English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

20601. Část upgradu služby AD CS (Active Directory Certificate Services) se nezdařila: Nelze vytvořit složku CertEnroll nebo sdílenou složku s příslušnými oprávněními. %1
20602. Připojování rozhraní již probíhá.
20603. Služba RSM nemohla identifikovat médium, v jednotce %1 knihovny %2. Při pokusu o přečtení dat z média došlo k chybě.
20604. Chyba analýzy manifestu: Samostatný atribut nesmí používat externí entity.
20605. Hlášení hostitele %1!d! [%2!ls!] (bez vyhrazené adresy IP):
20606. Kontrola vazby kanálu pro scénář s důvěryhodným proxy serverem neproběhne.
20607. Zadaná položka nebyla v seznamu nalezena.
20608. Posun umístění podosy relativně k předchozí ose
20609. Substituce mezipaměti pro odesílání není kompatibilní s moduly v integrovaném kanálu IIS, který mění vyrovnávací paměti odpovědi. Buď byla struktura HTTP_DATA_CHUNK přiřazená k zpětnému volání náhrady spravované mezipaměti pro odesílání upravena nativním modulem v kanálu, nebo spravovaný filtr změnil odpověď.
20610. %1 (%2) %3Provedení požadavku na čtení ze souboru %4 s posunem %5 o %6 bajtů bylo úspěšné, ale zpracování operačním systémem trvalo nezvykle dlouho (%7 s). Kromě toho trvalo nezvykle dlouho i zpracování %8 dalších V/V požadavků na tento soubor, protože poslední zpráva týkající se tohoto problému byla odeslána před %9 sekundami. Tento problém je pravděpodobně způsoben vadným hardwarem. Další pomoc při diagnostikování tohoto problému vám poskytne dodavatel hardwaru.
20611. X: Klíč: Y. Operace potvrzení se nezdařila -> Z.
20612. ID oboru vrstvy NetBIOS
20613. Nelze spustit prostředí Windows PowerShell. Nebyla nalezena žádná správně nainstalovaná verze prostředí Windows PowerShell.
20614. Synchronizace oddílu: %1
20615. Formátovací řetězec použitý pro názvy parametrů původních hodnot předaných v příkazu pro aktualizaci v případě, kdy jsou původní hodnoty dat porovnávány pro případné konflikty. Například Original_X. Chcete-li odebrat předponu, zadejte X jako hodnotu této vlastnosti.
20616. Fyzická cesta k souboru klíče silného názvu.
20617. Je vyžadováno nezáporné číslo.
20618. Buď byl zadán neplatný název serveru, nebo tento server není nyní dostupný.
20619. Porovnávaný řetězec obsahuje chybu.
20620. Spouštěcí svazek se liší od svazku obsaženého v záloze.
20621. Klient poskytl platný token XML, ale nebylo možné vytvořit token systému Windows NT, protože daný token neobsahuje deklaraci hlavního uživatelského jména (UPN) nebo e-mailu ani identifikátory zabezpečení služby Active Directory Domain Services.
20622. Místní název
20623. Odkaz na klíč %1 nelze vyřešit. Instrukci xsl:key tohoto názvu je nutné deklarovat na nejvyšší úrovni šablony stylů.
20624. advanceWidths a glyphOffsets vytvářejí příliš velkou souřadnici pro šifru indexu X. Pro renderingEmSize Y tyto hodnoty nesmějí překročit hodnotu Z.
20625. Systém Windows nemůže otevřít datové soubory bitové kopie zadané v souboru odpovědí.
20626. Nepřípustný přístup k paměťovému místu.
20627. Chyba při analýze souboru schématu: %1
20628. Přidružení zabezpečení pro výměnu klíčů sítí Internet bylo odstraněno druhou stranou před dokončením vytvoření.
20629. Výraz byl klasifikován jako X; byl očekáván výraz Y.
20630. Výpis síťových rozhraní pro uzel %1:
20631. Služba PNRP (Peer Name Resolution Protocol Service) nebyla spuštěna, protože nebyl definován vstupní bod pro přijímání zpráv (WSARecvMsg).
20632. V požadavku chybí požadované informace o zásadách podpisu.
20633. Datový typ Název typu není podporován pro vlastnost Název vlastnosti v metabázi IIS.
20634. Provede ověření pomocí aktuálních pověření systému Windows.
20635. Programový řetězec GoUp (PGC) uživatelské funkce Annex J nyní neexistuje.
20636. Služba Řízení front zpráv nemohla vytvořit ve službě Active Directory Domain Services objekt konfigurace služby MSMQ. Chyba %1: %2
20637. Atribut CodeFileBaseClass nelze použít bez atributu CodeFile.
20638. Byl nalezen protokol, který je poškozený nebo v jiném formátu. Nebyla provedena žádná akce.
20639. Správce stahování programu Windows Media Player nemůže přesunout soubor.
20640. Všichni příjemci zprávy již byli vyrozuměni (oznámení o doručení či nedoručení).
20641. Nelze uvolnit virtuální paměť, neboť bázová adresa není bází oblasti a zadaná velikost oblasti je rovna nule.
20642. Vytvářet podklíče
20643. Zadaný typ ověřování není podporován.
20644. Zadaná cesta registru zařízení Plug and Play není platná.
20645. Představuje součást čítače výkonu systému Windows.
20646. Byl uzamčen oddíl %1 v cestě konfigurace %2.
20647. Nelze uložit zobrazení bez rámečků.
20648. Název trasy, pro kterou má být vytvořena vazba.
20649. Během pokusu služby iniciátoru iSCSI o zkontrolování, zda je v seznamu ověřených aplikací brány firewall systému Windows, došlo k chybě %1.
20650. Velikost svazku je příliš malá.
20651. X: Nelze explicitně volat operátor nebo přistupující objekt.
20652. Přehrání pořadového čísla paketu selhalo.
20653. Probíhá pokus o operaci, která vyžaduje grafický adaptér v tichém stavu.
20654. Služba automatické konfigurace sítě WLAN byla úspěšně ukončena.
20655. Microsoft-Windows-Winsock Network Event/Operational
20656. Tento existující soubor je pouze pro čtení, nelze jej přepsat.
20657. Zadaný soubor bitové kopie je neplatný nebo poškozený.
20658. %1!1.1s! Port %2!-3lu! Řadič %3!-3lu! %4!-20.20s! %5!-10.10s! %6!4d!
20659. Rozšíření služby zahájilo analýzu.
20660. Nelze číst data o výkonu ze služby serveru. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části, druhé 4 bajty představují hodnotu IOSB.Status a další čtyři bajty obsahují hodnotu IOSB.Information.
20661. Spouští se hostitelský proces UMDF (%1).
20662. Ve specifikaci zdroje obsahu nebyl zadán název hostitele. Zadejte platnou adresu URL.
20663. Kolekci X nelze naplnit, protože neimplementuje typ ICollection nebo je jen pro čtení. Pokud kolekce není typu IEnumerable nebo T[], musí implementovat typ ICollection a buď být předem inicializovaná, nebo umožňovat zápis prostřednictvím výchozího konstruktoru.
20664. Kontrola přídavných serverů nebyla úspěšná, protože došlo k chybě %1 ve funkci %2. Pokud nebude problém opraven, bude tento server bude automaticky vypnut. Další informace získáte v dokumentaci k produktu týkající se licencování.
20665. Data dotazu nejsou platná nebo nejsou konzistentní.
20666. Třída CriticalHandle nemůže mít hodnotu NULL.
20667. Neočekávaná nebo chybějící hodnota (název: %1, hodnota: %2) v klíči %3
20668. Atribut odvozeného typu nemůže obsahovat slabší hodnotu processContents.
20669. Soubor File Name se od okamžiku čtení změnil.
20670. Webový agent služby AD FS pro aplikace pracující s tokeny systému Windows NT úspěšně načetl informace o důvěryhodnosti ze služby Federation Service.
20671. Služba DHCP/BINL na místním počítači zjistila chybu v síti. Došlo k chybě: %3.
20672. Popis: Tento příkaz odstraní objekty z adresáře.
20673. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor, protože požadovaný kodek videa není v počítači nainstalován.
20674. Podosa (SubAxis) s názvem X nebyla v kolekci SubAxes osy grafu nalezena.
20675. Součást nelze přesunout (nebo zkopírovat) do systémové aplikace, do aplikace proxy nebo do neměnitelné aplikace.
20676. Bezpečnostní token neobsahuje volné místo pro další kontejner.
20677. Pro tento klíč neexistuje žádná třída SqlDependency.
20678. Hodnota Atribut vlastního atributu musí být v rozsahu od X do Y.
20679. Hodnota nastavení maximální velikosti vyrovnávací paměti videa musí být vyšší než nastavení velikosti vyrovnávací paměti videa.
20680. Ověření přístupu, seznamu ACL, cílového stavu, překrývajících se odkazů a duplikátů oboru názvů %1 ....
20681. Text na tlačítku pro přechod na poslední stránku
20682. Rozhraní ISAPI %1 se samo označuje jako chybné z následujícího důvodu: %2
20683. Zpětné volání OnUILanguageAdd bylo voláno pro nový jazyk %1, předchozí jazyk %2 a příznaky %3. Vrácená hodnota: %4.
20684. %1: Neznámy hostitel %2
20685. Spuštění proxy serveru RPC
20686. Zprávy pro tento alias nyní nejsou předávány dál.
20687. X není platná hodnota Percent pro KeyTime. Hodnota Percent musí být číslo od 0.0 do 1.0.
20688. Protokol X není touto třídou podporován.
20689. Není podporován převod pro aritmetické typy bez přetížení operátoru.
20690. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Typ protokolu neodpovídá soketu.
20691. Všechny popisovače oken ve struktuře rozmístění více oken musejí mít stejného předchůdce.
20692. Časové razítko je v porovnání s aktuální pozicí vykreslování velmi zastaralé. Doporučuje se vynechat vše až po následující klíčový snímek.
20693. Probíhá ukončování aplikace.
20694. Služba MS DTC je ukončována, protože nebyla spuštěna včas. Příčinou může být příliš dlouhá doba obnovení jejího souboru protokolu. Zkuste zvýšit časový limit pro spuštění tím, že zadáte vyšší hodnotu DWORD MaxRecoveryTimePerMbInMinutes v klíči registru HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSDTC. Výchozí hodnota je 3 (minuty). Kontext ladění: %1
20695. Vypnutí služby
20696. Časový interval není platný.
20697. Přenosový agent DHCPV6 nemohl vytvořit soket pro místní rozhraní s adresou IP %1. Uvedený údaj je kód chyby.
20698. Nelze přidat a odebrat stejnou možnost.
20699. Systém Windows se nemůže připojit k této síti. Kořenový certifikát na serveru požadovaný k ověřování nelze najít v úložišti certifikátů.
20700. Zpracování metody X se nezdařilo, protože nebyla přiřazena vlastnost Y, která měla obsahovat objekt Z, a tuto vlastnost nelze odvodit z jazykové verze šablony.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions