English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

17301. Aktivační služba procesů systému Windows (WAS) nemohla registrovat protokol %1. Adaptér naslouchání pro protokol %1 pravděpodobně nezískal informace o všech aplikacích a fondech aplikací pro daný protokol. Chcete-li tento problém vyřešit, restartujte adaptér naslouchání. Datové pole obsahuje číslo chyby.
17302. Položka Object Path není objektem adresáře.
17303. Všechny instance přesměrování jsou zaneprázdněny.
17304. Délka datového proudu musí být nezáporná a musí být menší než 2^31 - 1 - originální.
17305. Časový limit operace vyprázdnění a pozdržení zápisu na svazku %2 vypršel při čekání na vyčištění systému souborů.
17306. Některé stavy prostředku byly potvrzeny, ale ostatní byly přerušeny, pravděpodobně v důsledku heuristických rozhodnutí.
17307. Zvolit sestavení ze &seznamu sestavení, které používá tato aplikace
17308. Pro tuto mediální položku nyní není k dispozici žádný podřízený seznam stop.
17309. Systém Windows nemůže zkopírovat váš profil, protože profil obsahuje zašifrované soubory nebo složky. Šifrovací klíče jsou také uloženy v profilu a nejsou nyní k dispozici. Dešifrujte soubory a opakujte akci.
17310. ***Chyba: Pro pokračování není dostatek paměti, nástroj dcdiag musí být přerušen.
17311. Odběrateli oznámení přihlašování k systému Windows <%1> trvá zpracování události oznamování příliš dlouho (%2).
17312. Čas, kdy systém uložil tuto položku do protokolu událostí.
17313. Vlastnost CiFlags má chybnou syntax. Očekává se 'Shallow' nebo 'Deep'.
17314. Některá data byla obnovena. %1 [%2].
17315. Příkaz RemoveLingeringObjects byl v %1 úspěšně dokončen.
17316. Hledání opravňujících produktů
17317. Předané události
17318. Délka položky číslo X vlastnosti Y nesmí přesahovat Z znaků.
17319. Vytváření objektu NTDS Settings pro tento řadič domény služby Active Directory ve vzdáleném řadiči domény %1...
17320. Obor vícesměrového vysílání %1 není konvexní, protože směrovač hranice %2 je pravděpodobně mimo něj.
17321. Argument valueSelector má hodnotu null.
17322. Operace zápisu se nezdařila, viz vnitřní výjimka.
17323. Seznam zařízení není platný.
17324. Požadavek řazení pomocí zobrazení virtuálního seznamu serveru LDAP na použití indexu PHABVIEW. Index neexistuje.
17325. Sestavení X nebylo nalezeno.
17326. Inicializace služby Vyhledávání zkušeností aplikací se nezdařila.
17327. Dialekt příkazu není zprostředkovatelem podporován.
17328. Zadaná hodnota již existuje.
17329. Správce transakcí vrátil chybu typu protokol zaplněn.
17330. Graf nemá vybrán žádný jazyk.
17331. Kontrola ServiceBinding při vyjednávání rozhraní SSPI (Security Support Provider Interface) se nezdařila. Vyjednávání SSPI se nezdařilo. V zásadě ExtendedProtectionPolicy je nastaven parametr PolicyEnforcement na hodnotu Always nebo WhenSupported. Vazba ServiceBinding nebyla nalezena v kontextu zabezpečení. Potíže odstraníte nastavením parametru PolicyEnforcement na hodnotu Never. Nastavení parametru PolicyEnforcement na jinou hodnotu než Always sníží úroveň kontroly vazby kanálu.
17332. Neplatný režim adresy
17333. Pověření účtu služby AD RMS (Active Directory Rights Management Services) nejsou správná. Aktualizujte účet služby AD RMS správnými pověřeními.
17334. Spustit metodu
17335. V databázi nemáte dostatečná oprávnění pro povolení oznamování mezipaměti SQL pro tabulku X. Je vyžadováno oprávnění k vytvoření aktivační události v tabulce X a k přidání řádku do tabulky AspNet_SqlCacheTablesForChangeNotification.
17336. Seskupení – Pro tuto hodnotu je již definován vzorec seskupení: X.
17337. Protokol IGMPv2 nemohl vyžádat upozornění na události v soketu pro místní rozhraní s adresou IP %1. Uvedený údaj je kód chyby.
17338. Parametr PointCount musí být větší než nula.
17339. Stav tiskárny není správný.
17340. Typ Název typu je vybaven funkcí ComRegisterFunction, která nebude volána, protože typ není registrován.
17341. Rozšíření autority pro registraci stavu (Health Registration Authority) bylo úspěšně spuštěno.
17342. Vzdálený server nepodporuje požadovanou metodu ověření.
17343. Zadaný kontext uživatele není platný.
17344. Chyba analýzy manifestu: Poznámka nebyla uzavřena.
17345. Vlastnost %1 se nezdařilo získat.
17346. Datový typ CLOB a NCLOB vyžaduje pro tento argument sudý počet bajtů (bytes).
17347. Vnitřní chyba prostředí Windows PowerShell. Inicializace modelu COM se nezdařila. Při čtení souboru konzoly Windows PowerShell došlo k chybě %1!lx!.
17348. Statistické analýzy – Neplatná hodnota Z
17349. Hodnota atributu targetNamespace <%1> je nesprávná.
17350. Došlo k chybě funkce recvfrom() serveru DNS. Chyba je uložena v datovém bloku události.
17351. Správce spuštění systému byl poškozen.
17352. Adresa je nepřístupná. Ověřte, zda je adresa přístupná z aplikace Internet Explorer.
17353. Chyba spuštění služby QWAVE
17354. Nelze nastavit popisovač zabezpečení. V důsledku toho pravděpodobně nebude možné připojení terminálových serverů k licenčním serverům Terminálové služby. Restartujte správu licencí Terminálové služby.
17355. Konfigurační soubor nemá správný formát XML.
17356. Nelze vyvolat metody v rozhraní IRemoteDispatch.
17357. Microsoft Windows Shell Authentication UI
17358. Klientu nelze vrátit žádná další data. K této chybě dochází pouze v prostředí smíšeného režimu.
17359. (M:%1!d! D:%2!d! DoW:%3!d!)
17360. Tabulka služeb je zaplněna.
17361. nazev =
17362. Neplatný pokus o přístup k zavřené třídě XmlReader
17363. %1 ztracených alokačních jednotek bylo nalezeno v %2 řetězech.
17364. Cesta k souboru DLL modulu
17365. Tato operace je podporována pouze u jednoduchých objektů plex.
17366. Nová počáteční pozice zobrazení dat
17367. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Služba Vyrovnávání zatížení sítě zjistila duplicitní prioritu hostitele %5 sdílenou mezi hostiteli clusteru. Priorita každého hostitele v clusteru služby Vyrovnávání zatížení sítě musí být jedinečná. Zkontrolujte konfiguraci služby Vyrovnávání zatížení sítě u všech hostitelů a ujistěte se, zda je priorita každého hostitele jedinečná (číslo v rozsahu 1 až 32).
17368. Datový proud vrácený vlastností FileContent je delší než hodnota Int32.MaxValue. Vlastnost FileBytes podporuje pouze datové proudy, jejichž délka je menší nebo rovna hodnotě Int32.MaxValue.
17369. Vnitřní chyba: Správci logických disků se nepodařilo spustit podproces protokolování.
17370. ID podprocesu Priorita Kontext Přepínač PočAdresa Uživ čas Čas jádra Stav
17371. CHYBA: Modul pro zápis %1 nebyl zahrnut. Akce se přerušuje...
17372. Úloha služby BITS %2 s ID %1 byla obnovena.
17373. Připojení keep-alive je ukončeno: ConnectionHandle=%1, SocketHandle=%2
17374. Objekt TryExpression není podporován jako argument pro metodu Název metody, protože obsahuje argument s typem by-ref. Vytvořte strom tak, aby objekt TryExpression nebyl vnořen v tomto výrazu.
17375. Probíhá pokus spustit %1 jako uživatele %2…
17376. Zadaná ochrana klíčem není správného typu.
17377. Atribut X musí být zadán ve zprostředkovateli XmlSiteMapProvider.
17378. Sestavení nemůže mít hodnotu NULL.
17379. Registrace písem Písmo: [1]
17380. Byla vyvolána výjimka typu Název typu.
17381. Vazby musí mít nenulovou šířku a výšku.
17382. Přepínač -aptca lze použít pouze v případě, že je zadán parametr keyfile nebo keycontainer.
17383. Přiřazení kritických prostředků služby automatického vyhledávání webových serverů proxy WinHTTP se nezdařilo. V systému je pravděpodobně není dostatek fyzické paměti.
17384. Nelze vytvořit symbolický odkaz k %1.
17385. Část upgradu služby AD CS (Active Directory Certificate Services) se nezdařila: Nelze vytvořit konfigurační soubor webu. %1
17386. Nastavení systému účtů bylo upraveno
17387. Koncový bod je duplicitní.
17388. Bylo přijato neočekávané ID zprávy.
17389. U %1 právě probíhá %2!d! odchozích volání pro vzdálené volání procedur DRS:
17390. %1 (%2) %3Rozsah souboru protokolu %4 až %5 chybí (chyba %6) a nelze jej použít. Jsou-li tyto soubory protokolu požadovány při obnovení, bude k úspěšnému dokončení obnovení nutná jejich platná kopie.
17391. Tento svazek (%1!ws!) obsahuje %2!u! adresářů DFS.
17392. Kontrola rolí FSMO v součásti Licencování nebyla úspěšná, protože došlo k chybě %1 ve funkci %2. Pokud nebude problém opraven, bude tento server bude automaticky vypnut. Další informace získáte v dokumentaci k produktu týkající se licencování.
17393. V objektu není k dispozici žádný další blok textu.
17394. Požadavek na archivaci koliduje s jinými zpracovávanými požadavky.
17395. Nelze odeslat e-mail na server SMTP. Ověřte, že server určený v oddílu je platný.
17396. Hlavní vstupní bod není definován.
17397. Autorizační pravidla
17398. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nevytvořila objekt %1. V protokolu událostí vyhledejte možné systémové chyby.
17399. Pokud zdroj dat nevrátí typ ICollection a nemůže vrátit celkový počet řádků, nelze jej použít v X k implementaci stránkování na straně serveru.
17400. Protokol IPRIPv2 ignoruje trasu k síti všesměrového vysílání %1 s dalším směrováním %2, které inzeroval sousední směrovač s adresou IP %3.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions