English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

35601. Nástroj Oprava spouštění systému úspěšně dokončil opravy.
35602. Vlastnost ProviderID není nastavena.
35603. BitmapMetadata nejsou k dispozici v BitmapImage.
35604. Mezi tímto počítačem a %1 byl zjištěn místní obor vícesměrového vysílání, ve kterém pravděpodobně dochází ke ztrátě paměti, protože hranice zřejmě existuje pro %2, ale ne pro místní obor. Pokud se toto varování bude objevovat i nadále, došlo pravděpodobně k potížím.
35605. Chyba formátu souboru cookie.
35606. Parametry nelze pro pevný disk použít.
35607. Požadavek na čtení typu X je neplatný.
35608. Chyba %1!d! : %2!S! vrácený v RtlStringCchCopy
35609. Neznámé ID požadavku
35610. Je nainstalována jedna či více antivirových aplikací kompatibilních se službou Centrum zabezpečení systému Windows, ale žádná není povolena. Je třeba, aby správce povolil úplný přístup k síti alespoň jedné z nich.
35611. Adresa URL stránky s nápovědou
35612. Argument X není platným typem nebo nemá platnou hodnotu.
35613. .NET Component
35614. Nelze změnit nastavení jazyka. Buď graf neobsahuje žádný zvuk, nebo zvuk podporuje pouze jeden jazyk.
35615. Formát obsahu %d je neplatný.
35616. Jako účet služby AD RMS (Active Directory Rights Management Services) nemůže být používán stejný účet, jaký byl použit při instalaci služby AD RMS. Použijte jako účet služby AD RMS jiný uživatelský účet.
35617. (GMT+01:00) Sarajevo, Skopje, Sofie, Vilnius, Varšava, Záhřeb
35618. Registr prostorového ohraničení neposkytuje službu typu Název typu.
35619. Zavaděč prostředku nemohl vyhledat soubor MUI.
35620. Služba protokolování událostí zjistila při inicializaci publikačních prostředků chybu v kanálu %2. V případě analytického nebo ladicího typu kanálu to může znamenat, že došlo také k chybě při inicializaci přihlašovacích prostředků.
35621. Hodnota X nepředstavuje platnou hodnotu parametru Y. Platné hodnoty tohoto parametru jsou: Z.
35622. Typ Název typu nepodporuje rozhraní ChartHttpHandler.ImageHandler.
35623. Nepodařilo se odebrat účet počítače %1.
35624. Výrobní metoda Název metody odpovídající zadaným omezením vazby vrátila hodnotu Null.
35625. Nelze zkonstruovat požadavek s podmíněnou oblastí.
35626. Přepnutí jednoho nebo více objektů zpožděných souborů se nezdařilo.
35627. S ovládáním zařízení lze používat pouze zařízení pro digitalizaci .
35628. Server HCAP se nepodařilo spustit.
35629. MSB3031: Nelze nastavit další metadata. X je vyhrazený název metadat, který nelze upravit.
35630. Přijímat nedoručené zprávy
35631. Služba Plánovač úloh zastavila instanci %2 úlohy %1, protože počítač již není nečinný.
35632. Byl očekáván specifikátor typu.
35633. Zpráva je podržena pro ETRN.
35634. Chyba: Akce přijetí se nezdařila.
35635. Šablona UriTemplate X není platná. Řetězec dotazu nemůže být ukončen znakem &. Další informace naleznete v dokumentaci k třídě UriTemplate.
35636. Požadovaná operace nebyla provedena, protože uživatel nebyl přihlášen k síti. Zadaná služba neexistuje.
35637. Ověření selhalo z důvodu blokování NTLM.
35638. Byl zadán neplatný interval hodin.
35639. Vlastník objektu není dostupný. K této chybě může dojít pouze v prostředí se smíšeným režimem.
35640. Kolekce parametrů použitá při volání metody DeleteMethod. Tyto parametry jsou sloučeny s parametry poskytnutými ovládacími prvky svázanými s daty.
35641. Existuje rekurzivní řetězec #INCLUDE.

35642. Typ UnmanagedType předaný metodě DefineUnmanagedMarshal není jednoduchý. Nelze použít žádnou z následujících hodnot: UnmanagedType.ByValTStr, UnmanagedType.SafeArray, UnmanagedType.ByValArray, UnmanagedType.LPArray, UnmanagedType.CustomMarshaler.
35643. Poskytuje interakce s protokoly událostí systému Windows.
35644. Vnitřní kód úspěšnosti. Procházení je dokončeno. Vyrovnávací paměti bloků lze vyprázdnit. Nejsou k dispozici žádná další vstupní data.
35645. Nebyly nalezeny očekávané klíče registru Správce logických disků.
35646. Hodnota limitu úlohy na uživatele (%2) určená v zásadách skupiny musí být menší než nebo rovna hodnotě limitu úlohy na počítač (%3). Chcete-li tento problém vyřešit, změňte nastavení zásad skupiny služby BITS a restartujte službu BITS.
35647. Architektura procesoru: %%ws
35648. Instalační program potřebuje víc paměti. Zavřete všechny otevřené programy a klepněte na tlačítko Opakovat. Nejsou-li otevřeny žádné jiné programy, klepnutím na tlačítko Storno instalaci ukončete.
35649. Požadovaná metadata nejsou na aktuální adrese k dispozici. Opakujte akci s novou adresou.
35650. Aktuálně vybraný řádek
35651. Příchozí faxová zpráva nemůže být přijata do složky %1. Ověřte, zda složka fronty faxových zpráv %1 existuje a zda účet síťové služby, pod kterým je spuštěna služba Fax, má oprávnění k zápisu do této složky. Kód chyby systému Win32: %2. Tento kód chyby označuje příčinu chyby.
35652. Cesta k protokolu KTM pro Správce prostředků: %1
35653. Neplatný režim nosiče
35654. Přejmenovat větev FlowSwitch typu Case.
35655. uprednostneni = %1!ld!
35656. U tohoto nadřazeného zařazení nemohla být zadaná operace provedena, protože dané zařazení nebylo vytvořeno pomocí odpovídající odpovědi dokončení v objektu NotificationMask.
35657. Poškození mezipaměti licenčních zásad bylo opraveno.
35658. %1: Chybný argument: %2
35659. Vyžadováno oprávnění správce
35660. V obsahu IStorage chybí jeden ze standardních proudů.
35661. Nelze zavřít skupinu adres URL. Kód stavu: X.
35662. Transformace nemůže přijmout změny typu média v průběhu zpracování.
35663. Ukončovat systém Windows
35664. Dispečer obdržel zprávu od přenosu. ID korelace: X
35665. Parametr počtu vyrovnávacích pamětí pro příjem je mimo povolený rozsah.
35666. Neplatné parametry exportu
35667. %1 (%2) %3Národní prostředí s identifikátorem %4 (%5 %6) je buď neplatné, nebo není v tomto počítači nainstalováno.
35668. Tento aktualizační balíček nelze pomocí Instalační služby systému Windows zpracovat. Je třeba nainstalovat aktualizaci Service Pack systému Windows, která obsahuje novou verzi Instalační služby systému Windows.
35669. Prohledání obsahu na disku %3 bylo dokončeno.%1
35670. Zadaná cesta k souboru bezobslužné instalace neexistuje nebo je nedostupná.
35671. Při pokusu o získání zámku instance vypršel časový limit. Operace nebyla dokončena ve vyhrazeném časovém intervalu X. Čas přidělený této operaci byl pravděpodobně částí delšího časového limitu.
35672. Synchronní v popředí
35673. Byla vybrána možnost zosobnění, ale nebylo zadáno žádné heslo. Pro zosobnění je nutné zadat identitu a heslo. Změny zosobnění nebudou uplatněny.
35674. Operace po obnovení registru se nezdařily.
35675. Aktivační server oznámil, že byl překročen limit verze DMAK.
35676. X: Operace hledání se nezdařila -> Y.
35677. Nelze spustit více než jednu instanci zvoleného programu.
35678. Mezera mezi počtem uložených kontextů je příliš velká.
35679. Při zpracování stromu pracovního postupu došlo k těmto chybám:
35680. Zprostředkovatel nevytvořil objekt CommandDefinition.
35681. Uživatel nemá adresu pro předání.
35682. Šiřitel popisovače zabezpečení zahájil úplné předání šíření.
35683. Zadaný soubor bitové kopie nebyl ve správném formátu, zdá se, že nemá počáteční MZ.
35684. Vypršela životnost přidružení zabezpečení nebo druhá strana odeslala příkaz k odstranění hlavního režimu.
35685. Odsazení obsahu buněk
35686. Soubor .resources je poškozen. Řetězec indexu názvu X přesahuje konec souboru.
35687. Třídu se nepodařilo odebrat z mezipaměti.
35688. Identifikátor GUID nemůže mít hodnotu NULL.
35689. Uživatelsky definované vlastní atributy specifikované jako AttributeName1=Value1, AttributeName2=Value2...
35690. Při hledání hesla pro obnovení na svazku došlo k chybě. Další informace získáte otevřením příkazového řádku a spuštěním příkazu manage-bde -status.
35691. Import silného názvu ze sestavení
35692. Nelze animovat vlastnost X v prvku Y pomocí prvku Z. Podrobnosti naleznete ve vnitřní výjimce.
35693. Cíl nabídl neznámou metodu ověřování. Výpis dat obsahuje data vrácená cílem.
35694. Clusterová služba zjistila neočekávané potíže a bude ukončena. Kód chyby: %2.
35695. Oznámení nelze ukončit standardním způsobem. Restartujte službu nebo se obraťte na podporu produktu.%1
35696. Videovýstup nelze vytvořit, protože vyrovnávací paměť snímku se nachází v režimu celé obrazovky.
35697. Zařízení: %1, není připraveno.
35698. Důvod: Dodanému lístku vypršela platnost.
35699. Odeslána funkce RecvFrom: %1 %2 %3 %4 %5 %6
35700. Typ prostředku nesouhlasil.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions