názvu počítače pro dané zařízení se nezdařilo.
26860. Položka předvoleb %1 %2 v objektu zásad skupiny %3 byla úspěšně použita.
26861. V nástroji pro zálohování a obnovení došlo k chybě.
26862. Člena Člen nelze získat.
26863. Služba WINS nalezla poškození databáze. Pokusí se o zotavení. Tento proces může trvat dlouho. Neodstraňujte službu WINS během zotavení. Pokud tak učiníte, budete muset restartovat službu WINS s čistou databází.
26864. Odvození omezením z typu anySimpleType není povoleno.
26865. Je aktivována při změně aktivního ovládacího prvku zobrazení.
26866. Tento program je blokován zásadami skupiny. Chcete-li získat další informace, obraťte se na správce systému.
26867. X: Klíč: Y. Operace aktualizace se nezdařila -> Z.
26868. %1: Navázáno připojení naslouchání
26869. Místní objekt s tímto identifikátorem GUID (živý či mrtvý) již existuje.
26870. Nelze vytvořit soubor databáze ESE %1 - chyba %2!d! %3.
26871. Název čáry pruhu
26872. Podproces aktualizace zásad skupiny Správce systémových prostředků (WSRM) byl ukončen z důvodu neočekávané chyby (hr = %1). Akce uživatele Chcete-li pravidelně aktualizovat nastavení zásad skupiny, restartujte Správce systémových prostředků.
26873. Součást vrstvy vrátila nerozpoznaný kód chyby.
26874. Některé soubory nezbytné ke spuštění systému Windows byly poškozeny.
26875. Události životnosti
26876. Vnitřní chyba: Disk již byl inicializován.
26877. Vzdálená pomoc byla zahájena pomocí: %1 jako parametry příkazového řádku.
26878. Služba LPD (Line Printer Daemon) obdržela z %1 nesprávné pořadí příkazů a odmítla tiskovou úlohu.
26879. Funkci Set nelze volat v kontextu Null.
26880. Odstraňování tiskárny
26881. Systémový soubor %1 je pravděpodobně poškozený, ale systém Windows nemůže určit, zda je soubor skutečně poškozený (kód chyby %3). Nebyla provedena žádná akce úpravy. Z příkazového řádku pro správu spusťte příkaz "sfc /scannow" ke kontrole chyb a opravě souboru v případě potřeby.
26882. Plex %1!-3lu! %2!-10.10s! %3!-8.8s! %4!-8.8s! Jednotka %5!-3lu! %6!-10.10s! %7!5I64u! %8!-2.2s!
26883. Chyba %1!d! : %2!S! vrácený v WinHttpQueryAuthSchemes. Anonymní požadavky nebo požadavky na nezabezpečené kanály nejsou povoleny.
26884. Službě Windows Update se nepodařilo zkontrolovat aktualizace s chybou %1.
26885. Určuje, jak je zpracováván prázdný bod při vykreslování grafu. Pokud je použita hodnota Average, je graf vykreslován tak, jako kdyby existoval bod, který má průměrnou hodnotu Y, přičemž průměr se vypočítává pomocí sousedících bodů. Pokud je použita hodnota Zero, je graf vykreslen tak, jako kdyby existoval bod s hodnotou nula.
26886. Je aktivována po přidání webové části (WebPart).
26887. %1 kB v chybných sektorech.
26888. Více elementů nové definice nemůže odkazovat na stejný dokument schématu.
26889. Službu Řízení front zpráv nelze spustit. Nelze inicializovat rozhraní služby Active Directory Domain Services. Chyba %1: %2
26890. Knihovna typů X byla úspěšně načtena a zaregistrována.
26891. Ověření vlastnosti Viewstate se nezdařilo.
26892. Systém aktualizuje atribut DATA hlavní tabulky souborů (MFT).
26893. Ve složce AddInViews byl nalezen doplněk. Název: "X" Umístění: "Y"
26894. Aktivační službě procesů systému Windows se nepodařilo správně nakonfigurovat objekt úlohy pro fond aplikací %1. Datové pole obsahuje číslo chyby.
26895. Kompilace zdrojového souboru;;Kompilace X
26896. Aktualizace schématu se nezdařila: Duplicitní identifikátor GUID schématu identifikátorů.
26897. Stejný index zdroje v různých posluchačích má mít stejné jazyky.
26898. Sloupec mřížky musí být nastaven v rozmezí 0 až maximum sloupce.
26899. Nutnou podmínkou použití rozsahu TransactedReceiveScope X je nastavení vlastnosti ReceiveActivity.
26900. Proces obsahující ovladač pro toto zařízení byl ukončen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions