English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

20101. Zákazník nemá zájem o příjem dalších upozornění na tuto operaci.
20102. Všechny dostupné licence pro klientský přístup k Terminálové službě (TS CAL) "%1" pro produkt "%2" na licenčním serveru Terminálové služby "%3" byly odebrány. Zaregistrujte znovu licence TS CAL pomocí Správce licencování TS.
20103. Nebyla volána procedura CoInitialize.
20104. Při pokusu o provedení této operace narazil program na aritmetickou chybu.
20105. Byl překročen maximální počet servisních bodů.
20106. Virtuální pevný disk je poškozen. Kontrolní součet řídkého záhlaví se neshoduje s kontrolním součtem na disku.
20107. Protokol IPRIPv2 ignoruje trasu v místním rozhraní s adresou IP %1. Trasa je k síti %2 a byla přijata ze sousedního směrovače s adresou IP %3. Trasa byla ignorována, protože obsahuje některé neplatné informace.
20108. Registrace modulů Soubor: [1], Složka: [2]
20109. Opravdu chcete odebrat informace o konfiguraci pro sestavení X?
20110. Typ sběrnice pro %2 nelze rozpoznat.
20111. Aktuální podproces byl již převeden na vlákno.
20112. Zadaná cesta ke spustitelnému souboru odkazuje na síťovou sdílenou položku nebo cestu UNC.
20113. Token veřejného klíče neodpovídá zadanému veřejnému klíči.
20114. Hodnota X vlastnosti PropertyName typu EntityPropertyMappingAttribute na typu Název typu není platná.
20115. Při schvalování všech zařízení čekajících na schválení není povolen parametr /MachineName.
20116. START SYSRECOVERY -- Spustí obnovení systému.
20117. Službě COM+ se nepodařilo najít správný oddíl pro sadu Admin SDK. Sada Admin SDK bude používat základní oddíl. Zkontrolujte, zda jsou uživatelé nakonfigurováni do oddílů správně. Podrobnosti naleznete v dokumentaci.%1
20118. Definiční pole v objektu vráceném DLL rozšiřitelného čítače %1 pro službu %2 bylo nesprávné. Součet délek definičních bloků ve strukturách definice objektu nesouhlasil s velikostí zadanou v hlavičce definice objektu. Data výkonu vrácená touto knihovnou DLL čítače nebudou vrácena v bloku výkonnostních dat. První čtyři bajty (DWORD) datové části obsahují index názvu nepodporovaného objektu.
20119. Tento počítač není nyní nakonfigurován pro použití určitého serveru SNTP.
20120. Oznamování je již zakázáno.
20121. Určuje, jak mají být do stránky zahrnuty skripty Microsoft AJAX Framework.
20122. Při operacích s typy DateTime a Calendar došlo k vnitřní chybě.
20123. Přijmout dokumenty CSDL označené identifikátorem m:DataServiceVersion=2.0 nebo nižším
20124. Relace nebyla nalezena.
20125. Spuštění modulu úloh se nezdařilo.
20126. Sloupec tabulky nebo název atributu XML, které mají být použity pro vlastnost Text položky nabídky v případě vázání dat
20127. Byl učiněn pokus o hledání nebo vystavení za konec vyrovnávací paměti.
20128. Indexy polí musí být nastaveny na instance objektů.
20129. kvůli inovaci
20130. Došlo k pokusu vytvořit stabilní podklíč pod nestálým nadřazeným klíčem.
20131. Deklarace PI obsahuje neplatný znak.
20132. Zadaná sada vlastností u objektu neexistuje.
20133. Výpis vlastností pro všechny skupiny prostředků:
20134. U příkazu Import je třeba zadat jeden z následujících parametrů: /Set, /Merge, /BlobSize nebo /Compare.
20135. Internetova adresa %1, protokol %2
20136. Nebylo nalezeno rozšíření certifikátu o základní omezení.
20137. Cílový svazek není snímkovým svazkem. Tato operace je platná pouze u svazku, který je připojen jako snímek.
20138. U poskytovatele došlo k neopravitelné chybě. Aby bylo možné opět dosáhnout úplné funkčnosti, je třeba službu zastavit.
20139. Systém Windows nemůže formátovat tento oddíl.
20140. Byl vyvolán krok OnFailure.
20141. V paketu odeslaném serverem RADIUS byla přijata neplatná délka podpisu.
20142. Tento virtuální počítač nelze obnovit v důsledku nekompatibility hypervisoru. Odstraňte data uloženého stavu a znovu spusťte virtuální počítač.
20143. Pro požadovanou akci jsou podporována pouze jednorozměrná pole.
20144. Nelze odeslat všem příjemcům.
20145. Pokud je vlastnost CompilationMode stránky nastavena na hodnotu Never, musí mít ovládací prvek X s datovou vazbou k poli Y identifikátor.
20146. Soubor %1 byl vložen do souboru .cab %2.
20147. Konzola SAC nemohla nastavit adresu IP.
20148. Služba protokolování zjistila datový proud protokolu bez restartovací oblasti.
20149. Umožňuje plný přístup ke všem prostředkům
20150. Aplikace nemá pro přístup k volání oprávnění OWNER.
20151. Byla přijata chybná instrukce. Instrukce = %1!d!
20152. Systém OLE čeká na odpověď před opakováním žádosti.
20153. Hodnota zeměpisné šířky nebo délky dané souřadnice není číslo.
20154. Naplánovaný počáteční čas oboru názvů je neplatný.
20155. Vybrat typy
20156. Nelze získat identifikátor transakce.
20157. Chyba při připojování podregistrů.
20158. Dokončeno procent: %1. (Zpracováno neindexovaných souborů: %2 z %3.)
20159. Uzamčení účtu
20160. Přihlášení hosta
20161. %1 (%2) %3Při úplném obnovení došlo v souboru protokolu %4 k přerušení zápisu. Záznam s chybou kontrolního součtu je umístěn na pozici %5. Soubor je poškozený a nelze jej použít.
20162. Parametr X musí obsahovat jeden nebo více prvků.
20163. Opravná akce externího vynucení licencování se nezdařila.
20164. Typ pole Název typu nelze ve výsledku dotazu inicializovat. Zvažte namísto toho použití typu X.
20165. Přetažením sem přidejte webovou část do této zóny.
20166. Název souboru není platný.
20167. Požadovaná změna rychlosti byla zrušena a nebude provedena.
20168. Nastaly potíže s jedním nebo více ovladači v uživatelském režimu a hostitelský proces byl ukončen. V důsledku toho může dojít k dočasnému přerušení schopnosti zobrazit zařízení.
20169. Dostupné obrázky
20170. Došlo k přetečení zásobníku procesoru jazyka XSL. Pravděpodobnou příčinou je nekonečná rekurze v šabloně.
20171. Zadání musí být záporné
20172. Instalační služba systému Windows provedla instalaci aktualizace. Název produktu: %1. Verze produktu: %2. Jazyk produktu: %3. Název aktualizace: %4. Stav instalace (úspěch nebo chyba): %5.
20173. Nastavení limitu objektu úlohy se nezdařilo. Chyba je uvedena v datech.
20174. Zadaný typ zabezpečení připojení , Název typu, není platný.
20175. Shromažďování dat %2 (pomůcka %1) dokončeno, ale při zpracování došlo k chybě; kód chyby %4.
20176. Při správě síťových relací se serverem %1 došlo k chybě.
20177. Takové zařízení neexistuje
20178. Volá se při změně počáteční nebo koncové pozice výběru.
20179. Objekty vložené do e-mailové zprávy
20180. Pro DFS založené na serveru operace není možná.
20181. Nelze nastavit zápornou hodnotu rozměru.
20182. Parametr konfigurace adresáře nebyl v registru nalezen.
20183. Vyhrazení bylo potvrzeno.
20184. The shadow copy provider does not support the specified shadow type.
20185. Hodnota byla nesprávného typu pro tento slovník.
20186. Při zpracovávání aktivačního signálu Pull službou WINS došlo k výjimce.
20187. Odebírání objektů služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services), které odkazují na místní instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services), ze vzdálené instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) %1...
20188. Služba Passport %.NET
20189. Bylo nalezeno více uzlů se stejnou adresou URL X. Zprostředkovatel XmlSiteMapProvider vyžaduje, aby uzly mapy webu měly jedinečné adresy URL.
20190. Nelze vytvořit modul pro naslouchání služby WinRM v protokolu HTTPS, protože tento počítač nemá příslušný certifikát. Aby bylo možné certifikát použít u protokolu SSL, musí mít název CN odpovídající názvu hostitele, být vhodný pro ověřování na serveru a nesmí být prošlý, odvolaný nebo opatřený automatickým podpisem.
20191. Automatická aktualizace kořene
20192. Nastavení zadané v souboru odpovědí nelze použít.
20193. Implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore nepodporuje příkaz s názvem X. Vyberte jiného poskytovatele nebo zajistěte, aby tento trvalý příkaz nebyl prováděn.
20194. Funkce se nezdařila, protože jí byl předán neplatný parametr ukazatele. Parametr ukazatele je neplatný, pokud nabývá hodnoty Null, ukazuje na neplatnou adresu, ukazuje na adresu v režimu jádra nebo není správně zarovnán.
20195. Koncová pozice výběru rozsahu.
20196. Vyhledávací službě systému Windows se nepodařilo odebrat starý katalog. Vnitřní chyba <%2,%3>. %1
20197. Služba vzdálené karantény bude zastavena. Počet klientů kteří nebudou zpracováni: %1.
20198. K tomuto cíl nejsou přidruženy žádné logické jednotky (LUN).
20199. Požadavek nebo operace nejsou podporovány.
20200. Při kontrole oddílu systému nastala chyba.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions