English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

17901. Infrastruktura trasování koordinátoru MS DTC: Pokus o vymazání existujících dat trasování se nezdařil. Vnitřní informace: %1.
17902. Tiskový procesor není známý.
17903. MSBUILD: Chyba MSB1009: Soubor projektu neexistuje.
17904. Nelze nastavit vlastnost Název vlastnosti objektu Název objektu, protože objekt je odkaz směrem vpřed nebo neúplně inicializovaný odkaz. Nepřeložené názvy: X.
17905. Vlastní jazyková verze X je používána.
17906. Bylo vybráno několik objektů.
17907. Typ lokátoru není pro tuto operaci správný.
17908. Odhlásit ze sítě
17909. DISABLE BACKUP -- Zakáže plánované denní zálohování.
17910. Seznam uvolněných (msDS-RevealedList):
17911. Vypršel časový limit příkazu odeslaného adaptéru a adaptér neodpověděl.
17912. Služba je zaneprázdněna.
17913. Objekt v katalogu nebyl nalezen.
17914. Při čtení souboru [2] došlo k chybě. {{ Systémová chyba [3].}} Přesvědčte se, zda soubor existuje a zda k němu máte přístup.
17915. Nezdařil se zápis stavu do souboru XML, chyba = %1!lu!.
17916. Požadavek není v aktuálním stavu objektu platný.
17917. Při zvýšení úrovně řadiče domény jen pro čtení se nezdařila aktualizace hlavních názvů služby u objektu počítače.
17918. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nepřenesla role hlavního operačního serveru v doméně do jiné instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) v tomto oddílu. Možné příčiny: Žádné další instance služby AD LDS, které by přijímaly roli hlavního operačního serveru, nejsou k dispozici, nebo služba AD LDS obsahuje záznam instance služby AD LDS, která již neexistuje.
17919. Oddíl CDATA nebyl uzavřen.
17920. Port %1 byl z důvodu nečinnosti odpojen.
17921. Úspěšně odebráno
17922. Soubor File Name není platnou stránkou předlohy.
17923. Neplatný název pro fond aplikací
17924. Ve třídě ControlParameter X musí být určena vlastnost ControlID.
17925. Ve vzdálené stanici při zpětném volání byl rozpoznán hlas.
17926. Číslo kanálu je mimo rozsah
17927. Název řady nesmí být prázdný.
17928. Zóny DNS této doménové struktury
17929. Protokol IGMP obdržel paket, který je menší, než je povolená minimální velikost paketů IGMP. Paket byl zahozen. Byl přijat místním rozhraním s adresou IP %1 a přišel od sousedního směrovače s adresou IP %2.
17930. Rozložení disku obsahuje menší oddíly, než je minimální velikost.
17931. Připojení VPN mezi tímto počítačem a serverem VPN se nepodařilo dokončit. Nejčastější příčinou této chyby je to, že alespoň jedno internetové zařízení (například brána firewall nebo směrovač) mezi tímto počítačem a serverem VPN není nakonfigurováno tak, aby umožňovalo přenášet pakety protokolu GRE (Generic Routing Encapsulation). Pokud potíže přetrvají, obraťte se na správce sítě nebo poskytovatele služeb Internetu.
17932. Do sady karet byl úspěšně importován soubor karet.
17933. Úložiště vlastností nebylo inicializováno.%1
17934. Služba klienta zásad skupiny je aktuálně nakonfigurována jako sdílená služba.
17935. Pro nestatické pole, metodu nebo vlastnost Název vlastnosti je vyžadován odkaz na objekt.
17936. Nemáte dostatečná oprávnění pro dokončení této instalace za všechny uživatele tohoto počítače. Přihlaste se jako správce a instalaci opakujte.
17937. %2 se nepodařilo provést dotaz na identifikátor objektu %3 síťového adaptéru %4.
17938. Kolekce nemůže být prázdná.
17939. Při pokusu o publikování tiskárny do adresářové služby Active Directory nebylo pomocí služby zařazování tisku možné nalézt příslušný kontejner tiskové fronty, protože se nezdařilo vytvoření vazby s doménou %1 . Chyba: %2. Tiskárna není ve službě Active Directory publikována a nelze ji hledáním v této službě nalézt.
17940. Vytváření výchozí skupiny bitových kopií %1 na serveru...
17941. Pro systémovou aplikaci byl vytvořen nový soubor protokolu nástroje CRM.
17942. Hodnota sloupce je příliš dlouhá.
17943. Neplatná možnost: %1!d!
17944. Chyba funkce QOSNotifyFlow
17945. Tato operace odstraní všechny naplánované úlohy.
17946. Tato operace není při současném stavu datového proudu povolena.
17947. <%1> může mít výhradně hodnoty v rozsahu <%2!d!> až <%3!d!>.
17948. Bylo již dosaženo maximálního počtu registrovaných uživatelů.
17949. Při operaci vyřazování oznámila Služba replikace souborů nezávažnou chybu.
17950. Instalační data softwaru v adresáři Active Directory obsahují chybu.
17951. X(Protokol = Y, Šifra = Z, síla A bitů, Hash = B, síla C bitů, Výměna klíčů = D, síla E bitů).
17952. Procesu přihlášení systému Windows se nepodařilo přepnout plochu.
17953. Příznak u všech událostí WinINet týkajících se vytváření nebo odstraňování popisovačů INTERNET
17954. Hloubka nabídky přidružená k objektu úrovně nabídky
17955. Hodnoty záhlaví mohou obsahovat nejvýše X znaků.
17956. Soubor IDQ %2 nebyl nalezen.
17957. Struktura TypedReference musí být inicializována.
17958. Index obsahu nelze číst.
17959. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že formát dat pro aktivaci offline je nesprávný.
17960. Počet argumentů delegáta X neodpovídá (počet: Y).
17961. Vyrovnávací paměť předaná této metodě nemá dostatečnou velikost.
17962. Vytváření složek Složka: [1]
17963. Aktualizace zásad klientů služby pro nasazení systému Windows...
17964. U klíče [2] nelze číst informace o zabezpečení. {{ Systémová chyba [3].}} Přesvědčte se, zda máte ke klíči dostatečný přístup, nebo se obraťte na pracovníky oddělení odborné pomoci.
17965. Sestavení mají přístup pouze k dialogovému oknu Otevřít soubor a k dialogovému oknu Uložit soubor a mají povoleno otevírání a ukládání souborů prostřednictvím těchto dialogových oken. Toto oprávnění umožňuje sestavením získat nebo zachovat obsah souboru, aniž by soubor otevřely a aniž by jim bylo pro tento soubor přiděleno oprávnění Vstup a výstup souborů.
17966. Zadejte datum
17967. Provedení skriptu pro uživatele %3 se nezdařilo po %1 s.
17968. Zastavit virtuální web
17969. Jako část páru šablony a přidruženého objektu byla předána neplatná šablona X. Pár klíč-hodnota UriTemplateTable musí vždy obsahovat jako klíč platný objekt UriTemplate. Počítejte s tím, že třída UriTemplateTable při mapování nepodporuje šablony, které ignorují koncové lomítko. Další informace naleznete v dokumentaci k třídě UriTemplateTable.
17970. Do ovladače IPSec se nepodařilo přidat přidružení zabezpečení. Nejobvyklejší příčinou je to, že vyjednávání výměny klíčů po Internetu trvalo příliš dlouho. Pokud problém přetrvává, omezte zatížení chybujícího počítače.
17971. Bylo zastaveno inzerování služby Systémový čas jako zdroje času, protože místní hodiny nejsou synchronizovány.
17972. Popisovač zabezpečení tiskového serveru pro %1 není platný. Bude použit výchozí popisovač zabezpečení tiskového serveru.
17973. Prvek Multiplicity v roli (Role) X ve vztahu Y není platný. Jelikož všechny vlastnosti v závislé roli (Dependent Role) jsou nulovatelné (mohou mít hodnotu null), násobnost hlavní role (Principal Role) musí být 0..1.
17974. Chyba analýzy manifestu: V dokumentu XML je povolen pouze jeden prvek nejvyšší úrovně.
17975. Zadaný režim přístupu není podporován.
17976. Nebyla nalezena webová část spotřebitele připojení s identifikátorem X.
17977. Nelze určit tabulku z trasy. Požadavek neprošel trasou nebo trasa není nakonfigurována pro podporu dynamických dat ASP.NET.
17978. Nelze importovat systém souborů %2!ls! z disku. Soubor %1!ls! již existuje v hierarchii obrazu jako adresář.
17979. Vlastnost InitialLeaseTime lze nastavit pouze v případě, že zapůjčení je v počátečním stavu. Stav zapůjčení: X.
17980. Server indexu obsahu nemůže kvůli narušení sdílení přistupovat k informacím ani je aktualizovat. Zastavte a znovu spusťte vyhledávací službu. Pokud potíže potrvají, obnovte index obsahu a proveďte znovu jeho procházení. V některých případech může být nutné odstranit a znovu vytvořit index obsahu.
17981. Aktivitu CompensableActivity nelze vnořit do aktivity TransactionScope.
17982. Systém odstraňuje menší nekonzistence nalezené na disku.
17983. Element xsl:choose musí obsahovat alespoň jeden podřízený element xsl:when.
17984. Velikost paketu je příliš velká pro operace šifrování a dešifrování SSL.
17985. Elektronická adresa uživatele nebyla nalezena.
17986. Pozadavky a chyby vypisu posty
17987. Hodnota indexu není správná.
17988. Program Windows Media Player nemůže synchronizovat soubor, protože to poskytovatel obsahu nebo zařízení neumožňují. Tyto potíže byste mohli vyřešit tak, že přejdete na stránky obchodu online poskytovatele obsahu a požádáte o práva k synchronizaci.
17989. K vlastnosti SpecifiedParameterSet lze přistupovat pouze po úspěšném volání operace Parse.
17990. , rcode = %1
17991. Nelze vytvořit KeyTime s hodnotou X, protože tato hodnota je menší než nula.
17992. Spojení bylo přerušeno.
17993. Chcete-li používat proměnné prostředí, musí být vlastnost UseShellExecute objektu Process nastavena na hodnotu false.
17994. Při zpracování podřízeného požadavku pro obslužnou rutinu X došlo k chybě.
17995. Označování služeb se nepodařilo najít cílovou službu v procesu %2.
17996. Pole zdroje dat odpovídající sloupci, který je záhlavím řádků
17997. V identifikátoru URI Y nebyla nalezena značka X.
17998. Vyhledávací služba nepřevedla seznam řízení přístupu procházeného úložiště na seznam řízení přístupu systému Windows NT. Ověřte, zda v úložišti nejsou použity místní informace.
17999. X neobsahuje konstruktor daným počtem vstupních argumentů (Y).
18000. Výraz selektoru pro LoadProperty musí být MemberAccess pro danou vlastnost.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions