English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

20801. Hlášená událost testu počítače je opravenou chybou externí nebo interní sběrnice hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
20802. Inicializace sběrnice TWSI adaptéru se nezdařila.
20803. -R mp
20804. Provádění příkazu domainprep...
20805. %1 (%2) %3Databázový stroj úspěšně dokončil úklid indexu databáze %4.
20806. V odkazu entity byl nalezen neplatný znak.
20807. Query digitizer information failed.
20808. Prvek může obsahovat pouze prvek .
20809. Je používána nedefinovaná hodnota DateTimeStyles.
20810. Obnovení zámků instance se nezdařilo, protože došlo k následující výjimce.
20811. Hodnota vlastnosti EntityState předaná pro entitu není platná. Hodnota vlastnosti EntityState musí být jednou z následujících: Added, Deleted, Detached, Modified nebo Unchanged.
20812. Atribut transakčních metadat souboru nebo adresáře je poškozený nebo nečitelný.
20813. Byl proveden požadavek na vyhledání vyžadující připojení k řadiči domény %1. Místní úřad zabezpečení se nemohl spojit s místním úřadem zabezpečení vzdáleného řadiče domény. Ověřte nastavení připojení a zabezpečeného kanálu z tohoto řadiče domény k řadiči domény %2.
20814. Klient zahajuje nové vyjednávání SSL: RequestHandle=%1.
20815. V programu Windows Media Player došlo k chybě při stahování obrázku.
20816. %1 (%2) %3Velikost záložní databáze %4 musí být násobkem 4 kB.
20817. DfsUtil: Zadaná položka registru nebyla nalezena.
20818. Výpis kontrolních bodů šifrovacího klíče pro prostředek %1...
20819. Pomůcka %1 s akcí %2 přešla do stavu: %3.
20820. V jednotce není žádný disk. Vložte disk do jednotky %1.
20821. Do souboru nelze zapisovat.
20822. Byl dosažen maximální limit počtu podporovaných vzdálených klientů.
20823. Vlastnost CurrentContext správce LicenseManager je aktuálně uzamčena a nelze ji změnit.
20824. ** Události **
20825. Datový disk je nyní nastaven jako aktivní v systému BIOS. Nastavte některý disk jako aktivní nebo pomocí nástroje DiskPart vyčistěte data disku a potom opakujte operaci obnovení.
20826. Proces kompilace cílové skupiny nelze spustit. Kód chyby %2 .%1
20827. Lokální doručení zprávy bylo odmítnuto.
20828. Atribut SqlDependency nepodporuje v uživatelském ovládacím prvku hodnotu CommandNotification.
20829. X: Do datového proudu nebylo nic zapsáno, neodesílejte položku mezipaměti.
20830. Přidání certifikátu s indexem X se nezdařilo.
20831. Nepodařilo se získat žádné další informace týkající se tohoto objektu.
20832. Nepodařilo se získat charakteristiku jednotky %1.
20833. Manifest obsahuje odkaz na neplatnou adresu URI.
20834. Operační systém asynchronně zrušil tento výstup videa OPM, protože došlo ke změně stavu operačního systému. K této chybě zpravidla dochází proto, že monitor PDO spojený s tímto výstupem videa byl odebrán, monitor PDO spojený s tímto výstupem videa byl ukončen, relace výstupu videa se nadále nevztahuje ke konzole nebo se plocha výstupu videa stala neaktivní.
20835. Na koncovém bodu bylo vyžádáno náhlé odpojení.
20836. V analyzátoru souborů došlo k chybě použití.
20837. Vnitřní chyba: Neočekávaná hodnota stavu transakce v konstruktoru zařazení.
20838. Šablona použitá pro oddělovače cest
20839. Selhala analýza pomůcky %1 s akcí %2; kód chyby %3.
20840. Došlo k chybě cíle.
20841. Nelze najít položku v telefonním seznamu.
20842. Určuje, zda má být pro uživatele v poli zobrazeno tlačítko pro vložení.
20843. Kontrola rolí FSMO zjistila v prostředí podmínku, která není kompatibilní se zásadami licencování. Server pro správu musí mít role primárního řadiče domény a hlavního názvového serveru domény služby Active Directory. Přesuňte nyní role služby Active Directory na server pro správu. Pokud tento problém nebude opraven během %1 dnů od prvního zjištění podmínky, bude tento server bude automaticky vypnut.
20844. Místní koncová stránka byla načtena úspěšně.
20845. Rozhraní API zpětného volání oznámení rozhraní MUI %2 v %1 vrátilo kód %3.
20846. Člen ParameterInfo ve třídě Attribute je neplatného typu.
20847. Průvodce konfigurací zabezpečení (SCW) dokončil spouštění uživatelského rozhraní.
20848. Instalační služba systému Windows zjistila, že složka mezipaměti dat konfigurace nebyla správně zabezpečena. Vlastník tohoto klíče musí být ve skupině Local System nebo Builtin\Administrators. Existující složka bude odstraněna a znovu vytvořena pomocí odpovídajícího nastavení zabezpečení.
20849. Speciální požadavek na analýzu identifikátoru URI X nelze slučovat s jinými příznaky analýzy součásti URI Y.
20850. Typ musí být možné vytvořit z modelu COM.
20851. Připojení je již vytvořeno.
20852. V seznamu atributů v souboru 0x%1 je atribut seznam atributů.
20853. Objekt „exports“ nemůže být prázdný, pokud má vlastnost ImportDefinition.ImportCardinality hodnotu ImportCardinality.ExactlyOne.
20854. Konfigurační soubor se pokusil načíst vyhrazený sloupec. Tato chyba je zastaralá a již by neměla být hlášena. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
20855. Token obsahoval platný aplikační požadavek (AP) protokolu Kerberos z důvěryhodného objektu zabezpečení. Pomocí klíče relace protokolu Kerberos však nebylo možné ověřit podpis. Pravděpodobně došlo k neoprávněné změně tokenu.
20856. Velikost alokační jednotky vybraného oddílu je příliš velká.
20857. Není možné generovat kód času při kódování obsahu s více přenosovými rychlostmi.
20858. /queue [SEZNAM_AGENTŮ_DSA]
20859. Typ určený pro argument v kolekci X na pozici Y neodpovídá očekávanému typu. Byl zadán typ Z, ale je očekáván typ A.
20860. Vytvoření kontrolního bodu tiskárny pro konec dokumentu proběhlo úspěšně.
20861. Vytváření objektu správce identifikátorů účtů je dokončeno. Výsledek operace naleznete v datech záznamu této události. Nula znamená úspěšné vytvoření objektu. Jiné hodnoty představují chybové kódy systému NT. K případné chybě může dojít v důsledku nedostatku systémových zdrojů, nedostatku paměti nebo diskového prostoru.
20862. Text zobrazený v souhrnu ověření v případě, že heslo je prázdné
20863. Chyba OSS ASN.1: Neplatný argument.
20864. Byl překročen limit obnovení pro dnešní den. Pokuste se obnovit práva k používání médií zítra.
20865. Pokus o přihlášení se nezdařil.
20866. Proměnná nebo argument X neexistuje v tomto prostředí.
20867. Ověřování kapacity %1,%2 MB
20868. Tento seznam názvů zařízení není platný.
20869. Je aktivována před ověřením odpovědi.
20870. V procesu, který obsluhuje fond aplikací %1, se vyskytla závažná chyba při komunikaci s aktivační službou procesů systému Windows. Identifikátor procesu je %2. Datové pole obsahuje číslo chyby.
20871. Nebyla nalezena upravená metabázová cesta. Cesta byla pravděpodobně odstraněna.%1%2%3%4%5
20872. Počet musí být kladný a musí odkazovat na umístění v řetězci, v poli nebo v kolekci.
20873. Ověření podpisu souboru se nezdařilo: chyba 0x%1!x!.
20874. K použití vzorce X není k dispozici dostatečný počet datových bodů. Zvyšte počet datových bodů nebo snižte hodnotu Period.
20875. V důsledku vstupně-výstupní chyby nebyl disk zcela vyčištěn.
20876. Požadovaná vlastnost nebyla nalezena.
20877. Ovladač systému souborů NFS (Network File System) byl úspěšně odstraněn z paměti.
20878. Akce, u níž došlo k chybě:
20879. Zásada IKE nemůže obsahovat zásadu rozšířeného režimu.
20880. Přenos byl dokončen, byla uplatněna omezení.
20881. Služba SMTP se nemůže připojit k serveru DNS %1. Použitý protokol je %2. Server pravděpodobně není v provozu nebo je nedostupný.
20882. Hodnota dne musí být MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT nebo SUN. Zadejte novou hodnotu.
20883. Vlastnost FormatString není platným formátovacím řetězcem.
20884. Řetězec má hodnotu Null nebo je prázdný.
20885. SCHTASKS Plánuje spouštění příkazů a programů v počítači.
20886. Vstupně-výstupní procedura Initiate zjistila chybu vnitřního stavu ovladače pro %1.
20887. Připojení k agentům DSA, do nichž lze zapisovat:
20888. Služba Plánovač úloh nemohla inicializovat rozhraní Net Schedule API za účelem spuštění modulu kompatibility úloh. Úlohy nemusí být možné zaregistrovat v předchozích verzích systému Windows. Další údaje: Hodnota chyby: %1
20889. Restore the default memory map.
20890. Zadaný prvek DHCP nelze odebrat, neboť je používán.
20891. Systém nemůže spustit určený program.
20892. Zálohování zahájené v: %1 selhalo, protože operace stínové kopie svazku selhala pro záložní svazky s následujícím kódem chyby %2.
20893. Některá propojení se nezdařila a byla odložena.
20894. Během zpracování certifikátu došlo k neznámé chybě.
20895. Soubory profilů nesmí překročit 64 K.
20896. Interval čar mřížky nemůže být nula.
20897. Transakce byla přerušena před svěřením kořenové transakce.
20898. Nelze zkomponovat část X, protože v závislostech mezi vytvářenými exporty existuje zacyklení. Chcete-li toto zacyklení přerušit, zvažte změnu některých importů z konstruktoru na vkládání vlastnosti.
20899. Tento objekt plex je přítomný v ovladači, ale nebyl dosud načten do mezipaměti zprostředkovatele. Po načtení objektu plex do mezipaměti zprostředkovatele bude odesláno upozornění na změnu svazku.
20900. Řadič služby předal službě RSM neznámý požadavek.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions