English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

501. Prvek GridView X aktivoval událost Y, která nebyla zpracována.
502. Server NPS (Network Policy Server) %1 nebylo možné přidat do centrálních zásad autorizace připojení. Došlo k následující chybě: %2. Chcete-li tento problém vyřešit, zkontrolujte, zda jste zadali název serveru NPS správně a zda tento server NPS existuje v síti a akci zopakujte. Pokud problém potrvá, zjistěte a vyřešte všechny potíže s připojením k síti.
503. Atribut "minOccurs" není ve schématu u elementu na nejvyšší úrovni podporován.
504. Připojení L2TP/IPsec nelze dokončit, protože služba klíčovacích modulů IKE a AuthIP IPSec nebo služba BFE (Base Filtering Engine) není spuštěna. Tyto služby jsou k vytvoření připojení L2TP/IPSec požadovány. Ujistěte se, že jsou před vytočením připojení spuštěny.
505. Nelze nastavit přihlašovací informace tohoto uživatele.
506. Identifikátor objectID nemůže být menší nebo rovný nule.
507. %1!-30ws! %2!-39ws! %3!-10ws! %4!ws!
508. %1 Chyby složek označených . a .. byly opraveny.
509. Metodu Start nelze volat na úkol pokračování.
510. Byl proveden pokus o zápis atributu s místním názvem X po zápisu atributu Atribut=Y. Atribut s místním názvem X lze zapsat pouze po zápisu atributu Atribut=Z.
511. Služba WS-Management nepodporuje nezabezpečené adresy.
512. Velikost sektoru disku není správcem logických disků podporována.
513. Zápis dat
514. Statické přidružení lokality pro %1 není konzistentní s přidružením lokality ve službě Active Directory.
515. Služba RSM nemůže spravovat knihovnu %1. Zařízení používá jiný proces.
516. Fond aplikací %1 je již spuštěn.
517. Zadaný režim přístupu k hodnotě pixelu je neplatný.
518. Došlo k pokusu o dělení nulou.
519. Byl překročen limit relací serveru.
520. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Není podporována vyrovnávací paměť.
521. Byla vytvořena nová hodnota registru.
522. Pro vlastnost Název vlastnosti musí být určena logická hodnota (True nebo False).
523. Služba Windows Update úspěšně nalezla aktualizace (celkem %1).
524. %1 (%2) %3Při vyprazdňování souboru protokolu %4 nelze zapisovat do sekce 0. Chyba %5
525. Položku (URI %1) se nezdařilo přidat do mezipaměti. Stav: %2.
526. Sdílený nástroj DTC
527. Určený filtr transportního režimu již existuje.
528. Tělo X představuje informační kanál syndikace Atom 1.0. Další informace naleznete na stránce http://tools.ietf.org/html/rfc4287.
529. Neplatný popisovač nabídky.
530. Klient WDS: Při zahajování práce v síti došlo k chybě: nezdařila se instalace síťového softwaru pro tento počítač. Obraťte se na správce.
531. Směrovací služba generovala chybu a zavřela odchozího klienta X.
532. %1 je neznámé zařízení.
533. Zadaný typ souboru protokolu nebyl do tohoto počítače nainstalován.
534. Došlo k systémové chybě %1.
535. Zpráva byla nesprávně formátována nebo byla poškozena při přenosu.
536. Stejný index zdroje v různých posluchačích by měl používat stejný režim kódování VBR.
537. Zastavení metody CreateWorkflowServiceHost
538. Editor návrháře pro kolekci poznámek
539. Služba WINS nemohla získat informace o klíči SPEC_GRP_MASKS. Ověřte, zda jsou oprávnění ke klíči správně nastavena, zda jsou k dispozici dostatečné systémové prostředky nebo zda nejde o problém registru.
540. TRASOVÁNÍ: Obnovení zapůjčení: %1.
541. Styl chybové zprávy
542. CoID=%1: Na portu %2 nelze přijímat počáteční data z důvodu následující chyby: %3. Uživatel byl odpojen.
543. Vyberte týden
544. Proud nemůže mít hodnotu NULL.
545. Ladění: %1; Tisk znaku hash: %2
546. Byl přijat neplatný rámec ověřování. Velikost zprávy je omezena na X bajtů. Došlo k pokusu o čtení Y bajtů.
547. Data registru nelze zapsat. Ověřte, zda je vyhledávací služba spuštěna s oprávněními správce.
548. Rozhraní již není platné.
549. Ne serveru takový objekt neexistuje.
550. Karta Smart Card byla resetována, sdílené informace o stavu jsou neplatné.
551. Značka X nemůže obsahovat atribut meta:localize.
552. Při volání NtCreateThread byla zadána chybná startovací adresa.
553. ORA - Optimální zarovnání čtení %1!15lu! %2!2.2s!
554. Objekt, který není odvozen od třídy System.Exception, byl zabalen do výjimky RuntimeWrappedException.
555. Toto zařízení používá aktivní proces a nelze ho odpojit.
556. Velikost šipkové poznámky musí být menší než 100 pixelů.
557. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor. Soubor je poškozen nebo program nepodporuje formát, který chcete přehrát.
558. Hodnota vlastnosti ActiveStepIndex musí být menší než hodnota WizardSteps.Count a větší nebo rovna -1. V případě dynamicky přidaných kroků ověřte, že jsou přidány před událostí Page_PreInit.
559. Algoritmus časového limitu opakování přenosu = vanj (4)
560. Protokol IGMP nemůže přidělit paměť z haldy. Uvedený údaj je kód chyby.
561. Terminálový server %1 se úspěšně připojil k farmě ve službě Zprostředkovatel relací Terminálové služby.
562. Klíč clusteru centrálně spravovaný službou AD RMS (Active Directory Rights Management Services) byl změněn.
563. Segment cesty nemůže obsahovat dva parametry po sobě. Musí být odděleny znakem lomítka „/“ nebo literálovým řetězcem.
564. Resource Contention
565. Databázová operace se nezdařila, protože nelze nalézt čas odstranění.
566. Čítač výkonu nelze aktualizovat. Tento objekt byl inicializován jako typ ReadOnly.
567. Aby bylo možné sledovat objekt DataServiceCollection, musí tento objekt obsahovat elementy s typem entity s alespoň jednou vlastností klíče. Typ elementu Název typu nemá žádnou vlastnost klíče.
568. Hodnota vlastnosti XmlData Název vlastnosti není modul XmlReader.
569. Tato operace není platná pro zadaný typ bitové kopie.
570. Při ukládání klíče připojení Bluetooth pro adresu %2 do místního adaptéru došlo k chybě. Událost obsahuje dodavatelem určený kód chyby.
571. Délka hodnoty vlastnosti Název vlastnosti musí být v rozsahu XY znaků.
572. Nebyla definována žádná ochrana pomocí zabezpečovacího klíče.
573. Zadané zařízení pro digitalizaci videa není možné otevřít, protože je právě používáno.
574. Server DNS není pro zónu autoritativním serverem.
575. Obnoví klíč DfsDcNameDelay.
576. Nejsou nakonfigurována žádná pravidla Celá virtuální adresa IP.
577. Obnovení součástí spuštěné v %9 bylo zrušeno.
578. Při načítání došlo k chybě
579. Počítač se připojil k doméně, ale služba Řízení front zpráv bude nadále spuštěna v režimu pracovní skupiny, protože se jí nepodařilo registrovat ve službě Active Directory Domain Services.
580. Barva vizuálního oddělovače záhlaví legendy
581. Nelze použít kontext, který byl zařazen v rámci tříd AppDomain, jež nebyly získány prostřednictvím operace Capture nebo které již byly použity jako argument volání funkce Set.
582. Popis: Zobrazí vlastnosti kontaktu v adresáři.
583. Nástroji Bootmgr se nezdařilo získání hlavního klíče svazku nástroje BitLocker z hesla obnovení.
584. Tok EQoS
585. Entity parametrů nelze v deklaracích kódu ve vnitřních podmnožinách použít.
586. 32bitové procesy nemohou přistupovat k modulům 64bitového procesu.
587. Operaci nelze dokončit, protože zadané číslo revize není podporováno.
588. musí být redukovatelný uzel
589. Objekt s tímto identifikátorem GUID nebo LUID již existuje.
590. Nastavovat informace o kanálu
591. Návrh rozložení stránky
592. Zkušební modul plug-in příkazového prostředí systému Windows
593. Vztah důvěryhodnosti je již přenosný.
594. /showscp Vytvoří výpis bodů připojení služby v globálním katalogu.
595. Neplatný přepínač silného názvu - X
596. Systémová funkce LookupAccountSID selhala.
597. Objekt typu Oscillator – Byla zadána neplatná hodnota Period.
598. Zprostředkovatele hledání na serveru Exchange nelze inicializovat. Pravděpodobně bude nutné přeinstalovat aplikaci.
599. %1 není platný systém souborů
600. Server zastaven

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions