English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

24401. Po nastavení příznaků svazku se nezdařilo odpojit svazek.
24402. Během kompilace v režimu kontroly došlo k přetečení.
24403. Časový limit operace pro polohovací zařízení PS/2 vypršel (časový limit lze nakonfigurovat v registru).
24404. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že v úložišti tokenů je token s neplatnou příponou.
24405. Položka <%2> nebyla vložena do historie.%1
24406. Přidělení vzorků byla zrušena.
24407. Soubor [2] je výhradně otevřen v jiné aplikaci. Ukončete všechny ostatní aplikace a klepněte na tlačítko Opakovat.
24408. XC1037: Neplatný člen vlastnosti Člen
24409. Chybí soubor protokolu pro kontrolu.
24410. Vyžaduje zásah
24411. Při zpracování datové části oznámení došlo k chybě.
24412. %1 zjistil, že zařízení '%2' nepřijímá při vytváření nových objektů vlastnosti jen ke čtení (%3).
24413. Nebyl nalezen objekt ASF Data.
24414. Zadaná výstupní vyrovnávací paměť je příliš malá.
24415. `%s' is not a recognized option. Press any key to continue.
24416. Třída porovnání datových bodů
24417. Element ContextBindingElement nemohl poskytnout naslouchací službu kanálu pro požadovaný tvar kanálu X.
24418. Je-li nastaven typ dat, nejsou povoleny podřízené elementy.
24419. Zprávu nelze přesunout do fronty nedoručených zpráv %1. Tato fronta je ověřená a nelze ověřit pravost zprávy. Zpráva bude přesunuta do fronty nedoručených zpráv transakcí systému. Tato událost je protokolována nejvíce jednou za %2 sekund. Chcete-li toto nastavení změnit, změňte hodnotu registru \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2254 na požadovanou dobu v sekundách.
24420. Při ukládání X došlo k chybě. Zprostředkovatel LocalFileSettingsProvider nepodporuje ukládání změn do nastavení oboru aplikace.
24421. Úroveň 2 byla zastavena
24422. Typ ve struktuře TypedReference nemůže mít hodnotu Null.
24423. Objekty %1 třídy %2 nebudou synchronizovány. Objekt bude přeskočen.
24424. Implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná. Implementace se pokusila současně spustit několik vnořených příkazů. Pro každé volání rutiny InstanceStore.TryCommand (nebo BeginTryCommand) lze současně provést pouze jedno volání metody InstancePersistenceContext.Execute (nebo BeginExecute). Tato chyba označuje neplatnou implementaci poskytovatele trvalého chování.
24425. Strukturované typy s více hodnotami lze použít pouze u parametrů a nemohou být vnořeny v jiném typu.
24426. Byl doručen požadavek na vytvoření nového pracovního procesu. Bylo dosaženo hodnoty nastavení %1. Služba WAS (Windows Process Activation Service) nespustí žádný proces, dokud tato hodnota neklesne.
24427. Použitý účet je momentálně zakázán a nelze se k němu přihlásit.
24428. Vytvoření plochy se nezdařilo z důvodu vyčerpání hromady plochy.
24429. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) vystavila certifikát na základě žádosti %1 pro %2. Další informace: %3
24430. Z důvodu chyb bude ignorována kontrola zpětné analýzy u <%1>.
24431. Nelze formátovat jednotku CD-ROM.
24432. Okcitánština (Francie)
24433. Systémový čas je: %1!d!/%2!d!/%3!d! %4!d!:%5!d!:%6!d!:%7!d!
24434. Kontrola párové konzistence klíče se nezdařila.
24435. Certifikát klienta je poškozen nebo nelze ověřit podpis.
24436. Určuje, zda je příkaz zaškrtnut. V nabídce bude vedle textu příkazu zobrazeno zaškrtnutí.
24437. Pro prováděnou operace byl podproces v neplatném stavu.
24438. Zadaná datová sada (například sada režimů, sada kmitočtových rozsahů, sada popisovačů, topologie atd.) je prázdná.
24439. Datový proud nazvaný %1 v souboru 0x%2 není rozpoznán.
24440. Agent serveru proxy služby DNS zjistil síťovou chybu při pokusu o získání zpráv o rozhraní s adresou IP %1. Uvedený údaj je kód chyby.
24441. Koordinátor MS DTC nyní nepodporuje protokol TIP ani XA na 64bitových platformách. Koordinátor MS DTC bude spuštěn, avšak funkce protokolů TIP a XA nebudou k dispozici.
24442. Určuje, zda je při kreslení grafu použito vyhlazování.
24443. Možnosti pro dodavatele klientů systému Windows 2000
24444. Při mazání souboru %1 službou WINS došlo k chybě.
24445. Probíhá provádění poštovního podprocesu.
24446. Služba pro připojení starších zařízení se systémem Windows Mobile spuštěna.
24447. Úspěšně bylo vytvořeno připojení k serveru. Potom však došlo k chybě během přihlašování.
24448. Odebrání členského serveru z domény %1
24449. Instalační program softwaru zařízení Windows Media Center Extender nemohl nakonfigurovat počítač s aplikací Windows Media Center tak, aby mohl být používán se zařízením Extender. Kód chyby: %1.
24450. Výjimka grafu:
24451. Operaci SetStatus nelze dokončit, protože jiná operace SetStatus již probíhá. Opakujte akci po dokončení aktuální operace.
24452. Zvuk nelze přehrát: Zvukový formát není podporován.
24453. %1: Chyba při čtení souboru %2.
24454. Upozornění: %1, %2.
24455. Bylo překročeno omezení pro délku zprávy.
24456. Další podproces nelze vytvořit.
24457. Zásada autorizace prostředků %1 byla aktualizována.
24458. Nelze analyzovat bitové příznaky: %1!S!
24459. Vnitřní chyba: Tento disk je součástí jiné skupiny disků.
24460. Ovládací prvek ActiveX klienta protokolu RDP zaznamenal následující chybu – %2. Podívejte se na detaily.
24461. Zesílení výšek
24462. Nelze načíst bajty sestavení.
24463. (GMT+02:00) Helsinky, Riga, Tallin
24464. Toto je vnitřní chyba: Blok URB překročil maximální velikost.
24465. Rozhraní IMAPI neumožňuje více relací s aktuálním médiem, protože toto médium nepodporuje kompatibilní revizi formátu UDF pro zápis.
24466. Probíhá vypnutí clusteru.
24467. Vytvořit a řídit domény aplikací
24468. TokenElevationTypeDefault (1)
24469. Server Peer
24470. Služba Active Directory Domain Services nenastavila hodnotu klíče registru typu produktu ke snížení úrovně tohoto řadiče domény služby Active Directory.
24471. Nelze inicializovat služby RPC
24472. Adresy IP cílového umístění, masky a směrovače v pořadí dle priority
24473. Tělo X představuje dokument veřejných kategorií Atom. Další informace naleznete na stránce http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5023.txt.
24474. Klient WDS: Při komunikaci se serverem Služby pro nasazení systému Windows došlo k chybě. Ujistěte se, zda je tento server v provozu a zda má na bráně firewall otevřeny potřebné porty. Název serveru: [%1]. Adresa IP serveru: [%2].
24475. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Ovladači služby Vyrovnávání zatížení sítě se nepodařilo připojit k adaptéru %3 z důvodu chyby %5. V důsledku toho nebude tento hostitel aktivním členem clusteru. Pomocí ovládacích panelů nebo Správce zařízení tento síťový adaptér před pokusem o vytvoření vazby služby Vyrovnávání zatížení sítě s adaptérem zakažte a znovu povolte.
24476. Otevřené vlastnosti navigace nejsou podporovány na typech OpenTypes. Název vlastnosti: X.
24477. Přidání připojených vlastností do položky v tabulce ConditionalWeakTable se nezdařilo.
24478. Vlastnost pollTime musí být celočíselnou hodnotou větší nebo rovnou 500 (ms).
24479. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor, protože došlo k chybě sítě. Server pravděpodobně není dostupný. Ověřte, zda jste připojeni k síti a zda je použité nastavení serveru proxy správné.
24480. Server DNS není zařazen do zadaného oddílu adresáře.
24481. %1 je duplicitní element XSD.
24482. Formátování se nezdařilo, protože vypršel časový limit.
24483. Objekt musí být typu Decimal.
24484. Tento modul zásad síťového přístupu serveru brány TS obdržel chybu ze služby IAS. Jednalo se o chybu %2
24485. Funkce rozhraní API NtCreateFile se nezdařila. Tato chyba by nikdy neměla být vrácena do aplikace, jedná se o zástupnou položku pro přesměrovač správce LAN systému Windows pro použití v jeho rutinách vnitřního mapování chyb.
24486. Instalace tohoto zařízení je zakázána systémovými zásadami. Obraťte se na správce systému.
24487. Objekt je list stromové struktury.
24488. Kartu nelze použít, protože byl zadán chybný kód PIN.
24489. Asynchronní operace byla dokončena.
24490. Hodnota AsyncResult vrácená metodou OnBeginWorkflowCompleted nemůže být NULL.
24491. Uvedení prostředku adresy IP clusteru %1 do online režimu se nezdařilo. Nelze určit konfigurační data pro síťový adaptér odpovídající rozhraní sítě s clustery %2 (kód chyby: %3). Zkontrolujte, zda je prostředek adresy IP konfigurován se správnými vlastnostmi adresy a sítě.
24492. Službě nebo funkci byl předán neplatný parametr.
24493. Cesta vymazání Stroke nemůže být nulová.
24494. Neplatná vlastnost zařízení
24495. Vnitřní chyba: Skupina disků se stejným názvem již existuje.
24496. Volání funkce NotifyUILanguageChange ke změně jazyka uživatelského rozhraní počítače z %1 na %2 selhalo s chybou %3.
24497. Operace, která se zkoušela, není podporována.
24498. Služba WS-Management nemůže inicializovat požadavek.
24499. Byla nalezena neočekávaná hodnota konfigurace správce transakcí.
24500. Určený soubor nebyl nalezen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions