English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

8901. Získat soukromý klíč certifikátu
8902. Došlo k neočekávané chybě funkce %1. Hresult=%2!X!.
8903. Příznak povolené značky nebo mřížky
8904. Server indexu obsahu nenašel v databázi popis indexu obsahu. Vyhledávací služba se automaticky pokusí znovu vytvořit popis indexu obsahu. Pokud potíže potrvají, zastavte a restartujte vyhledávací službu a podle potřeby odstraňte a znovu vytvořte index obsahu.
8905. Zadané informace o účtu jsou nesprávné nebo neplatné. Ověřte, zda je použit správný účet a heslo.
8906. Operace exportu certifikátu se nezdařila.
8907. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Při nastavování prostředku do režimu offline nelze odstranit sdílenou položku %2. Chyba: %3
8908. Chybný typ pole v definujícím poli.
8909. Klient poskytl jako legitimaci neplatný příchozí token. Token měl zadánu nesprávnou cílovou skupinu.
8910. Bity parametru physicalPresence nebo physicalPresenceLock mají chybnou hodnotu.
8911. Číslo ID funkce není zaregistrováno.
8912. WorkflowInstance Id: X – zjištěna neošetřená výjimka. Zdroj výjimky - aktivita: Y, DisplayName: Z. Bude provedena tato akce: A.
8913. Existuje více než jeden síťový shluk se stejným rozsahem. Ke shluku je třeba přistupovat konkrétně.
8914. Program Windows Media Player nemůže soubor převést. Soubor je pravděpodobně zašifrovaný pomocí systému EFS (Encrypted File System). Nejprve se soubor pokuste dešifrovat a potom synchronizovat. Informace o způsobu dešifrování souboru naleznete v Centru pro nápovědu a podporu.
8915. Určuje počáteční úhel první výseče (měřeno ve stupních).
8916. Program Windows Media Player nemůže odstranit seznam stop, protože obsahuje položky, které nejsou digitálními mediálními soubory. Všechny digitální soubory médií v seznamu stop byly odstraněny.
8917. Atribut Atribut=X musíte zapsat po zápisu atributu s místním názvem Y.
8918. Identifikátor GUID objektu agenta DSA: %1
8919. Služba publikování na webu (Webová služba) nekonfigurovala protokolování pro web %1. Datové pole obsahuje číslo chyby.
8920. Nepodařilo se zapsat adresářovou složku.
8921. Server NPS (Network Policy Server) %1 nebylo možné odstranit z centrálních zásad autorizace připojení. Došlo k následující chybě: %2.
8922. Data vlastnosti musejí být typ kompatibilní s nereferenční variantou.
8923. Proběhl pokus pracovat s podprocesem uvnitř jistého procesu, ale tento podproces není podprocesem zadaného procesu.
8924. K instanci s životností Global lze přistoupit pouze z objektu PerformanceCounter s vlastností InstanceLifetime nastavenou na hodnotu PerformanceCounterInstanceLifetime.Global.
8925. Virtuální web %1 je již spuštěn.
8926. Prvek zavřeného dokumentu nelze zavřít.
8927. Index %1 je neplatný.
8928. Tuto aplikaci nelze nainstalovat nebo spustit. Vyžaduje X nebo jiné kompatibilní rozhraní .NET Framework.
8929. Pravidlo musí obsahovat alespoň jeden příkaz. Platnými příkazy jsou enterSharedScope a modifyState.
8930. Výstupní argumenty nejsou metodami fronty podporovány. Datová část obsahuje identifikátor IID a číslo metody.%1
8931. Zadaný disk nelze nalézt.
8932. Zápis certifikátu pro %1 úspěšně přijal certifikát %2 z certifikační autority %3.
8933. Došlo k chybě prostředí run-time.
8934. Zadaný cíl není součástí zadané topologie VidPN.
8935. Argument příkazového řádku %1 nemá jeden či více povinných parametrů.
8936. Ovládací prvek Windows Forms grafu
8937. %2 : Došlo ke konfliktu prostředků u kanálu DMA %3.
8938. Plex %1!-3lu! %2!-10.10s! %3!-8.8s! %4!-8.8s!
8939. Hodnota registru byla odstraněna.
8940. Nelze připojit obor NameScope ke kořenové instanci s hodnotou Null.
8941. Automatické aktualizace jsou nyní opět povoleny.
8942. Datový proud uzlu XAML: Metoda StartObject Název objektu vyžaduje metodu StartMember po metodě StartObject Název objektu.
8943. Pokus o nastavení vlastnosti skupiny adres URL: %1. Stav: %2.
8944. Kontextové zásady neexistují.
8945. %1 (%2) %3Při vyprazdňování souboru protokolu %4 nelze zapisovat do sekce 2. Chyba %5
8946. Některá konfigurační data spouštění nebyla z úložiště konfiguračních dat spouštění správně naimportována.
8947. Data přenášená mezi službou MSFTESQL a procesem typu démon filtru jsou poškozena. Jedná se o vnitřní chybu.
8948. %1 není podporované pořadí řazení pro národní prostředí %2.
8949. Neplatný popisovač přístupové klávesy.
8950. Platnost alespoň jednoho z certifikátů pro službu zápisu síťového zařízení vypršela. Ověřte platnost šifrovacího i podpisového certifikátu a restartujte službu.
8951. Filtrovací výraz použitý při volání metody Select(). Filtrování je k dispozici pouze v případě, že metoda SelectMethod vrátí třídu DataSet nebo DataTable.
8952. Vytvoření stínové kopie v umístění úložiště se nezdařilo.
8953. Správa ovladače dokončila proces instalace ovladače %1 pro ID instance zařízení %4 s následujícím stavem: %9.
8954. V přesměrování zařízení TS RDP došlo k neočekávané vnitřní chybě. Obraťte se na technickou podporu.
8955. Při činnosti v rychlé síťové cestě byla odmítnuta operace nebo data.
8956. Neověřená zpráva byla přijata aplikací, která přijímá jen ověřené zprávy.
8957. Zadaný jazyk je neplatný.
8958. Čtečka není umístěna v datovém proudu bajtů. Čtečku je třeba umístit do elementu X.
8959. Právě probíhá blokující operace.
8960. TRASOVÁNÍ: Kontext serveru DHCP je zničen. %1
8961. %1 přesunutých adresářů
8962. Zadaný zdroj dat je soubor protokolu.
8963. Nastavení řízené objektem GPO nelze změnit.
8964. Objektu úlohy připojenému k fondu aplikací %1 se nezdařilo spustit svůj časovač. Využití procesoru fondu aplikací je sledováno a případně dosáhne omezení a ohlásí chybu. Datové pole obsahuje číslo chyby.
8965. Pravděpodobně jeden z počítačů nemá povolenu vzdálenou správu nebo oba počítače nemají spuštěnu službu Remote Registry Service.
8966. Editor typů uživatelského rozhraní lze nastavit pouze pro výčty.
8967. CoID=%1: Uživatel se nemohl připojit k portu %2. Ke vzdálenému počítači nelze vytvořit žádná další připojení, protože byl překročen limit počtu klientů daný licencí.
8968. Prvek MultiView nemůže mít podřízené prvky typu Název typu. Může mít pouze podřízené prvky typu View.
8969. Styl použitý pro koncové uzly
8970. Zprostředkovatel síťových služeb selhal.
8971. Nedefinovaný bit Řízení účtu uživatele 25 - vypnuto
8972. Uživatel změnil národní prostředí uživatele (určené elementem UserLocale) na %1.
8973. Byla aktivována událost udávající, že nebyl rozpoznán název statické instance.
8974. Dokončeno stažení nástroje pro pomůcku %1 z: %2 do. %3
8975. Hodnota atributu InternalsVisibleToAttribute X v sestavení Název sestavení není platný název sestavení. Použijte formát „AssemblyShortName“ nebo „AssemblyShortName, PublicKey=...“.
8976. Služba Výstrahy a protokolování výkonu neodpovídá.
8977. Došlo k závažné chybě.
8978. Neplatný popisovač kontextu zařízení (DC).
8979. Podproces Listener pro příjem protokolu UDP (User Datagram Protocol) služby WINS zjistil chybu.
8980. Invalid flavor
8981. Zpětné volání javascript mezi doménami není podporováno ve službě ověřování.
8982. Proměnná X neexistuje v tomto prostředí.
8983. Protokol DHCPv6 Relay nepřiřadil paměť z haldy. Uvedený údaj je kód chyby.
8984. Styl statické části nabídky
8985. Vložení do tabulky hash se nezdařilo. Faktor zaplnění je příliš vysoký.
8986. Službě Fax se nepodařilo vygenerovat okno se zprávou jako kladné potvrzení o doručení. Došlo k této chybě: %1. Tento kód chyby označuje příčinu chyby. Uživatelské jméno odesílatele: %2. Jméno odesílatele: %3. Odesláno v: %4.
8987. Při příjmu dat došlo k neočekávané výjimce soketu. Další informace naleznete v popisu vnitřní výjimky.
8988. Vyhledávací služba systému Windows neinicializovala zpracování více instancí v databázovém stroji Jet. Používáte-li aplikaci v clusterovém prostředí, dojde k chybě všech aplikací používajících databázový stroj Jet ve stejné skupině.%1
8989. Systém Windows nemůže zjistit stav zabezpečení tohoto počítače, protože agent stavu zabezpečení systému Windows čeká na zahájení jiných služeb. Správce musí po dokončení inicializace aktualizovat stav zabezpečení systému. Tato operace může trvat několik minut.
8990. Příkaz k odeslání
8991. Operace nebyla dokončena, protože médium není kompatibilní.
8992. Chybí atribut: %1.
8993. Určená jednotka [%1!c!:] není pevný disk. Systém Windows vyžaduje k ukládání dočasných instalačních souborů místní nevyměnitelný disk. Chcete-li systém Windows nainstalovat, vyberte jinou jednotku a restartujte instalaci.
8994. Vytvoření fronty časovače se nezdařilo. Kód chyby: %1
8995. Stínové kopii svazku %2 se nepodařilo získat informace o mapováních úložiště stínové kopie na svazku %3.
8996. Objekt zdroje dat je již inicializován.
8997. Proběhl pokus odeslat zprávu na odpojený komunikační port.
8998. Program Windows Media Player nemůže přehrát některé nebo všechny položky v seznamu stop, protože seznam stop je vnořený.
8999. ***Chyba: Pokus o opravu účtu počítače se nezdařil, došlo k chybě %1.
9000. Masky adres %1!-10u! %2!-10u!

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions