English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

11001. Zkopírovaný globální soubor
11002. Bylo zjištěno, že záloha svazku v cíli má poškozená některá metadata aplikace.
11003. Instalace řetězců čítače výkonu služby %1 (%2) se nezdařila. První hodnota DWORD v datové oblasti obsahuje kód chyby.
11004. Ze služby Active Directory Domain Services nelze číst informace o službě Řízení front zpráv (chyba: 0x%1). To může být způsobeno zpožděními replikace nebo nedostatečnými oprávněními zabezpečení.
11005. Pokus o odebrání úlohy stavu relace s vypršelou dobou platnosti z databáze msdb se nezdařil. Důvodem této situace může být skutečnost, že úloha již neexistuje, nebo skutečnost, že úloha byla původně nainstalována pod jiným uživatelským účtem, než je účet, který aktuálně provádí odinstalaci. Pokud úloha stavu relace s vypršelou dobou platnosti stále existuje, bude třeba odebrat ji ručně.
11006. Službě Fax se nepodařilo přečíst konfiguraci oznamování doručení. Příčinou je pravděpodobně poškození registru nebo nedostatek systémových prostředků. Přeinstalujte součást Fax. Kód chyby systému Win32: %1. Tento kód chyby označuje příčinu chyby.
11007. Klient ukončil připojení.
11008. Služba Plánovač úloh spustila úlohu %1, instance %2 s ID procesu %3.
11009. Služba WINS provedla kontrolu konzistence na vyžádaných záznamech. Adresa služby WINS, jejíž záznamy byly vyžádány, a adresa služby WINS, z níž byly tyto záznamy vyžádány, jsou uvedeny ve druhé, třetí a čtvrté položce DWORD v datové sekci.
11010. Nástroj DiskRAID nemohl snížit velikost logické jednotky (LUN), protože zadaná velkost není pro danou logickou jednotku (LUN) platná.
11011. Xhoština (Jihoafrická republika)
11012. Nainstaluje zadaný nativní modul na server.
11013. Probíhá vytváření skupiny %1.
11014. Odhlašovací procesor neodstranil alias zprávy.
11015. Nalezena nesprávná forma X při analýze řetězce Y.
11016. Podporované parametry:
11017. Disk nemá jmenovku svazku.
11018. V tomto objektu nelze změnit nadřazený kontejner. Přesunutí není pro tento objekt zakázáno, ale je omezeno pouze na kontejnery na téže úrovni.
11019. Při odesílání požadavku na server došlo k chybě na úrovni přenosu.
11020. Chyba: Kanál konzoly SAC nelze zavřít.
11021. Metodu Název metody deklarovanou u typu Název typu nelze volat instancí typu Název typu.
11022. Správce dálkového přístupu nemohl znovu otevřít biplexní port %1. Tento port nebude dostupný pro volání dovnitř nebo ven. Restartujte všechny součásti Služby vzdáleného přístupu.
11023. Služba online odpovídajícího zařízení úspěšně provedla zápis pro nový podpisový certifikát konfigurace %1. Hodnotu hash nového certifikátu lze nalézt v dalších datech.
11024. Správce transakcí koordinátoru MS DTC přijal příkaz ERROR protokolu TIP pro aktivní transakci, která je řízena jiným správcem transakcí. Transakce byla přerušena. Specifikace transakce: ID správce externích transakcí %1; adresa URL externí transakce %2; adresa URL transakce protokolu TIP koordinátoru MS DTC %3.
11025. Při volání X došlo k chybě. Pojmenované argumenty nejsou podporovány.
11026. U vlastnosti CAFreeCertTypeProperty došlo k chybě. Chyba: 0x%1!x!
11027. Síťové rozhraní zjistilo interní neobnovitelné selhání.
11028. Dotazovat se na informace o konfiguraci služeb
11029. Vypršela platnost součásti MF.
11030. COMP Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů.
11031. Tok kontextu již je potlačen.
11032. Minimální počet kontejnerů: Bez omezení
11033. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Byla zjištěna neplatná pravidla portů týmu oboustranné příbuznosti (BDA). U každého člena týmu BDA může být nastaveno nejvýše jedno pravidlo portů, jehož příbuznost musí být typu Single nebo Class C, pokud bylo zadáno filtrování více hostitelů. Chcete-li přidat tento cluster do týmu, opravte pravidla portů a na příkazovém řádku spusťte příkaz nlb reload a potom příkaz nlb start.
11034. Služba DHCP končí provoz, protože je v síti spuštěn jiný server DHCP s adresou IP %1.
11035. Nelze zapsat dané poziční parametry, protože nebyl nalezen odpovídající konstruktor.
11036. Server RPC se pokusil o celočíselné dělení nulou.
11037. Nelze aktualizovat vlastnost PropertyValue, protože již není součástí platné kolekce.
11038. Nelze zařadit do fronty logiku inicializace čítače ve vláknu fondu vláken. Čítače výkonu System.Net nebudou k dispozici.
11039. Import souboru File Name do souboru File Name má za následek cyklickou závislost.
11040. Podle definice DTD nebo schématu není typ Text v tomto kontextu elementu %1 povolen.
11041. Neplatná konfigurace PCI
11042. Nepodařilo se zpracovat vstup: %%ws (HRESULT=%%08x).
11043. Aktualizace zásad identifikátorů GUID se zakázaným přístupem...
11044. Datová cesta nemá přiřazen modul plug-in pro zápis dat.
11045. Typ ArgumentType zprávy není odvozeným typem od typu DeclaredMessageType v aktivitě X s názvem OperationName Y.
11046. Přijímací vyrovnávací paměť sběrnice PCI byla příliš malá.
11047. Správce systémových prostředků úspěšně vytvořil zálohu souborů XML.
11048. Server DNS nemohl vytvořit uzel domény.
11049. Úloha spuštěná při připojení místní konzoly
11050. Tento licenční server Terminálové služby nemohl upozornit jiné licenční servery Terminálové služby, že byly nainstalovány a přidány do jeho licenční databáze nové licence pro klientský přístup k Terminálové službě (TS CAL). Pokud problém potrvá, uvolněte na licenčním serveru Terminálové služby dostupnou paměť v případě jejího nedostatku a určete a vyřešte všechny potíže s připojením k síti, zvláště s konfigurací brány firewall. Také může jít o problém se vzdáleným voláním procedur (RPC).
11051. Nastaví typ pravidla na povolení.
11052. Odebírání objektů služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) z hlavního názvového serveru %1...
11053. Poškozená vlastnost příjemce způsobila, že zprávu nebylo možné doručit.
11054. Uživatelé mají otevřeny soubory na %1. Pokračováním operace bude vynuceno zavření souborů.
11055. Zosobnit klienta po ověření
11056. Je povolený pouze jeden prvek . Musí se jednat o první podřízený prvek kořenového prvku .
11057. Chcete-li udělit potřebná oprávnění, postupujte takto:
11058. TrackRecord = WorkflowInstanceSuspendedRecord, InstanceID = X, RecordNumber = Y, EventTime = Z, ActivityDefinitionId = A, Reason = B, Annotations = C, ProfileName = D
11059. Chybná hodnota parametru %1.
11060. Most: Inicializace zařízení miniport mostu se nezdařila, protože síť Ethernet nebyla nastavena jako podporované médium.
11061. Zdroj dat X podporuje filtrování pouze v případě, že metoda SelectMethod vrací třídu DataSet nebo DataTable.
11062. Klientský certifikát není k dispozici: RequestHandle=%1.
11063. Nelze přejít na prostředek aplikace X pomocí ovládacího prvku WebBrowser. U navigace URI musí prostředek být v původním umístění aplikace. Použijte předponu pack://puvodniweb:,,,/, abyste se vyhnuli pevnému zakódování identifikátoru URI.
11064. Během zpracování služby udělování lístků nemohla služba KDC ověřit podpis souboru PAC z %1. To je známkou toho, že byl soubor PAC změněn.
11065. Zadejte heslo pro ochranu souboru PFX:
11066. Neplatný parametr: Je vyžadován parametr From DN a To DN.
11067. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože instance WMI obsahuje neplatnou hodnotu char16: %1.
11068. Odstraňování sady stínových kopií %1...
11069. Došlo k pokusu o přístup k chybějící metodě.
11070. Přesun existujících uživatelů, skupin a počítačových objektů do služby Active Directory Domain Services
11071. Cíl odeslal neplatnou jednotku PDU iSCSI. Výpis dat obsahuje celou hlavičku iSCSI.
11072. Najde všechny aplikace s konfigurační vlastností path nastavenou na hodnotu /app1.
11073. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že se nepodařilo správně spustit synchronizaci úložiště licencí.
11074. U balíčku Instalační služby systému Windows došlo k potížím. Program spuštěný jako část instalace nebyl dokončen podle očekávání. Obraťte se na oddělení odborné pomoci nebo dodavatele balíčku. {{Akce: [2], umístění: [3], příkaz: [4] }}
11075. Odinstalace tohoto aktualizačního balíčku není podporována.
11076. Nástroj MS DTC zjistil, že clusterová služba je nakonfigurována, ale při spuštění nástroje DTC nebyla spuštěna. Spouštění nástroje MS DTC bude pokračovat, nebude však fungovat zabezpečení před selháním. Pokud je spouštěna clusterová sužba, ukončete tuto instanci nástroje MS DTC, protože nebude použitelná. Podrobnosti chyby: %1
11077. -A m -A p
11078. Nelze shromáždit data o výkonu operačního systému, protože se nepodařilo otevřít některý z objektů čítačů výkonu systému.
11079. Program Adprep je připojen k replice řadiče domény %1, na které je uložen oddíl %2.
11080. Zápis certifikátů pro %1 zjistil, že název DNS v certifikátu %2 neodpovídá názvu DNS místního počítače. Další pokusy o zápis certifikátů %2 nebudou provedeny, dokud aktuální certifikát nebude odvolán nebo dokud nevyprší jeho platnost, protože ke stejné chybě došlo již %3krát.
11081. Nesprávná syntaxe identifikátoru systému
11082. Chyba soketů systému Windows : %1
11083. Inicializace rozhraní se nezdařila: %1!u!
11084. Operaci nelze dokončit, protože svazek není čistý. Spusťte příkaz chkdsk a opakujte akci.
11085. Procesu spuštění systému Windows se nepodařilo spustit server vzdáleného vypnutí.
11086. Místní počítač
11087. Přidávání uživatele k souborům v šifrované složce %1
11088. podporuje formáty v paměti i uživatelsky definované formáty.
11089. Zákazník nemá zájem o příjem dalších upozornnění na tuto příčinu.
11090. K dispozici není žádný soubor, protože žádná adresa URL negenerovala kód chyby.
11091. Vlastnost paměťového bloku pro VID nelze nastavit ani obnovit víc než jedenkrát. Restartování virtuálního počítače pravděpodobně tento problém vyřeší. Pokud potíže potrvají, restartujte fyzický počítač.
11092. Na vlastnosti pole, objektu, data a času nebo odkazu nelze použít funkci text().
11093. K provedení této operace je třeba objekt spustit.
11094. Ovládací prvek (%s) nepodporuje vytváření podřízených ovládacích prvků, přesto však byly podřízené ovládací prvky určeny (%d).
11095. Nastavení možnosti EXTENDED_ADDRESS se nezdařilo. Agent SAP nemůže pokračovat.
11096. X: Třída LayoutTemplate neobsahuje rozhraní IEditableTextControl s identifikátorem Y pro uživatelské jméno.
11097. Kódová skupina uděluje kódu ze zóny intranetu sadu oprávnění sítě intranet. Tato sada oprávnění uděluje kódu pocházejícímu z intranetu právo používat izolované úložiště, úplný přístup k uživatelskému rozhraní, určité možnosti provádění reflexe a omezený přístup k proměnným prostředí.
11098. Pomocí tohoto připojení nelze vytáčet číslo v době přihlašování, protože není nastaveno na použití karty Smart Card. Chcete-li připojení používat v době přihlašování, musíte upravit jeho vlastnosti tak, aby používalo kartu Smart Card.
11099. Virtuální cesta virtuálního adresáře
11100. Výchozí deklarace identifikátoru URI chybí.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions