English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

39101. Server bitových kopií služby pro nasazení systému Windows byl úspěšně inicializován.
39102. Svazek obsahuje nerozpoznaný systém souborů.
39103. V cestě k souboru protokolu nelze nalézt povinný soubor protokolu.
39104. Byla zadána neplatná možnost plánování. Možnost EqualPerIISAppPool lze použít pouze při odkazování na kritérium přiřazování procesů IISAppPool.
39105. Nelze použít komprimaci času pro relaci obsahující pouze video.
39106. Znamená, že doména byla pro provedení požadované operace v chybném stavu.
39107. Doplňkový čítač zavřel protokol událostí pro knihovnu PERFCTRS.DLL.
39108. Načtení nastavení se nezdařilo.
39109. Zadanou zprávu nelze odeslat, protože cíl je neznámý. Tento přenos vyžaduje, aby vlastnost Message.Headers.To nebo Message.Properties.Via byla v odchozích zprávách nastavena na platnou hodnotu.
39110. Aktualizace hodnoty cookie DirSync konfiguračního souboru novou hodnotou.
39111. Ve službě BITS došlo při odstraňování adresáře %1 k chybě %2. K tomuto adresáři pravděpodobně přistupuje jiný program nebo mohou být potíže se sítí. Spusťte čištění později.
39112. Žádost o nový fond identifikátorů účtů byla úspěšně splněna.
39113. Služba Message Queuing má nedostatečná oprávnění pro vytváření zpráv protokolu auditování.
39114. Třída WebPartTransformerAttribute není v typu Název typu definována.
39115. Hodnotou vlastnosti musí být celé číslo.
39116. Textový argument nemůže mít hodnotu null nebo být prázdným řetězcem.
39117. Na základě provedeného ověření není vzdálený certifikát platný.
39118. Operace tabulky dat appletu ovládacího panelu Datum a čas
39119. Před získáním nových popisovačů řádků je nutné všechny popisovače uvolnit.
39120. Objekt odkazovaný aliasem nebyl nalezen.
39121. Dynamické generování SQL pro vlastnost DeleteCommand není podporováno pro vlastnost SelectCommand, která nevrací žádné informace o sloupci klíče.
39122. Může být zadáno jen jedno zpětné volání. Buď možnost RemovedCallback, nebo možnost UpdateCallback musí mít hodnotu null.
39123. Heslo přidružené k účtu domény Clusterové služby je v tomto uzlu aktualizováno.
39124. Ověřený prvek nebyl pro tento zdroj dat rozpoznán.
39125. Ověřování kapacity %1 kB
39126. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: NFSShareIsAlive: Bylo přijato oznámení.
39127. Seznam vícesměrového vysílání v síťovém rozhraní je plný.
39128.

Koncový bod nebyl nalezen. Informace o sestavení platných žádostí na službu naleznete na stránce nápovědy o služby.


39129. Zadaný rozsah frekvencí se nenachází v zadané sadě rozsahů frekvencí monitoru.
39130. Počet obnovení nastavení funkce zvětšení a zmenšení musí být větší nebo roven nule.
39131. Úložiště licencí nepracuje. Obraťte se na technickou podporu produktů společnosti Microsoft.
39132. Ve struktuře služby QoS byla nalezena nerozpoznaná nebo neplatná specifikace toku dat.
39133. Zprostředkovatele EntityClient nelze použít k vytvoření definice ze stromu příkazů úložiště.
39134. Tento soubor .resources by neměl být načítán pomocí tohoto čtecího modulu. Typ čtecího modulu prostředků je X.
39135. Zadaný uživatel nebo skupina %1 neexistuje.
39136. Byla zahájena rutina OpenDhcpPerformanceData.
39137. Vyloučení alternativních datových proudů
39138. Zaregistrovaný objekt zabezpečení [%2] nebylo možné přeložit. Úloha bude pokračovat, v cílovém objektu zásad skupiny (GPO) však mohou být nepřeložené zaregistrované objekty zabezpečení.
39139. Nelze vrátit žádná další data.
39140. %1 není v tomto kontextu platná hodnota pro atribut namespace.
39141. Nelze vytvořit třídu GenericWebPart.
39142. Soubor cvtres.exe nebyl nalezen.
39143. Je aktivována po změně vybraného uzlu.
39144. Typ Název typu musí být typem hodnoty.
39145. Zálohování zahájené v: %6 selhalo s následujícím kódem chyby %7.
39146. Popisovač zabezpečení je příliš krátký.
39147. X nelze volat, pokud je záznam určen jen pro čtení.
39148. Některé části tohoto filmu mají neznámý formát.
39149. Správce objektů
39150. Nelze číst hodnotu registru %1. První hodnota DWORD v datové oblasti obsahuje kód chyby Win32.
39151. Systém Windows nemůže zjistit, jaký jazyk má být nainstalován.
39152. Maximální hodnota měřítka segmentu osy
39153. Nepodařilo se otevřít nebo zavřít port pro vsunutí či vysunutí.
39154. Události upozornění diagnostického modulu
39155. Informace o způsobech dokončení odebrání spywaru a dalšího potenciálně nežádoucího softwaru naleznete v tomto pomocném článku na webu Microsoft Security.
39156. %1: Při migraci konzoly MSC s duálním režimem na zařízení MTP (Media Transfer Protocol) byly úspěšně odinstalovány zásobníky ovladačů u zařízení %2.
39157. Určuje, zda může být webová část přesunuta do jiné zóny.
39158. Server SMTP nemůže zapisovat do souboru %1.
39159. Tento počítač není nakonfigurován pro příjem aktualizací zabezpečení ze zdroje schváleného pro tuto síť. Správce musí nakonfigurovat službu agenta webu Windows Update na příjem aktualizací z webu Microsoft Update.
39160. Pracovní stanice není v místní síti přihlášena.
39161. Zakázání starého účtu počítače v doméně %1
39162. Kolekce parametrů použitých pro výběr řádků
39163. Rezervace pro obor názvů identifikovaný prefixem adresy URL %2 byla úspěšně přidána.
39164. Určený identifikátor anonymního uživatele je příliš dlouhý. Identifikátor může obsahovat nejvýše 128 znaků.
39165. Informace o mapování vlastností zdroje obsahu nelze číst.
39166. Předané pole není zařazovaným členem typu Název typu.
39167. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Tento hostitel zastavil vyprazdňování všech připojení. Může to být způsobeno zastavením či pozastavením činnosti hostitele.
39168. Dispečer vyvolal metodu AfterCall na třídě ClientParameterInspector typu Název typu.
39169. Služba DHCP obdržela požadavek na platnou adresu IP, která není spravována tímto serverem.
39170. Neplatná hodnota časovače protokolu koordinátoru MS DTC. Přípustné hodnoty: [Timer] 5- %\ [Checkpoint] 100- %\ [Flush] 5-1000
39171. Uživatele nelze odebrat ze skupiny, protože je to jeho primární skupina.
39172. Modul diagnostiky %5 (%4) dokončil scénář řešení %1, instance %2, ID původní aktivity %3.
39173. Neplatné zpětné volání. Pro substituční zpětná volání jsou povoleny pouze metody v ovládacích prvcích nebo metody v jiných objektech.
39174. Workflows Unloaded
39175. Chybná kombinace parametrů
39176. Podle požadavku uživatele bylo ve složkách adresáře služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) použito výchozí nastavení zabezpečení NTFS.
39177. Přesun neprázdných skupin aplikací založených na dotazech není povolen.
39178. Hodnota ATR získaná z registru není platný řetězec ATR.
39179. Mapování paměti (vytvoření mapovaného oddílu) vzdáleného souboru v rámci transakce není podporováno.
39180. Lucemburština (Lucembursko)
39181. Zobrazí dynamické vlastnosti, které lze nastavit u nového objektu zálohy.
39182. V této fázi došlo k chybě, bude však pokračovat. Stav chyby: %1!d! (0x%1!08X!).
39183. Nastavení atributů = 0x%1!x!, maska atributů = 0x%2!x!, pro kořenový adresář %3!wS!
39184. Soubor PFX byl úspěšně vytvořen.
39185. Systém nepodporuje tuto verzi virtuálního pevného disku. Velikost bloku je neplatná.
39186. Typ grafu musí implementovat rozhraní IChartType.
39187. Metoda Název metody protokolu mezipaměti vrátila neočekávaný stav: X.
39188. Vzhledem k chybě filtru se nevytváří seznam slov.
39189. Nerozšiřuje typ Exception.
39190. Propagated qualifier
39191. Nelze obsluhovat z mezipaměti, Range:X.
39192. Neplatné číslice.
39193. Systém zkoumá existující doménovou strukturu...
39194. Službám IPsec se nepodařilo získat úplný seznam síťových rozhraní v počítači. Představuje to potenciální bezpečnostní riziko, protože se některým síťovým rozhraním pravděpodobně nedostává ochrany poskytované filtry služeb IPsec. Problém můžete diagnostikovat pomocí doplňku snap-in Sledování zabezpečení protokolu IP.
39195. Soubor dokumentu je poškozen.
39196. Testovací kód není schopen získat popisovač pro vzdálené volání procedur.
39197. Při překladu služby X byla provedena rekurzivní žádost pro stejnou službu.
39198. Datový objekt vzorce – Počet výstupních řad a hodnot Y není správný.
39199. Systém událostí modelu COM+ nemohl aktivovat událost EventObjectChange pro odběr %2, protože řetězec s kritériem dotazu %3 obsahoval chybu. Chyba se v řetězci s kritériem nachází přibližně u znakového indexu %4; dílčí text kritéria v tomto místě je %5. Výsledek HRESULT byl %1.
39200. Prostředek média je v chybném stavu.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions