English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

4401. Změnit hodnoty prostředí firmwaru
4402. Nelze nastavit vlastnost Checked tohoto příkazu.
4403. Vlastnost prvku Vlastní má název (%1), který je konfliktní s ID (%2) podle definice ve schématu. Opravte název nebo ID. Nesprávný soubor XML:%3%4%5
4404. Instalaci repliky nebo podřízeného objektu se nezdařilo číst atribut objectVersion v sekci SCHEMA souboru schema.ini v adresáři system32.
4405. Typ = %1!u!
4406. Odebírání souborů Soubor: [1], Adresář: [9]
4407. Stejný objekt nelze inicializovat dvakrát.
4408. Adaptér pro protokol SLIP %1:
4409. Formát názvu indexu obsahu je chybný. Použijte název bez mezer a interpunkce.
4410. Při kontrole rastrového obrázku svazku bylo zjištěno poškození.
4411. Komponentu schématu již obsaženou ve schématu z XMLSchemaCache nelze znovu definovat.
4412. Spouštění instalace služby Active Directory Domain Services
4413. Nepodporovaný vzorec
4414. Vlastnost ContentID nemůže obsahovat znaky '<' a '>'.
4415. Třídu DataServiceContext, do které patří instance DataServiceCollection, nebylo možné určit. Třídu DataServiceContext je nutné buď poskytnout prostřednictvím konstruktoru DataServiceCollection, nebo použít k vytvoření objektu DataServiceQuery nebo QueryOperationResponse, který je zdrojem položek třídy DataServiceCollection.
4416. Aktivační služba procesů systému Windows byla neočekávaně ukončena a systém není nastaven pro její opětovné spuštění. Aktivační služba procesů systému Windows byla ukončena.
4417. Nečitelný seznam atributů souboru %1 byl odstraněn.
4418. Byl zadán neplatný parametr %1 pro příkaz %2.
4419. Vnitřní objekty serveru IIS nejsou k dispozici. Nejprve začněte používat server IIS.
4420. Nelze otevřít soubor databáze ESE %1 - chyba %2!d! %3.
4421. Proces %1 s identifikátorem (PID) %2 překročil omezení svěřené paměti %3 megabajtů. Proces se však nepodařilo ukončit. Proces: %1 Identifikátor PID: %2 Omezení svěřené paměti (v megabajtech): %3
4422. Úroveň volnosti v rámci skupin:
4423. Při přístupu k databázi registru zařízení Plug and Play došlo k potížím.
4424. Dva objekty ReceiveParametersContent se stejnými názvy ServiceContractName a OperationName X mají různé názvy parametrů.
4425. Modul diagnostiky %5 (%4) spustil scénář odstraňování potíží %1, instance %2, ID původní aktivity %3.
4426. Události protokolované při zastavení diagnostiky
4427. Aplikace obsahující jednu nebo více importovaných součástí nelze instalovat do oddílu, který není základní.
4428. Soubor [2] byl odmítnut zásadami digitálních podpisů.
4429. Open serial port failed.
4430. Název režimu konfigurace připojení
4431. Položka %1 byla úspěšně vytvořena.
4432. Při analýze souboru XML došlo k chybě.%1Důvod: %2 Nesprávný soubor XML: %3%4%5
4433. Zadaný identifikátor GUID verze poskytovatele nemůže být NULL GUID.
4434. Zástupný název nelze vyhodnotit.
4435. Sestava nemůže být prázdná.
4436. Neplatná syntaxe: Neplatná možnost %1. Pro nápovědu použijte příkaz dcdiag.exe /h.
4437. Bez obsahu
4438. Při generování náhodného čísla došlo k chybě: %1
4439. Požadavek na zámek nebo mapování stránky paměťového bloku selhal, protože bylo dosaženo limitu paměťového bloku VID. Restartování virtuálního počítače pravděpodobně tento problém vyřeší. Pokud potíže potrvají, restartujte fyzický počítač.
4440. Zadaný automatický seznam stop obsahuje typ filtru, který není platný nebo není v počítači nainstalován.
4441. Byla vyvolána výjimka (%1!d!) při analýze následující cesty fragmentu: %2.
4442. Režim konfigurace tohoto odběru není nastaven na hodnotu Vlastní. Pro tento režim nelze nastavit vlastnost %1.
4443. Probíhá vracení změn podle stínové kopie s ID %1 ve svazku %2 od zprostředkovatele %3. Atributy stínové kopie: [0x%4]...
4444. Server obdržel dotaz na druhou stranu, ale odmítl jej.
4445. Transakci nelze vynuceně zastavit nebo potvrdit, protože se nachází ve stavu Nejisté.
4446. Sestavení bylo importováno z knihovny typů X.
4447. Nedostatek paměti k zobrazení mapy
4448. Neplatný popisovač.
4449. Selhání v CryptHashData(). Poslední chyba - %1!lu!t, %2!lx!h
4450. Hlášená událost testu počítače je závažnou chybou interního časovače sledovacího zařízení.
4451. Vnořené záložky nejsou podporovány.
4452. V kolekci projektů je již přítomen ekvivalentní projekt (projekt se stejnými globálními vlastnostmi a verzí nástrojů) s cestou X. Chcete-li načíst ekvivalentní projekt do této kolekce projektů, nejprve tento projekt uvolněte.
4453. Pojmenovaným parametrem musí být seznam ACL objektu, který není kontejner.
4454. Parametr /SuppressForeignKeyProperties vyžaduje režim FullGeneration nebo FromSSDLGeneration.
4455. Získá nebo nastaví souřadnici X poznámky. Chcete-li dosáhnout automatického umístění ukotvené poznámky, nastavte hodnotu Double.NaN ('NotSet').
4456. Nelze přečíst obsah seznamu stop ze serveru médií.
4457. Servery NNTP (Network News Transport Protocol)
4458. V systému Windows nelze zpracovat argument příkazového řádku [/layereddriver]. Kód chyby je [%1!X!].
4459. Nastavování velikosti protokolu clusteru v uzlu %1...
4460. Sériový řadič PCI Multiport
4461. Uživatelská data předaná bodu změny zpracování NTFS jsou neplatná.
4462. Požadovaná operace hledání není podporována pro hledání ASQ.
4463. Po informacích záhlaví nenásleduje první tabulka.
4464. Modul TPM nebyl zapnut v systému BIOS. Akci zopakujte.
4465. Čtení informací o replice, velikost 0x%1!x!
4466. Ověření se nezdařilo, protože ke kořenovému elementu nebyla přidružena žádná definice DTD nebo schéma.
4467. Vzdálené prostředí systému Windows nemůže zpracovat požadavek. Element SequenceId je prázdný nebo neplatný.
4468. Nelze kontaktovat určenou doménu nebo server.
4469. Služba publikování na webu (Webová služba) neinicializovala ovladač HTTP a nebylo možné ji spustit. Ověřte, zda je služba HTTP ve spustitelném stavu. Datové pole obsahuje číslo chyby.
4470. na žádost uživatele
4471. Hauština (latinka, Nigérie)
4472. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) neurčila platný rozlišující název DNS %1. Zvolte jiný název DNS.
4473. K doméně určené pro ETRN je přidruženo příliš mnoho subdomén.
4474. Procesor příkazů AT nemohl spustit %1.
4475. Není přístup k hodnotám klíče registru.
4476. Rozhraní IHierarchicalDataSource, které je zdrojem dat pro nabídku X, vrátilo pro danou cestu zobrazení prázdné zobrazení.
4477. Zadaný rozsah záložky nelze odregistrovat, protože obsahuje nevyřízené záložky.
4478. %1podepsáno digitálně,
4479. Neexistují podadresáře %1
4480. Chyba ochrany při kopírování - Určený sektor nemá platný klíč CSS.
4481. Dotazování vazby kanálu X není podporováno.
4482. Ovládací prvek ActiveX programu Windows Media Player nemůže navázat spojení se vzdálenou mediální službou, ale bude nadále používat místní mediální službu.
4483. Operace musí být zopakována.
4484. Nelze zadat obě možnosti poskytovatele CodeDom X a Y pro výběr kompilátoru. Jednu z nich odeberte.
4485. Certifikát v řetězu certifikátů certifikační autority %3 pro %1 byl odvolán. %2.
4486. Čtecí zařízení %1!d!: %2!ws!
4487. Access to free channel on %2
4488. Při generování regulárního výrazu byl nalezen neočekávaný operační kód: X.
4489. V/V procedura Initiate zjistila chybu vnitřního stavu ovladače pro pro klávesnici PS/2.
4490. Velikost kolekce byla pevně stanovena.
4491. Načtení rozhraní IFilter pro dokument pomocí procesu typu démon filtru MSFTEFD se nezdařilo, nelze je tedy indexovat.
4492. Přenositelné stínové kopie musejí být také trvalé. Toho dosáhnete zadáním příkazu SET CONTEXT PERSISTENT.
4493. Zvětšovat velikost
4494. Je aktivována, když dojde k vytvoření položky.
4495. Bylo nalezeno více zprostředkovatelů se stejným názvem X. V prvku SiteMap je požadováno, aby zprostředkovatelé měli jedinečné názvy.
4496. Byl zjištěn neplatný prvek: X
4497. Aktualizace mohou instalovat pouze členové skupiny Administrators.
4498. Nastavení stavu relace
4499. Počáteční adresa je neplatná, protože představuje místní cestu. Zadejte platnou počáteční adresu.
4500. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že aplikace je spuštěna v platném období odkladu.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions