English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

33301. Verze třídy EdmItemCollection musí být shodná s verzí třídy StoreItemCollection.
33302. Zadaný kód ISRC není platný.
33303. Zadaný kontext transakce je v transakci již zařazen.
33304. Systém Windows nemůže najít licenční podmínky pro použití softwaru společnosti Microsoft. Zkontrolujte, zda jsou instalační zdroje platné, a spusťte instalaci znovu.
33305. Před provedením požadované operace je nutné vyvolat metodu Open.
33306. Služba DHCP/BINL nezjistila, zda je povolena v doméně adresáře %2 (adresa IP serveru %1).
33307. Služba Řízení front zpráv zjistila potíže s místním řadičem domény. Až do vyřešení těchto potíží bude chování služby Řízení front zpráv nepředvídatelné. Pomocí programu Prohlížeč událostí zkontrolujte adresářovou službu, službu replikace souborů a systémové protokoly a pokuste se problém identifikovat.
33308. Určuje, zda je oddíl tabulky viditelný.
33309. Určený ovládací prvek není použit jako webová část.
33310. Nepodařilo se zaregistrovat stav služby jiné než PnP: %1
33311. Zadaný typ datové části identifikace protokolu IKE není podporován.
33312. Nastala neznámá chyba média.
33313. Probíhá asynchronní operace.
33314. Specifikace pojmenovaného argumentu musí následovat po určení všech pevných argumentů.
33315. Provedení příkazu InstancePersistenceCommand bylo přerušeno, protože instance X je uzamknuta jiným vlastníkem instance. K této chybě obvykle dochází, pokud instanci načte jiný hostitel. Vlastník instance nebo hostitele se zámkem má ID Y.
33316. Je aktivována pro ověření uživatele.
33317. Služba Brána Terminálové služby nemá dostatečná oprávnění pro přístup k certifikátu SSL (Secure Sockets Layer), který je požadován pro přijetí připojení. Chcete-li tento problém vyřešit, připojte (namapujte) tento certifikát pomocí nástroje Správce brány TS. Další informace najdete v části týkající se získání certifikátu pro server brány TS v nápovědě k serveru brány TS. Došlo k následující chybě: %2.
33318. Volání nebylo připojeno, protože vzdálený počítač vyvolal funkci Nerušit.
33319. Nelze nastavit import X pro část Y.
33320. Systém událostí modelu COM+ nemohl sdružit odběratele pro odběr %2. Výsledek HRESULT byl %1.
33321. Jednu nebo více zpráv nebylo možné odstranit.
33322. Změna klíče konfiguračního registru služby Server pro systém souborů NFS se projeví až po restartování serveru. Službu Server pro systém souborů NFS lze restartovat pomocí nástroje pro správu Services for Network File System (NFS) nebo pomocí příkazů nfsadmin server stop a nfsadmin server start.
33323. Bylo přijato upozornění Uzamknutí popisovače svazku pro svazek, který nespravuje služba RSM. Upozornění bylo ignorováno.
33324. Nelze vybrat položku nabídky, která je zakázána nebo kterou nelze vybrat.
33325. Úloha ještě nebyla spuštěna.
33326. Server nalezen v této doméně
33327. Opětovné povolení příchozí a odchozí replikace:
33328. Modem (nebo jiné zařízení pro připojení) je již používán nebo není správně nakonfigurován.
33329. Run the standard test suite
33330. Získá nebo nastaví body cesty poznámky při návrhu.
33331. TASKKILL Ukončí spuštěný proces nebo aplikaci.
33332. Binární forma objektu ACL je neplatná.
33333. Licence je poškozena nebo neplatná. Získejte novou licenci.
33334. Nahrávání zprávy
33335. Nelze znovu volat X, dokud je zpracováváno předchozí volání.
33336. ^Nahoru o jednu úroveň
33337. Název kalendáře obsahuje neplatné znaky. Název nemůže začínat pomlčkou (-) a nemůže obsahovat mezery a následující znaky: \ / ? * | : < > " , ;
33338. Zadaná velikost souboru protokolu je příliš velká.
33339. Simulace selhání prostředků
33340. Aktuální objekt nelze replikovat. Jde o hlavičku názvového kontextu.
33341. Určený BitmapEncoder nepodporuje globální metadata.
33342. CHYBA - Disk určený jako úložiště záloh obsahuje nezbytný svazek: %1.
33343. Chybí primární klíč.
33344. Byl požadován v adresáři neznámý objekt počítače.
33345. Režim VERIFY je vypnut.
33346. Pokus o vytvoření nové šablony se nezdařil, protože již existuje šablona se stejným ID.
33347. Atribut transakčních metadat u daného souboru nebo adresáře %hs je poškozen a je nečitelný.
33348. Hodnota řetězce výkonu v registru výkonu je poškozena, pokud proces %1 zprostředkovatele čítače rozšíření. Hodnotu BaseIndex z registru výkonu obsahuje první hodnota DWORD datové části. Hodnotu LastCounter obsahuje druhá hodnota DWORD a hodnotu LastHelp obsahuje třetí hodnota DWORD datové části.
33349. Operace odběru s režimem doručení Push je k dispozici pouze ve vzdálených relacích.
33350. Konfigurovaná nastavení nejsou platná: Hesla, pro která byl použit algoritmus hash, nelze získat. Nastavte formát hesla na jiný typ nebo nastavte metodu enablePasswordRetrieval na hodnotu False.
33351. Službě Fax se nepodařilo přečíst konfiguraci služby. Příčinou je pravděpodobně poškození registru nebo nedostatek systémových prostředků. Přeinstalujte součást Fax. Kód chyby systému Win32: %1. Tento kód chyby označuje příčinu chyby.
33352. Nelze najít žádnou kombinaci středních filtrů pro vytvoření připojení.
33353. Konfigurace služby %1
33354. Kinyarwandština (Rwanda)
33355. Správa záloh konfigurace serveru
33356. Byla inicializována oprava odkazu na soubor 0x%1.
33357. Efekt X DragDropEffects není platný.
33358. Ovládací prvek prohlížeče nelze aktivovat.
33359. MSB3676: Nelze přesunout soubor File Name do cílového souboru File Name, protože cílem není soubor, ale složka. Chcete-li přesunout zdrojový soubor do složky, zkuste namísto parametru DestinationFiles použít parametr DestinationFolder.
33360. Aplikace nebo služba %3 přepsala nastavení řízení spotřeby uživatele kódem %1.
33361. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: NFSShareDoTerminate: Funkce NFSShareNotifyWorker byla ukončena.
33362. Alokátor DHCP přijal zprávu menší než minimální velikost zprávy. Zpráva byla zrušena.
33363. Objekt COM nepodporuje události.
33364. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) neobnovil jeden nebo více formulářů tiskárny ze záložního souboru. Tato situace může nastat tehdy, pokud již formuláře v cílovém počítači existují nebo pokud uživatel nemá oprávnění vytvářet v cílovém počítači formuláře.
33365. MOUNTVOL jednotka: /S
33366. Vyrovnávací paměť specifická pro poskytovatele služby QoS je neplatná.
33367. Služba WINS nemohla být správně inicializována s podsystémem zabezpečení. Služba WINS vytváří při inicializaci objekt zabezpečení a přikládá k němu seznam řízení přístupu (ACL). Tento objekt zabezpečení poté slouží k ověřování volání RPC (Remote Procedure Call), která služba WINS obdrží. Služba WINS nemohla tento objekt zabezpečení vytvořit.
33368. Název profilu mezipaměti je hodnota NULL nebo prázdný řetězec.
33369. Statistické analýzy – Rozdělení studentů: Hodnota úrovně volnosti musí být větší než 0.
33370. Metoda DefaultHttpHandler musí být volána asynchronně pomocí metody BeginProcessRequest.
33371. Cesta %1!-3lu! HBAport %2!3.3s! Port %3!-3lu! Řadič %4!-3lu! Podsys %5!-3lu! LUN %6!-3lu! %7!-10.10s!
33372. Správce transakcí koordinátoru MS DTC přijal příkaz ERROR protokolu TIP pro připravenou transakci, která je řízena jiným správcem transakcí. Specifikace transakce: ID správce externích transakcí %1; adresa URL externí transakce %2; adresa URL transakce protokolu TIP koordinátoru MS DTC %3.
33373. Službě DHCP se nedaří spojit s adresářovou službou pro doménu %1. Služba DHCP bude pokračovat v pokusech kontaktovat adresářovou službu. Během této doby nebudou poskytovány služby klientům v síti.
33374. Důvod: Byl změněn soubor Global.asax.
33375. Zaregistrovaný objekt zabezpečení [%2] je místní doménová skupina. Místní doménové skupiny je možné použít pouze v doméně, ve které je skupina definována. Tato úloha bude pokračovat a zkopíruje toto nastavení, nebudete však moci použít tuto skupinu v nové doméně. Zvažte, zda nebude vhodné použít namísto mapování této skupiny k nové skupině v cílové doméně migrační tabulku.
33376. Tato funkce je platná pouze pro základní oddíl.
33377. Požadovaný název indexu obsahu není platný. Použijte platný název.
33378. Nelze potvrdit transakci, protože žádná transakce nebyla otevřena.
33379. K přidělení úložiště pro řetězec názvu počítače není k dispozici žádná paměť. Depeše nebyla odeslána.
33380. Služba SLS (Software Licensing Service) zjistila, že je spuštěná ve virtuálním počítači. Služba pro správu klíčů není v tomto režimu podporována.
33381. U jednoho elementu je povoleno pouze jedno ID.
33382. Serveru se nepodařilo provést požadavek pasivního režimu s odpovědí stavu (X).
33383. Proměnnou X nelze naplnit v prostředí LocationEnvironment.
33384. Zásady identifikátorů GUID se zakázaným přístupem pro daný server byly aktualizovány.
33385. Služba ActivityXamlServices zjistila člen x:Property (X), který není podporován vlastností DynamicActivityProperty.
33386. Zadanou možnost nelze použít.
33387. Index byl zastaven na žádost uživatele.%1
33388. Služba zásad diagnostiky byla spuštěna
33389. Požadovanou operaci nebylo možné provést, protože server nebo adresář pro publikování se nacházejí ve stavu kritické chyby.
33390. Běhová transakce je aktuálně potlačena. Spuštění aktivity TransactedReceiveScope X při potlačené běhové transakci není podporováno.
33391. Správce uzlů
33392. %2: Nelze zadat režim nízké spotřeby, neboť ovladač pravděpodobně nedokáže automaticky vyjednat snížení rychlosti spojení na 10 Mbps.
33393. Pokus o připojení přenosu byl odmítnut vzdáleným systémem.
33394. Neplatné ID terminálu
33395. Kontrola ServiceBinding při vyjednávání rozhraní SSPI (Security Support Provider Interface) se nezdařila. V zásadě ExtendedProtectionPolicy je nastaven parametr PolicyEnforcement na hodnotu Always nebo WhenSupported. Kolekce ServiceNamesCollection neobsahuje řetězec, který by odpovídal vazbě ServiceBinding načtené v kontextu SecurityContext. Pokud je vazba služby X platná, můžete tuto chybu odstranit přidáním vazby do seznamu služeb CustomServiceNames zásady ExtendedProtectionPolicy .
33396. Získat přístup ke Správci pověření jako k důvěryhodnému volajícímu
33397. Přidání náhradního ovládacího prvku do kolekce ovládacích prvků není povoleno.
33398. U prostředku XA došlo k chybě.
33399. Sloupec tabulky nebo název atributu XML, které mají být použity pro vlastnost NavigateUrl položky nabídky v případě vázání dat
33400. Publikování Služby pro správu klíčů do systému DNS v doméně %1 proběhlo úspěšně.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions