English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

30101. Neznámý parametr nástroje %1
30102. Ukládání není v prvku XmlDataSource X povoleno, pokud byla určena transformace XSL, obsah byl určen pomocí vlastnosti Data, obsah byl načten z adresy URL nebo byl použit vlastní zprostředkovatel virtuální cesty.
30103. Terminálový server přijal větší množství nedokončených připojení. Je možné, že na systém někdo útočí.
30104. Vlastnost Expression typu Název typu je neplatná.
30105. Rozšíření výběru směrem doleva.
30106. Správce prostředků karet Smart Card byl vypnut.
30107. Protokolování událostí
30108. Ujghurština (ČLR)
30109. Soubor (%1) nebyl nalezen.%2%3%4%5
30110. This minidriver failed to register with HID class driver.
30111. Systém nerozpoznal formát souborů tohoto virtuálního disku.
30112. Požadovanou informaci najdete v databázi registru
30113. Došlo k vnitřní chybě serveru. Typ Název typu je odvozen od X s nepodporovaným typem.
30114. Chcete-li pro toto zařízení použít adaptivní vykreslování, musí být oddělovače <% %> nebo <%= %> uvedeny v rámci elementu formuláře s příznakem runat=server.
30115. Výška a šířka symbolu řady buněk nesmí být záporná čísla.
30116. V aktuálním seznamu stop nelze vytvářet položky zadaného typu.
30117. Vnitřní chyba: Určený prokládaný objekt plex není kompaktní.
30118. Lokalita %1 byla vynechána, protože její server ISTG je vypnutý.
30119. Byl dosažen časový limit pro připojení uživatele.
30120. Toto rozhraní API není k dispozici, když je povoleno souběžné GC.
30121. Odhlašovací skript
30122. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Služba Vyrovnávání zatížení sítě zahajuje sbližování u hostitele %5, protože hostitel %6 změnil svou konfiguraci pravidel portů.
30123. Transakce nebyla nalezena.
30124. Je-li vlastnost AllowPaging nastavena na hodnotu True, musí ovládací prvek DetailsView s identifikátorem X obsahovat zdroj dat, který implementuje rozhraní ICollection.
30125. Při podepisování zprávy pomocí vložené karty Smart Card došlo k chybě: %1
30126. Během migrace balíčků a nastavení programů MTS na aplikace a nastavení programů modelu COM+ se vyskytly chyby. Další informace získáte v souboru mtstocom.log v adresáři Windows.%1
30127. Hledání osamocených položek bylo dokončeno.
30128. Toto není vztah důvěryhodnosti sféry Kerberos mimo systém Windows.
30129. Při spouštění transakčního mostu došlo k chybě. Koordinátor MS DTC bude spuštěn, avšak transakční most bude zakázán.
30130. Sběr dat čítače výkonu od služby %1 byl vypnut z důvodu jedné nebo více chyb generovaných knihovnou čítače výkonu pro tuto službu. Chyby, které vyvolaly tuto akci, byly zapsány do protokolu událostí aplikace. Opravte tyto chyby před novým zapnutím čítačů výkonu pro tuto službu.
30131. Most mezi sběrnicí Infiniband a hostitelem sběrnice PCI
30132. Soubor nebo adresář NTFS není bod změny zpracování.
30133. Nelze nalézt server proxy. Časový limit operace vypršel.
30134. Adresa X má absolutní formát. Jako adresu relativeAddress lze použít podporované formáty [podsložka/]název_souboru nebo ~/[podsložka/]název_souboru.
30135. Správnou syntaxi zobrazíte zadáním příkazu CLUSTER LOG /?.
30136. Zápis do metadat virtuálního pevného disku se nezdařil.
30137. Označuje, že je povoleno rozvržení obrázku grafu.
30138. Objekt úlohy nelze otevřít.
30139. Správce prostředků karty Smart Card je vytížen a nemůže operaci dokončit.
30140. Byl nalezen prázdný řetězec hodnoty atributu seznamu stop.
30141. Chyba: Pokus o vytištění seznamu serverů, který má hodnotu NULL. Nedostatek paměti?
30142. (GMT+03:00) Nairobi
30143. Fatal transport error, other transport will not be tried
30144. Nesprávná funkce.
30145. Požadovanou operaci nelze provést, protože je zakázán čítač výkonu procesu.
30146. Argument concurrencyLevel musí být kladný.
30147. Příkaz není podporován síťovým nástrojem. Zadejte příkaz %1 /?.
30148. Internal error: Some internal configuration information could not be set. Reinstall Active Directory Domain Services.
30149. Vstupní parametr X nemůže obsahovat více než jednu položku, pokud Y obsahuje nějaké položky.
30150. Nelze registrovat pojmenovaný objekt. X
30151. V dočasném sestavení nemůže být trvalý modul.
30152. Element <X> musí obsahovat pouze atribut Y, nebo pouze atribut Z. Nemůže obsahovat oba atributy.
30153. Soubor nelze filtrovat, protože je příliš velký.
30154. Musí být zadána délka alespoň jedné dimenze.
30155. Nelze určit adresu URL. Hostitel pravděpodobně není k dispozici nebo nejsou správně nakonfigurována nastavení serveru proxy na serveru indexu. Chcete-li změnit nastavení serveru proxy, klepněte na stránce Centrální správa serveru SharePoint Portal Server na příkaz Konfigurovat hledání a indexování. Ze seznamu serverů vyberte název serveru a na stránce Nastavení serveru upravte nastavení serveru proxy.
30156. Služba byla spuštěna úspěšně.
30157. Nedefinovaný přístupový bit č. 7 (neuplatní se)
30158. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) úspěšně nainstaloval ovladač %1 pro architekturu procesoru v cílovém počítači. Není požadována žádná akce uživatele.
30159. Atribut změny zpracování nelze nastavit, protože je nekompatibilní se stávajícím atributem.
30160. Systém BIOS nedokázal správně komunikovat s čipem TPM. Požádejte výrobce počítače o pokyny k upgradu systému BIOS.
30161. Spuštění zálohování stavu systému [%1]
30162. Položka obsahující data požadovaná k vytvoření instance typu Název typu má hodnotu null a nemůže být inicializována. Před přistupováním k této položce by měla být provedena kontrola hodnot null.
30163. Modul DataProtectionSecurityStateEncoder nemůže kódovat bajtové pole. Ověřte, že je načten uživatelský profil (UserProfile). Pokud implementujete scénář webové farmy, zajistěte, aby všechny servery byly spuštěny pod stejným uživatelem s cestovními profily, nebo poskytněte vlastní kodér SecurityStateEncoder.
30164. Ovladač protokolu IPsec
30165. Kritická chyba služby
30166. Bylo zadáno příliš mnoho parametrů příkazového řádku pro možnost %1.
30167. Sloupec PROPID_Q_PATHNAME_DNS není podporován pro rozhraní API funkce MQLocateBegin.
30168. Pole, s nímž má být toto pole svázáno
30169. Událost kalendáře %1 byla vytvořena uživatelem %2. Událost kalendáře: %1 Uživatel: %2
30170. Toto je neplatný argument: %1.
30171. Počet úrovní stromu rozbalených podle výchozího nastavení při vytváření datových vazeb
30172. X (Délka In-Buffer: Y, délka Out-Buffer: Z, vrácený kód: A).
30173. Událost odběru je uzavírána a nelze ji použít. Spusťte nový odběr.
30174. Při serializaci hodnoty X typu Název typu došlo k chybě.
30175. Vlastnost nebo indexovací modul X.Y nelze použít v tomto kontextu, protože přístupový objekt pro získání není dostupný.
30176. Vnitřní chyba: Určený objekt plex obsahuje zakázané dílčí disky.
30177. Pro protokolování této relace nemohl být vytvořen klíč registru.
30178. Program vydal příkaz, délka příkazu je však nesprávná.
30179. U svazku již probíhá jiná operace zmenšení nebo defragmentace. Může být spuštěna vždy pouze jedna tato operace.
30180. Zásady certifikátu:
30181. Zobrazí dynamické vlastnosti, na základě kterých lze vyhledat některé objekty pracovních procesů.
30182. DfsUtil: Nový název domény bude %1!wS!.
30183. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nemohla publikovat rozdílový seznam odvolaných certifikátů (CRL) pro klíč %1 do následujícího umístění na serveru %4: %2. %3.%5%6
30184. Název zobrazení je v rozporu s předdefinovanou definicí zobrazení
30185. Určuje, zda má být pro uživatele v poli zobrazeno tlačítko pro úpravy.
30186. Operaci nelze provést, protože vyžaduje vybrání terminálů.
30187. Ovládací prvek ActiveX programu Windows Media Player nemůže načíst požadovaný prvek uiMode a nemůže se vrátit ke stávajícímu prvku uiMode.
30188. Komunikační zařízení, připojené na port %1, nefunguje.
30189. Seznamy ACL byly úspěšně uloženy.
30190. %1 (%2) %3Při zmrazování instance stínové kopie %4 došlo k chybě %5.
30191. Řetězec nemůže být prázdný a nemůže obsahovat hodnotu Null.
30192. Literály typu double nelze implicitně převést na typ Název typu. Chcete-li vytvořit literál tohoto typu, použijte předponu X.
30193. Toto je alias pro příkaz /ReplSummary.
30194. Vytvářet instanci typu objektu
30195. Ověření mezipaměti po odpovědi
30196. Jímka souboru ASF nemohla rezervovat kartu AVIO, protože přenosová rychlost není známa.
30197. Zpracováno volných clusterů: %1.
30198. Hustota souboru nebo indexu je neplatná.
30199. Probíhá tisk na %1
30200. Požadovaná obrazovka s nápovědou

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions