English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

34701. Soubor odpovědí obsahuje jeden nebo více prvků nastavení, které již byly zpracovány.
34702. Nelze najít jinou než neutrální kulturu vztahující se k prvku X.
34703. Vícestranné médium %1 v knihovně %2 nelze identifikovat. Služba RSM se pokusila médium otočit a identifikovat druhou stranu, ale médium bylo právě využíváno jiným procesem. Médium musí být zařazeno do fondu nerozpoznaných médií a nachází se ve vypnutém stavu. Chcete-li situaci vyřešit, proveďte úplný soupis nebo médium vysuňte a znovu zasuňte.
34704. Zaznam Start of Authority
34705. Program Windows Media Player nemůže vypálit soubory. Ověřte, zda je vypalovací jednotka správně připojená a zda je disk čistý a nepoškozený. Pokud je vypalovací jednotka již používána, počkejte na dokončení aktuální úlohy nebo ukončete ostatní programy, které pravděpodobně jednotku používají.
34706. Protože jste zadali možnost pouze odezva proxy serveru RPC/HTTP (-E), budou zadaný koncový bod či rozhraní ignorovány a na server RPC/HTTP nebudou přijata žádná volání.
34707. Nelze přečíst název zařízení ze souboru .INI média.
34708. Nedefinovaný bit Řízení účtu uživatele 23 - vypnuto
34709. Instalace nebyla úspěšná. Chcete-li pokračovat, restartujte počítač.
34710. Operační systém není nakonfigurován pro spuštění této aplikace.
34711. Součást nebo aplikace obsahující součást byla zakázána.
34712. Registrační údaje tohoto serveru jsou nekonzistentní nebo neúplné.
34713. Nelze volat operaci WriteObject, když je isObjectFromMember nastaveno na hodnotu true v aktuálním stavu.
34714. Identifikátor URI požadavku není platný, protože segment X odkazuje na jeden prvek a segment Y může být umístěn pouze za kolekcí prostředků.
34715. Žádné názvy pro soubor %1 nejsou platné.
34716. Při přihlašování uživatele došlo ve službě infračerveného přenosu souborů k chybě. Infračervený přenos souborů a obrázků je pro tuto relaci zakázán. Byla hlášena chyba %1.
34717. Parametr musí být statický.
34718. Instalace nebo aktualizace ovladačů zařízení
34719. Použití obecné možnosti Y X vyžaduje argumenty typu Z.
34720. Zpracování této dávky transakcí bylo přerušeno.
34721. Atributy zabezpečení výměny klíčů po Internetu jsou nepřijatelné.
34722. Objekt RecoveryComplete nesmí být volán dvakrát za sebou stejnou instancí identifikátoru správce prostředků.
34723. Okno není pole se seznamem.
34724. Nelze vytvořit proměnnou typu Long z uvedeného výrazu s vlastností Název vlastnosti, protože cílový objekt má hodnotu NULL.
34725. Aktualizace úplného nastavení trasování v registru se nezdařila.
34726. Jakou databázovou úlohu chcete provést?
34727. MSBUILD: Chyba MSB1024: K ověření projektu lze zadat pouze jedno schéma.
34728. Zadaný server nelze najít.
34729. Ověřování se nezdařilo, protože došlo k potížím s uživatelským účtem.
34730. Typ hodnot uložených na ose Y
34731. Nastavení typu obsahuje chybu.
34732. Server DNS spustil přenos verze %1 zóny %2 na server DNS v %3.
34733. Aktivační služba procesů systému Windows (WAS) neupravila fond aplikací %1. Datové pole obsahuje číslo chyby.
34734. Databázová operace se nezdařila, protože hodnota neexistuje.
34735. Účet s číslem SID %1 nelze přidat do skupiny %2.
34736. Služba Řízení front zpráv byla zastavena.
34737. Položka mezipaměti přihlášení uživatele %1 byla nejstarší položkou a byla odstraněna. Časové razítko této položky bylo %2.
34738. Neplatný argument
34739. Identifikátor SkinId X je již použit jiným vzhledem ovládacích prvků stejného typu.
34740. Stínová kopie svazku %2 nemohla uzamknout umístění úložiště stínové kopie na svazku %3.
34741. Název objektu nebyl nalezen.
34742. Operace přidání repliky nemohla být provedena. Pro vytvoření repliky musí být možné zapsat názvový kontext.
34743. Provedení příkazu InstancePersistenceCommand s názvem X bylo přerušeno s chybou.
34744. Poskytovatel stínové kopie nepodporuje zadaný typ stínové kopie.
34745. Systém Windows nemůže počítač připravit k restartování, aby bylo možné pokračovat další fází instalace. Chcete-li systém Windows nainstalovat, restartujte instalaci.
34746. Kontrola stavu rozhraní protokolu IP %1 (adresa %2) se nezdařila (Stav: %3). Spusťte Průvodce ověřením konfigurace a ověřte, zda síťový adaptér pracuje správně.
34747. ***Chyba: Služba Key Distribution Center nemohla být zastavena z důvodu %1.
34748. Ovladač jádra zjistil neshodu s ovladačem uživatelského režimu.
34749. Styl použitý pro vybrané řádky
34750. Disk není znovu sestavován.
34751. Byl zadán neplatný typ.
34752. FileSystemControlFlags = 0x%1!08x!
34753. Chyba %1!d! : %2!S! vrácený v WinHttpReceivedResponse
34754. Využití licence se nezdařilo. %1.
34755. Tento typ dat není v současné době podporován.
34756. Ze souboru úplného výpisu nelze vytvořit soubor s minimálním výpisem.
34757. Do sady prostředků nelze přidat možnost count.
34758. MSBUILD: Chyba protokolovacího nástroje X: Y
34759. Zadaný soubor IDQ se nepodařilo nalézt.
34760. Verze souboru protokolu koordinátoru MS DTC není kompatibilní.
34761. Ověření souboru dokončeno.
34762. O ovladači tiskárny je známo, že může poškodit systém.
34763. Nelze mapovat žádnou paměť nebo určenou paměť.
34764. Systém Windows nemůžete použít nastavení souboru odpovědí bezobslužné instalace.
34765. Trusted Installers
34766. Do clusteru s podporou převzetí služeb při selhání byla přidána síť s clustery %1.
34767. Některé objekty vztahující se k tomuto řadiči domény %1 mají potíže:
34768. Volaná metoda v serveru neexistuje.
34769. Připojení k %1 vytvořené uživatelem %2 pomocí zařízení %3 bylo odpojeno.
34770. Limit maximální šířky pásma nelze překročit.
34771. Zprostředkovatel členství služby Active Directory nepodporuje nastavení atributu providerUserKey.
34772. Písmeno jednotky nelze přiřadit, protože je již používáno.
34773. Při přidávání účtu %1 do skupiny %2 došlo k chybě. Při přidávání účtu do skupiny došlo k potížím %3. Přidejte tento účet do skupiny ručně.
34774. Chování webové části
34775. Zadaná aktivní oblast videosignálu je neplatná.
34776. Je aktivována po provedení změny indexu stránky třídy FormView.
34777. Chyba pořadí datových bodů výsečového grafu – Bod je již nastaven na pozici.
34778. %1!-15.15s! - Nastaví u vybraného objektu stav online.
34779. Přesměrovač přijal od %2 nesprávnou odpověď na požadavku na uzamčení.
34780. Zadaný identifikátor GUID nebyl zprostředkovatelem dat služby WMI rozpoznán jako platný.
34781. Certifikát zabezpečení požadovaný pro přístup k tomuto prostředku není platný.
34782. Soubor zpětného volání rozhraní MUI %1 nelze najít. Tuto chybu opravíte opravou registru nebo zkopírováním souboru do určeného umístění.
34783. Tuto metodu lze volat pouze z objektu chyby nejvyšší úrovně, pokud je povolena vlastnost MultipleErrorMessages.
34784. Dokončeno MLD %1!-10u! %2!-10u!
34785. Kanál v indexu %1!d! dotazu nelze otevřít.
34786. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že počítač nemohl být aktivován pomocí kódu Product Key multilicence. Systémy využívající multilicenci je nutné upgradovat z oprávněného operačního systému. Obraťte se na správce systému nebo použijte jiný aktivační klíč.
34787. Do indexu %2 souboru %1 se vkládá položka.
34788. Počet přejmenovaných objektů: %1!d!
34789. Průvodce instalací služby Active Directory Domain Services nemůže pokračovat. Doménová struktura není připravena na instalaci aktuální verze systému Windows Server. Pomocí nástroje Adprep připravte doménovou strukturu i doménu. Další informace o používání příkazu Adprep získáte v nápovědě ke službě Active Directory Domain Services.
34790. Soubor File Name nelze zpracovat, protože adresář kódu nebyl dosud sestaven.
34791. Replikace změn adresáře
34792. U odkazu neexistují žádné explicitní položky řízení přístupu (ACE).
34793. Správce spuštění systému nebyl nalezen.
34794. Zadaný název pravidla přesahuje povolenou délku.
34795. Třídu SessionPageStatePersister lze použít, je-li vlastnost enableSessionState nastavena na hodnotu True buď v konfiguračním souboru, nebo v direktivě Page.
34796. Hodnota skládání musí být mezi -144 a 0.
34797. Celkový počet zásad přidělení prostředků nemůže být vyšší než 128.
34798. Cesta k souboru je pro zobrazení příliš dlouhá.
34799. Zadaným kritériím neodpovídají žádná automaticky přidávaná zařízení.
34800. Faxovou zprávu %1 nelze vytisknout na tiskárně faxových zpráv %2. Služba Fax nemůže směrovat příchozí faxy do tiskáren faxových zpráv. Příchozí faxy lze směrovat pouze do aktuálních tiskových zařízení.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions