English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

30301. Původní připojení = %1!u!
30302. Služba infračerveného přenosu souborů nemohla otevřít soubor %1. Byla hlášena chyba %2.
30303. Neznámý člen Člen.
30304. Takové síťové připojení neexistuje.
30305. Byla zahájena registrace záznamů prostředků DNS pro všechny adaptéry v tomto počítači. Všechny chyby budou do 15 minut hlášeny v prohlížeči událostí.
30306. Token doby života nebyl nalezen.
30307. MSB3713: Soubor File Name nelze vytvořit. X
30308. Rozšíření DiscoveryServiceExtension nelze odpojit od objektu ServiceHostBase.
30309. Označuje, zda se posuvník nachází uvnitř nebo vně oblasti grafu.
30310. V cílovém souboru WIM již existuje stejná bitová kopie.
30311. Zadaná součást nebyla částí zálohy.
30312. Určené podsítě jsou již obsaženy v adresářové službě.
30313. Knihovna %1 nebyla nalezena.
30314. Proces již byl recyklován.
30315. Přenosová rychlost zvuku pro posluchače s vyšší celkovou přenosovou rychlostí musí být vyšší než tato s nižší celkovou přenosovou rychlostí.
30316. Šablona používaná pro přizpůsobené rozložení
30317. %1 Nelze vytvořit položku prvního požadavku dotazovacího stroje z důvodu chyby %2. Je možné, že účet služby MSFTESQL je neplatný nebo vypršela platnost hesla.
30318. Musí být nastaven právě jeden příznak.
30319. Služba zápisu síťového zařízení nemůže vystavit heslo, protože odesílatel není správcem v tomto počítači.
30320. Tuto webovou část nelze importovat.
30321. Aktivační službě procesů systému Windows se nepodařilo odstranit aplikaci %2 na webu %1. Datové pole obsahuje číslo chyby.
30322. Byl proveden pokus pracovat s neexistujícím síťovým propojením.
30323. Údaje o konfiguraci ověření terminálového serveru pomocí certifikátu byly neplatné a služba je vymazala. Pokud byl počítač nakonfigurován pro použití konkrétního certifikátu, ověřte, zda je dostupný v úložišti certifikátů, a pomocí nástrojů pro správu jej znovu vyberte.
30324. Hodnota vrácená touto databázovou operací byla zkrácena.
30325. Při pokusu číst objekt alias z původní databáze došlo k chybě.
30326. Služba Řízení front zpráv byla úspěšně přesunuta do domény %1.
30327. Hodnota X musí být konečná.
30328. Jeden nebo více příznaků uložení bylo neplatných.
30329. V této transakci již byl uveden jiný jednofázový správce prostředků.
30330. jsou k dispozici další data
30331. Systém Windows nemohl načíst informace o discích v tomto počítači.
30332. Prostorová matice nebyl inicializována.
30333. Nelze načíst příznaky související s diskovým clusterem pro disk číslo %1. Kód chyby: %2
30334. Nedokončená stínová kopie svazku %2 byla odstraněna.
30335. Prostředek sdílené složky clusteru %1 nelze převést do online režimu. Vytvoření sdílené složky %2 (vymezené síťovým názvem %3) se nezdařilo z důvodu chyby %4. Tato operace bude automaticky opakována.
30336. Během přenosu zóny %1 z hlavního serveru v %2 přijal server DNS záznam o prostředku (RR) CNAME (alias) pro uzel domény %3, pro který již byly přijaty jiné záznamy s tímto názvem. Pokud je záznam o prostředku CNAME používán, musí se jednat o jediný záznam pro název domény. Záznam o prostředku CNAME pro uzel %3 bude ignorován.
30337. NULL elements in array are not supported
30338. Název vlastnosti určující vlastnost, z níž má být získána hodnota. Není-li žádný název zadán, bude hodnota určena pomocí atributu ControlValueProperty ovládacího prvku.
30339. Neúspěšné uvolnění prostředků
30340. Směrovač přijal obecný dotaz od klienta RAS (%1) na rozhraní s adresou IP %2. Nepředpokládá se, že klienti RAS odesílají dotazy.
30341. Nebyl nalezen mediální objekt odpovídající konci bloku opakování v seznamu stop.
30342. Zobrazený text s pokyny pro zadání uživatelského jména
30343. Před voláním této metody volejte metodu X.
30344. Určuje, zda má být vedle každé položky v prvku CatalogPart zobrazena ikona.
30345. Zpracování konfiguračního souboru %1...
30346. V průběhu vzdáleného volání procedury selhala komunikace.
30347. Nastavování nepoužití filtru identifikátorů SID u vztahu důvěryhodnosti
30348. Nebyl poskytnut název sady entit pro entitu typu Název typu.
30349. Nelze ukončit službu MS DTC nebo některou ze závislých služeb.
30350. Sestavení není silně pojmenováno.
30351. V distribuovaných transakcích nelze spustit místní transakci.
30352. Při pokusu správce transakcí XA koordinátoru MS DTC o zašifrování informací v záznamu protokolu došlo k chybě (%3): soubor %1; řádek %2.
30353. Heslo nelze zaktualizovat. Heslo zadané jako aktuální heslo není správné.
30354. Nelze provést operaci kroku u termínu, který nepředstavuje sadu prvků.
30355. Zadaná data jsou poškozena.
30356. Zadaný název zásady přidělení prostředků představuje vyhrazené slovo používané Správcem systémových prostředků, které nelze použít jako název. Zadejte jiný název.
30357. Přepnutí z aktuálního kódování do zadaného kódování není podporováno.
30358. Fronta přijímá pouze ověřené zprávy.
30359. Je aktivována pro ověření webové části (WebPart), která má být na této stránce zobrazena.
30360. Hodnota časového rozpětí nesmí být v rozsahu %1 až %2 s (včetně) s rozlišením %3 s.
30361. Definice typu metody je dokončena.
30362. Názvy vlastností profilu a skupin nesmí být prázdné.
30363. Faxová zpráva byla odeslána. Odesílatel: %1. Kód pro účtování: %2. Společnost odesílatele: %3. Oddělení odesílatele: %4. Identifikační číslo CSID příjemce: %5. Počet stránek: %6. Čas přenosu: %7. Název zařízení: %8. ID úlohy: %9. Uživatelské jméno: %10. Podrobnější informace o této události naleznete v protokolu činnosti.
30364. Objekt musí být uzamčen pro čtení nebo zápis.
30365. Typ CLR Název typu nelze načíst při kompilaci služby. Ověřte, zda je tento typ definován ve zdrojovém souboru uloženém v adresáři \\App_Code aplikace, obsažen v kompilovaném sestavení uloženém v adresáři \\bin aplikace nebo uložen v sestavení instalovaném v globální mezipaměti sestavení. Počítejte s tím, že v názvu typu jsou rozlišována velká a malá písmena a že adresáře typu \\App_Code a \\bin musí být umístěny v kořenové složce aplikace a nelze je vnořit do podadresářů.
30366. Pro tento podsystém v registru nebyl zadán žádný cíl pro import.
30367. Ověření formátu podpisu se nezdařilo.
30368. Zobrazit seznam modulů v aplikaci
30369. Převedení disku již čeká na vyřízení.
30370. Při zápisu do kontejneru protokolu došlo k chybě.
30371. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nemůže odstranit neplatný certifikát %1 ze složky %2. %3. %4.
30372. Převod musí být kombinace měřítek, převracení a 90stupňových otočení.
30373. Připojení bylo ukončeno z důvodu vypršení časového limitu nečinnosti.
30374. Ve výrazu <%%if ...%%> byl očekáván operátor.
30375. Neplatný prvek BinaryNegotiationElement rozhraní SSPI.
30376. Nelze načíst metadata z mezipaměti offline pro metadata.
30377. Ovladač FltMgr.sys není aktuálně zaveden.
30378. Klíč podpisu pro katalog %1 neodpovídá tokenu veřejného klíče %3 vydavatele symbolické adresy %2.
30379. Měnit požadavky systémového auditu
30380. Možnost NumberStyle není podporována.
30381. Bylo požadováno neplatné pořadí řazení.
30382. Tento vztah důvěryhodnosti je označen jako vztah mezi organizacemi.
30383. Nedostatek argumentů, není zadána sada oprávnění
30384. Objekt IAccessControl rozhraní COM není inicializován.
30385. Tisk dokumentu se nezdařil z důvodu chyby rozhraní GDI (Graphical Device Interface) nebo chyby ovladače při vykreslování tiskové úlohy. Opakujte tisk dokumentu.
30386. Aktivační agent
30387. Překladači zdroje byly zadány vzájemně se vylučující příznaky. Tato kombinace příznaků je neplatná.
30388. Konfigurační kolekce %1\%2 byla dokončena.
30389. Chyba analýzy manifestu: Vnitřní chyba
30390. Typ posunu pruhu nebo čáry
30391. Cesta ke složce ([2]) obsahuje slova, která nelze do cesty ke složce zadat.
30392. Správce transakcí XA se pokusil otevřít prostředek XA koordinátora MS DTC, ačkoli jsou transakce XA zakázány. Zkontrolujte nastavení konfigurace koordinátora MS DTC.
30393. Pole X musí obsahovat platné datum.
30394. Certifikát pověření SSL %1 neobsahuje informace o soukromém klíči. K tomu většinou dojde při obnovení chybně zálohovaného certifikátu. Také to může znamenat, že došlo k chybě při zavádění certifikátu.
30395. Hodnota X zadaná pro atribut Y musí být menší nebo rovna hodnotě Z zadané pro atribut A.
30396. Metoda SetObjectUriForMarshal by měla být volána pouze pro kolekci MarshalByRefObjects, která existuje v aktuální doméně AppDomain.
30397. Určuje, zda se zobrazí počáteční a koncové značky (čáry nebo trojúhelníky).
30398. Server DNS nemohl vytvořit vazbu soketu protokolu UDP (User Datagram Protocol) na %1. Kód chyby je uložen v datovém bloku události. Restartujte server DNS nebo počítač.
30399. Byla zjištěna změna stavu sítě.
30400. Určuje heslo, které má být použito, je-li aktivováno zosobnění.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions