English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

2401. Strukturu podadresářů za tímto bodem nelze zpracovat.
2402. Nelze načíst knihovnu.
2403. Aktualizace směrovacích informací v tomto rozhraní již probíhá.
2404. Přeskočit navigační odkazy
2405. Program Windows Media Player nemůže stáhnout práva k používání médií pro soubor v seznamu stop.
2406. Text názvu legendy
2407. Počet registrovaných zprostředkovatelů: %1
2408. Záznam o ukládání do sdílené mezipaměti je již aktualizován jiným podprocesem aplikace.
2409. Dešifrování složky mezipaměti souborů offline bylo dokončeno úspěšně.
2410. Program IPMGM byl úspěšně spuštěn.
2411. Instalační program nemohl automaticky ukončit všechny požadované aplikace. Než budete pokračovat v instalaci, je třeba ukončit aplikace, ve kterých jsou používány soubory.
2412. Vyhodnotit zásady zabezpečení pro sestavení
2413. Popis zobrazený pro aktivní bod (HotSpot)
2414. Povinný název počítače
2415. Načítání stavu pro pravidlo portu %1!ls!
2416. Zobrazí seznam aplikací v počítači. Tento příkaz lze použít k vyhledání konkrétní aplikace na základě jejího identifikátoru nebo adresy URL, k vyhledání všech aplikací náležejících k zadanému webu nebo fondu aplikací nebo k vyhledání aplikací v počtu nula či více na základě zadaných atributů aplikací.
2417. Při zpracování řídicích požadavků od Správce řízení služeb došlo k výjimce
2418. Prejmenovani posty
2419. Načtení souboru konzoly Windows PowerShell %1!ls! se nezdařilo. %2!ls!Řádek:%3!li! Znak:%4!li!
2420. Neplatná definice makra.
2421. Třída SqlWorkflowInstanceStore nepodporuje metadata dynamického klíče pro existující klíče.
2422. Na paměťové stránce na fyzické adrese %1 se vyskytlo více událostí opravených chyb hardwaru. Důsledkem toho systém Windows již nebude tuto paměťovou stránku používat.
2423. Příznaky instance je potřeba přečíslovat pro soubor %1.
2424. [Nejsou přítomny identifikátory SID]
2425. Parametr %1 nebyl očekáván.
2426. Nelze otevřít soubory nezbytné k instalaci.
2427. Failed allocating requested system resources.
2428. Výpis stavu pro prostředek %1:
2429. Přenosová adresa nemohla být otevřena, neboť všechny dostupné adresy jsou používány.
2430. Metaobjekt nebo metadata byla zadána více než jednou. Duplicitní zadání byla ignorována.
2431. Program Windows Media Player nepodporuje schéma ochrany výstupu požadované obsahem.
2432. Úloha byla dokončena.
2433. Povoluje v databázi funkci závislosti mezipaměti SQL.
2434. V požadavku chybí jedna nebo více požadovaných zásad vystavování podpisů.
2435. Správce stahování v programu Windows Media Player nemůže provést úlohu, protože systém nemá volné prostředky.
2436. Tato zpráva neobsahuje žádné příjemce.
2437. Operace protokolu LDAP nad vrstvou SSL je nyní k dispozici.
2438. Připojení nelze navázat, protože ověřovací protokol používaný serverem RAS/VPN k ověření vašeho uživatelského jména a hesla nelze použít s nastavením profilu připojení.
2439. Proces ověřování musí pokračovat dalším krokem.
2440. Řetězec odpovědi X nemá platný formát.
2441. Server pozastavil protokolování požadavků, protože při zápisu záznamu do protokolu došlo k chybě. Data obsahují kód chyby. Text kódu chyby: %1.
2442. Současně s kopírováním probíhá formátování
2443. Úspěšně nebyly naimportovány žádné stínové kopie.
2444. Délka není pro možnost tohoto typu správná.
2445. Perspektiva oblasti grafu musí být v rozsahu od 0 do 100 procent.
2446. Odebrat disky či jiná média
2447. Disk nepatří do skupiny disků.
2448. Sestavení grafu přehrávání videa DVD se nezdařilo.
2449. Tato sdílená položka je vyžadována, aby počítač správně pracoval jako řadič domény. Její odstranění způsobí ztrátu funkčnosti všech klientů, kterým tento řadič domény poskytuje službu. Opravdu chcete ukončit sdílení %1?
2450. Ovladač nepodporuje funkci COPP.
2451. Při inicializaci rezervace názvového prostoru identifikované prefixem adresy URL %2 došlo k chybě. Stavový kód chyby je obsažen ve vrácených datech.
2452. Parametry verze musí být větší nebo rovné nule.
2453. Zdrojová lokalita agenta DSA
2454. U filtru událostí modelu COM+ došlo k neočekávané chybě. Systémová událost nebude aktivována. %1
2455. Dotazovat se na stav události
2456. Účet je uzamčen.
2457. Typ Název typu nelze použít jako parametr typu Y v obecném typu nebo metodě Název metody. Typ Název typu s možnou hodnotou null nevyhovuje omezení X. Typy s možnou hodnotou null nemohou vyhovět žádným omezením rozhraní.
2458. Index popisovače protokolu předaný funkci OnDataChange je neplatný.
2459. Při rozpoznávání produktu %1, funkce %2 a součásti %3 došlo k chybě. Prostředek %4 neexistuje.
2460. Vlastnost NamespaceDeclaration.Namespace nesmí mít hodnotu Null. Zadejte hodnotu pro tuto vlastnost.
2461. Metody AddTo
2462. Zálohy nelze uložit na šifrovaném svazku. Dešifrujte svazek a opakujte operaci.
2463. Nelze otevřít objekt výkonu síťových služeb. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části v prohlížeči událostí.
2464. Neplatný klíč konfiguračního registru.
2465. Stará zpráva ladění zařazování tisku
2466. U typu Název typu neexistuje požadovaná vlastnost Název vlastnosti.
2467. Zvýšení úrovně řadiče domény jen pro čtení (RODC) programem Dcpromo se nezdařilo, protože skupina %1 a skupina %2 jsou hodnoceny jako stejná skupina
2468. Argumentem modulu musí být objekt ModuleBuilder.
2469. Klient NTP zprostředkovatele časových údajů nemůže určit, zda odpověď přijatá z %1 obsahuje platný podpis. Odpověď bude ignorována. Došlo k následující chybě: %2
2470. Neplatná nová definice <%1>: vícenásobný vlastní odkaz není povolen.
2471. Prvek ObjectDataSource X nenalezl neobecnou metodu Název metody, která neobsahuje žádné parametry.
2472. Přizpůsobit tuto stránku připojením a sdílením dat z jedné webové části do jiné
2473. Parametr DynamicBase lze nastavit až po nastavení parametru ApplicationName.
2474. ftp: get
2475. %1 %2 obsahuje neplatnou hodnotu pro vlastnost %3. Konfigurovaná hodnota %4 je neplatná. Bude použita výchozí hodnota %5.
2476. Službě Comm Responder se nepodařilo vytvořit přístupový kanál: %1
2477. Zjištění režimu konzoly se nezdařilo.
2478. Byla vygenerována výjimka z rozsahu TransactionScope, který byl použit pro přenos transakce do asynchronní operace.
2479. Nedostatek prostředků.
2480. Systém Windows nemohl uložit soubor odpovědí bezobslužné instalace na disk.
2481. Neplatné hodnoty maximální a minimální velikosti fondu. Minimální velikost fondu nemůže být větší než maximální.
2482. Zprostředkovatel zaznamenal chybu při rozdělování balíčku. %1
2483. Síť s clustery %1 je mimo provoz. Žádný z dostupných uzlů nemůže komunikovat pomocí této sítě. Spusťte Průvodce ověřením konfigurace a zkontrolujte konfiguraci sítě. Pokud tento stav potrvá, zkontrolujte chyby softwaru a hardwaru související se síťovým adaptérem. Dále zkontrolujte, zda nejde o chybu jiných síťových součástí, ke kterým je uzel připojen, jako jsou rozbočovače, přepínače nebo mosty.
2484. Zprostředkovatel dat WMI odkazuje na sadu instancí, která nebyla registrována.
2485. Kolekce sloupců legendy.
2486. Automatická záloha protokolu
2487. [%1!d!] Potíže: Hodnota změněná z důvodu konfliktu
2488. Je požadováno pole Od nebo Odesílatel, ale žádné z nich nebylo nalezeno.
2489. Neplatný dočasný adresář v konfiguraci popisovače grafu [X].
2490. Metadata prvku %1 by způsobila, že budou celková publikovaná metadata větší než 32 000, což je maximální povolená velikost všech publikovaných prvků. Snižte počet publikovaných prvků, odeberte %1 z publikování nebo snižte velikost metadat prvku %1.
2491. Služba není spuštěna.
2492. /showvector [Řadič domény] [/nocache] [/latency]
2493. Službě SMTP se nezdařilo vyjednat připojení TLS.
2494. Modem (nebo jiné zařízení pro připojení) se již odpojuje.
2495. Cílový rámec pro adresu URL
2496. Tento prvek Visual není schopen transformovat daný bod.
2497. Ze sestavení Microsoft.JScript se nepodařilo načíst běhové prostředí skriptu serveru proxy.
2498. Určuje, zda má být v panelu povoleno stránkování.
2499. Hodnota verze musí být kladná.
2500. Jako název jazykové verze nelze použít prázdný řetězec.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions