English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

201. Po zpětném volání 0x%p(0x%p) se dokončovací volání funkce ReleaseMutex(%p) nezdařilo se stavem 0x
202. Délka objektu vráceného knihovnou DLL rozšiřitelných čítačů %1 pro službu %2 nebyla správná. Součet vrácených délek objektů neodpovídá velikosti vrácené vyrovnávací pamětí. Výkonnostní data vrácená knihovnou DLL čítačů nebudou vrácena v bloku výkonnostních dat. První čtyři bajty (DWORD) datové části obsahují počet objektů.
203. Kontrola metadat: Záznam metadat na svazku%2 nelze přečíst. Záznam byl označen pro opětovné sestavení. Pokud budou chyby přetrvávat, dešifrujte svazek.
204. Programu plánovač úloh se nepodařilo spustit úlohu %1 v modulu úloh %2 pro uživatele %3. Akce uživatele: Snižte počet úloh spuštěných v zadaném uživatelském kontextu.
205. Importuje obor názvů z jiného oboru názvů nebo ze souboru.
206. Správce %1 spustil zálohování databáze WINS.
207. Styl použitý pro kořenové uzly
208. Vnitřní chyba: Záznam nemůže mít více přidružení.
209. Parametr musí být dotaz nebo řetězcová konstanta.
210. Ovládací prvky obsahu jsou povoleny pouze na stránce obsahu, která odkazuje na stránku předlohy.
211. Je aktivována při provádění změny aktuálního indexu stránky prvku GridView.
212. Přesun ohniska dolů
213. Musí být zadána pouze jedna vlastnost lockAttributes či lockAllAttributesExcept.
214. Uživatelské jméno:
215. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nemohla zpracovat žádost %1 z důvodu chyby: %2. Žádost byla pro %3. Další informace: %4
216. Obnovování hesla vztahu důvěryhodnosti na %1 pro vztah důvěryhodnosti s %2
217. Používají se pověření v mezipaměti: RequestHandle=%1, IsProxy=%2.
218. [Přeskočení %1]
219. Služba odpovídajícího zařízení protokolu OCSP nezpracovala mimořádně dlouhý požadavek od %1. To může značit útok DoS (Denial of Service). Pokud byl požadavek zamítnut chybně, změňte vlastnost služby MaxIncomingMessageSize. Pokud není povoleno podrobné protokolování, bude tato chyba protokolována pouze každých 20 minut.
220. Tento typ nelze reprezentovat jako vlastní atribut.
221. Složený soubor %1 byl vytvořen s novější verzi úložného prostoru.
222. Probíhá vytvoření nového popisovače integrity logického svazku v bloku %1.
223. Nelze určit typ instalace operačního systému: Nelze přečíst klíč X. Zpráva o výjimce: Y
224. Program Windows Media Player nemůže správně kopírovat stopy z disku CD, protože nastavení jednotky CD ve Správci zařízení neodpovídá nastavení jednotky CD v přehrávači.
225. Přihlašování jako %1 v doméně %2 pomocí SSPI
226. Formát média byl rozpoznán, avšak je neplatný.
227. Modul vzorců s názvem X je již zaregistrován.
228. Třída CheckBoxField X obsahuje ovládací prvek, který není prvkem CheckBox. Chcete-li dědit ze třídy CheckBoxField a přidat různé ovládací prvky, přepište metodu OnDataBindField.
229. Ověřování se nezdařilo, protože uživatelský účet má nastaveno časové omezení přihlášení. Ověřte, zda je povolená přihlašovací doba správná.
230. Server proxy odepřel přístup. Je možné, že uživatelské jméno nebo heslo je nesprávné.
231. Nakonfigurováno: [2]
232. Unable to install or run the application. The application requires Microsoft .NET Framework containing Common Language Runtime vX to be installed.
233. Server RPC byl spuštěn na portu TCP %1.
234. Element ReferenceType může odkazovat pouze na objekt EntityType. X není deklarován jako objekt EntityType.
235. Element ContextBindingElement nemohl poskytnout factory kanálu pro požadovaný tvar kanálu X.
236. Byla narušeno sdílení.
237. ARP: Chybná adresa IP: %2.
238. Rozšíření SCE zahájilo transformaci.
239. Došlo k pokusu o odkaz na část souboru mimo správný rozsah.
240. Metodu EndInit nelze volat, pokud dříve nebyla volána metoda BeginInit.
241. Adresa URL obsahuje znaky, které nelze dekódovat. Adresa URL je pravděpodobně zkrácená nebo neúplná.
242. Požadovaná akce není v aktuálním stavu úlohy povolena. Úloha je ve stavu jen pro čtení. Úloha byla pravděpodobně zrušena nebo byl její přenos dokončen.
243. Příkaz pro vysunutí karty Smart Card způsobil výjimku a vypnutí čtecího zařízení.
244. Otevření fronty %3 za účelem prohlížení nebo načtení zpráv se nezdařilo. Místním uživatelům pravděpodobně nebylo uděleno oprávnění k prohlížení nebo příjmu zpráv pro tuto frontu. Aktivační událost %4 není funkční. Chyba %1: %2
245. Licenční server Terminálové služby "%1" nemá dostatečný počet trvalých licencí pro klientský přístup k Terminálové službě (TS CAL) pro produkt "%3". Počet zbývajících trvalých licencí TS CAL: %2. Tento problém vyřešíte nákupem a instalací dalších potřebných licencí TS CAL pro tento licenční server.
246. Systém zabezpečení přijal pokus o ověření pomocí neznámého ověřovacího protokolu. Požadavek nebyl úspěšný.
247. Doba (v milisekundách), po které zmizí zobrazené nabídky
248. Pokud aplikace nemá konzolu nebo je-li výstup konzoly přesměrován do souboru, nelze zjistit, zda došlo ke stisknutí klávesy. Použijte funkci Console.In.Peek.
249. Přesměrování tisku nebo disku je dočasně pozastaveno.
250. V případě hodnoty true je objekt připojení získán z příslušného fondu nebo je v případě potřeby vytvořen a přidán do příslušného fondu.
251. Odložení volání se nezdařilo, protože zadaný cíl nebyl nalezen.
252. Ovladač [NETFTAPI] přijal oznámení %1 pro adresu %2.
253. Aktualizace byla pozastavena, protože disk <%2> je plný. Uvolněte místo na disku, aby bylo možné v procházení indexu pokračovat.%1
254. Na vzdáleném serveru SMTP došlo při odpovědi na příkaz STARTTLS k chybě.
255. Orientace textu.
256. Vzdálený server nepodporuje šifrování na straně klienta, přestože prohlašuje, že toto šifrování podporuje.
257. Iniciátor odeslal příkaz správy úloh, aby obnovil cíl. Cílový název je uveden ve výpisu dat.
258. Změny nelze provést
259. Poskytovatel vrátil nesprávná data.
260. Probíhá zpracování X souborů EDMX.
261. Operace přijetí se nezdařila.
262. Odkládací server
263. Služba SNMP zjistila chybu při instalaci příchozích přenosů.\n Transport %1 byl vynechán.
264. Pro volný režim byla zadána chybná trasa.
265. Ověřovací protokol požadovaný vzdáleným serverem nemůže použít uložené heslo. Vytočte číslo znovu a zadejte heslo přímo.
266. Šablona zobrazení uživatelského jména
267. Při použití Pomocníka pro témata došlo k chybě. Související chyby najdete v protokolu událostí.
268. Počet bajtů zapsaných do proudu překročil určenou velikost Content-Length (v bajtech).
269. Žádost byla zamítnuta, protože klient nebyl přihlášen s přijatelným pověřením. Nebyly vydány žádné tokeny.
270. Produkt: %1. Aplikace se pokusila změnit chráněný klíč registru systému Windows %2.
271. Výrazy XPath v omezeních identity nepodporují proměnné %1.
272. Příkaz pro zrušení aktuální akce
273. Nepodařilo se získat popisovač existujících pověření zaregistrovaného objektu zabezpečení.
274. Vytvoření zálohy se nezdařilo. Nebylo možné přečíst řídicí položky z jedné z bitových kopií zálohy.
275. Registr přístupu čipu TPM naznačuje, že je v režimu vypnutí.
276. Zamčení pozorovacího okna (minuty):
277. Chcete-li při parametru AllowWriteStreamBuffering nastaveném na hodnotu False provádět operaci zápisu, musí být buď parametr ContentLength nastaven na nezápornou hodnotu, nebo parametr SendChunked nastaven na hodnotu True.
278. Metadata vztahu EDM
279. Popisovač zabezpečení přístupu typu %1 pro aplikaci COM Server %2 je neplatný. Obsahuje položky řízení přístupu s neplatnými oprávněními. Požadovaná akce proto nebyla provedena. Toto oprávnění zabezpečení lze opravit pomocí nástroje správy Služba komponent.
280. Chyba OSS ASN.1: Chyba propojení programu.
281. Monitorování účtů je aktuálně vypnuto. Do tohoto počítače neprotokolují data žádní klienti.
282. Zadaný soubor odpovědí je neplatný.
283. Služba CI byla vypnuta.
284. Operace odstranění jednosměrné replikace ze zdroje %1 do cíle %2 byla úspěšně zařazena do fronty.
285. Obsah uvedený ve znacích nebo šestnáctkově:
286. Určuje, zda lze spustit proces bez vytvoření obsahujícího nového okna.
287. Vyhledávání řadiče domény pro doménu %1
288. Klient WinRM nemůže zpracovat požadavek. Odpověď z cílového počítače obsahuje jedno nebo více neplatných záhlaví SOAP.
289. Zvolené ID síťového adaptéru je používáno jinou pracovní stanicí.
290. Byla dosažena nejvyšší povolená hodnota identifikátoru účtů. Řadičům této domény nebude možno přidělit další fondy identifikátorů účtů.
291. Není k dispozici dostatek fyzické nebo virtuální paměti pro vyrovnávací paměti bloku. Vyrovnávací paměti bloku jsou potřebné pro data indexu. Uvolněte paměť.
292. Svazek %2 pro ochranu pomocí stínových kopií je v offline stavu. Při provádění operace se systémem souborů došlo k chybě. Odstraňte chybu ochrany nebo restartujte počítač. Pokud všechny ostatní pokusy o nápravu selžou, obnovením režimu bez ochrany pomocí stínových kopií obnovte používání svazku, přičemž dojde ke ztrátě stínových kopií.
293. Instalace byla dokončena. Je třeba restartovat počítač. %1
294. Prostředek kvora clusteru nemůže mít žádné závislosti.
295. Stopa lze vypálit na disk CD a neexistuje pro ni omezení vypálení seznamu stop.
296. Sada entit X vrácená zprostředkovatelem není jen pro čtení. Zkontrolujte, zda všechny sady vrácené zprostředkovatelem mají nastavený atribut jen pro čtení.
297. Tělo X představuje informační kanál syndikace.
298. Resetovat stav média %1.
299. Zadaná sada rozsahů frekvencí monitoru je neplatná.
300. Transakce byla úspěšně přerušena. Přerušení však nebude uchováno.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions