English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

28401. Pokud uvádíte identifikátor obsahujícího objektu, je nutné uvést také parametr FieldInfo, který identifikuje aktuální pole v rámci daného objektu.
28402. Instalace se nezdařila. %1
28403. Okno nejvyšší úrovně už není k dispozici.
28404. Dokončeno procent: %1. (Zpracováno bajtů popisovače zabezpečení: %2 z %3.)
28405. Pokud má být tento požadavek úspěšný, je pro něj třeba aktivovat ukládání dat do vyrovnávací paměti.
28406. Ruční ukládání dokumentů do mezipaměti
28407. Volání v zastoupení nebo nezabezpečená volání nejsou podporována.
28408. Je požadováno nejméně jedno pole adresy.
28409. Chyba při vytváření klíče SystemRestore pro zpožděné operace.
28410. Sloupec je použit v indexu.
28411. Vytvoření kontrolního bodu přidání připojení k tiskárně se nezdařilo.
28412. Zprostředkovatel diagnostiky výkonu služeb systému Microsoft Windows
28413. V odpovídajícím řetězci je chyba.
28414. Nelze odstranit statickou webovou část.
28415. Selhalo shromažďování dat v kontextu %3; kód chyby %4.
28416. Maximální automatická velikost legendy musí být v rozsahu od 0 do 100.
28417. Zařízení %2 (umístění %3) je offline v důsledku chyby ovladače v uživatelském režimu. Počet dalších pokusů systému Windows restartovat zařízení: %5. Další informace o tomto problému získáte u výrobce zařízení.
28418. %1 (%2) %3Při obnovení byl zjištěn poškozený záložní soubor protokolu %4. Záznam s chybou kontrolního součtu je umístěn na pozici %5. Data neodpovídající záznamům protokolu se poprvé vyskytla v sektoru %6. Soubor je poškozený a nelze jej použít.
28419. Barvy palety – Nelze získat barvy palety, protože paleta není nastavena.
28420. Na serveru DNS v %3 byla nalezena novější verze %1 zóny %2. Probíhá přenos zóny.
28421. Konfigurační soubor File Name nelze úspěšně číst, protože došlo k výjimce X.
28422. Systém nemůže opravit externí vynucení licencování a zpět do kompatibilního režimu jej musí převést uživatel s oprávněními správce domény.
28423. Uživatelská obslužná rutina události, která má být volána pro asynchronní vstup či výstup s datovým proudem StandardOutput.
28424. FC: Neplatný přepínač
28425. Jedná se o adresář
28426. Klíčové slovo %1 zde nelze použít.
28427. Poslední sdílenou složku serveru podporující tento kořen nebo odkaz nelze odebrat
28428. Objektu čtecího zařízení se nepodařilo spustit podproces sledování: %1
28429. Vyhrazení hierarchické tabulky se nezdařilo.
28430. HTTP Provider
28431. Ovladači [NETFTAPI] se nepodařilo přidělit položku síťového rozhraní %1 (stav %2).
28432. Aktuální stav připojení je Načítání.
28433. Objekt musí být typu Boolean.
28434. %1: Při migraci zařízení s protokolem MTP (Media Transfer Protocol) byly úspěšně odinstalovány ovladače u zařízení %2, včetně připojených a aktivních zařízení.
28435. %1!u! Připojené iniciátory:
28436. Soukromý klíč
28437. Nastavení aplikace Internet Explorer je nejasné. Nevíme, zda se máme připojit přímo k proxy serveru RPC nebo použít proxy server HTTP. Pro objasnění použijte parametr -R.
28438. Funkce se nezdařila, protože k zadanému zařízení GDI nebyly připojeny žádné monitory.
28439. Tento počítač není nakonfigurován pro příjem aktualizací zabezpečení ze zdroje schváleného pro tuto síť. Správce musí nakonfigurovat službu agenta webu Windows Update na příjem aktualizací z webu Windows Update nebo Microsoft Update.
28440. Název události X nebyl nalezen.
28441. Podle definice sémantiky rozhraní spolu nejméně dva zadané prostředky nesouvisejí.
28442. XC1005: Vlastnost Název vlastnosti je definována dvakrát.
28443. Od inicializace se nezdařilo přidělení %2 externích zpráv.
28444. Nebylo přijato žádné oznámení o přijetí svazku. Obnovte zobrazení Správa disků.
28445. Došlo k chybě konfigurace.%1
28446. Objekt %1 v cíli existuje. Namísto vytvoření nového objektu bude změněn stávající objekt.
28447. Neplatný rozsah
28448. Klíč dotazu X lze nastavit pouze s hodnotou typu Název typu.
28449. Médium není připojeno nebo není připraveno k použití.
28450. Kompozice vygenerovala jednu chybu kompozice. Hlavní příčina je uvedena níže.
28451. Vlastnost příchozí zprávy Název vlastnosti u kontextu aktuální operace musí být objekt System.Uri.
28452. Soubor protokolu je poškozen.
28453. Vlastnosti obsahu chybí.
28454. Informace o pořadí zpráv pro zadaná metadata EndpointDiscoveryMetadata nelze získat, protože nejsou součástí odpovědi FindResponse.
28455. V sekci Y konfiguračního souboru může být pouze jeden uzel X.
28456. Replikační podproces služby WINS zjistil při zpracovávání požadavku chybu. Zkontrolujte další záznamy protokolu a pokuste se zjistit, co se nezdařilo.
28457. Obnovení hodnoty registru časového limitu přidružení zabezpečení protokolu IPSec během čištění uzlu clusteru se nezdařilo. Kód chyby: %1. Chcete-li vyčištění provést ručně, spusťte v tomto počítači příkaz cluster.exe s parametrem forcecleanup. Můžete také obnovit časový limit přidružení zabezpečení protokolu IPSec odstraněním hodnot %2 a %3 z klíče HKEY_LOCAL_MACHINE v registru systému Windows.
28458. Zařízení TDI bylo otevřeno pro čtení a zápis.
28459. V seznamu výjimek Brány firewall systému Windows byla provedena změna. Byly obnoveny výchozí hodnoty nastavení.
28460. Zadaný uživatel nemá platný profil.
28461. Šablona použitá v tomto poli pro záhlaví
28462. Systém opravuje segment %1 záznamu souboru se změnou zpracování.
28463. Získávání atributu %1 pomocí rozmezí prostřednictvím protokolu LDAP
28464. Správce oken plochy nemohl být spuštěn, protože grafická karta nepodporuje hardwarovou akceleraci.
28465. Transakční stav podstromu registru není slučitelný s požadovanou operací.
28466. V podsystému ABIOS došlo k chybě.
28467. Opakované ověření se nezdařilo, protože vzdálená strana zašifrovala před odpovědí na opakované ověření dalších více než X bajtů.
28468. Asynchronní operace již byla dokončena.
28469. Pracovní procesy obsluhující fond aplikací %1 budou recyklovány z důvodu jedné nebo více změn v konfiguraci vlastností fondu aplikací, které vyžadují restartování procesů.
28470. %1 - Zobrazí seznam svazků vhodných pro stínové kopie.
28471. Maltština (Malta)
28472. Zálohování zahájené v: %4 se nepodařilo spustit. Kód chyby %5.
28473. Zadaný kontext se neshoduje s cílem.
28474. Cesty ke zdroji a k cíli jsou na různých serverech.
28475. Tuto vlastnost nelze nastavit mimo blok ohraničený prvky BeginInit/EndInit.
28476. Prvek ClientActiveX protokolu RDP se připojil k serveru.
28477. %1 úspěšně obnovil tiskárnu %2. Není nutná žádná akce ze strany uživatele.
28478. Odpověď vypočítaná službou WS-Management překračuje maximální velikost obálky v požadavku.
28479. Model podprocesů komponenty se po instalaci do aplikace COM+ změnil. Přeinstalujte komponentu.
28480. Pokud není uveden klíč LoadByKeyOperation.InstanceIdForFreeKey, je nutné nastavit vlastnost AcceptUninitializedInstance na hodnotu true. Je-li klíč volný, bude přidružen k neinicializované instanci s uvedeným ID instance.
28481. Objekt IAsyncResult nepochází z odpovídající asynchronní metody pro daný typ.
28482. Pro všechny definice prohlížeče je vyžadován neprázdný element .
28483. Nastavení certifikátu protokolu SSL byla odstraněna pro port: %2 .
28484. Nástroj DiskRAID nemohl snížit velikost logické jednotky (LUN), protože došlo k chybě logické jednotky (LUN).
28485. Správce programu NetShow v síťovém umístění %1 spustil opětovné sestavení disku %2.
28486. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Chybné číslo souboru.
28487. Služba COM+ neautorizovala příchozí volání z důvodu neočekávané chyby. Příchozí volání bylo odepřeno a volajícímu byly vrácena zpráva Přístup odepřen. Kód neočekávané chyby je uveden níže.%1
28488. Fyzická adresa = %1
28489. Ovladač služby Browser vyvolal v síti %2 volby, protože nebyl nelezen hlavní prohledávač, od kterého by bylo možné načíst záložní seznam této sítě.
28490. U správce transakcí XA koordinátoru MS DTC došlo k neočekávané chybě: Soubor=%1 Řádek=%2.
28491. Guid. . . . . . . . . . . . . . . : %1
28492. Tato operace by zahrnovala jeden soubor se dvěma správci transakčních prostředků a není proto povolena.
28493. Během kontroly volného místa na svazku nastala chyba.
28494. Probíhá přesouvání souboru z umístění X do umístění Y.
28495. Během filtrování dokumentů bylo překročeno omezení pro vyrovnávací paměti.
28496. Operace NLS se nezdařila, protože klíč registru %1 se nepodařilo otevřít. Stavový kód: %2.
28497. Byla rozpoznána smyčka CNAME.
28498. Zpráva přijatá v příchozí adrese URL žádosti a odpovědi X je směrována do seznamu záložních koncových bodů. Zpracování chyb není podporováno použitím toku transakcí ze vzorkem zpráv žádosti a odpovědi.
28499. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) nenačetl při obnovení tiskových front ze souboru soubor XML %1. Chyba: %2. Tato situace může nastat v případě, že uživatel nemá správná oprávnění k cílovému počítači, pokud je poškozen záložní soubor nebo pokud není systém stabilní. Pokuste se znovu exportovat tiskové fronty ve zdrojovém počítači.
28500. Ve funkci %1( %2 ) došlo k chybě. Stav:

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions