English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

6001. Během zakazování odesílání služby BITS pro virtuální adresář %3 došlo z důvodu chyby při úpravách části %1 obslužné rutiny k výjimce. Výjimka: %2
6002. Nesprávná verze operačního systému
6003. Při pokusu o operaci zápisu byl zjištěn již probíhající zápis určité části rozsahu.
6004. Tuto instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nelze povýšit kvůli mezeře v názvu počítače NetBIOS. Přejmenujte počítač a restartujte povýšení.
6005. Tento počítač neexistuje: %1.
6006. Požadavek s výčtem WebExceptionStatus rovným X se nezdařil.
6007. Službě Fax se nepodařilo inicializovat modul rozšíření pro směrování %1. Obraťte se na dodavatele rozšíření pro směrování. Umístění: %2. Stav rozšíření pro směrování: %3. Kód chyby: %4.
6008. Oddíl byl zarezervován výrobcem OEM.
6009. ServiceHost - zastavení otevření
6010. Windows Server 2008
6011. Operace časování nebyla zařazena na správné místo v pořadí.
6012. Žádný soubor MOF %2 nebyl pro službu %1 vytvořen. Dříve než může WMI shromáždit čítače výkonu této služby, bude nutné vytvořit soubor MOF a ručně jej načíst. Další informace získáte u dodavatele této služby.
6013. Chyba disku při zápisu do alokační tabulky souborů.
6014. Vodorovné zarovnání textu názvu legendy
6015. Služba neodpovídá na řídící akce.
6016. CPU = %1!.*s!
6017. Výhradní semafor je přiřazen jinému procesu.
6018. Kontrola ShouldSerialize pro člena Člen se nezdařila.
6019. Do počítače bylo úspěšně přidáno síťové zařízení %1.
6020. Do základního datového proudu nelze zapisovat.
6021. Správce transakcí jádra musel přerušit nebo zapomenout transakci, protože blokovala postup procesu směrem vpřed.
6022. Svazek nemá přidružení oddílu pro zálohování.
6023. Virtuální cestu nelze převést na fyzickou cestu.
6024. Konfigurační oddíl k vymazání. Zadáním parametru ? získáte seznam konfiguračních oddílů, které jsou k dispozici.
6025. Dispečer vyvolal poskytovatele FaultProvider typu Název typu s výjimkou typu Název typu.
6026. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Tento hostitel zahájí zpracování nového přenosu s vyrovnaným zatížením pro pravidlo obsahující port %3.
6027. Dotaz na parametry se nezdařil.
6028. Určená adresa IP či adresa hardwaru je používána jiným klientem.
6029. Heslo pro obnovení nebo spouštěcí klíč BitLocker nelze přečíst ze zařízení USB. Zkontrolujte, zda je zařízení USB připojeno k počítači, spusťte nástroj BitLocker a akci opakujte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na výrobce počítače a získejte pokyny pro upgrade.
6030. Nezdařilo se ukončení podprocesu %1 rutiny zpracování protokolu během 30 s. Podproces bude ukončen.
6031. ***Funkce přijímání rozhraní Winsock vrátila neočekávanou chybu.
6032. DataPointComparer – Nelze řadit podle hodnoty X. Tato řada obsahuje pouze Y hodnot Y.
6033. Ověření pověření
6034. %1 (%2) %3V důsledku inovace systému Windows z verze %5.%6.%7 SP%8 na verzi %9.%10.%11 SP%12 provede databázový stroj úklid indexu databáze %4. Tato zpráva je pouze informační a neoznačuje žádné potíže v databázi.
6035. Aktivační server zjistil, že zadaný kód Product Key překročil počet aktivací.
6036. K obnovení licence je nutné individualizovat počítač.
6037. Pokračujte stisknutím libovolné klávesy . . .
6038. Podřízený textový uzel atributu pravděpodobně nebyl předán jako kontextový uzel pro transformaci XSLT nebo pro dotaz jazyka XPath.
6039. Limit překročen: neplatné ID pracovní stanice
6040. V komentáři je použita nesprávná syntaxe.
6041. Poskytuje funkci print().
6042. Číslo procedury je mimo meze.
6043. Cesta by měla obsahovat alespoň jeden element.
6044. Mapování typu CLR na typ EDM je nejednoznačné, protože více typů CLR odpovídá typu EDM Název typu. Dříve nalezený typ CLR je Název typu, nově nalezený typ CLR je Název typu.
6045. CHKNTFS nelze použít na RAM disk %1.
6046. Pro tuto třídu rozhraní není momentálně stanoveno žádné výchozí rozhraní zařízení.
6047. Atributy hash archivace klíčů požadavku a odpovědi se neshodují.
6048. Vnitřní kód pro stavový kód HTTP 304 Nezměněno.
6049. Konsolidace souboru úložiště je nevhodná. (Svěření bylo úspěšné.)
6050. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Služba Vyrovnávání zatížení sítě zahajuje sbližování u hostitele %5, protože hostitel %6 je nakonfigurován se stejnou prioritou hostitele.
6051. Potvrzení seznamu slov se nezdařilo. Data nejsou pro dotaz k dispozici.
6052. Chyba předpovědi – Pro tento typ regrese existuje příliš malý počet datových bodů. Je požadován minimální počet datových bodů: X.
6053. Okraje prvků grafu
6054. Verze: %1
6055. Chyba objektu BinaryFormatter mezi doménami AppDomain. Očekáváno: X, přijato: Y.
6056. Je třeba zadat buď jednoho agenta DSA typu Reps-To, nebo přepínač /nosource, nikoli však obojí.
6057. Nelze najít název %1 procedury v registru pro službu %2. Zkontrolujte v protokolu událostí aplikací, zda nedošlo k potížím při instalaci služby %2 a opětovné instalaci knihovny DLL rozšiřitelných čítačů.
6058. Typ TypeCode X je neplatný.
6059. Vytvoří a nainstaluje sestavení běhových možností prohlížeče.
6060. Program CHKDSK hledá osamocené informační řídicí bloky (ICB)...
6061. Šíření indexu bylo potvrzeno nejméně na jednom cílovém vyhledávacím serveru.%1
6062. Metodu Server.Transfer nelze volat ve zpětném volání objektu Page.
6063. Most mezi sběrnicemi PCI a CARDBUS
6064. Shromažďování informací potřebných k odinstalaci této instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)...
6065. Nejméně jeden ovladač filtru nainstalovaný pro toto zařízení je neplatný.
6066. Generování protokolů clusteru...
6067. Převod z adresy IPv6 na Reversename se nezdařil.
6068. Databáze správy licencí TS nepatří tomuto licenčnímu serveru Terminálové služby. Licenční server Terminálové služby provede aktualizaci databázové tabulky, aby převzal vlastnictví databáze a všechny licence pro klientský přístup k Terminálové službě (TS CAL) budou odebrány.
6069. Pozice uvnitř vykreslovaného rámečku v souřadnicích relativních k oblasti grafu
6070. Hlavní tabulka obsahuje chybnou hodnotu Magic number.
6071. Konfigurační soubor byl úspěšně stažen klientem z adresy URL konfigurace: ConfigurationURL=%2.
6072. Zásady nastavení auditu podle uživatele
6073. Určuje, zda mají být v textových položkách zalamovány řádky.
6074. Služba neodpověděla na řídicí nebo zahajovací požadavek dostatečně včas.
6075. Kategorie X je označena jako kategorie s jednou instancí. Čítače výkonu v této kategorii mohou být vytvořeny pouze bez názvů instance.
6076. Název pracovní stanice připojující se k serveru SQL Server
6077. Neplatná vlastnost zařízení.
6078. Externí klíče lze v tomto počítači použít pouze v případě, že počítač obsahuje čip TPM.
6079. Vytvoření vazby na SAP soket se nezdařilo. Agent SAP nemůže pokračovat.
6080. V programu Windows Media Player došlo k chybě při pokusu o získání přístupu k informacím v knihovně. Restartujte program.
6081. K přístupu k API bylo použito argumentů z nesprávného kontextu.
6082. Vzdálený certifikát: X.
6083. %1 není platná adresa.
6084. Zkontroluje chyby v protokolu událostí.
6085. Zobrazí dynamické vlastnosti, které lze použít k vyhledání některých objektů virtuálních adresářů.
6086. Nepodařilo se aktualizovat zásady QoS pro uživatele. Kód chyby: %2.
6087. Stahování souboru bylo přerušeno nestandardním způsobem. Soubor je neúplný.
6088. Žádost o odeslání se nezdařila.
6089. Cluster: %1
6090. V parametru %2, který označuje kartu s více porty, je index portu karty příliš velký.
6091. V průběhu kontrolované registrace této komponenty daná komponenta zrušila přesměrování registru. Může to způsobit problémy při instalaci komponenty. Podrobnosti naleznete v dokumentaci.%1
6092. Za položku lze přidat pouze klíčová slova PROVIDER nebo ALIAS.
6093. Řídicí soket je zavřen klientem.
6094. Název fronty zpráv VID přesahuje maximální velikost .
6095. Údaje o směrovém čísle země jsou buď neznámé, nebo neplatné.
6096. Kontext pro tento objekt již není platný. Proveďte jeho aktualizaci.
6097. Klíč ...%1 – instalace byla úspěšná.
6098. Při instalaci tohoto balíčku zjistil instalační program neočekávanou chybu. Může to znamenat, že u tohoto balíčku nastaly potíže. Kód chyby je [1]. {{Argumenty jsou: [2], [3], [4].}}
6099. Metoda MemberInfo musí být metodou rozhraní.
6100. Úložiště je izolováno nejprve podle uživatele a pak podle sestavení. K datům může přistupovat sestavení nezávislé na aplikaci, ale pouze od stejného uživatele. Jestliže je profil uživatele v systému Windows cestovní, bude cestovní i úložiště.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions