English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

35901. Načtení národního prostředí z databáze webu se nezdařilo. Došlo k chybě (%1).
35902. Odchozí volání nelze provést, protože aplikace vybavuje vstupní synchronní volání.
35903. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Prostředek nelze nastavit do režimu online, protože chybí požadovaná závislost úložiště. Přidejte závislost úložiště pro prostředek úložiště se sdíleným adresářem a operaci online opakujte.
35904. Při vytváření popisovače zabezpečení došlo k chybě.
35905. Při analýze motivu došlo k chybě:
35906. Vlastnost navigace kolekce Název vlastnosti typu Název typu vrátila hodnotu null. Automatická inicializace kolekce vyžaduje, aby kolekce byla typu typu ICollection, IList, ISet nebo konkrétního typu implementujícího typ ICollection a obsahujícího konstruktor bez parametrů.
35907. Disk %1 (%2) na serveru s obsahem %3 selhal.
35908. Je použit neplatný popisovač grafu. Použijte popisovač vrácený po vytvoření nebo otevření grafu.
35909. Zaregistrované objekty zabezpečení mohou být vytvořeny pouze uvnitř názvových kontextů domény.
35910. Argument pro parametr X nebyl nalezen.
35911. Program Windows Media Player nemůže v tuto chvíli požadované soubory odstranit. Pokud probíhá synchronizace programu Player, počkejte na dokončení operace a akci opakujte.
35912. Ověření s klíčem X se nezdařilo.
35913. Písmeno jednotky svazku musí na konci obsahovat dvojtečku.
35914. Operace není platná pro tuto část oboru názvů.
35915. Požadovaný element X nebyl nalezen.
35916. Tato operace není podporována pro relativní identifikátor URI.
35917. Služba Řízení front zpráv nemůže vytvořit vazbu k portu UDP 3527. Interní mechanismus příkazu Ping služby Řízení front zpráv používá tento port k vytváření síťových připojení. Tento port je pravděpodobně používán jiným procesem. Služba Řízení front zpráv bude pracovat i bez použití tohoto portu, ale čas připojení nebude optimální. Chcete-li optimalizovat vytváření připojení, uvolněte tento port a službu Řízení front zpráv restartujte.
35918. Kořenový prvek musí odpovídat názvu sekce s odkazem na soubor File Name
35919. Byly opraveny chyby v alokační tabulce souborů (FAT).
35920. Název zprostředkovatele mapy webu
35921. Požadavek musí být na položku serveru Gopher+.
35922. Určená vlastnost adresáře není podporována.
35923. Přímo zosobňovat tento podprocesu
35924. %2 : Síťový adaptér nebyl nalezen.
35925. Operace se nezdařila - název nebo index doplňkového atributu je neplatný.
35926. XC1031: Nelze přeložit připojitelného člena Člen.
35927. Pokud se nejedná o sdílený režim, není-li k dispozici žádná třída WebPartManager nebo pokud je webová část (WebPart) mimo zónu, nelze po události Load nastavit vlastnost ExportMode.
35928. Nastavení vlastnictví se nezdařilo.
35929. Objekt není možné přidat, protože nadřazený objekt není na seznamu možných nadřazených tříd.
35930. Připojení služby AD CS (Active Directory Certificate Services) k serveru globálního katalogu bylo neúspěšné. %1 %2
35931. Typ X je vzhledem k úrovni ochrany nepřístupný.
35932. Název aplikace
35933. Tato zpráva byla správcem označena jako NDR.
35934. Laoská lidově demokratická republika
35935. Zapamatovat heslo? (%1!ws!/%2!ws!)
35936. %1 Cíl %2!-3lu! %3!-30.30s! %4!-3.3s! %5!4d!
35937. Systémová chyba
35938. Knihovna %1 je plná a nemůže přijmout žádné další médium.
35939. Počet cílů zobrazení videa musí být větší nebo roven počtu zdrojů zobrazení videa.
35940. Při zpracování datové části certifikátu došlo k chybě.
35941. %1 zjistil, že zařízení '%2' vykazuje nesprávnou hierarchii objektu (%3).
35942. Po operaci obnovení systému byl vymazán protokol koordinátoru MS DTC.
35943. Server požaduje certifikát a klient žádný nezadal. Probíhá ukončení ...
35944. Existuje příliš mnoho segmentů klíče.
35945. Metodu ConnectWebParts nelze volat, pokud již byla aktivována připojení (v události WebPartManager.PreRender).
35946. Atribut %1 bude získán prostřednictvím protokolu LDAP pomocí rozmezí. Atribut bude odstraněn.
35947. (GMT+10:00) Brisbane
35948. Metoda GetRootNode vrací ze zprostředkovatele X hodnotu Null. Tato metoda musí vracet neprázdný uzel mapy webu.
35949. Chcete-li pro toto zařízení použít adaptivní vykreslování, musí stránka obsahovat značku formuláře s příznakem runat=server.
35950. Pro tuto funkci musí být systém souborů prázdný.
35951. K zavřenému souboru nelze přistupovat.
35952. Systém Windows nedokáže rozpoznat typ systémového oddílu.
35953. Informace o nejvyšším počtu buněk nelze interpretovat.
35954. Při operaci replikace byla zjištěna chyba databáze.
35955. Klient nemůže zjistit žádné koncové body.
35956. Byl nalezen duplicitní dotaz CorrelationQuery s klauzulí Where=X. Tento duplicitní dotaz nebude použit při výpočtu korelace.
35957. Pomocí uvedeného přesměrování není možné ztělesnění před načtením dat z tohoto přesměrování.
35958. Nastaví aktivní cíl pro obor názvů nebo odkaz systému souborů DFS.
35959. Rutina CollectDhcpPerformance vrátila hodnotu ERROR_MORE_DATA.
35960. Aktivita může stornovat pouze své přímé podřízené objekty.
35961. CoID=%1: Uživatel %2 začal vytáčet připojení %3 pomocí profilu připojení %4 s názvem %5. Nastavení připojení jsou: %6.
35962. Požadovaný úkol nelze splnit, protože místní počítač nemá žádné adresy IP.
35963. Vyloučení jen pro čtení
35964. Aktivuje se v případě, že se mění pozice poznámky.
35965. Prostředku adresy IP clusteru %1 se nepodařilo získat zapůjčenou adresu IP.
35966. Služba Řízení front zpráv nemůže navázat připojení SSL s počítačem příjemce, protože nelze stanovit důvěryhodný řetězec z certifikátu serveru k certifikátu důvěryhodné certifikační autority. Tato událost je protokolována nejvíce jednou za %3 sekund. Chcete-li toto nastavení změnit, nastavte hodnotu registru \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2192 na požadovanou dobu v sekundách. Chyba %1: %2
35967. Doba trvání musí být nezáporná.
35968. Odstranění Shape nemůže být prázdné.
35969. Nástroj IISReset zjistil chybu při zastavování služeb, které požadoval uživatel %1. V protokolu je zaznamenán kód stavu. Protože je zapnuta možnost vynucení, nástroj IISReset nyní ukončí procesy uvedených služeb. Správce řízení služeb (SCM) přitom může hlásit chyby ukončování služeb.
35970. Pro tento disk byla uvedena nesprávná jmenovka svazku.
35971. Tento přistupující objekt byl vytvořen s využitím metody SafeBuffer. Použijte metodu SafeBuffer pro získání přístupu k ukazateli.
35972. ftp: Chyba při přidělování paměti.
35973. Uživatel %1 v klientském počítači %2 nebyl oprávněn pro připojení k tomuto serveru brány TS, protože použitá metoda ověření není podporována. Byla použita následující metoda ověřování. %3. Došlo k následující chybě: %5.
35974. Nelze odstranit současná připojení k síťovým prostředkům.
35975. Tato událost nastane při procesu připojení.
35976. Soubor sestavení File Name buď nebyl nalezen, nebo nejde o soubor DLL nebo EXE.
35977. Úroveň volnosti:
35978. Úloha s aktuálním typem úlohy nedovoluje volání funkce Assign. Místo něj použijte volání funkce CreateUnassignedCopy.
35979. Pokusili jste se použít příkaz JOIN nebo SUBST na jednotku, která již je substituována.
35980. Video nelze přehrát: Nelze najít vhodný nástroj dekomprimace.
35981. Nástroj DiskRAID nemohl snížit velikost logické jednotky (LUN), protože logická jednotka (LUN) je v offline stavu.
35982. Čistící kazeta byla použita pro nejvyšší přístupný počet čištění jednotky.
35983. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Služba Vyrovnávání zatížení sítě zahajuje sbližování u hostitele %5, protože hostitel %6 je nakonfigurován s kolidujícím počtem pravidel portů.
35984. Operace není povolena, protože požadovaný objekt je aktivně používán.
35985. Při synchronizaci objektu došlo k neočekávané události: Soubor=%1 Řádek=%2.
35986. Nelze spravovat vyměnitelný disk v jednotce %1. Na tomto disku existují systémové soubory (stránkovací soubory, databázové soubory Správce Vyměnitelného úložiště nebo systémové adresáře či adresáře systému Windows), které jsou nutné pro fungování systému. U jednotky budou zakázány operace nástroje Správce Vyměnitelného úložiště. Tuto jednotku lze znovu povolit pomocí modulu snap-in Správce Vyměnitelného úložiště, pokud na ní již nebudou uloženy žádné systémové soubory.
35987. Bylo spuštěno opětovné sestavení disku %1 (%2) na serveru s obsahem %3.
35988. Vazba rozhraní SSPI byla úspěšně vytvořena.
35989. Vrácení zpět - akce: [1]
35990. Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
35991. Podmínka požadavku = If-None-Match:X.
35992. Licence je neplatná. Požádejte o spolupráci poskytovatele obsahu.
35993. MSB3679: Není zadáno cílové umístění pro přesun. Zadejte buď položku X, nebo položku Y.
35994. Obsluha již byla registrována pomocí služeb TrackingServices.
35995. Inicializace služby WINS se nezdařila.
35996. Dispečer vyvolal metodu BeforeCall na třídě ClientParameterInspector typu Název typu.
35997. Knihovna DLL odkazuje na modul, který není knihovnou DLL ani spustitelná bitová kopie procesu.
35998. Oprava datového toku deníku USN %1
35999. Data svazku %1 byla obnovena s následujícími upozorněními:
36000. Zdroj [%2]: Možnost DestinationByRelativeName není pro tento typ zdroje platná. Opravte migrační tabulku a opakujte akci.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions