English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

17001. Určuje, kde má být uložen stav relace.
17002. Jiné události přihlášení nebo odhlášení
17003. Obnovení souborů do svazků s jiným systémem souborů než NTFS není povoleno.
17004. Operace musí být v rámci transakce.
17005. Chyba z důvodu problému kódovacího procesu ASN.1.
17006. Problém propojení programu Resolver.
17007. Neplatná signatura asynchronní metody Begin pro metodu Název metody v typu Název typu. Metoda Begin musí jako poslední dva argumenty přijímat ukazatel AsyncCallback a objekt a vracet hodnotu IAsyncResult.
17008. S ohledem na mohutnost člena konce přidružení (Association End Member) Člen by měl být mapován na klíčové sloupce tabulky X. Buď opravte mapování, nebo změňte násobnost tohoto konce.
17009. Hardwarové adresy pro %1 jsou již používány jiným zařízením.
17010. Koordinátor MS DTC byl spuštěn s následujícím nastavením (Vypnuto = 0 a Zapnuto = 1): Filtrování duplicitních událostí = %7 Konfigurace zabezpečení: Síťová správa transakcí = %1, Síťoví klienti = %2, Příchozí distribuované transakce zpracovat nativním protokolem MSDTC = %3, Odchozí distribuované transakce zpracovat nativním protokolem MSDTC = %4, Protokol TIP (Transaction Internet Protocol) = %5, Transakce XA = %6
17011. FC: Nedostatek paměti.
17012. Modul TPM nebyl zapnut. Akci zopakujte nebo požádejte výrobce počítače o pokyny k upgradu systému BIOS.
17013. Získá nebo nastaví styl zakončení na konci čáry poznámky.
17014. Neplatné vystavení
17015. Ukončení delegování
17016. Zadaný typ nesmí být definicí obecného typu.
17017. Inicializace čtecího zařízení čipových karet se nezdařila.
17018. Konečný seznam slov byl prázdný.
17019. Počet aktivních připojení
17020. Typ zdroje dat není platný. Musí se jednat o rozhraní IListSource, IEnumerable nebo IDataSource.
17021. Určený svazek je již připojen.
17022. Nastavovat atributy
17023. Objekt os oblasti grafu – Skládané typy grafů musí mít stejný počet datových bodů pro všechny řady.
17024. %1 (%2) %3Spouštění instance %4 stínové kopie. Bude vytvořena přírůstková stínová kopie.
17025. Inicializace se nezdařila, protože chybí název čítače (vlastnost CounterName).
17026. Aktivační server zjistil, že licence je neplatná.
17027. Vynucení zabezpečení CAS je dočasně vypínáno. Chcete-li toto nastavení obnovit, stiskněte klávesu Enter.
17028. Probíhá replikace odchozích změn do vzdálené instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) %1...
17029. Během procesu oprav byly zjištěny chyby.
17030. Nelze provést převod na třídu Int32Collection.
17031. -> Konfigurace služeb TFTPD
17032. Copyright 1996 - 2000 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
17033. Chyba při vytváření výčtu při obnovování souboru %1. Chyba: [%2] %3
17034. Nepodařilo se nakonfigurovat místní objekt důvěry tak, aby odpovídal objektu v doméně %1.
17035. Musí být zadán platný objekt ServiceContainer.
17036. Server DNS se nemůže připojit k serveru DNS v %1. Chyba je uložena v datovém bloku události.
17037. V argumentech chybí název databáze.
17038. Podřízený prvek nemůže mít hodnotu NULL.
17039. Akce UpdateMetadata pro kořenové adresáře %1!x! a %2!x!
17040. Řadič disketové jednotky
17041. Z ovladače zařízení unikají uzamčené stránky V/V, což způsobuje snížení výkonu systému. Systém automaticky zapnul kód sledování a pokouší se zjistit původce problémů.
17042. Maximální velikost paměti s možností stránkování na disk, kterou proces využíval od svého spuštění.
17043. CLSID nebylo nalezeno v instalačních datech softwaru v adresáři Active Directory.
17044. Vytvořit adresář ve vzdáleném počítači
17045. Nebyl nalezen vhodný zobrazovací komponent pro dokončení této operace.
17046. Jakým způsobem je automaticky generována klauzule set pro příkaz Update v případě, že uživatel nezadá nastavení.
17047. V souboru IDQ %2 musí být určen soubor se šablonou.
17048. V průběhu databázové operace došlo k chybám. Přesvědčte se, zda je server SQL spuštěn a zda je na databázových jednotkách k dispozici dostatek místa.%1
17049. Akce postPhaseAction se nezdařila s výjimkou.
17050. Zadaný řadič není platný.
17051. Automatické zvětšování nebo verze nemohou mít více hodnot.
17052. Klient vynucení %1 byl úspěšně odinicializován.
17053. Mimo současný rozsah.
17054. Volání funkce %1 obsahuje neplatný parametr.
17055. Soubor prohlížeče aplikací obsahuje neplatný element X. Tento element lze použít pouze v souboru prohlížeče na úrovni počítače.
17056. Vícenásobné vzorkování není podporováno u příslušné cesty zobrazení VidPN.
17057. Tisk dokumentu %1 na tiskárně %3, který je vlastněn uživatelem %2, se nezdařil. Kód chyby prostředí Win32 vrácený tiskovým procesorem: %4. %5
17058. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Nelze spustit podproces pro sledování změn podadresářů.
17059. Určuje, zda je zobrazen postranní panel.
17060. %1: Chybný příkazový řádek
17061. Přihlašovací doména
17062. Číslo ID součásti není zaregistrováno.
17063. Služba vzdáleného úložiště narazila na chybu média.
17064. Struktura disku je porušena a není čitelná.
17065. Optické médium je prázdné.
17066. Popisovač nepodporuje synchronní operace. Parametry pro konstruktor FileStream bude pravděpodobně potřeba změnit způsobem, který určuje, že popisovač byl otevřen v asynchronním režimu (tj. byl otevřen explicitně pro překrývající se vstupně-výstupní operace).
17067. Délka 0x%1 souboru upcase je chybná. Očekávaná hodnota je 0x%2.
17068. Došlo k vnitřní chybě serveru. Typ Název typu obsahuje nekonzistentní metadata a informace o typu runtime.
17069. Trvalé aktivity nelze zahrnout do dočasných bloků.
17070. Zadaný název účtu nelze použít, protože obsahuje neplatné znaky, např. \. Použijte platný název účtu.
17071. Čip TPM nemůže provést tuto verzi funkce.
17072. Zařízení Windows Media Center Extender zjistilo chybu Správy digitálních práv (DRM). Kód chyby: %1.
17073. Standardní koncový bod X nelze načíst z elementu koncového bodu, protože atribut typu není konkrétní. Element koncového bodu musí být typu, jehož výsledkem je standardní koncový bod typu X nebo od něj odvozený typ.
17074. Objekt osy – Interval nesmí být nulový.
17075. Kryptografický algoritmus je neznámý.
17076. Seznam stop nelze otevřít, protože je uložen ve sdílené složce v jiném počítači. Pokud je to možné, přesuňte seznam stop do složky se seznamy stop v počítači.
17077. Kořenové adresáře v doméně %1!ws!
17078. Není k dispozici žádný hardware pro VideoPort nebo tento hardware neodpovídá.
17079. Příkazový řádek předaný nástroji Ldifde: %1
17080. Připojení ke správci transakcí se nezdařilo.
17081. Službě publikování na webu (Webové službě) se nezdařilo správně inicializovat čítače výkonu. Čítače výkonu budou spuštěny, ale údaje čítačů mohou být nepřesné. Datové pole obsahuje číslo chyby.
17082. Cesta ke sledovanému adresáři.
17083. Služba Publikování na webu není spuštěna.
17084. Nastavení centrálních zásad autorizace připojení k serveru NPS (Network Policy Server) %1 nebylo možné aktualizovat. Došlo k následující chybě: %2. Chcete-li tento problém vyřešit, zkontrolujte, zda jste zadali název serveru NPS správně a zda tento server NPS existuje v síti a akci zopakujte. Pokud problém potrvá, zjistěte a vyřešte všechny potíže s připojením k síti.
17085. Přidat vlastnost funkce
17086. Nepodařilo se přidat záznam do databáze uživatelských účtů.
17087. Určený prvek Visual není podřízeným prvkem tohoto prvku Visual.
17088. Vynulování obsahu
17089. Vlastnost eventDetailCode objektu WebBaseEvent musí být nezáporným celým číslem.
17090. Aplikaci nelze udělit žádaná oprávnění. X
17091. Zařízení oznámilo, že vyčištění je nezbytné.
17092. Vnitřní chyba: Číslo sloupce stripe objektu plex je příliš velké.
17093. Úroveň 0
17094. Nebylo zrušeno přiřazení disku.
17095. TokenElevationTypeFull (2)
17096. Cestovní profil není správně synchronizován se serverem. Systém Windows místo něho načte dříve uložený místní profil. Podrobné informace naleznete v předchozích protokolech událostí.
17097. Uživatel se nemohl připojit na port %1. Protokol systému NetBIOS byl pro server dálkového přístupu vypnut.
17098. Zdroj: X
17099. Ve službě modelu COM+ (například komponenty Queued Components nebo nástroj Compensating Resource Manager) došlo k chybě při události ApplicationLaunch. Jestliže tyto potíže trvají, zkuste v aplikaci zakázat použití nástroje CRM nebo komponent QC. Pokud používáte komponenty QC, je nutné, aby byla nainstalována služba Řízení front zpráv. Identifikátor GUID služby a hodnota HRESULT: %1
17100. Applies random data to all of memory.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions