English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

17701. Pokus serveru pro vzdálený přístup o zpětné zavolání uživatele %1 na portu %2 na %3 se nezdařil z důvodu následující chyby: %4
17702. Potřebnou paměť nelze přidělit.
17703. Žádné zařízení nesplňuje uvedené požadavky.
17704. Při odesílání poslední odpovědi došlo k chybě (odpovídající požadavku ID%1) se stavovým kódem %2. Byl odeslán paket TCP Reset.
17705. Metoda ClockController.Seek byla vyvolána argumenty, které popisují cíl hledání se zápornou hodnotou. Tímto cílem musí být doba delší nebo rovná nule.´
17706. Vlastnictví ID svazku pro %1: bylo úspěšně vyžádáno. Toto ID svazku používá funkce Distributed Link Tracking k automatické opravě odkazů na soubory, jako například zástupce prostředí a propojení OLE, když jsou tyto odkazy z nějakého důvodu porušeny.
17707. Požadovanou vícesouborovou operaci nelze provést.
17708. Byla zadána neplatná předpona adresy IP.
17709. Sestavení Název sestavení by se nemělo nacházet v umístění X. Odeberte jej, abyste zamezili problémům s kontexty zavaděče.
17710. Modul runtime se pokusil mapovat tento certifikát X.509 X na doménového uživatele a toto mapování se nezdařilo. Certifikát je nutné ověřit v souladu se zásadou řetězení pro ověření Windows NT popsanou v sadě Windows SDK. Podrobné informace o této chybě naleznete v popisu vnitřní výjimky.
17711. Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : %1%2
17712. Byl proveden pokus o použití existujícího sestavení X s architekturou procesoru Y, která se však neshoduje s cílovou architekturou procesoru Z.
17713. (GMT-04:00) Caracas, La Paz
17714. Služba PEAUTH nebyla spuštěna.
17715. Došlo k neshodě typů mezi binárními daty a aplikací.
17716. Při vyhrazování úložiště pro vazby proměnných došlo k chybě. Depeše nebude odeslána.
17717. Nelze inicializovat stránku Obecné konzoly pro správu koordinátoru MS DTC
17718. Dvouprůchodové kódování nelze použít, pokud je zdroj nastaven na smyčku.
17719. Oznamování je již povoleno.
17720. Návodný text při vytváření připojení ke spotřebiteli
17721. Nastaví stav složky nebo cíle složky na hodnotu Online.
17722. Nepodařilo se odebrat soubor, který má být nahrazen.
17723. Řetězec nesmí být prázdný.
17724. Nelze převést proměnnou typu Název typu na výraz Activity typu Název typu.
17725. Při pokusu o přístup ke konfiguračním datům spouštění došlo k chybě.
17726. K odstranění metadat serveru (%1) použijte příkaz dsmgmt.exe.
17727. Jednotka %1 je nyní připojena k %2. Domovskou složkou je %3\%4.
17728. Předaná vyrovnávací paměť pro vlastnost názvu zprostředkovatele je příliš malá.
17729. Uživatel již je členem této skupiny.
17730. Objekt, který nebyl přidán pomocí sady COM+ Admin SDK, nelze změnit ani odstranit.
17731. Byla zjištěna chyba komunikace s kartou Smart Card. Zopakujte operaci.
17732. Alias nebylo možné nastavit jako proměnnou prostředí: Alias %1 = Stínová kopie %2.
17733. Služba Active Directory Domain Services postrádá po instalaci nezbytné informace a nemůže pokračovat. Pokud se jedná o repliku řadiče domény služby Active Directory, znovu připojte počítač k doméně.
17734. Odpověď uložená v mezipaměti není podporována pro požadavek s určenou metodou požadavku.
17735. Povolí výjimku brány firewall pro službu WinRM.
17736. Vnitřní chyba: Příliš mnoho objektů plex
17737. %1 (OpenType)
17738. Nastaví vlastnost logonMethod virtuálního adresáře Default Web Site/.
17739. Rušení registrace identifikátorů programů ID programu: [1]
17740. Předpona X neprovádí mapování na obor názvů.
17741. Identifikátor jazykové verze {0} (0x{0:X4}) není podporován.
17742. Enumerátor dotazu byl připraven.
17743. Zadaný styl oddílu se neshoduje se stylem disku.
17744. Nastaví vlastnost u prvku kolekce se zadanými klíči v kolekci konfiguračního oddílu system.webServer/defaultDocument.
17745. Šablona UriTemplate X není platná. Proměnná cesty UriTemplate Y má výchozí hodnotu NULL, zatímco následující proměnná cesty Z nemá žádnou výchozí hodnotu nebo uvádí výchozí hodnotu, která není hodnotou NULL. Počítejte s tím, že za proměnnou cesty UriTemplate s výchozí hodnotou NULL musí následovat pouze proměnné cesty s výchozími hodnotami NULL. Další informace naleznete v dokumentaci k třídě UriTemplate.
17746. Řízení činnosti clusteru bylo pozastaveno.
17747. Funkce řízení napájení při nečinnosti jsou u procesoru %1 zakázány z důvodu potíží s firmwarem. Požádejte výrobce počítače o aktualizovaný firmware.
17748. Replika je v rozporu se statickým záznamem %1 v databázi WINS. Replika byla odmítnuta.
17749. Obnovte nebo potvrďte pro protokol IPv6 přijaté adresy %1, pro které není k dispozici žádné aktivní zapůjčení, nebo u nich znovu vytvořte vazby.
17750. %1 (%2) %3Při úplném obnovení byl zjištěn poškozený soubor protokolu %4. Záznam s chybou kontrolního součtu je umístěn na pozici %5. Data neodpovídající záznamům protokolu se poprvé vyskytla v sektoru %6. Soubor je poškozený a nelze jej použít.
17751. Řadič USB (Universal Serial Bus)
17752. Služba licencování infrastruktury serveru byla úspěšně spuštěna.
17753. Vydavatel katalogu s podpisem Authenticode(tm) ještě není definován jako důvěryhodný.
17754. Kontrola přepsání paměti BIOS/TCG. Při změně hodnoty %2 došlo k chybě.
17755. Formát spustitelného souboru (EXE) nebo knihovny (DLL) je neplatný.
17756. Aplikaci COM %1 v umístění %2 se nezdařila aktivace mimo proces.
17757. Obsah se nezměnil.
17758. Aktivita X, DisplayName: Y, InstanceId: Z: Naplánované dokončení běhové transakce.
17759. Nezávislí klienti nepodporují závislé klienty. Je požadován server služby Řízení front zpráv.
17760. Soubor nelze dekódovat - X
17761. Informace o vnitřní výjimce (úroveň X):
17762. Přidat kolekci
17763. Tento popisovač BookmarkScopeHandle je již přiřazen rozsahu BookmarkScope.
17764. , ancount = %1!d!
17765. Žádné položky tabulky ARP nebyly nalezeny.
17766. Nejedná se o soubor typu OpenType.
17767. Při analýze obsahu BAML došlo k vnitřní chybě: známá ID typů (typeIds) musí být záporná.
17768. Použití kontextu: X
17769. Server %1!wZ!, lokalita %2!wZ!
17770. Objekt X nelze vytvořit
17771. Byly zadány atributy pro objekt %s, ale objekt není k dispozici.
17772. Kolekce ServiceNameCollection musí obsahovat alespoň jeden název služby.
17773. Délka adresy URL pro tuto žádost překračuje nakonfigurovanou hodnotu parametru maxUrlLength.
17774. Typ lokátoru nelze rozpoznat.
17775. Daná jímka datového proudu již existuje.
17776. %2 : Nelze se připojit k zadanému číslu přerušení.
17777. Hodnota vlastnosti musí být typu Název typu.
17778. Podporovány jsou hodnoty Identification, Impersonation nebo Delegation.
17779. Interní chyba způsobila selhání operace.
17780. Název cesty není platný.
17781. Fronta dat zpětného volání byla zakázána.
17782. Při spuštění pracovního podprocesu došlo k chybě. Agent SAP nemůže pokračovat.
17783. V tomto oboru již existuje proměnná s názvem X. Vyberte jiný název.
17784. Oprávnění čítače výkonu:
17785. Cíl nemá dostatek prostředků ke zpracování daného požadavku.
17786. Pro ID členů nebo ID objektů plex byly použity výchozí hodnoty.
17787. Má-li být uživatelem definovaný logický operátor (X) použitelný jako operátor zkráceného vyhodnocení, musí vracet hodnotu stejného typu jako jeho dva parametry.
17788. Pozdržet ve frontě
17789. Výchozí hodnota TTL protokolu IP
17790. %1 (%2) %3Končí zálohování souboru %4.
17791. Není podporováno v metodě pole pro definici typu, která není dokončena.
17792. Zdrojová adresa a cílová adresa mají odlišnou rodinu adres.
17793. Vstupní nebo výstupní vyrovnávací paměť je příliš velká.
17794. Inicializace licence nefungovala. Obraťte se na technickou podporu produktů společnosti Microsoft.
17795. Funkci byl předán neplatný popisovač.
17796. Základní typ Název typu není pro tuto stránku povolen.
17797. Soubor File Name nebyl nalezen.
17798. Instance služby musí být odvozena od rozhraní Typ rozhraní nebo je musí implementovat.
17799. Operace online pro instanci <%1> byla úspěšně dokončena.
17800. Soukromá implementace aktivity X obsahuje následující chybu ověření:

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions