English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

27401. Vlastnosti pouze pro zápis nejsou podporovány.
27402. *** Nelze najit nazev serveru pro adresu %1: %2
27403. Součást programu Windows Media Player je zastaralá. Pokud používáte dočasnou verzi systému Windows, pokuste se ji upgradovat na novější verzi.
27404. Nelze zadat časový limit zjišťování proxy serveru. Kód chyby: X.
27405. Protože byl zdvih odstraněn, v aktuální kolekci neexistuje.
27406. Neplatný parametr: Duplicitní definice pověření.
27407. Stav připojení klienta vzdáleného přístupu v %1 byl potvrzen. Nastavení klienta odpovídá požadavkům pro přístup k síti, a klient byl odebrán z karantény. Klient vzdáleného přístupu použil toto přihlašovací jméno: "%2". Zpráva klienta vzdáleného přistupu: %3
27408. Požadovaná adresa byla serverem zamítnuta.
27409. Element pro hodnotu odkazu koncového bodu musí mít jeden a pouze jeden podřízený element.
27410. Technické indikátory objemu
27411. Vnitřní chyba: chybné rozhraní IOCTL - %1!d!
27412. Sdílená složka NFS clusteru <%1>: Prostředek nelze převést do režimu online, protože nebyla nalezena požadovaná závislost Klientský přístupový bod (Název sítě). Přidejte závislost klientského přístupového bodu a zkuste převedení do režimu online opakovat.
27413. Chyba odhadu šířky pásma: Chyba při dotazu na možnosti intranetu.
27414. UPOZORNĚNÍ: Rozhraní .NET Framework ve výchozím nastavení nesplňuje zásady CAS. Libovolná nastavení zobrazená nebo upravená pomocí nástroje CasPol ovlivňují pouze aplikace, které se přihlašují pomocí zásad CAS.
27415. Adresa URL obrázku vykresleného v uzlech
27416. K zadání výukových informací do Pomocníka pro témata nebyl v ukázkových dokumentech dostatek klíčových slov. Opakujte akci, jakmile bude k dispozici více ukázkových dokumentů.
27417. Způsob používání počítače:
27418. Objekt komunikace Název objektu nelze použít kvůli chybě, ke které došlo při zavírání.
27419. Zadaným způsobem nelze okno zobrazit nebo odstranit.
27420. Server nepodporuje zabezpečená připojení.
27421. Program Adprep potvrdil, že objekt služby AD DS (Active Directory Domain Services) %1 neexistuje.
27422. Vzdálená sdílená složka neexistuje.
27423. Informace o schématu nelze zahrnout do žádosti o replikaci.
27424. Internal error: test list is empty.
27425. Opravdu chcete tyto funkce odebrat?
27426. Systém Windows nelze nainstalovat na toto místo na pevném disku.
27427. Velikost sloupce 'X' není podporována. Velikost je Y.
27428. Některé soubory ve frontě nelze přehrát. Chcete-li získat informace o potížích, klepněte na kartu Přehrávání a potom na ikonu u každého souboru v podokně se seznamem.
27429. Nelze navázat připojení ke vzdálenému serveru. Server není nastaven pro vzdálené monitorování účtů.
27430. Pole názvových serverů [IEN 116], podle priority
27431. Operace SyncAll byla zrušena na žádost uživatele.
27432. Uzel konfiguračního registru, reprezentující položku služby ovladače, byl nesprávně naformátován a neobsahuje požadované položky s hodnotami.
27433. Neplatný parametr - %1
27434. Načítání zpráv z fronty umístěné ve vzdáleném počítači s operačním systémem starším než Windows XP není podporováno. Žádná z aktivačních událostí přidružených k frontě %1 není funkční.
27435. Zprostředkovatel X nebyl nalezen ve zprostředkovateli XmlSiteMapProvider Y.
27436. Heslo pro obnovení nelze uložit do kořenového adresáře nevyměnitelné jednotky. Heslo uložte do jiného umístění.
27437. Rozhraní IComparable musí být implementováno alespoň jedním objektem.
27438. ServerManagerCmd.exe %1
27439. Zvolený profil nelze na této pracovní stanici použít.
27440. Řídit profil
27441. Poskytovatel nepodporuje příznak svazku NO DRIVELETTER.
27442. Uzbečtina (cyrilice)
27443. Hodnota parametru musí být v rozmezí od 0,0 do 360,0.
27444. Uzel clusteru je již členem daného clusteru.
27445. Informační kanály s možností vlastního nastavení, které mají atribut KeepInContent nastaven na hodnotu false, nemohou být použity, je-li atribut datové služby MaxProtocolVersion nastaven na hodnotu DataServiceProtocolVersion.V1.
27446. Pokusili jste se nainstalovat aplikaci, jež obsahuje jednu nebo více komponent importovaných do oddílu, který není základní. Importované komponenty jsou podporovány pouze v základním oddílu.%1
27447. Požadavek se nezdařil, protože data v datovém proudu jsou poškozena.
27448. Počet prvků v přístupové cestě musí být stejný jako počet názvů značek.
27449. Zadaný zdroj zobrazení videa se již nachází ve zdrojové sadě zobrazení videa.
27450. MSB3642: Zástupný název cílového rozhraní Framework X je neplatný. Y
27451. Počáteční připojení k zařízení Bluetooth HID %2 se nezdařilo. Zařízení bylo odebráno jako osobní nebo párové zařízení. Zařízení je nutné přeinstalovat.
27452. Mapování uživatelského jména nelze číst. Ověřte, zda jsou správné názvy databáze, zobrazení a sloupce, zda je databáze aplikace Notes přístupná a zda je povolena možnost řazení. Další informace najdete v příručce správce (Administrator's Guide).
27453. Chyba %1!d! : %2!S! vrácený v WinHttpSetCredentials pro Http Proxy
27454. Obor názvů je ve stavu čekání na ukončení.
27455. Styl použitý pro oddělovače cest
27456. Začátek odebírání stavu relace
27457. Zadané umístění úložiště pro zálohování je neplatné.
27458. Výstupní konfigurační soubor nelze vytvořit. Zastavte a restartujte systém a potom přeinstalujte aplikaci.
27459. Nástroj specifikace chyby: NázevProcesu: %1 TitulekOkna: %2 MsgCaption: %3 MsgText: %4 CallerModuleName: %5 BaseAddr: %6 ImageSize: %7 ReturnAddr: %8
27460. Tento výraz nemůže obsahovat volání do funkce %1().
27461. Aktuální transakce byla potvrzena.
27462. Služba SMTP se nemůže připojit k žádnému serveru DNS.
27463. Rutina CollectTDIPerformanceData dokončena úspěšně.
27464. Při vyhledávání v databázi došlo k nezotavitelné chybě.
27465. Zabezpečená místní skupina byla změněna na nezabezpečenou místní skupinu.
27466. Internal event: A MAPI client requested the creation of an Address Book table that was too large to be supported. As a result, the operation was rejected.
27467. Tento server nedokázal rozpoznat adresy IP jiných směrovacích serverů. Zkontrolujte, zda jsou všechny počítače registrovány serverem DNS.
27468. Je aktivována před provedením příkazu k odstranění ve zdroji dat.
27469. Posunout dolů
27470. Příprava zpožděné virtualizace se nezdařila.
27471. DTR obvod: %1
27472. Bylo zadáno neplatné datum.
27473. Součást stavu systému jiného výrobce není povolena.
27474. Kolekce parametrů a hodnot použitá při volání metody UpdateMethod. Tyto parametry jsou sloučeny s parametry poskytnutými ovládacími prvky svázanými s daty.
27475. Akcelerace zvuku pro RAS se nezdařila: %1. %2
27476. Nastavit nová metadata
27477. Služby Internetu byly úspěšně restartovány.
27478. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Byl přijat požadavek Close.
27479. Nelze číst nebo zapisovat do databáze.
27480. Argument X musí být kladná hodnota s časovým limitem. Byla předána hodnota Y.
27481. V případě hodnoty true označuje nutnost připojení z kontextu Sql Server. K dispozici je pouze při spuštění v rámci procesu serveru Sql Server.
27482. Požadovanou operaci nelze provést se zdrojovým objektem.
27483. Výchozí pověření nelze pro schéma ověření X poskytnout.
27484. %1: Inicializace rozhraní Windows Sockets se nezdařila: %2!d!
27485. Vnitřní chyba: Konfigurační program je aktuálně zakázán.
27486. Systémový oddíl EFI je připojen k %1
27487. Klient nemá oprávnění k odeslání pošty na tento server.
27488. Licence není možné kopírovat z jednoho počítače na druhý. Přeneste licenci pomocí správy licencí nebo získejte novou licenci pro mediální soubor.
27489. CD Změní aktuální složku nebo zobrazí její název.
27490. Vlastnost DateStart musí být uvedena před vlastností DateEnd.
27491. Neočekávaný konec řetězce
27492. Čtení informací o důvěryhodné doméně z %1
27493. Obnovení svazku %1 bylo dokončeno s upozorněními.
27494. Načítání stavu pro tým obousměrné příbuznosti (BDA) %1!ls!
27495. Nelze načíst objekt serveru uživatelského rozhraní koordinátoru MS DTC.
27496. Po zpětném volání 0x%p(0x%p) se dokončovací volání funkce SetEvent(0x%p) nezdařilo se stavem 0x
27497. Omezení X - Y je na sedmdesáti procentech.
27498. Hodnoty upozornění použité serverem Microsoft SQL Server
27499. Nelze zašifrovat kód ID hardware klienta, chyba %1!x!.
27500. Účet nebyl vytvořen. Zopakujte operaci.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions