English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

3701. Kontext zabezpečení nelze vytvořit z důvodu chyby požadované kvality služby (např. vzájemného ověření nebo delegování).
3702. Příkaz InstancePersistenceCommand, který vrací hodnotu true z metody AutomaticallyAcquiringLock, musí také přepsat metodu Validate tak, aby vygenerovala výjimku InvalidOperationException při spuštění příkazu použitím popisovače InstanceHandle bez vazby na vlastníka InstanceOwner.
3703. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) vystavila certifikát na základě žádosti %1 pro %2.
3704. Vnitřní chyba: Hlavička disku nebyla nalezena.
3705. Určení správci rozlehlé sítě
3706. Nastavení informací o zásadách LSA ze zásad %1
3707. Chyba parity hlavních dat
3708. Po zavření datového proudu k němu není přístup.
3709. Pokus uvolnit objekt mutex, který nevlastní volající.
3710. Je aktivována po aktivaci kolekce Connections.
3711. HTTP: Úloha trasování časového limitu
3712. Příkazy JOIN nebo SUBST nelze použít na jednotku, která obsahuje již dříve připojené jednotky.
3713. Zformátuje disk pro používání v systému Windows.
3714. Požadovaná vlastnost v řádku neexistuje.
3715. Nezdařilo se vytvoření události Phase2Init v procesu WaitForSpoolerInitialization: Chyba %1. Tato situace může nastat v důsledku nestability systému nebo nedostatku systémových prostředků.
3716. Paštština (Afghánistán)
3717. Příjemce odmítl požadavek na nové vyjednávání.
3718. Zadání velikosti stránky sady entit je v konfiguraci, která je vyloučena při zadání vlastnosti MaxResultsPerCollection.
3719. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Služba Vyrovnávání zatížení sítě zahajuje sbližování u hostitele %5, protože konfigurace hostitele %6 je v konfliktu s ostatními hostiteli.
3720. Značka X může být v oddílu použita pouze jednou.
3721. Údaje o účastnících v objektu jsou nekonzistentní nebo neplatné.
3722. Koordinátor MS DTC nemůže komunikovat s koordinátorem MS DTC vzdáleného systému. Koordinátor MS DTC primárního systému vytvořil vazbu vzdáleného volání procedury s koordinátorem MS DTC sekundárního systému. Sekundární systém však před vypršením časovém limitu nevytvořil opačnou vazbu vzdáleného volání procedury s koordinátorem MS DTC primárního systému. Je nutné zajistit síťové připojení mezi oběma systémy. Specifikace chyby:%1
3723. Počet zdrojových souborů a odpovídajících výstupů musí souhlasit.
3724. Otevření zařízení %1 se nezdařilo. Kód chyby: %2
3725. V databázi RSM byla zjištěna vnitřní nekonzistence, je naplánováno nové vytvoření databáze (soubor=%1).
3726. Ve FLOWDESCRIPTOR byl určen nesprávný počet QOS FILTERSPEC.
3727. Vnořená vlastnost ComplexType Název vlastnosti v ReturnType Název typu funkce Function Name není podporována. Zvažte linearizaci vnořené vlastnosti ComplexType.
3728. %1!-36s! @ USN %2!I64d!
3729. Cesta %1!-3lu! Iadap %2!3.3lu! Cílptl %3!-3lu! %4!-10.10s! %5!3.3s! %6!10lu!
3730. CMDKEY: Pověření bylo úspěšně odstraněno.
3731. Seznam serverů RPC dostupných pro vazby automatických popisovačů byl vyčerpán.
3732. V této chvíli se nelze připojit k databázi monitorování účtů. Databáze je buď v režimu jednoho uživatele a někdo je k ní již připojen, nebo je poškozená či neplatná. Podrobnosti najdete v souboru protokolu databáze.
3733. Element keyref %1 není překládán na klíč pro omezení identity %2.
3734. Službu zípisu síťového zařízení nelze spustit (%1). %2
3735. Výčet %1 má podle definice DTD nebo schématu neplatnou hodnotu.
3736. Klient služby WinRM nemůže zpracovat požadavek. Parametr EPR pro funkci WSManEnumeratorAddObject nebyl zadán nebo má nulovou hodnotu, avšak režim výčtu je EPR nebo ObjectAndEPR.
3737. Adresa URL obrázku zobrazeného v záhlaví webové části
3738. Úlohu nelze dokončit. Zálohovaný objekt zásad skupiny (GPO) není kompatibilní s tímto schématem. Použijte novější zálohu a akci zopakujte.
3739. Nezabezpečená místní skupina byla změněna na nezabezpečenou univerzální skupinu.
3740. Nastavuje se výchozí: %1 stop bitů.
3741. Konfigurační sada vyžaduje vzájemné ověření protokolem Kerberos. Do tohoto počítače nelze nainstalovat repliku, protože není připojen k doméně.
3742. Nelze přihlásit odběr této součásti (součást byla pravděpodobně importována).
3743. Předaný seznam řízení přístupu (ACL) neobsahoval minimální požadované informace.
3744. Logická konfigurace zadaná v souboru INF je neplatná.
3745. Limit omezení musí být větší než nula. Možnost lze zakázat nastavením na hodnotu Int32.MaxValue.
3746. Soubor umístěný v adresáři X není platný soubor wave.
3747. Tento řadič domény služby Active Directory je posledním řadičem služby Active Directory v doméně.
3748. Data potřebná k dokončení této operace nejsou zatím k dispozici.
3749. Nelze nalézt závislost prostředků clusteru.
3750. Oprávnění měnit, oznamovat (a procházet)
3751. Člen nebo parametr X je označen několika atributy Import a ImportMany. Bude použit pouze první zjištěný atribut.
3752. Odeslat data do webové části
3753. Bylo vytvořeno nové připojení (místní adresa IP %3 a vzdálená adresa %5).
3754. Tento mediální soubor již nesmíte kopírovat.
3755. Tato jednotka není částí žádné logické jednotky (LUN).
3756. Při zpracovávání požadavku došlo k chybě. %1
3757. Tabulku pro převod na velká písmena nelze přečíst.
3758. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Byl zjištěn útok SYN. Během útoku může dojít k selhání některých připojení. Pokud k tomuto útoku dochází často, proveďte analýzu ohrožení a podnikněte příslušná opatření. Po skončení útoku bude do protokolu zaznamenána položka s informacemi o události.
3759. Příkaz "msdtc -resetlog" nebyl úspěšný, protože soubor protokolu je umístěn na sdíleném disku, který vlastní jiný uzel.
3760. MSB3026: Soubor X nelze zkopírovat do umístění Y. Za A ms bude zahájeno opakování Z. B
3761. Název legendy
3762. %1 přes %2
3763. Sériový port nelze inicializovat.
3764. %2 nemohl přenést paket ze síťového adaptéru. Paket byl vynechán.
3765. Služba zápisu síťového zařízení nemůže získat certifikát (%1). %2
3766. Chybí příkaz case ve výchozím zpracování uzlů XamlNodes.
3767. Je aktivována před změnou vlastnosti SelectedWebPart.
3768. Pozice okna musí být nastavena tak, aby velikost aktuálního okna vyhovovala vyrovnávací paměti konzoly, a čísla nesmí být záporná.
3769. Neplatné rozšíření atributu: základní atribut: %1, odvozený atribut %1.
3770. Volání zabezpečené aktualizace vyžaduje pokračování žádosti o aktualizaci.
3771. Vytváření stromové struktury rozlehlé sítě
3772. ***Služba WINS nemohla přidělit explicitní dialog. Ověřte, zda jsou k dispozici systémové prostředky.
3773. Kvóta stránkovacího souboru byla pro proces vyčerpána.
3774. Získá nebo nastaví index založený na nule hodnoty Y používané k vykreslení tříliniového přerušovaného grafu.
3775. Příděl stránkového souboru byl překročen.
3776. Nevhodné ověření
3777. Vydavatel katalogu s podpisem Authenticode(tm) nebyl označen jako důvěryhodný.
3778. Automaticky obnoveno
3779. Více parametrů vrácené hodnoty není podporováno.
3780. Pozvání k vzdálené pomoci bylo ukončeno, veškeré předané informace, které se ho týkají, jsou nyní neplatné.
3781. Rozhraní %1 nelze z registru načíst. Došlo k následující chybě: %2
3782. Je-li použito ve vztahu částečné důvěryhodnosti, musí mít vlastnost langID hodnotu C#, VB, J# nebo JScript a zprostředkovatel jazyka musí být v globální mezipaměti sestavení.
3783. Obslužná rutina musí mít oprávnění Script nebo Execute, aby ji bylo možné spustit. To se nastavuje v konfiguraci <system.webServer>\<handlers accessPolicy>.
3784. Toto rozhraní API vyžaduje explicitní zadání třídy ApplicationBase v parametru AppDomainSetup.
3785. Objekt musí být typu SByte.
3786. V databázi SAM existují dva nebo více objektů se stejným atributem názvu účtu. Rozlišující název účtu je %1. Požádejte správce systému, aby odstranil všechny duplicitní účty. Přitom je však nutné zachovat původní účet. U počítačových účtů by měl zůstat zachován nejnovější účet. V ostatních případech by měl být zachován starší učet.
3787. Client connection to WINMGMT needs to be encrypted for this operation. Please adjust your IWbemServices proxy security settings and retry.
3788. Popisovač řádku je neplatný.
3789. Chyba %1!d! : %2!S! vrácený v WinHttpSetOption (1)
3790. Tento virtuální počítač nelze obnovit, protože data uloženého stavu nelze přečíst. Odstraňte data uloženého stavu a znovu spusťte virtuální počítač.
3791. Byla vyvolána neočekávaná výjimka.
3792. Zadaný datový typ je neplatný.
3793. Objekt Název objektu publikoval službu typu Název typu, ale instance služby byla vrácena jako X.
3794. Soubor bitových kopií v %1 neobsahuje žádné bitové kopie.
3795. Požadovaná funkce (LMP) není adaptérem podporována.
3796. Proud je příliš dlouhý.
3797. %1 (%2) %3Simulace %4 selhání prostředku je zakázána.
3798. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) úspěšně nainstaloval ovladač %1 (%2) ze souboru CAB. Není nutná žádná akce uživatele.
3799. Pro chybovou úsečku typu Fixed Value musí být zadán parametr.
3800. Stejný index zdroje v různých posluchačích má mít stejný režim kódu času.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions