English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

1701. Rozšířený atribut Atribut je pro typ Název typu poskytnut více než jednou.
1702. Odkaz na nedefinované číslo skupiny. Číslo skupiny: X.
1703. Připojení k registru ve vzdáleném systému správce transakcí koordinátoru MS DTC se nezdařilo. Specifikace chyby: %1
1704. Součet posunutí a počtu nemůže být větší než délka vyrovnávací paměti.
1705. Byl učiněn pokus nastavit hodnotu u vlastnosti, která je jen pro čtení.
1706. The client was not retrieving objects quickly enough from an enumeration
1707. CHYBA - Součásti nemohou být obnoveny z vyměnitelného média nebo disku DVD.
1708. Dispečer vyvolal rutinu ErrorHandler typu Název typu s výjimkou typu Název typu. ErrorHandled: X
1709. DHCPv6 - Začátek čištění databáze
1710. Služba modulu zálohování úrovně blokování přijala neznámý požadavek s kódem '%1'.
1711. Objekt Mutex aktuálně nemá vlastníka.
1712. Změnit primární řadič domény (PDC)
1713. Při zadávání sestavení Název sestavení je nutné zadat také typ.
1714. Inicializace služby Fax se nezdařila, protože došlo k vnitřní chybě Kód chyby systému Win32: %1. Tento kód chyby označuje příčinu chyby.
1715. Vyhledávací služba systému Windows byla řádně zastavena.%1
1716. Služba Plánovač úloh nespustila úlohu %1, protože je již spuštěna instance %2 stejné úlohy.
1717. Styl použitý pro značky zaškrtnutí v rozbalené nabídce
1718. Umístění adresáře rozhraní Framework nelze načíst.
1719. Vyhovující sdílená položka nebyla nalezena, takže nebylo nic odstraněno.
1720. Metoda CacheRequest.Pop byla volána u třídy CacheRequest. Tento požadavek nebyl v zásobníku nahoře.
1721. Byla očekávána pouze jedna hodnota atributu, bylo jich však nalezeno více.
1722. Odpověď uvolnění názvu nemohla být odeslána. Tato chyba bývá často způsobena potížemi s rozhraním NetBIOS over TCP/IP (NetBT).
1723. V úložišti LocalMachine ani CurrentUser nebyl nalezen certifikát.
1724. Objekt typu Název typu nelze převést na objekt typu Název typu.
1725. Nelze se dotazovat na informace o souboru, pokud soubor neexistuje.
1726. Nelze přidat duplicitní položku kolekce typu %1 s atributy kombinovaného klíče %2 nastavenými na hodnoty %3 v daném pořadí.
1727. Příkaz nelze zrušit.
1728. Třída ServiceHost byla spuštěna: X.
1729. Zadaný parametr X není platný.
1730. Při volání X došlo k chybě.
1731. Uživatel %1 připojený k portu %2 byl odpojen, protože nebyly úspěšně vyjednány žádné síťové protokoly.
1732. Adresa URL obrázku použitého pro tlačítko přechodu na poslední stránku
1733. Při pokusu o vymazání tohoto Správce prostředků došlo k neznámé chybě.
1734. Zástupný název musí být připojen ručně.
1735. Neplatné ID adresy
1736. Volající vlákno již je držitelem zámku.
1737. Rok lze zadat pouze v rozmezí 1980 až 2099.
1738. Povolit účet rozhraní WMI
1739. Požadovanou operaci nelze provést.
1740. Data zobrazení během zpracování přetekla.
1741. Argument kolekce již byl označen jako úplný s ohledem na přidání.
1742. Došlo ke změně systémového času na hodnotu %1 z hodnoty %2.
1743. Protokol IPRIPv2 se nepodařilo zaregistrovat ve Správci směrovacích tabulek. Uvedený údaj je kód chyby.
1744. Katalog byl vytvořen s jiným nastavením diakritických znamének.
1745. Při převodu rastru na DIB došlo k chybě volání GDI systému Windows.
1746. Službě AD RMS (Active Directory Rights Management Services) se nepodařilo zjistit vlastní hierarchii důvěryhodnosti.
1747. Distribuovaný systém souborů (DFS) neinicializoval knihovnu zabezpečení. Návratový kód je v datech záznamu.
1748. Kontext zabezpečení je neplatný.
1749. Došlo k pokusu o přidání, změnu nebo odebrání atributu pouze pro čtení
1750. Server %1 je nyní k dispozici pro synchronizaci.
1751. Nelze vytvořit položku mapy zařízení pro %2.
1752. Služba Active Directory Domain Services nepřidala možnost Režim obnovení adresářových služeb do nabídky Start.
1753. Stav protokolu HTTP 307: Adresa URL byla dočasně umístěna jinam. Opakujte akci později.
1754. Chyba analýzy manifestu: Řetězový literál nebyl uzavřen.
1755. Pod klíčem Push nebyly nalezeny žádné podklíče.
1756. Zobrazí, vytvoří, odebere, importujte nebo exportuje kořeny oborů názvů.
1757. Probíhá čistění objektů počítače pro cluster %1.
1758. Aktualizace schématu se nezdařila: Nejsou k dispozici žádné hodnoty pro identifikátory msDS-IntId.
1759. Tento modul plug-in nepodporuje zadaný typ přenášení.
1760. Služba WINS nemohla číst ze soketu protokolu UDP (User Datagram Protocol).
1761. Vlastnost StepType nelze změnit.
1762. Celočíselná hodnota musí být v rozsahu od %1 do %2.
1763. Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) is using the Windows Server 2003 intersite replication topology generator algorithm.
1764. Transaction conflict
1765. Seznam polí klíčů ve zdroji dat. Položky seznamu jsou odděleny čárkou.
1766. Vlastnost (%1) není platná pro třídu, ke které byla přidružena. Tato vlastnost bude ignorována. Nesprávný soubor XML:%2%3%4%5
1767. Konstruktoru WebProxy se nezdařilo analyzovat automaticky detekované umístění skriptu serveru proxy X a převést je na identifikátor URI.
1768. Soubor .resources je poškozen. Neplatný posun X do oddílu dat.
1769. %1 Podsys %2!-3lu! %3!-30.30s! %4!-10.10s! %5!-12.12s!
1770. Parametr domainSid není platným identifikátorem SID domény systému Windows.
1771. Neplatný popisovač linky
1772. Požadavek v aktivitě SendReply X nepatří do pracovního postupu.
1773. Paket musí být fragmentován, je však nastaven příznak DF (nefragmenovat).
1774. Vlastní popisek osy
1775. Povoleno směrování IP . . . . . . : Ano
1776. Neplatný příznak.
1777. Oprava chyb v rastrovém obrázku metadat
1778. Chcete-li dosáhnout optimálního výkonu, nepřehrávejte stopy v okamžiku, kdy je kopírujete z disku CD.
1779. Aktualizace zásad přenosu...
1780. Přihlašování jako %1 pomocí jednoduché vazby
1781. Platnost podpisového certifikátu pro konfiguraci %1 online odpovídajícího zařízení brzy vyprší.
1782. Příkaz CACloseCertType se nezdařil. Chyba: 0x%1!x!
1783. Událost aktivovaná při obdržení zpráv od zdroje dat
1784. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že vyhodnocení licence se nezdařilo.
1785. Aktuální seznam GRL v počítači nesplňuje minimální požadavky verze.
1786. Datový proud médií nemůže zpracovat další vzorky, protože v proudu další vzorky nejsou.
1787. Vysoké indexy překračují hodnotu Int32.MaxValue kvůli vysoké dolní mezi nebo délce.
1788. Tato událost je vyvolána, když dá služba DPS signál o svém stavu jako SPUŠTĚNÉM do modulu SCM
1789. Objekt musí být typu Single.
1790. Chyba: X
1791. Analýza spolehlivosti vypočítala metriku spolehlivosti služby %3 za časové období, které končí %2.
1792. Nelze uložit sklad certifikátů, chyba %1!x!.
1793. Aktivuje se při kliknutí na aktivní oblast rozvržení obrázku definovanou hodnotou PostBackValue.
1794. Metoda X má parametr Y, který nebyl zadán.
1795. Uživatelský účet byl automaticky zamknut, neboť proběhlo příliš mnoho neplatných pokusů o přihlášení nebo požadavků na změnu hesla.
1796. „Byl zjištěn neznámý záznam jazyka BAML X.“
1797. Pro parametr X musí být určena hodnota.
1798. Připojení k síti se během přiděleného času nezdařilo.
1799. Během zpracování změny názvu hostitele DNS pro objekt nemohly být udrženy v synchronizaci hodnoty hlavního názvu služby (Service Principal Name - SPN).
1800. Podřízené aktivity nelze plánovat při nastavování bloku izolace. Před plánováním podřízených aktivit počkejte na volání funkce OnEntered BookmarkCallback.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions