English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

16501. Vaše oprávnění pro interaktivní přihlášení bylo zakázáno. Obraťte se na správce systému.
16502. Klíč není uložen v mezipaměti úložiště vlastností.
16503. MSB3690: Nelze vytvořit úlohu Xaml. Pravidlo X nebylo nalezeno.
16504. Systém Windows se nepodařilo zavést, protože vrstva HAL chybí nebo je poškozena.
16505. Obsah catch musí být stejný typ jako obsah try.
16506. Zobrazí seznam všech protokolů trasování v počítači.
16507. Počty počítačů, indexů a oborů si neodpovídají.
16508. Chyba parity zařízení při vstupně-výstupní operaci.
16509. Dočasný duplicitní účet - zapnuto
16510. V hlášení chyb nebylo možné zaznamenat nesprávné vypnutí.
16511. Adresa IPv6 místního serveru. . . . . : %1%2
16512. Závažnost=Informace Přenosový agent DHCPV6 zahodil paket přijatý v místním rozhraní s adresou IP %1. Uplynulý čas paketu byl %2, což je méně než minimální hodnota potřebná, aby mohly být pakety předány v tomto rozhraní. Pole s uplynulým časem v paketu DHCP REQUEST označuje, jak dlouho se klientský počítač DHCP, který paket odeslal, snažil získat adresu IP.
16513. U %1!S! došlo k neočekávané chybě na řádku %2!d! v souboru %3!S!
16514. Přístup k zadanému oddílu je odepřen.
16515. E-mailová adresa odesilatele
16516. Služba DHCP/BINL v místním počítači rozpoznala, že je ověřena ke spuštění. Nyní obsluhuje klienty.
16517. Při inicializaci Registrační služby platformy Fibre Channel v kontrolním bodu %2 došlo k chybě %1.
16518. Délka UnmanagedMemoryStream musí být nezáporná a musí být menší než 2^63 - 1 - baseAddress.
16519. Při pokusu zaregistrovat jedinečnou repliku s názvem %1 přijala služba WINS chybu. Repliku vlastní služba WINS s adresou uvedenou v datové části.
16520. Jsou-li uvedeny atributy length a minLength nebo maxLength, jde o chybu.
16521. Aktivační služba procesů systému Windows nemohla zpracovat konfigurační informace pro adaptér naslouchání %1. Datové pole obsahuje číslo chyby.
16522. Atribut zadaný v operaci se na objektu nevyskytuje.
16523. Hodnota PropertyCondition pro vlastnost Název vlastnosti musí být X.
16524. Požadovaná operace nebyla vykonána, protože uživatel nebyl ověřen.
16525. Hodnota řetězce typu Date v záhlaví je neplatná.
16526. Součást %1 se nepodařilo obnovit.
16527. Obrázek nebyl nenalezen v úložišti.
16528. Identifikátor správce prostředků není přidružen k této transakci nebo k tomuto správci transakcí.
16529. Získá nebo nastaví příznak označující, zda je výseč v kolekci rozložená.
16530. Tato verze bitové kopie nepodporuje tuto metodu přidání souboru bezobslužné instalace. Další informace naleznete v dokumentaci ke službě pro nasazení systému Windows.
16531. Poskytovatel klienta Certifikační služby %1 vyvolal výjimku. Kód chyby %2.
16532. K dispozici není žádná transakce, kterou by bylo možné potvrdit, vrátit zpět, pozastavit nebo obnovit.
16533. Služba zjistila závažnou chybu a sama se ukončí.
16534. Nebyla zrušena registrace žádných typů.
16535. Aktuálnímu počítači se nepodařilo udělit oprávnění ve vzdálenému protokolování dat.
16536. Během kontroly sestavení Název sestavení došlo k výjimce X: Y.
16537. Ve službě BITS došlo při odstraňování úlohy %1 z virtuálního adresáře %3 k chybě %2.
16538. Systému se nepodařilo zaregistrovat knihovnu TypeLib.
16539. Žádný uživatel nemá otevřenu relaci s tímto serverem.
16540. Hodnota X větší než Int32.MaxValue není podporována. Pokud chcete časový limit zakázat zadejte hodnotu TimeSpan.MaxValue.
16541. Argument DelegateArgument je nutné nastavit před voláním funkce CacheMetadata.
16542. Objekt adresáře nebyl nalezen.
16543. Partnerský správce transakcí vypnul podporu vzdálených a síťových transakcí.
16544. Nelze nalézt licenční server.
16545. Zásadu přidělení prostředků %1 nelze nastavit jako zásadu správy nebo zásadu profilů. Zásada přidělení prostředků: %1 Akce uživatele V systému pravděpodobně není k dispozici dostatek prostředků. Vyhledejte další informace v Prohlížeči událostí nebo zkuste zásadu použít znovu.
16546. Vlastnost již byla nastavena a lze ji nastavit pouze jednou.
16547. Odpověď přírůstkového přenosu zóny (IXFR) z hlavního serveru DNS v %2 během pokusu o přírůstkový přenos zóny %1 je neplatná. Zkontrolujte server DNS v %2 a ujistěte se, zda pracuje jako server Microsoft DNS se systémem Windows 2000 či novějším nebo jako jiná implementace serveru DNS kompatibilní s přenosy IXFR.
16548. Nejméně jeden ze zadaných parametrů nelze správně interpretovat.
16549. ------ Podporované příkazy SERVER ------
16550. Protokol IGMP se zastavil.
16551. Neplatný popisovač konferenčního volání
16552. Úloha %2 vlastněná uživatelem %3 byla zrušena, protože byla neaktivní více než %4 dní. Identifikátor úlohy byl %1.
16553. Slouží jako součást operačního systému
16554. Nepodařilo se najít hlavní %1.
16555. Vnořený kvantifikátor X.
16556. Poskytnutý objekt mostu konfigurace nesplňuje požadované rozhraní ITransactionBridgeNetworkConfig.
16557. Dotaz na stav portu se nezdařil.
16558. (GMT+01:00) Praha, Bratislava, Bělehrad, Budapešť, Lublaň
16559. Provádění skriptu příkazu se nezdařilo.
16560. Nelze inicializovat správce transakcí koordinátoru MS DTC.
16561. Verze prostředí Windows PowerShell v souboru konzoly Windows PowerShell %1!ls! nemůže být prázdná.
16562. Program IPMGM nenaplánoval provedení úkolu. Příčinou může být chyba při přidělování paměti. Uvedený údaj je kód chyby.
16563. Manifest RC má neplatný název jazykové verze.
16564. Označuje, že neznámé prvky a atributy XML budou ignorovány, aniž by došlo k výjimce.
16565. Aktualizace registrace součástí
16566. V databázi nemáte dostatečná oprávnění pro zakázání oznamování mezipaměti SQL. Vyžadována jsou oprávnění pro odebrání tabulky AspNet_SqlCacheTablesForChangeNotification.
16567. Instance této ochrany klíčem na svazku již existuje.
16568. Název odkazu entity obsahuje neplatný znak.
16569. NETDOM HELP příkaz | MORE zobrazí nápovědu po jednotlivých obrazovkách.
16570. Nelze otevřít žádné připojení k prostředku %1 (chyba: 0x%2).
16571. Element xsl:template nemůže obsahovat atribut režimu, pokud neobsahuje atribut shody.
16572. Hlášená událost testu počítače je závažnou chybou parity sběrnice PCI hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
16573. Hodnota X nemůže být větší než Y.
16574. Soubor klíče File Name nebyl nalezen.
16575. Aktualizaci nelze spustit, protože zdroj obsahu <%2> používá jiná probíhající aktualizace. Aktualizace bude spuštěna ihned, jakmile budou probíhajícími aktualizacemi uvolněny všechny její zdroje obsahu.%1
16576. Zadaná doba zjišťování spustitelných instancí X je menší než minimální povolená doba Y.
16577. Služba Plánovač úloh spustila instanci %3 úlohy %1, protože uživatel %2 se vzdáleně připojil k aktivační události.
16578. Nelze načíst ikonu této třídy instalace.
16579. Název UPN není k dispozici a nelze jej přidat do alternativního názvu subjektu.
16580. Byla změněna hodnota čítače ID verze. Nová hodnota (Dolní 32 bity) je uvedena v datové sekci.
16581. Nastaví vlastnost preCondition v modulu FormsAuthentication/ pro zadanou aplikaci.
16582. Probíhá ověřování instalace ovladače disku clusteru v uzlu %1.
16583. %2: Síťové spojení není funkční. Ověřte, že síťový kabel je správně připojen.
16584. Přenosová adresa nemohla být otevřena, neboť již existuje.
16585. Služba EFS nemůže otevřít všechny proudy souboru %1. Soubor %2 nebyl obnoven.
16586. Vnitřní chyba: Funkce je zakázána nebo není implementována.
16587. Server obnovil protokolování žádostí.
16588. Není k dispozici dostatek paměti k uspokojení očekávaných požadavků operace. Při zachování aktuální velikosti segmentů haldy GC nebude systém pravděpodobně nikdy schopen tento požadavek uspokojit. Jedná-li se o 32bitový systém, zvažte možnost spuštění v režimu 3 GB nebo použití konfiguračního souboru k vylepšení velikosti segmentů pro haldu velkých objektů GC modulu CLR a pro haldu běžných objektů.
16589. Řadu nemohou představovat data vázaná na objekt řetězce.
16590. Windows Server 2008 Embedded
16591. %1!wS!, kořenový adresář s neshodným stavem
16592. Soubor File Name již existuje.
16593. Zaregistrovaný objekt zabezpečení %1 není v místní doméně obsažen a nelze jej přenést.
16594. Připojovat k řadiči služby
16595. Určený prvek Visual není nástupcem tohoto prvku Visual.
16596. Pokus o načtení hesla nebyl úspěšný. Zopakujte akci.
16597. Konvence volání Vararg není podporována.
16598. Část upgradu služby AD CS (Active Directory Certificate Services) se nezdařila: Nelze aktualizovat popis služby. %1
16599. Tato sdílená položka byla vytvořena pouze k účelům správy. Sdílená položka se znovu zobrazí po ukončení a restartování služby serveru nebo po restartování počítače. Opravdu chcete ukončit sdílení %1?
16600. Vstup již existuje.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions