English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

27901. Tádžičtina (cyrilice)
27902. Protokol X neobsahuje implementaci registrovaného typu HostedTransportConfiguration.
27903. Počet průchodů zadaný pomocí parametru /I je neplatný.
27904. Role X nebyla nalezena.
27905. Pomocí programu Vyčištění disku můžete uvolnit až %2 diskového místa na jednotce %1.
27906. Uživatel se nepřipojil k portu %1. Vzdálený přístup protokolem AppleTalk byl pro server pro vzdálený přístup zakázán.
27907. Nelze vytvořit instanci typu Název typu.
27908. Objekt musí být typu Int32.
27909. Unparsable query.
27910. Směrování zprávy
27911. Protokol DHCPv6 Relay nevyžádal upozornění na události v soketu místního rozhraní s adresou IP %1. Uvedený údaj je kód chyby.
27912. Žádné porušení kvót nebylo zjištěno.
27913. Je třeba zadat objekt.
27914. Služba protokolování služby AD RMS (Active Directory Rights Management Services) neexistuje nebo není v tomto počítači zaregistrována.
27915. Služba Windows Servicing úspěšně nastavila stav balíčku %1(%2) na %3(%4).
27916. MSB3644: Referenční sestavení pro architekturu X nebyla nalezena. Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte sadu SDK nebo sadu cílů určenou pro tuto verzi architektury nebo změňte cíl aplikace na verzi architektury, pro kterou máte nainstalovánu sadu SDK nebo sadu cílů. Sestavení budou přeložena z mezipaměti GAC (Global Assembly Cache) a budou použita namísto referenčních sestavení. Z toho důvodu sestavení pravděpodobně nebude správně zacíleno na předpokládanou architekturu.
27917. Operace NLS
27918. Zásady QoS pro počítač byly úspěšně aktualizovány. Byly zjištěny změny zásad.
27919. Opravdu chcete toto přidat? %1
27920. Typ Název typu není přiřaditelný z typu Název typu.
27921. Zadaná cesta je chybná.
27922. Změna vlastnosti X
27923. Byl rozpoznán čítač se zápornou hodnotou jmenovatele.
27924. Pro všechny atomické typy dat kromě typu string (a typů odvozených z něj omezením) je hodnotou atributu whiteSpace hodnota collapse a nelze ji změnit.
27925. Nebylo možné vytvořit nebo otevřít podklíč WINS\Parameters\ConsistencyCheck. Tento klíč by měl být k dispozici v případě, že má služba WINS pravidelně provádět kontroly konzistence databáze. POZNÁMKA: Kontroly konzistence mohou být náročné na využití šířky pásma sítě. Zkontrolujte, zda jsou u daného klíče správně nastavena oprávnění, zda je dostatek systémových prostředků či zda nejde o problém registru.
27926. Načtení vlastností pro %1!ws! se nezdařilo.
27927. Funkce QosAddSocketToFlow byla úspěšná.
27928. Je vyžadováno přihlášení ke službě Passport
27929. Modul zásad odmítl požadavek dočasné licence.
27930. Zadaná cesta [2] je příliš dlouhá.
27931. Zásada přidělení prostředků %1 byla nastavena jako zásada správy, protože byla splněna podmínka Paměti je více než %2. Zásada přidělení prostředků: %1 Podmínka: Paměti je více než %2.
27932. Vlastnosti sekundární osy X
27933. Určuje, zda je oddíl HttpRuntime uzamčen.
27934. ------ Podporované příkazy TARGET ------
27935. [Informace] Byl nalezen soubor, pro který ještě nebyl zadán kód PIN čipové karty. Algoritmus hash: <%1>.
27936. Možnost %1 je neznámá.
27937. Nelze vytvořit objekt konfigurace služby Řízení front zpráv se zadaným identifikátorem GUID. Doménová struktura služby Active Directory Domain Services nepodporuje ve výchozím nastavení přidávání objektů se zadaným identifikátorem GUID.
27938. Položka s klíčem NULL již byla přidána.
27939. Ve službě AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nebylo možné nainstalovat oznámení o replikaci pro oddíl adresáře %1 ve vzdálené instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) %2.
27940. Zadaná šířka pásma není dostatečná.
27941. Rozměry barevného kontextu si neodpovídají.
27942. Akce Reset musí být inicializována s indexem -1.
27943. Na řádku %1!d! došlo k chybě přidání: %2
27944. Tato metoda vyžaduje použití objektu OrderedPartitioner s vlastností KeysNormalized nastavenou na hodnotu true.
27945. %1 bajtů v %2 obnovených souborech
27946. Zadané disky nepatří do stejného balíku.
27947. Vykonávání operace bylo přerušeno chybou sítě.
27948. Správci logických disků se nepodařilo přiřadit písmeno jednotky.
27949. Žádné instance pro tento filtr
27950. Událost se nezdařila. Zkontrolujte, zda protokol událostí neobsahuje jiné chyby od služby Systém událostí.%1
27951. Zbývající aktualizace v oddílu %1 byly replikovány na řadič domény %2.
27952. Heslo nemůže být delší než 300 znaků. Zopakujte akci s kratším heslem.
27953. Nelze nalézt ID požadované zprávy.
27954. Při získávání informací o členství clusteru pro cluster %2!ls v hostiteli %3!ls! došlo k chybě (0x%1!08x!):
27955. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že k provádění dané akce je vyžadováno oprávnění správce.
27956. Služba nemůže získat přístup k službě serveru Exchange 5.5. Je možné, že účet používaný vyhledávací službou nemá přístup správce k serveru Exchange nebo že nastavení webu nebo organizace na hostiteli vyhledávání je neplatné.
27957. Neplatný vnitřní stav: Objekt zařazovaný odkazem by neměl mít server proxy ve vlastní doméně aplikace.
27958. Vytváření vazeb mezi spustitelnými soubory Soubor: [1]
27959. Jsou-li pro minimální a maximální hodnotu použity řetězce, musí být nastaven atribut OperandType.
27960. Ruční zpracování zásad se pro uživatele %3 nezdařilo po %1 s.
27961. Název spouštěného fondu aplikací (stejný jako identifikátor)
27962. Změna zásad autorizace
27963. nbtstat: WSAStartup:
27964. Upozornění: Byl zjištěn nepoužitý indikátor úrovně X.
27965.
27966. Systému se nepodařilo úspěšně načíst ovladač výpisu stavu systému.
27967. Parametr musí být typu PropertyDescriptor.
27968. Vývojový diagram X/FlowSwitch - Případ Y byl vybrán.
27969. Místo nezbytné pro převod: %1 kB.
27970. Objekt není platný pro informace o této metodě.
27971. Minimální hodnota na ose
27972. Byla rozpoznána vnitřní chyba.
27973. Název nebo síťová adresa instance serveru SQL Server, který funguje jako partner pro předání služeb při selhání.
27974. %1!-15s! %2!-15s! %3!-20s! %4!u! (0x%4!x!)
27975. %1 (%2) %3Do záhlaví souboru protokolu %4 nelze zapisovat. Chyba %5
27976. Certifikát SSL byl zrušen.
27977. Pořadové číslo ORDER BY (%1) musí být v rozsahu od 1 do %2. SQLSTATE=42000
27978. Buď má ukazatel na strukturu MQQUEUEPROPS hodnotu NULL nebo v ní nejsou zadány žádné vlastnosti.
27979. Před kvantifikátorem {x,y} není nic uvedeno.
27980. Ukládání názvů do mezipaměti pro filtry systému souborů bylo na svazku %3 zakázáno.
27981. Služba UPS začíná vypínat %1 z důvodu nízkého napětí baterie.
27982. Načtení automatické aktualizace kořenového certifikátu jiného výrobce z <%1> se nezdařilo. Došlo k chybě %2.
27983. odpověď na příchozí požadavek
27984. Certifikát č. %1 služby AD CS (Active Directory Certificate Services) %2 neexistuje v úložišti certifikátů v umístění CN=NTAuthCertificates,CN=Public Key Services,CN=Services v kontejneru konfigurace služby Active Directory. Replikace adresáře nebude pravděpodobně dokončena.
27985. Knihovna není zaregistrována.
27986. Vlastnost Comment třídy CodeCommentStatement X nemůže mít hodnotu null.
27987. Závislosti pro tento zdroj jsou vnořeny příliš hluboko.
27988. Šířka ohraničení grafu
27989. V tomto umístění jsou povoleny pouze elementy .
27990. Od klienta RADIUS %1 byla přijata zpráva Access-Request která obsahuje zprávu protokolu EAP (Extensible Authentication Protocol), ale neobsahuje atribut ověřovatele zprávy.
27991. Správce transakcí XA koordinátora MS DTC volal funkci 'GetXaSwitch' v knihovně DLL '%1' správce prostředku XA. Volání funkce 'GetXaSwitch' se nezdařilo s chybou %2: Soubor=%3 Řádek=%4.
27992. %2 nemůže vyhradit prostředek typu %3 v důsledku výslovně konfigurovaného limitu %4.
27993. Styly podnabídky použité na všech úrovních nabídky
27994. Při vytváření modulů určených v konfiguračním oddílu system.net/webRequestModules došlo k chybě.
27995. Při naslouchání dalších spojení službou infračerveného přenosu souborů došlo k chybě. Byla hlášena chyba %1.
27996. %1 (%2) %3Databázový stroj ztratil jeden nebo několik chybných sloupců dat v jednom záznamu. Spuštění kontroly integrity pro databázi na úrovni aplikace zajistí integritu dat pro tuto úroveň.
27997. Určuje adresu URL, na niž je požadavek přesměrován pro přihlášení, není-li nalezen žádný platný ověřovací soubor cookie.
27998. %1 byl odhlášen úspěšně.
27999. Vlastnost listenUri nelze určit pro koncový bod typu X. Chcete-li nastavit adresu a port vícesměrového vysílání, použijte vlastnost multicastAddress na elementu standardEndpoint definovanému v oddílu standardEndpoints\X a odkažte na tento element koncového bodu pomocí vlastnosti endpointConfiguration.
28000. Objekt obsahuje neuložené změny. Data objektu nelze aktualizovat, pokud provedené změny nejsou zcela potvrzeny nebo zrušeny.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions