English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

3201. Byl poskytnut neočekávaný identifikátor vlastnosti X. Identifikátory vlastnosti musejí být sekvenční.
3202. Médium nelze odstranit z paměti.
3203. Objekt konfigurace služby MSMQ (objekt msmq) již ve službě Active Directory Domain Services existuje.
3204. Spuštění zprostředkovatele časových údajů '%1' se nezdařilo z důvodu následující chyby: %2
3205. Je třeba zadat název souboru webové části (.WebPart).
3206. Tabulku definicí atributů nelze přečíst.
3207. Zastavením služby Pracovní stanice se zastaví i služba Server.
3208. V pověřeních je zadán identifikátor URI úložiště účtů, ale není nakonfigurováno žádné úložiště účtů s tímto identifikátorem URI.
3209. Znamená, že zadaná bitová kopie už byla zavedena.
3210. Nelze otevřít připojení Shared Memory k serveru SQL Server 2000.
3211. Vyhledá v konfigurační hierarchii definice se zadaným konfiguračním nastavením.
3212. Čištění bylo úspěšně dokončeno.
3213. Zadané vlastnosti skupiny jsou neplatné.
3214. Původní konfigurace počítače
3215. Směrovač není spuštěn.
3216. Hwnd o hodnotě nula není platný.
3217. Výpis instancí svazku se nezdařil s chybou: 0x%1!x!
3218. Přístupové pravidlo není správného typu.
3219. Platné jako aktuální nebo vzhledem k zásadám mezipaměti: X.
3220. Velikost nesmí přesáhnout 64 kB.
3221. Řetězec obsahoval neplatný znak.
3222. Hlášená událost testu počítače je závažným vypršením časového limitu sběrnice PCI během transakce typu %3 na adrese %4 na sběrnici PCI %5 hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
3223. Kolekce přijímá pouze objekty typu InputBinding.
3224. Musíte zadat alespoň jeden název jednotky.
3225. Bude použit generátor obálky řešení nástroje MSBuild v3.5 s verzí nástrojů X, protože formát souboru řešení má verzi Y a nebyla poskytnuta žádná verze nástrojů.
3226. Verze modulu CLR (Common Language Runtime) X nebyla pro rozhraní .NET Framework Y nalezena.
3227. Čas, kdy aplikace uložila tuto položku do protokolu.
3228. Správa distribučních skupin
3229. Neznámé ID události. Zkontrolujte, zda protokol událostí neobsahuje jiné chyby ze systému událostí.%1
3230. %1 zastaveno
3231. Služba RSM nemohla identifikovat médium, protože došlo k závažné chybě při pokusu o zavedení knihoven se štítky médií.
3232. Hodnota doby života přijatá v oznámení Responder Lifetime Notify je nižší než její minimální hodnota konfigurovaná systémem Windows 2000. Upravte zásadu v počítači druhé strany.
3233. Typ Název typu nebyl načten, protože základní typ Název typu není k dispozici.
3234. Zařízení již bylo schváleno nebo zamítnuto.
3235. Port A pracuje rychlostí 10 Mb/s.
3236. Pokud není zadán parametr RequestContext, hodnota HttpContext.Current nesmí mít hodnotu null.
3237. Velikost šipkové poznámky musí být větší než nula pixelů.
3238. Ověřování pomocí formulářů
3239. Správce transakcí XA koordinátora MS DTC volal funkci xa_prepare v knihovně DLL '%1' správce prostředku XA. Toto volání se nezdařilo s uživatelskou výjimkou: Soubor=%2 Řádek=%3.
3240. Nelze vytvořit úsek čáry mezi body X a Y.
3241. Chyba při registraci typu
3242. Kopírování je dokončeno.
3243. Jednotka ohlásila, že provádí dlouhotrvající operaci, jako například dokončování zápisu. Jednotka pravděpodobně nebude delší dobu použitelná.
3244. Adresář LANMAN\LOGS není platný.
3245. Nelze najít část cesty X.
3246. Překrývající vstupně-výstupní operace se zpracovává.
3247. Odeslání e-mailu se nezdařilo.
3248. Aktuální stav připojení je Zavřeno.
3249. Tento uzel clusteru nemá žádné síťové připojení. Nemůže být účastníkem clusteru s jinými uzly, dokud nebude připojení obnoveno. Spusťte Průvodce ověřením konfigurace a zkontrolujte konfiguraci sítě. Pokud tento stav potrvá, zkontrolujte chyby softwaru a hardwaru související se síťovým adaptérem. Dále zkontrolujte, zda nejde o chybu jiných síťových součástí, ke kterým je uzel připojen, jako jsou rozbočovače, přepínače nebo mosty.
3250. Zprávu nelze doručit, protože byl překročen maximální počet směrování. Může dojít k cyklickému směrování zprávy.
3251. Protokol IPRIPv2 zahodil paket přijatý v rozhraní s adresou IP %1 ze sousedního směrovače s adresou IP %2, protože se paket nepodařilo ověřit.
3252. Třídu nelze uložit do mezipaměti.
3253. Tato operace se nezdařila z důvodu interní chyby.
3254. Program Windows Media Player nemůže tento soubor přehrát. Přenosné zařízení nepodporuje zadaný typ souboru.
3255. Vyčištění soketu (odebrání všech odkazů): %1 %2 %3
3256. Systémové zásady jsou nastaveny na šifrování složky mezipaměti souborů offline, ale svazek na kterém je složka umístěna nepodporuje šifrování.
3257. Chyba při čtení hesla
3258. Služba vzdálené komunikace
3259. Hodnota vlastnosti XmlData Název vlastnosti je Null nebo není typu IXmlSerializable.
3260. Rozšířený příkaz v souboru .INF zařízení je příliš dlouhý.
3261. Identifikátor URI musí zahrnovat protokol. Příklad:
3262. Zprostředkovateli se nepodařilo načíst balíček do mezipaměti. Je třeba restartovat Virtuální diskovou službu. %1
3263. Byl odemčen oddíl %1 v cestě konfigurace %2.
3264. Událost QueryCreated vrátila dotaz typu Název typu, je však požadován typ Název typu.
3265. Uzel clusteru nebyl nalezen.
3266. Data byla obnovena kódem opravy chyb na zařízení %1.
3267. Primitive není platná hodnota vlastnosti resourceTypeKind.
3268. Byl nalezen duplikát tohoto dokumentu a dokument bude zpracován znovu. Pokud potíže potrvají, vytvořte znovu index obsahu.
3269. Při zápisu certifikátu pro %1 nebylo možné provést zápis pro certifikát %2. Nebyla nalezena platná certifikační autorita pro vydání této šablony.
3270. Nebyl vydán žádný token akcelerátoru přihlášení, protože transformace deklarací nevytvořila deklaraci e-mailové adresy, hlavního názvu uživatele (UPN) ani běžného jména.
3271. Výjimka %1 byla generována na adrese %2
3272. Odstranění položky indexu %3 v indexu 0x%2 souboru 0x%1
3273. Název v koncové značce elementu se musí shodovat s typem elementu v počáteční značce.
3274. Paket byl vypuštěn.
3275. Neplatný vlastník typu pro metodu DynamicMethod
3276. Službě DHCP se nepodařilo získat přístup k cestě určené pro zálohy databáze.
3277. Nelze číst data o výkonu ze služby serveru. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
3278. Prostředek, na který odkazuje kontext, není načten.
3279. Operace šifrování se nezdařila. Vzdálená strana zahodila datový proud.
3280. Certifikát nebyl nalezen v databázi serveru pro zrušení.
3281. Parametr %1 vyžaduje hodnotu. Prázdné hodnoty zadejte do uvozovek ("").
3282. Druhé připojení k prostředku vzdáleného spouštění není povoleno.
3283. Ovladač %1 Terminálového připojení byl nalezen v systémové cestě.
3284. Tato VisualCollection je určena pouze pro čtení a nelze ji upravovat.
3285. Modulu FailedRequestTracing se nepodařilo zapsat události uložené ve vyrovnávací paměti do souboru protokolu pro požadavek, který odpovídá definici selhání. Protokoly se budou generovat teprve po opravě této podmínky. Za poslední časový interval (%2 min) je počet výskytů těchto potíží minimálně %1. Data obsahují chybu.
3286. Zadaný název doplňkového atributu nebyl platný.
3287. Index X je mimo rozsah.
3288. Některé alokační tabulky souborů (FAT) nejsou čitelné.
3289. Operace vyprázdnění a pozdržení pro svazek %2 byla přerušena kvůli nedostatku systémové paměti.
3290. U události aktuálně čeká příliš mnoho vláken. Je podporováno maximálně X čekajících vláken.
3291. Nastavení konfigurace X má nesprávný počet hodnot.
3292. Zprostředkovatel nemohl provést akci, protože kontext byl získán jako tichý.
3293. Chyba deserializace. Neplatný binární formát
3294. Verze instanceVersion předaná metodě InstancePersistenceContext.BindAcquiredLock musí být nulová, pokud poskytovatel trvalého chování neimplementuje verze zámků. V opačném případě musí být větší než nula.
3295. Zobrazení nastavení dat osy.
3296. Pro %1 v %2 se nepodařilo provést soupis.
3297. Domain Admins
3298. Řídicí protokol %1 v modulu protokolu PPP (Point to Point) %2 vrátil při inicializaci chybu. %3
3299. Prvek ObjectDataSource X nenalezl neobecnou metodu Název metody, která přebírá parametry typu Název typu.
3300. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Hostitel je nedosažitelný.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions