English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

12101. Server DNS nalezl na řádku %3 souboru %2 neznámou direktivu %1. Direktiva byla ignorována.
12102. Tento seznam stop není platný nebo je poškozený. Pomocí programu Windows Media Player vytvořte nový seznam stop a potom synchronizujte tento nový seznam.
12103. Určuje, zda se velikost bubliny používá ke generování popisků datových bodů.
12104. Zobrazovat požadavky systémového auditu
12105. Agent stavu systému (System Health Agent) %1 byl úspěšně inicializován.
12106. Jazykovou verzi X nelze převést v tomto počítači na objekt CultureInfo.
12107. Chyba upozornění. Type=Název typu, Info=X, Source=Y
12108. Ve zkušební lhůtě
12109. Modul cenových indikátorů – Standardní parametr odchylky chybí.
12110. ID dokumentu nebylo přiděleno.%1
12111. Cesta ke složce ([2]) obsahuje neplatný znak.
12112. Při spouštění služby %1 byly zjištěny cyklické závislosti.
12113. Dané ID cíle pro mapování cíle je neplatné.
12114. Služba klienta zásad skupiny je aktuálně nakonfigurována jako samostatná služba.
12115. Soubor nebyl nalezen. Ověřte, zda byl zadán správný název souboru.
12116. Element: X
12117. Podpis nebo schéma šifrování pro tento klíč není správné nebo není v této situaci povoleno.
12118. Pole X nebylo nalezeno.
12119. Při pokusu o publikování tiskárny do adresářové služby Active Directory nebylo pomocí služby zařazování tisku v doméně %1 možné nalézt příslušný kontejner tiskové fronty. Chyba: %2. Tiskárna není ve službě Active Directory publikována a nelze ji hledáním v této službě nalézt.
12120. NAM - Povolit vyjednávání protokolu IPSEC prostřednictvím agresivního režimu %1!-10.10s!
12121. Doba spuštění ASC
12122. Sadu kolekcí %1 vytvořil %2.
12123. Nelze získat hodnotu EEInfo: %1!d!
12124. Zpracování zásad skupiny selhalo. Systém Windows nemohl určit, zda se účet uživatele i počítače nachází ve stejné doménové struktuře. Zkontrolujte, zda se název domény uživatele shoduje s názvem důvěryhodné domény, která se nachází ve stejné doménové struktuře jako účet počítače.
12125. Range progress
12126. Serializace globálních metod (včetně implicitní serializace prostřednictvím použití asynchronních delegátů) není podporována.
12127. Funkce není v tomto kontextu implementována a nelze ji volat. Tato chyba je vnitřní a nemůže k ní za normálních okolností dojít. Přeinstalujte aplikaci.
12128. Možnosti prodejců produktů společnosti Microsoft použitelné pro klienty systému Windows 98 a Windows 2000
12129. Poslední chyba:
12130. Aktuální transakce byla konfigurována modulem runtime a může ji dokončit pouze modul runtime. Transakce konfigurovaná modulem runtime obvykle vznikne důsledkem volání rozhraní API objektu WorkflowInvoker v situaci, kdy existuje ambientní transakce.
12131. Metody SetAdded a SetModified lze volat pouze u objektů DataRows s nezměněnou hodnotou DataRowState.
12132. Odeslat jeden soubor
12133. V cílové službě AD LDS bude použit nezměněný název %1.
12134. Nastavení personalizace přidružené ke třídě WebPartManager a této stránce
12135. Vzorek času byl odmítnut z následujícího důvodu: Byla přijata zpráva mimo pořadí.
12136. Vnitřní nesoulad v databázi místních zabezpečovacích pravomocí.
12137. Atribut ConfigurationValidation musí být odvozen ze třídy ConfigurationValidation.
12138. Není vybrán žádný formát času média.
12139. Omezující podmínka již existuje.
12140. Při načítání statistiky sítě došlo k chybě.
12141. Certifikát na čipové kartě použitý pro ověření byl odvolán. Obraťte se na správce systému. Další informace můžete najít v protokolu událostí.
12142. Příprava replikace systémového svazku pomocí kořenového adresáře %1
12143. Protokol adaptéru naslouchání %1 se úspěšně připojil k aktivační službě procesů systému Windows.
12144. Nepodařilo se spustit aplikaci. Poslední chyba: %1
12145. Služba WS-Management nepodporuje konfiguraci parametru MaxTime.
12146. Text vlastního popisku
12147. Prostředek clusteru není ve stavu online.
12148.
12149. NonemptyPropertyElement ::= . PROPERTYELEMENT Content? ENDTAG.
12150. Hodnota True, pokud byla operace zrušena
12151. %1: Žádné řetězce ke hledání.
12152. Po vypnutí odpovídajícího katalogu je používáno vnitřní rozhraní. Operace bude zrušena.
12153. Koncový bod nebyl nalezen.
12154. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Útok SYN skončil.
12155. Průvodce instalací služby Active Directory Domain Services nepřevedl účet počítače %1 na účet řadiče domény služby Active Directory.
12156. Pozice prvku – Hodnota argumentu musí být v rozsahu od 0 do 100 procent.
12157. Byl zadán neplatný argument.
12158. %1 LUN %2!-3lu! %3!-10.10s! %4!-12.12s! %5!-8.8s! %6!5I64u! %7!-2.2s! %8!6.6s!
12159. Algoritmus pro šifrování nepodporuje sektor této velikosti v daném svazku.
12160. Neznámý člen Člen v neznámém typu Název typu.
12161. Určená zásada hlavního režimu je právě používána.
12162. Čtecí zařízení karet Smart Card nelze inicializovat.
12163. Element annotation se na tomto místě nemůže vyskytovat.
12164. Kolekce X neobsahuje metodu Add().
12165. Název parametru příkazu Select, který přijímá řadicí výraz, je-li použit. Tato funkce je podporována pouze v případě, že je použita uložená procedura.
12166. Objekt úlohy přidružený k fondu aplikací %1 během konfigurace zjistil chybu. Sledování procesoru nemusí fungovat podle očekávání. Datové pole obsahuje číslo chyby.
12167. Není povolena více než jedna exkluzivní skupina.
12168. Na serveru bylo dosaženo maximálního podporovaného počtu připojení.
12169. Rozhraní IPMI
12170. Na disku není dostatek místa k záznamu chybných clusterů.
12171. Síťový protokol TCP/IP není nainstalován.
12172. Server WINS nemohl vyhledat blok přidružení pro přidružení NetBIOS over TCP/IP (NetBT). Zkontrolujte, zda přečtená zpráva není poškozena. Server WINS zjišťuje čtením 11. až 14. bitu zprávy, zda přidružení pochází od jiného serveru WINS nebo z uzlu NetBT. Je možné, že jsou tyto bity poškozeny nebo každý z obou serverů WINS očekává v těchto bitech jiná data.
12173. Modul plug-in zdroje dat stahování pomocí protokolu HTTP služby WMS neobržel odezvu vzdáleného serveru.
12174. Cíl není výčtem WebBrowserPermissionLevel.
12175. Odepře oprávnění uživateli nebo skupině (důvěryhodnému uživateli).
12176. Pro tento objekt RequestCache Název objektu je přístup odepřen.
12177. Požadované parametry nebyly nalezeny.
12178. Komunikace RPC se službou OLE selhala
12179. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek stažení, protože operace stažení již probíhá.
12180. Server vrátil odkaz.
12181. Není možné zjistit, zda zadaný účet existuje.
12182. Získá nebo nastaví adresu URL obrázku nebo cestu k obrázku pozadí.
12183. Kód PIN čipové karty nelze uložit do mezipaměti.
12184. Attempt to put an instance with no defined key.
12185. Je aktivována při kliknutí na tlačítko přechodu na další krok.
12186. YNK - Odpojitelné %1!18.18s!
12187. Při ukončování rutiny zpracování protokolu %1 došlo k chybě. Návratový kód procedury TerminateThread je %2.
12188. Spuštění služby Zprostředkovatel relací Terminálové služby se nezdařilo z důvodu problému při registraci popisovače rozhraní protokolu RPC. Kód chyby byl %1.
12189. Speciální metoda Název metody typu Název typu nebyla nalezena.
12190. Vyhledávání virů programem při přístupu %1 bylo povoleno.
12191. Kontrola názvu služby neproběhne, protože klient neposkytl název služby a server byl nakonfigurován s nastavením PolicyEnforcement.WhenSupported.
12192. Adresa místního adaptéru se změnila. Ovladač byl kvůli této chybě ze zařízení odpojen.
12193. Předchozí operace na této kolekci byla přerušena výjimkou. Stavu kolekce nelze nadále důvěřovat.
12194. Vyžadováno nové sestavení = %1!u!
12195. Při zpracování vzdáleného souboru došlo k chybě.
12196. Došlo k chybám při tisku.
12197. SID vlastníka abonentů jednotlivých uživatelů neexistuje.
12198. Knihovna compobj.dll je příliš stará pro zinicializovanou knihovnu ole2.dll.
12199. Třída BasicHttpContextBinding X:Y vyžaduje vlastnost AllowCookies nastavenou na hodnotu true.
12200. Pokud je v počítači vložen spouštěcí disk CD nebo DVD, vyjměte jej, restartujte počítač a znovu spusťte program BitLocker. Jestliže problém trvá, požádejte výrobce počítače o pokyny pro upgrade systému BIOS.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions