English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

20001. Zdroj dat X podporuje ukládání do mezipaměti pouze v případě, že vlastnost DataSourceMode zdroje dat je nastavena na hodnotu DataSet.
20002. Operace byla úspěšně dokončena, ale auditování této operace se nezdařilo.
20003. Vyhledávání místní tiskárny proběhlo úspěšně.
20004. Vlastnost DigitSubstitution musí být platným členem výčtového typu DigitShapes enumeration. Platnými položkami jsou položky Context, NativeNational a None.
20005. Hodnota poměru stran pixelu musí být mezi 1 a 255.
20006. Zprávu zjišťování nelze deserializovat, protože verze MetadataVersion X je menší než nula.
20007. Adresa zdroje je nastavena na %1
20008. Zdroj X není registrován v místním počítači.
20009. Turn on caching for all tests
20010. Určuje, zda při výskytu chyby se má zobrazovat uživateli chybové dialogové okno.
20011. Chyba: Nelze otevřít relaci SNMP.
20012. Operaci nelze provést, protože aplikace WorkflowApplication X byla uvolněna.
20013. Vzdálený databázový server nelze změnit, když do něj vzdálení klienti právě protokolují data.
20014. Služba Fax nemůže odeslat okno se zprávou jako potvrzení o doručení, protože je zakázána Kurýrní služba. Chcete-li tento typ potvrzení o doručení povolit, změňte typ spouštění Kurýrní služby na automatický.
20015. Otevírat frontu připojovacího serveru
20016. Služba Plánovač úloh zjistila chybu inicializace služby RPC v %1. Další údaje: Hodnota chyby: %2
20017. Tato zpráva se ve službě IIS 7 již nepoužívá.
20018. Soubor .resources je poškozen. Délka řetězce musí být nezáporná.
20019. ParameterDirection X zadaný pro parametr Y není podporován. Hodnoty parametrů Table-valued parameters podporují pouze ParameterDirection.Input.
20020. Služba modulu zálohování úrovně blokování byla zastavena.
20021. Operace mazání appletu ovládacího panelu Datum a čas
20022. Během povolování odesílání služby BITS pro virtuální adresář %2 došlo při přístupu k metabázi k výjimce. Výjimka: %1
20023. Schéma obsahuje v kořenovém elementu nesprávnou definici.
20024. Nelze určit typ vstupu.
20025. Zadaná logická jednotka práce nebyla nalezena.
20026. Služba BITS zjistila výjimku, Funkce: %1, řádek: %2 Kód chyby: %3.
20027. Svazek %2 pro ochranu pomocí stínových kopií je v offline stavu. Úložiště stínových kopií nebylo možné zvětšit podle potřeby. Odstraňte chybu ochrany nebo restartujte počítač. Pokud všechny ostatní pokusy o nápravu selžou, obnovením režimu bez ochrany pomocí stínových kopií obnovte používání svazku, přičemž dojde ke ztrátě stínových kopií.
20028. Soubor MOF vytvořený pro službu %1 nemohl být načten. Data záznamu obsahují kód chyby vrácený překladačem MOF. Dříve než může WMI shromáždit čítače výkonu této služby, bude nutné vytvořit soubor MOF ručně jej načíst. Další informace získáte u dodavatele této služby.
20029. Program Windows Media Player je nyní zaneprázdněn inicializací zařízení. Zopakujte akci později.
20030. Má-li zdroj dat podporovat aktualizace, musí implementovat metodu IUpdatable nebo IDataServiceUpdateProvider.
20031. Zprostředkovatel rolí SQL
20032. Ustanovení správci domény
20033. Během tohoto hovoru nebyly provedeny žádné změny, nicméně jímka žádá o další možnost kontroly, zda ostatní jímky nebudou provádět další změny.
20034. Nebylo možné spustit Správce oken plochy, protože se nepoužívá rozvržený motiv.
20035. Advanced options
20036. Označuje, jak má být pro tento ovládací prvek vygenerováno ClientID.
20037. Nepodporovaný typ minimální možné hodnoty ve vlastním atributu Atribut
20038. %1 (%2) %3Databázový stroj úspěšně dokončil proces zálohování.
20039. Proces získávání nové licence není možné zahájit, dokud nebyl dokončen aktuální proces.
20040. Zadané zpětné volání je již registrováno.
20041. Služba WAS (Windows Process Activation Service) zjistila chybu při pokusu o vyhledání vestavěné skupiny IIS_IUSRS. Mohou nastat problémy při zobrazení a nastavení oprávnění zabezpečení pro skupinu IIS_IUSRS. K tomuto dochází, je-li počítač připojen a nastaven jako řadič domény ve starší doméně. Další informace a řešení tohoto problému naleznete v online nápovědě. Datové pole obsahuje číslo chyby.
20042. %1 bajtů v doplňkových atributech.
20043. Aktivita nemůže přidat nebo odebrat běhové vlastnosti pracovního postupu, pokud má spuštěné podřízené aktivity.
20044. Používá se během události Update pro odstraněné řádky v objektu DataTable.
20045. Systém opravuje segment %1 záznamu zhuštěného souboru.
20046. Synchronizace atributu %1 byla odložena na konec procesu. Atribut bude odstraněn.
20047. Požadovaná operace vyžaduje v aktuálním kontextu kompilátor JIT, který však nebyl v kontextu nalezen.
20048. Stav zobrazení je neplatný. Chybějící pole: X.
20049. EndHitTesting bylo již v testeru IncrementalHitTester vyvoláno.
20050. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a oznámila odpojení klíče, který dosud nebyl dokončen.
20051. Čeká se na otevření procesu na opačném konci přesměrování.
20052. Příliš mnoho znaků | v řetězci (?()|).
20053. V počítači %1 není spuštěna služba DFS.
20054. Pro uvedený systém souborů je svazek příliš malý.
20055. Klient se pokouší vyjednat kontext a server vyžaduje komunikaci uživatel-uživatel, ale neodeslal odpověď TGT.
20056. Adaptér zobrazení je příliš často dotazován na podřízené položky na stejné úrovni dotazování.
20057. Zdroj události se pokouší doručit událost v době, kdy doručování události již probíhá.
20058. Získá nebo nastaví souřadnici Y pozice ukotvení poznámky.
20059. Nelze automaticky nakonfigurovat jednotku %1 knihovny. Aktuální nastavení jednotky knihovny nepodporuje automatickou konfiguraci. Je nutné změnit aktuální nastavení tak, aby vyhovovalo podmínkám automatické konfigurace (pokud je to možné), nebo zařízení nakonfigurovat ručně.
20060. Byl nalezen neznámý typ dat. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
20061. Turkmenština (Turkmenistán)
20062. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Nezotavitelná chyba.
20063. k 1
20064. Důvod: Prostředí HttpRuntime bylo explicitně ukončeno.
20065. Vyhledat aktualizace
20066. Proces s identifikátorem X není spuštěn.
20067. Úloha globálního nastavení ovladače HTTP
20068. Při obnově ztracených souborů nastala chyba.
20069. Operace NLS se nezdařila, protože klíč registru %1 se nepodařilo otevřít. Kód chyby: %2. Chybová zpráva: %3
20070. Síťové rozhraní není připraveno dokončit tuto operaci.
20071. MTU = %1!u!
20072. %1 %2 kopie (%4!u!) %3
20073. Typ prostředku Název typu vrácený zprostředkovatelem není jen pro čtení. Zkontrolujte, zda všechny typy mají nastavený atribut jen pro čtení.
20074. Prvek skupiny nelze odebrat.
20075. Nedostatek paměti způsobil závažnou chybu: Objekt=%1 Soubor=%2 Řádek=%3.
20076. Adaptér pro tunelové připojení %1:
20077. Ve funkci %1() došlo k chybě. Stav:
20078. Název aplikace není jedinečný a nelze jej rozpoznat a převést na ID aplikace.
20079. Nebylo možné spustit Správce oken plochy, protože rozvržení bylo zakázáno spuštěnou aplikací.
20080. Platnost záznamu DNS vypršela.
20081. Byl přidán koncový bod služby - adresa X, vazba Y a kontrakt Název kontraktu.
20082. Ovládací prvek X s dvousměrnou datovou vazbou k poli Y musí mít identifikátor.
20083. Doména aplikace, v rámci které byl spuštěn podproces, byla uvolněna.
20084. Neplatný vstup XML. Ověřte, že soubor XML má správný tvar a odpovídá povinnému formátu.
20085. Neočekávaný typ kresby: Název typu
20086. Konfigurační sada používá vyjednávané předávací ověření. Do této konfigurační sady nelze nainstalovat repliku pomocí předdefinovaného účtu nebo účtu domény. Všechny instance v této konfigurační sadě musí používat místní účty se stejným názvem a heslem.
20087. Členové této skupiny jsou řadiče domény jen pro čtení v doméně.
20088. Šíření indexu bylo zastaveno.%1
20089. Typ %1 nebyl ve schématu nalezen.
20090. Zakáže výpočet nákladů připojení lokality pro obor názvů.
20091. Nepřipojeno
20092. Argument s názvem X nebyl nalezen v aktivitě, která vlastní tyto soukromé podřízené objekty. Objekty ArgumentReference a ArgumentValue lze použít pouze v těle definice Activity.
20093. IP adresu nelze ověřit.
20094. Odpovídající objekty nejsou k dispozici nebo je úložiště prázdné.
20095. Vybraný ovladač tohoto zařízení nepodporuje systém Windows Vista.
20096. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor, protože přidružený seznam stop obsahuje příliš mnoho vnořených seznamů stop.
20097. Tato karta Smart Card nepodporuje požadovanou funkci.
20098. Prostředek adresy IP
20099. Server DNS nalezl na řádku %3 souboru zóny %2 neznámý nebo nepodporovaný typ %1 záznamu o prostředku (RR). Přestože bude server DNS pokračovat v načítání a bude tento záznam o prostředku ignorovat, doporučujeme opravit daný typ záznamu nebo odebrat daný záznam o prostředku ze souboru zóny. Soubor zóny je umístěn v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns.
20100. Bylo zahájeno hledání druhé strany na adrese URL.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions