English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

3301. Seznam stop M3U byl ignorován, protože obsahuje pouze jednu položku.
3302. Platná délka dat je změněna.
3303. Chyba při analýze schématu vlastnosti '%1': Neplatná hodnota '%4' atributu '%3' vlastnosti '%2'.
3304. Zadaný ovladač terminálového připojení je neplatný.
3305. Vlastnost BaseStream je k dispozici pouze v případě, je-li port otevřen.
3306. Při ukládání exportované knihovny typů došlo k chybě:
3307. MSB3652: Soubor klíčů File Name neobsahuje dvojici veřejného a privátního klíče.
3308. Typ bloku dat není hodnota.
3309. Nástroj dokončen (pomůcka %1); cesta %2, parametry %3, kontext %4, návratový kód %5.
3310. Nelze najít sestavení Název sestavení v identifikátoru URI X.
3311. Přenosový agent DHCPV6 nemohl naplánovat spuštění úkolu. Tato chyba mohla být způsobena selháním přidělení paměti. Uvedený údaj je kód chyby.
3312. Neplatná operace s kódovacím či dekódovacím popisovačem.
3313. Neplatný argument %1
3314. Parametr FWP_RANGE není platný.
3315. Operace se soketem se nezdařila, protože cílový hostitel nebyl ve stavu online.
3316. Při pokusu o vydání záznamu v databázi WINS přijala služba WINS chybu.
3317. Vytvoření nového objektu X
3318. ImageLoader – Načítač obrázků neposkytuje službu typu Název typu
3319. This operator is not valid for this property type.
3320. Umístění profilu mezipaměti X není podporováno.
3321. Vyprázdní mezipaměť domény.
3322. Při otevírání registru kvůli zjištění informací o parametrech došlo k chybě; budou použity výchozí hodnoty všech parametrů. Návratový kód procedury RegOpenKeyEx je %1.
3323. Konec platnosti: %1
3324. Přístup je odepřen, protože se jedná o soukromou součást.
3325. Tato operace je povolena pouze během kódování.
3326. Při jednosměrné aktivitě odesílání (Send) nebo přijímání (Receive) by neměl být zadán objekt RequestReplyCorrelationInitializer. Při inicializaci korelace RequestReply by měla být aktivita odesílání (Send) spárována s aktivitou příjmu odpovědi (ReceiveReply) a aktivita příjmu (Receive) spárována s aktivitou odesílání odpovědi (SendReply).
3327. Pokud jsou atributy maxInclusive i maxExclusive zadány pro stejný typ dat, jde o chybu.
3328. Text zobrazený jako nadpis informace o úspěchu
3329. Třída AutomationElement neobsahuje žádný bod umožňující kliknutí.
3330. Kolekce souborů cookie požadavků
3331. Konfigurační soubor nelze přečíst, protože jeho velikost překračuje limit pro maximální velikost souboru.
3332. X - zpráva InnerException: Y
3333. Službě AD DS (Active Directory Domain Services) se nezdařilo přidat zaregistrovaný objekt zabezpečení do kontejneru známých zaregistrovaných objektů zabezpečení. Pokud je to nutné,požádejte správce, aby tento zaregistrovaný objekt zabezpečení přidal.Název zaregistrovaného objektu zabezpečení: %1
3334. Stav transakce je pochybný. Došlo k chybě komunikace nebo k chybě správce transakcí nebo prostředků.
3335. Selhalo spuštění podprocesu RPC - kód chyby %1!x!.
3336. Pozice zprava pro vlastní popisek
3337. Zadaná cílová sada je identická se zdrojovou sadou.
3338. Před voláním funkce DispatchChannelSink nebyla rekonstruována žádná zpráva.
3339. Nelze změnit port serveru proxy, pokud server proxy nepoužívá vlastní nastavení.
3340. Celkový součet kvadratických hodnot:
3341. Nelze použít výraz X, který nepodporuje vyhodnocení v nezkompilované stránce.
3342. Položku sady nástrojů nelze ze sady nástrojů načíst. Přesvědčte se, zda je sestavení obsahující položku sady nástrojů správně nainstalováno. Položka sady nástrojů způsobila následující chybu: X
3343. AES-GCM 256
3344. Vyberte možnost:
3345. Chyba při volání funkce %1. Vrácená hodnota byla %2.
3346. Nepodařilo se spustit sledování sériových událostí.
3347. Při pokusu o zpracování vstupního souboru File Name došlo k chybě.
3348. Zobrazí výpis konfigurace počítače. Tento příkaz lze použít k zobrazení obsahu zadaného konfiguračního oddílu v určené cestě konfigurace. Ve výchozím nastavení přečte určený konfigurační oddíl na úrovni serveru. Je třeba zadat konfigurační oddíl.
3349. Název databáze nebo název serveru pro konfigurační databázi není správný. Zajistěte, aby byl server s konfigurační databází služby AD RMS k dispozici v síti a aby byl uživatelský účet zřizující službu AD RMS členem databázové role System Administrators nebo role s ekvivalentními oprávněními.
3350. V systému souborů DFS nelze vytvořit bod opětovného rozboru pro složku %1 ve složce %2. Návratový kód je obsažen v datech záznamu.
3351. Migrace stavů funkcí ze souvisejících aplikací Aplikace: [1]
3352. Podle požadavku uživatele bylo ve složkách adresáře služby Active Directory Domain Services použito výchozí nastavení zabezpečení NTFS.
3353. K přidělení vnitřního úložiště pro zařízení %1 není dostatek paměti.
3354. Funkce COALESCE buď není použita správně, nebo formulář není nyní podporován. Zkontrolujte, zda nedochází ke směšování funkce COALESCE se seskupováním.
3355. Služba Active Directory Domain Services neurčila, zda je název domény %1 jedinečný ve vzdáleném řadiči domény %2. Pokud jedinečný není, přejmenujte doménu.
3356. Přidávání účtu domény do místní skupiny %1
3357. Zadaný název formuláře není správný.
3358. Pro změnu objektu LOB je nutné vytvořit připojení.
3359. -> Zákaz a resetování služeb služby pro nasazení systému Windows
3360. Je požadován dílčí protokol pro komunikaci typu uživatel-uživatel (User2User) protokolu Kerberos.
3361. Cesta souboru konzoly Windows PowerShell %1!ls! je neplatná.
3362. Zdroj nebyl zcela nastaven.
3363. Algoritmus pro šifrování svazku nelze u sektoru této velikosti použít.
3364. Název elementu rozšíření musí být zadán.
3365. Nelze nastavit hodnotu Y datového bodu na řetězec v tomto formátu.
3366. Člen není na seznamu. Akce mazání člena byla přeskočena.
3367. Objekt nebyl ve službě Active Directory Domain Services nalezen.
3368. Výška musí být nezáporná.
3369. Faxovou zprávu %1 nelze archivovat do složky %2. Ověřte, zda složka archivu %2 existuje a zda účet síťové služby, pod kterým je spuštěna služba Fax, má oprávnění k zápisu do této složky. Došlo k této chybě: %3. Tento kód chyby označuje příčinu chyby.
3370. MSB4189: <Y> není platná podřízená položka elementu <X>.
3371. Známý objekt typu Název typu již v této doméně AppDomain existuje.
3372. Služba Plánovač úloh spustila instanci %2 úlohy %1 z důvodu podmínky aktivační události času.
3373. ***Databáze adres již dosáhla meze vlastníků, která je 100. Tato chyba byla zaznamenána při pokusu o přidání adresy uvedené v datové sekci.
3374. X vyžaduje otevřené připojení, pokud nebyla nastavena předpona řetězce v uvozovkách.
3375. Adresářové službě se nepodařilo uzamknout strom při přípravě na odstranění stromu, protože strom byl používán.
3376. Správnou syntaxi zobrazíte zadáním příkazu CLUSTER NODE /?.
3377. Systém Windows nemůže vytvořit oddíl na disku %2!u!.
3378. Nelze otevřít připojení Shared Memory ke vzdálenému serveru SQL server.
3379. Soubor nelze zpracovat z důvodu odmítnutí přístupu.

3380. Paměť na sběrnici PCI
3381. Odstraňování prostředku %1
3382. Soubory na svazku nelze s touto verzí UNTFS.DLL obnovit.
3383. Za současného stavu tiskové úlohy nelze provést požadovanou operaci.
3384. Převod názvu hostitele na název partnera se nezdařil. Formát názvu hostitele je možná nesprávný.
3385. Odpověď HTTP se nezdařila: Handle=%1, Error=%2
3386. Typ vlastnosti se musí shodovat s typem hodnoty metody setter.
3387. Zadaný objekt plex nebyl nalezen.
3388. prejmenovani postovni schranky =
3389. Konfigurace služby WinRM migrovaná z verze R2 je poškozena. Konfigurace naslouchání není platná.
3390. Nejméně jeden zaregistrovaný objekt zabezpečení musí mít oprávnění ke správě tohoto certifikačního úřadu.
3391. Modifikátor vytáčení není podporován.
3392. Aritmetický typ Název typu nemůže představovat kladné nekonečno.
3393. Rozhraní nelze odstranit, protože je v něm aktivní protokol IGMP.
3394. Vytvářet plochu
3395. Odpojí webové části.
3396. Kódování přenosu MIME X není podporováno.
3397. Určený klient již v databázi existuje.
3398. Požadavek služby RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) nebyl správně naformátován.
3399. Nástroj příkazového řádku Adprep vytvořil soubor protokolu %1 v adresáři %2.
3400. Nelze nastavit vlastnost Typ pro parametr X, když je nastavena vlastnost DbType.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions