English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

36501. Instance rozhraní upgradu byla již vytvořena. Je povolena pouze jedna instance rozhraní upgradu.
36502. Neočekávaný nebo chybějící podklíč %1 v klíči %2
36503. Zadané rozhraní je neplatné.
36504. Specifikace názvu uzlu správce distribuovaných transakcí pomocí objektu System.Transactions není podporována z důvodu chybné verze serveru proxy MSDTC.
36505. Při čtení kořenového adresáře nastala chyba.
36506. V importované části musí být verze určena pomocí atributu xmlns.
36507. Adresa URL přesměrování
36508. Aktualizace profilu barev tiskárny %1 se nezdařila s kódem chyby systému Win32 %2. Vytištěné barvy se nemusí zcela shodovat s barvami v tištěném dokumentu.
36509. U zadaného typu entity Název typu nejsou definovány žádné vlastnosti EntitySets. Pokud je Název typu odvozeným typem, použijte namísto něj základní typ.
36510. Zprávu nelze odeslat přes síťový adaptér s indexem X, protože zadaný index je neplatný nebo přenos není vázán na daný síťový adaptér.
36511. Nepodařilo se vyhradit dynamickou vyrovnávací paměti.
36512. Služba reakce na komunikaci nemohla vytvořit klíč Current: %1
36513. Program CHKDSK ověřuje soubory (fáze %1 z %2)...
36514. Chyba: Volání DCLocator se nezdařilo s chybou %1!d! Probíhá pokus o vytvoření přímé vazby na řetězec.
36515. Ve službě Active Directory Domain Services nebyl nalezen objekt počítače pro tento počítač. To bylo pravděpodobně způsobeno zpožděními replikace služby Active Directory Domain Services.
36516. Ve stejném rozsahu musí být elementy se stejným názvem, %1, stejného typu.
36517. Zvýšení úrovně řadiče domény jen pro čtení (RODC) programem Dcpromo se nezdařilo, protože došlo k chybě ověření.
36518. Aktivační služba procesů systému Windows zjistila chybu při čtení konfiguračních dat pro konfigurační oddíl %1 ze souboru %2 (číslo řádku %3). Chybová zpráva: '%4'. Datové pole obsahuje číslo chyby.
36519. Nejedná se o prostý soubor %1
36520. Hodnota atributu %1 neodpovídá pevné hodnotě definované v definici DTD nebo schématu.
36521. V paketu nebyl nalezen rozšířený podpis.
36522. Tato verze zprostředkovatele hardwaru nepodporuje tuto operaci.
36523. Pro toto cílové místo nelze doručit žádné zprávy.
36524. Delegáty, kteří nejsou typu MulticastDelegate, nebude pravděpodobně možné kombinovat.
36525. Zadaný port je neplatný.
36526. K dispozici není žádný kontext zabezpečení clusteru.
36527. Neplatný identifikátor URI
36528. Typ poskytovatele neodpovídá registrované hodnotě.
36529. Musí být zadán atribut třídy objektu.
36530. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná. Implementace se pokusila provést transakční příkaz při zpracování příkazu, který není transakční. K této výjimce může dojít, pokud je vyvolána metoda InstancePersistenceContext.Execute nebo InstancePersistenceContext.BeginExecute s příkazem, který vrací hodnotu false z metody InstancePersistenceCommand.IsTransactionEnlistmentOptional, zatímco je zpracováván příkaz, který vrací hodnotu true.Buď použijte poskytovatele trvalého chování, který nevrací hodnoty, nebo přepište metodu IsTransactionEnlistmentOptional na některém z příkazů a zajistěte návrat správné hodnoty.
36531. Systém Windows nemohl spustit proces instalace.
36532. Velikost hodnoty %1 je u obou položek různá.
36533. Zprostředkovateli EventLogWebEventProvider se nepodařilo zaznamenat do protokolu událost s chybovým kódem X.
36534. InPlaceBitmapMetadataWriter nelze kopírovat.
36535. Uvedený formát cesty není podporován.
36536. Při kontrole platnosti vydavatele byla zjištěna nekonzistence.
36537. Pro typ Název typu nebyl nalezen žádný výchozí konstruktor. Chcete-li zkonstruovat tento typ, můžete použít direktivy Arguments nebo FactoryMethod.
36538. Styl nelze registrovat dvakrát.
36539. Popisky IDN musí mít délku 1 až 63 znaků.
36540. Zálohování se nepovedlo. Zkontrolujte adresář, do nějž databázi zálohujete.
36541. Nelze najít kontaktní objekt správce transakcí XA koordinátoru MS DTC.
36542. Pro cíl byla zadána neplatná data.
36543. Na aktualizace zabezpečovacích informací není další volná paměť.
36544. Daný kořenový adresář nebo odkaz nemá komentář.
36545. Došlo k chybě síťových dat.
36546. Požadovaný balíček zabezpečení neexistuje.
36547. Jeden nebo více parametrů zadaných ve struktuře LoginTargetIN je neplatný.
36548. Nativní formát nepodporuje pole (přímo nebo prostřednictvím jiného pole) typu Název typu.
36549. Systému Windows se nepodařilo rozpoznat antispywarový program kompatibilní se službou Centrum zabezpečení systému Windows.
36550. Pole musí být stejně dlouhá.
36551. Klíč nebyl v registru nalezen.
36552. Expected brace or bad type
36553. Nebyly nalezeny žádné adaptéry iniciátoru.
36554. Chcete-li použít schéma ověřování BASIC pro proxy server RPC, je třeba zadat uživatele/doménu/heslo (-P)
36555. Podmínka členství Adresář aplikace je splněna pro všechna sestavení, která jsou ve stejném adresáři jako spuštěná aplikace nebo v jeho podřízeném adresáři. Sestavením, která splňují tuto podmínku členství, budou udělena oprávnění přidružená k této kódové skupině.
36556. Výchozí adresa URL obrázku pro všechny uzly v této úrovni použitá při vytváření datových vazeb
36557. Balík se stejným identifikátorem URI je již ve skladu.
36558. Sestavení bylo načteno jako typ ReflectionOnly. Toto rozhraní API vyžaduje sestavení schopné spuštění.
36559. Připojení k serveru nebylo navázáno
36560. Služba SNMP zjistila chybu při registraci oznámení registru.\n Změny v konfiguraci služby budou ignorovány.
36561. Veřejný klíč certifikátu se neshoduje s určenou hodnotou.
36562. Číslo VCN 0x%2 indexu %1 v souboru 0x%3 je chybné.
36563. Nelze nalézt soubor mezipameti nasazení doplnku: File Name. Spustte metodu AddInStore.Update nebo Rebuild (nebo použijte nástroj AddInUtil.exe v príkazovém rádku). Také zkontrolujte, zda má váš kód oprávnení tento soubor císt.
36564. Rejstřík %1 souboru %2 nelze vytvořit.
36565. Ukládání konfiguračního souboru: %1
36566. Hodnotu typu Název typu nelze serializovat.
36567. Obor je zaplněn
36568. Odkaz na replikaci ze zdroje %1 do cíle %2 byl odstraněn.
36569. Otevření NTB bylo úspěšné.
36570. CHYBA - Hodnota parametru: %1 chybí. Viz použití níže.
36571. Při instalaci systému Windows došlo k chybě.
36572. Aktivovat čip TPM (Trusted Platform Module)
36573. Soubor bez adresáře
36574. V souboru odpovědí byla na řádku %1!u! ve sloupci %2!u! zjištěna chyba.
36575. Je požadován objekt datové řady.
36576. Nebyl nalezen převodní modul plug-in.
36577. Seznam ACL systému souborů NTFS cíle odkazu <%1> pro odkaz <%2> není přístupný.
36578. Služba Plánovač úloh nemohla inicializovat modul zjišťování stavu nečinnosti. Nečinné úlohy pravděpodobně nebudou spuštěny podle požadavku. Další údaje: Hodnota chyby: %1
36579. Určený host zřejmě nepodporuje protokol SNMP.
36580. Zde byl očekáván atribut NodeTest.
36581. Objekt X již byl přidán s identifikátorem Y.
36582. Režim exportu
36583. Odeslané faxové zprávy nelze archivovat, protože služba Fax nemá přístup ke složce %1 určené jako umístění archivu Odeslané faxy. Umístění složky archivu Odeslané faxy lze změnit pomocí Správce služby Fax. Další informace naleznete v nápovědě Správce služby Fax v tématu Poradce při potížích. Kód chyby systému Win32: %2 Tento kód chyby označuje příčinu chyby.
36584. Chybí hodnoty cesty k příkazu, skupiny a uživatele. Zadejte nejméně jednu z chybějících hodnot a opakujte akci.
36585. Mapování chyb stránek bylo změněno v průběhu zpracování chyby, a proto je nutné operaci opakovat.
36586. Probíhá pokus o restartování systému...
36587. Svazek %2 pro ochranu pomocí stínových kopií je ve stavu offline. Došlo k chybě čtení nebo zápisu. Pokuste se odstranit chybu ochrany nebo restartujte počítač. Pokud všechny ostatní pokusy o nápravu selžou, obnovením režimu bez ochrany pomocí stínových kopií obnovte používání svazku, přičemž dojde ke ztrátě stínových kopií.
36588. Operace přerušení již probíhala.
36589. Hodnota MaxMovingDistance nesmí být záporná.
36590. Vnitřní kontrola konzistence se nezdařila.
36591. Resetovat stav jednotky %1.
36592. Velikost svazku nebylo možné zmenšit, protože svazek je šifrován pomocí nástrojů BitLocker a nebylo možné načíst soubor Fveapi.dll ke zjištění jeho stavu. Aby bylo možné tuto operaci úspěšně provést, musí být soubor Fveapi.dll k dispozici v cestě %SystemRoot%\System32\.
36593. Z LANA %2 nelze odstranit název skupiny vzdáleného počítače %1. Kód chyby je data.
36594. Nepodařilo se najít síťové rozhraní nebo není síťové rozhraní připraveno.
36595. Zadaný typ sestavy není platný.
36596. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Parametry registru byly úspěšně znovu načteny bez resetování ovladače.
36597. Klíč registru X\Y\Z v počítači A nelze otevřít.
36598. MSB3694: Nelze vytvořit úlohu Xaml. V atributu SwitchValue nebyla nalezena hodnota EnumValue X pro parametr EnumProperty Název vlastnosti.
36599. Podproces %2 (v procesu %1) byl spuštěn.
36600. Popisovač asynchronního vzdáleného volání procedur je neplatný.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions