English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

28801. Soubor INF obsahuje před počátkem oddílu neprázdný řádek.
28802. Aktivita Catch nebo Finally, která je přiřazena aktivitě TryCatch X, vygenerovala výjimku.
28803. Směrovací tabulka nemohla zapsat do souboru %1. Data obsahují chybu.
28804. Zadaný řetězec názvu je pro předpokládaný účel příliš dlouhý.
28805. Internal event: The directory replication agent request was successfully completed.
28806. U objektu ShaderEffect je nutné nastavit parametr PixelShader.
28807. Chyba 0xX z architektury zabezpečení operačního systému: Y
28808. Třída X byla přeložena jako Y; byl očekáván výsledek Z.
28809. Důvod: Dodaný lístek byl neplatný.
28810. Duplicitní ID v hierarchii dědičnosti.
28811. Nezotavitelná chyba
28812. Server DNS přijal chybný dotaz DNS z %1. Dotaz byl odmítnut nebo ignorován. Paket DNS je uložen v datovém bloku události.
28813. Duplicitní objekty v argumentu.
28814. K přehrání tohoto souboru je pravděpodobně nutné nainstalovat novější verzi programu Windows Media Player. Klepněte v nabídce Nápověda na příkaz Vyhledat aktualizace a dále postupujte podle pokynů. Další informace získáte po klepnutí na možnost Nápověda na webu.
28815. Server proxy RADIUS nemohl předat požadavek RADIUS vzdálenému serveru RADIUS %1 z důvodu chyby sítě. Kód chyby je %2.
28816. Ověření pověření členství se nezdařilo.
28817. Miniport vyžadoval zrušení rozšíření určeného zdroje zadané topologie VidPN.
28818. Je aktivována před odhlášením uživatele.
28819. Transakce vrácená metodou Promote již v distribuované transakci existuje.
28820. Šifrování/dešifrování mezipaměti
28821. Režim s komentářem (verbose) %1
28822. Nedefinovaný přístupový bit č. 14 (neuplatní se)
28823. Prostředek clusteru nemohl být programem Sledování prostředků uveden do režimu online.
28824. Existuje konflikt v atributech XmlnsCompatibleWithAttributes v sestaveních X a Y pro obor OldNamespace obor názvů. Změňte atributy tak, aby měly stejný obor NewNamespace, nebo v konstruktoru objektu XamlSchemaContext předejte nekonfliktní sadu referenčních sestavení.
28825. Zadaný typ Název typu není platným zobrazením metadat.
28826. Disk není prázdný.
28827. Počet bajtů nesmí pro tento typ datového proudu překročit X bajtů.
28828. Vlastnost nebo indexer X nelze přiřadit – je jen pro čtení.
28829. Oznámení pro svazek %2 nejsou aktivní. %1
28830. Není přístup k nástroji pro stahování použitého rozsahu bajtů HTTP.
28831. Distribuovaný systém souborů (DFS) nenavázal kontakt se službou %1 Active Directory. Distribuovaný systém souborů (DFS) použije data uložená v mezipaměti. Návratový kód se nachází v datech záznamu.
28832. Rozšíření auditu dokončilo vracení změn.
28833. Zápis certifikátu pro %1 odebral čekající žádosti o certifikát, jejichž platnost vypršela nebo které jsou zastaralé.
28834. Ze zařízení NBT nelze číst informaci vstupně-výstupního řízení. Není možné provést dotaz síťového zařízení používajícího protokol NBT.
28835. Zadaný typ pořadí řádkového rozkladu je neplatný.
28836. Vyhledávaní virů programem %1 je zakázáno.
28837. Vlastnost Název vlastnosti musí být mapována na atribut schématu s jednou hodnotou.
28838. Zadaná cesta k souboru nebo ke složce je neplatná. Platné cesty by se měly skládat z platných názvů souborů nebo složek oddělených jedním zpětným lomítkem a neměly by začínat ani končit prázdnými znaky. Platné názvy souborů nebo složek by neměly začínat ani končit prázdnými znaky, končit tečkami, odpovídat vyhrazeným názvům, jako je například COM1 nebo LPT2, ani zahrnovat žádný ze znaků \ / : * ? " < > | .
28839. Expected type identifier
28840. Současný zvuk není obsahem karaoke.
28841. Jeden nebo více podpisů neobsahuje požadované zásady použití nebo vystavování. V požadavku chybí jeden nebo více požadovaných platných podpisů.
28842. Metodu Název metody nelze vyřešit, protože deklarační typ popisovače metody X je obecný. Explicitně zadejte deklarační typ GetMethodFromHandle.
28843. Program Windows Media Player není správně nainstalován Nainstalujte jej znovu.
28844. Styl tlačítka pro krok dokončení
28845. Rodina adres není podporována rodinou protokolů
28846. Synchronizace při pozastavením počítače se nezdařila. Chyba: %1
28847. Vytvářet seznam podklíčů
28848. Iniciátor přijal asynchronní zprávu o odhlášení. Cílový název je uveden ve výpisu dat.
28849. Volání systémové služby serverem se neočekávaně nezdařilo.
28850. Při načítání položek v kolekci nebo slovníku typu Název typu došlo k výjimce.
28851. Řetězec použitý třídou WebPartManager k určení, zda je uživatel autorizován pro zobrazení této webové části (WebPart)
28852. Cíl byl trvale přesunut.
28853. Procesor zabezpečení oznámil, že klíč položky je pro důvěryhodné úložiště dat příliš velký.
28854. Požadovaný člen Člen.X kompilátoru nebyl nalezen.
28855. Adresářové služby
28856. Inicializace relace trasování modelu COM+ se nezdařila. %1
28857. Nyní je vybrán port řadiče %1!d!.
28858. Zprostředkovateli se nepodařilo načíst objekt plex do mezipaměti. Je třeba restartovat Virtuální diskovou službu. %1
28859. Ovladač nepodporuje funkci OPM.
28860. Zprostředkovatel služeb vrstvy %1 byl odebrán z %2bitového katalogu, odebrání provedl %3 (GUID=%4, ID kategorie=%5).
28861. Uspořádání aktuálního přidělení nelze zrušit pomocí apertury.
28862. Maska podsítě v pořadí síťových bajtů
28863. Funkce CopyTo na polích BitArray podporuje pouze pole typu Boolean[], Int32[] a Byte[].
28864. Rozšíření služby zahájilo transformaci.
28865. Nelze získat informace o výkonu přerušení. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
28866. Došlo k chybě ochrany zabezpečeného úložiště. Obnovte licence z předchozí zálohy a opakujte akci.
28867. Služba AD FS zahájila kontrolu vypršení platnosti ověřovacích certifikátů partnera poskytujícího účty.
28868. Služba Řízení front zpráv se nepřipojí k doméně %1. ID objektu konfigurace služby MSMQ (objektu msmq) v nové doméně se liší od ID služby. Odstraňte objekt konfigurace služby MSMQ v nové doméně, restartujte službu Řízení front zpráv a přihlaste se znovu.
28869. Potvrďte heslo:
28870. Typ %1 není deklarován nebo není typem simpleType.
28871. Neplatná syntaxe na řádku X - Y
28872. Chyba při čtení adresáře X.
28873. Fáze ověření rejstříku bude rozdělena do %1 průchodů.
28874. Rozšíření na straně klienta nemohlo zaznamenat do protokolu data Výsledné sady zásad, protože v něm došlo k chybě s kódem %1.
28875. Byl zjištěn nový svazek, který není zahrnutý do zálohování. Chcete-li tento svazek chránit, přidejte ho k plánu zálohování.
28876. Nepodařilo se získat požadovanou syntaxi schématu atributů.
28877. Spuštění místního správce relací více uživatelů se nezdařilo. Příslušný kód stavu je %1.
28878. Dynamické generování SQL pro vlastnost UpdateCommand není podporováno pro vlastnost SelectCommand, která neobsahuje sloupec verze řádku.
28879. Nebylo provedeno mapování mezi názvy registrací a ID zabezpečení.
28880. Obnovení součásti %1 se nezdařilo.
28881. Zpětné volání OnUILanguageClear bylo voláno pro nový jazyk %1, předchozí jazyk %2 a příznaky %3. Vrácená hodnota: %4.
28882. Získá nebo nastaví styl trychtýřového grafu.
28883. Parametry klíče nelze nastavit, protože zprostředkovatel kryptografických služeb používá pevné parametry.
28884. %1: Nelze číst z místního souboru %2.
28885. Server správy domény
28886. Aktivace pro identifikátor CLSID %1 se nezdařila, protože vzdálené aktivace pro model COM+ jsou zakázány. Chcete-li tuto funkci povolit, použijte Průvodce konfigurací serveru a vyberte roli Server webových aplikací.
28887. Objekt Název objektu je vzdálený na serveru proxy, který nepodporuje zjišťování rozhraní. Tento typ vzdálených objektů není podporován.
28888. Vypnout s odesláním příkazu SD_RECEIVE s čekajícími daty příjmu
28889. Obsluhu události nelze odebrat, protože pro danou událost neexistuje žádná veřejná odebírací metoda.
28890. Atribut InstanceLifetime není používán čítači ReadOnly.
28891. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Síť ICMP je nedosažitelná.
28892. Při zápisu do složky došlo k chybě.
28893. K serveru TAPI nemáte administrativní oprávnění.
28894. Systému Windows se nepodařilo získat potřebné aktualizace zabezpečení. Je třeba, aby je správce nainstaloval ručně.
28895. Je požadován nejméně jeden příjemce, ale žádní příjemci nebyli nalezeni.
28896. Nelze inicializovat balíček zabezpečení %2 pro ověření na straně serveru. Datové pole obsahuje počet chyb.
28897. Objekt DebugInfoGenerator vytvořený metodou CreatePdbGenerator lze použít pouze společně s metodou LambdaExpression.CompileToMethod.
28898. REN Přejmenuje soubor nebo soubory.
28899. Kód dokončení prostředku již byl nastaven.
28900. Zprostředkovatel zaznamenal chybu během obnovení balíčku offline. %1

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions