English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

35201. Sdílená položka je nyní v režimu offline nebo neexistuje.
35202. Pokračujte stisknutím klávesy ENTER...
35203. Službě DNS se nezdařilo vyřešit název serveru (chyba = %2).
35204. Požadovaný certifikát neexistuje.
35205. Přesnost prohledávání videa nebyla na úrovni snímků.
35206. Chyba syntaxe: je nutné použít možnost /skip:
35207. Chyba ESE %1!d! %2.
35208. Použití této metody vyžaduje existenci odkazu na objekt přehrávače.
35209. Systém trvalých instancí nemůže zpracovat neplatný příkaz InstancePersistenceCommand. Příkaz vyžaduje nastavení vlastnosti UnlockInstance na hodnotu true v případě, že je vlastnost CompleteInstance nastavena na hodnotu true.
35210. Název podosy (SubAxis)
35211. Diagnostický modul %9 (%4) dokončil řešení potíží %1, instance %2, ID původní činnosti %3. Nastavil řešení %5 pro uživatele %6 v relaci %7 s datem vypršení platnosti %8. Řešení bylo zařazeno do fronty a bude použito později.
35212. Vnitřní chyba: Operace není pro skupinu disků povolena.
35213. Tuto operaci je možné provádět pouze na primárním řadiči domény.
35214. Účet uživatele %1\%2 připojeného k portu %3 vypršel. Linka byla odpojena.
35215. Při kompilaci schématu nebo zápisu do souboru schématu došlo k chybě. Zkuste uvolnit paměť ukončením ostatních programů.%1%2%3%4%5
35216. Selhání invariantu
35217. Služba WinRM nemůže žádost zpracovat. Některé nastavení konfigurace nebo nastavení zásad skupiny odepřelo přístup k identifikátoru URI prostředku (%1).
35218. Nelze provést zápis do zavřeného objektu XamlWriter.
35219. Čas, kdy došlo k ukončení přidruženého procesu.
35220. Podsystém Kerberos zjistil chybu při použití karty SmartCard přes připojení VPN. Obvykle to znamená, že karta byla během relace VPN vytažena z čtecího zařízení. Jedním z možných řešení je ukončit připojení VPN, vložit znovu kartu a znovu navázat spojení.
35221. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Zpráva je příliš dlouhá.
35222. Musí se jednat o typ pole.
35223. V aktuálním bloku dat není žádný text.
35224. Nástroj BitLocker Drive Encryption lze použít pouze k účelům obnovení v nouzovém režimu.
35225. Zpráva byla směrována na seznam koncových bodů s 0 koncovými body. Zajistěte, aby všechny seznamy koncových bodů obsahovaly 1 nebo více koncových bodů.
35226. Soubor není součástí sestavení.
35227. Invalid operation
35228. Vlastnost Název vlastnosti zadaná v cestě zdroje pro typ EntityPropertyMappingAttribute je primitivního typu, a přitom není poskytnuta jako poslední segment v cestě.
35229. Sledování jazyka
35230. Zóna DNS již v adresáři adresářové služby existuje.
35231. Bude použita úloha X z objektu pro vytváření úloh Y.
35232. Kapacita přesahuje maximální kapacitu.
35233. Hlavička PE souboru File Name neobsahuje očekávanou signaturu pro platné sestavení.
35234. Je aktivována po změně vlastnosti DisplayMode.
35235. Protokol IPBOOTP neinicializoval důležitý oddíl. Kód výjimky je uveden v datech.
35236. Nerozpoznaný seskupovací konstruktor.
35237. Požadavek na oprávnění typu Název typu se nezdařil.
35238. Ukončené identifikátory jazyka VisualBasic, např. X, nejsou podporovány.
35239. Vyhledávací server neexistuje. Tato chyba je zastaralá a již by neměla být hlášena. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
35240. Odstranění metadat u oddílu adresáře %1 bylo přeskočeno.
35241. Parametr value musí být možné rozložit na hodnoty typu DateTime a výsledek musí být vyšší než parametr startAfter.
35242. Adresa URL stránky s nápovědou pro tuto webovou část
35243. Systémový řadič přerušení
35244. Poslední tabulka se nevejde do souboru, protože je příliš malý.
35245. Šířka čáry se musí rovnat nule nebo být větší než nula.
35246. Revize propojení nemohla být dokončena z důvodu aktivní transakce.
35247. Výraz v uvozovkách musí být lambda.
35248. Server WINS obnovuje bloky N záznamů v rozsahu čísla verze X až Y. N, X a Y (pro čísla verze pár nízká a vysoká hodnota WORD) jsou určeny druhou až šestou hodnotou WORD v datové části.
35249. Atribut není z bezpečnostních důvodů dovoleno replikovat do GC.
35250. %1!-15s! %2
35251. Systém Windows nelze nainstalovat do vybraného oddílu. Instalace vyžaduje alespoň %1!u! MB volného místa. Chcete-li systém Windows nainstalovat, uvolněte více místa a restartujte instalaci.
35252. Parametr musí být typu int nebo string.
35253. Filtr obsahuje vlastnost (%1), která neexistuje ve třídě.
35254. Objekt není zaregistrován
35255. %1 - Neznámá jednotka
35256. Bylo dosaženo konce datového proudu.
35257. Došlo k selhání kritického systémového procesu %1 se stavovým kódem %2. Počítač je nyní nutné restartovat.
35258. Při vyhrazení paměti pro uchování struktury karty došlo k chybě. Agent SAP nemůže pokračovat.
35259. Čítač došel na konec kolekce.
35260. Volaná strana neodpovídá.
35261. Metodu RunSynchronously nelze volat na úkol pokračování.
35262. Pro tento cíl nebylo nalezeno další směrování.
35263. Při pokusu o získání vzdáleného okna programu Windows Media Player došlo k chybě.
35264. Nepodařilo se zosobnit klienta rozhraní DCOM.
35265. Zadaným kritériím nevyhovují žádné skupiny bitových kopií.
35266. Některé funkce řízení napájení při činnosti procesoru byly zakázány z důvodu potíží s firmwarem. Požádejte výrobce počítače o aktualizovaný firmware.
35267. Spuštění Clusterové služby se nezdařilo.
35268. Při čtení karet smart card v systému došlo chybám:
35269. Databáze je používána.
35270. Chyba ochrany při kopírování - Nastavení regionu jednotky je pravděpodobně trvalé nebo již byl vyčerpán počet možných resetování.
35271. Došlo k chybě, protože pole délky zprávy DDC/CI obsahovalo neplatnou hodnotu.
35272. Obnovení bylo zastaveno před dokončením.
35273. ***Nejsou k dispozici žádné záznamy push.
35274. Zvukový řadič pro satelitní komunikaci
35275. Neplatný název webu
35276. %1!3d! ---
35277. Název DNS uvedený v aktualizaci nebo v předběžné podmínce není v zóně.
35278. Aktualizace schématu se nezdařila: Identifikátor propojení je vyhrazen.
35279. Registrace vrátila chybu pro modul s názvem %1 a cestou %2. Data obsahují chybu.
35280. Chyba ovladače přenosové vrstvy
35281. Typ musí být odvozen od System.Delegate
35282. SSL ECDSA P384
35283. Text označující textové pole uživatelského jména
35284. A property was redefined with a conflicting type in a derived class.
35285. Viditelnost rozhraní musí být jednoho z následujících typů: NestedAssembly, NestedFamANDAssem, NestedFamily, NestedFamORAssem, NestedPrivate nebo NestedPublic.
35286. K vlastnosti RtsEnable nelze přistoupit, je-li vlastnost Handshake nastavena na hodnotu RequestToSend nebo RequestToSendXOnXOff.
35287. Typ události: Chyba
35288. Index obsahu nebyl načten.%1
35289. Neplatná struktura DVTARGETDEVICE
35290. %2 nemá nakonfigurován žádný typ rámce pro vazbu s adaptérem %3.
35291. Úpravy metadat bitmapy na místě nejsou povoleny, protože originální zdroj není přepisovatelný.
35292. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nepoužije certifikát pro obnovení klíčů %1, protože jej nebylo možné ověřit pro použití jako agenta obnovení klíčů. %2 %3
35293. Počet zprostředkovatelů určených ve všech scénářích je vyšší než maximální povolený počet.
35294. Načíst certifikát vystavitele ze sítě
35295. Spojené království
35296. Chyba analýzy manifestu: Syntaxe deklarace XML je neplatná.
35297. /setattr Nastaví nebo změní hodnotu atributu.
35298. Skupina bitových kopií nebyla zadána. Bude použita výchozí skupina bitových kopií %1.
35299. Stav zprostředkovatele
35300. Chyba procesu XML: %1 – %2

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions