English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

25701. Profil mezipaměti X není definován. Definujte jej v konfiguračním souboru.
25702. Rozhraní nelze zaregistrovat pomocí RPC.
25703. Statistické analýzy – Neúplná funkce Beta: Hodnota a nebo b je příliš velká nebo je hodnota MAXIT příliš malá v BetaCF.
25704. Zadaný počet rozsahů je neplatný.
25705. Parametr GenericArguments[X], Y v Z je v rozporu s omezením typu Název typu.
25706. Přijetí příchozí faxové zprávy se nezdařilo z důvodu chyby při příjmu. Byla přijata pouze část příchozí faxové zprávy. Obraťte se na odesílatele faxu a požádejte ho o opakované odeslání faxové zprávy. Název souboru: %1. Od: %2. ID volajícího: %3. Komu: %4. Obnovené strany: %5. Celkem stran: %6. Čas přenosu: %7. Název zařízení: %8.
25707. Došlo k chybě funkce send() serveru DNS. Chyba je uložena v datovém bloku události.
25708. Rozhraní musí být deklarováno jako abstraktní.
25709. Neplatné příznaky. Vlastnost (%1) obsahuje hodnotu (%2), která nespadá do platného rozsahu pro tuto vlastnost (%3). Vyhledejte ve schématu platný rozsah příznaků. Nesprávný soubor XML:%4%5
25710. Vlastnost druh zadaného argumentu DateTime nesouhlasí s argumenty 'hodiny' a 'minuty'.
25711. Při použití nastavení souboru odpovědí bezobslužné instalace došlo k chybě.
25712. Selhávání prostředku %1...
25713. Požadovaná služba již byla spuštěna.
25714. Odpověď není k dispozici. Počkejte na signál události.
25715. Implicitní transakce nejsou podporovány.
25716. Služba KDC (Key Distribution Center) nenalezla vhodný certifikát pro použití při přihlašování pomocí čipových karet nebo se certifikát služby KDC nepodařilo ověřit. Nebude-li tento problém vyřešen, nebude přihlašování pomocí čipových karet pravděpodobně správně fungovat. Chcete-li problém opravit, ověřte stávající certifikát služby KDC pomocí programu certutil.exe nebo zapište nový certifikát služby KDC.
25717. Délka svazku je neplatná.
25718. Silent Running: failure due to Graphics Object creation. %2
25719. nazvovy server =
25720. Byl proveden pokus o inicializaci poté, co již inicializace byla provedena.
25721. parametr X: Parametry OracleType.Cursor mohou být pouze parametry ParameterDirection.Output.
25722. Načítání parametrů
25723. Nelze načíst knihovnu DLL správce protokolu koordinátoru MS DTC (MSDTCLOG.DLL).
25724. Žádný spouštěcí sektor NTFS nelze číst. Nelze pokračovat.
25725. Nelze spustit aplikaci, která byla zakázána.
25726. Tato událost je vyvolána, když služba DPS obnoví zásady skupiny
25727. Zadaný konstruktor musí být deklarován v definici obecného typu.
25728. Modul plug-in zdroje dat nepodporuje tvorbu výčtu.
25729. Události související s cyklem životnosti detekce vyčerpání prostředků
25730. Je aktivována, když dojde ke změně vlastnosti textu.
25731. Certifikát správy licencí TS obsahuje neplatný veřejný klíč.
25732. Přístup ke vzdálenému serveru %1 byl odepřen. Data nelze protokolovat.
25733. Seznam serializovatelných vlastností (Save/Load/Reset) oddělený čárkami.
25734. Nastaví zkrácený text pro buňku záhlaví. Zkrácený text je vykreslen pomocí atributu abbr jazyka HTML. Atribut abbr je důležitý z hlediska nástrojů pro čtení obrazovky, kterým umožňuje číst pro každou buňku v tabulce zkrácenou verzi záhlaví.
25735. Konstruktor nemůže být privátní ani statický.
25736. Připojení přenosu bylo úspěšně zavřeno.
25737. Aktualizace nemůže začít bez zdrojů obsahu. Přidejte alespoň jeden zdroj obsahu, který se nepoužívá pro oznámení.
25738. Adresářová služba nemůže odvodit hlavní název služby (Service Principal Name, SPN) ke vzájemnému ověření cílového serveru, protože odpovídající objekt serveru v místní databázi adresářových služeb nemá atribut serverReference.
25739. Zdrojový soubor XML není k dispozici a nelze jej zobrazit.
25740. Nastaví vlastnost enabled v konfiguračním oddílu system.webServer/defaultDocument pro zadanou cestu konfigurace.
25741. Nebyl nalezen přihlašovací server.
25742. Zadaný atribut neexistuje.
25743. Lokalita %1 byla vynechána, protože nikdy neobsahovala server ISTG.
25744. Při ověřování podepsané zprávy došlo k chybě: %1
25745. Syntaxe přidávaného propojeného atributu není správná. Dopředná propojení mohou mít pouze syntaxi 2.5.5.1, 2.5.5.7 a 2.5.5.14, a zpětná propojení mohou mít pouze syntaxi 2.5.5.1
25746. Zadaný počet disků je neplatný.
25747. Je nutné zadat zástupný text kroku pro průvodce X. Zadejte zástupný text nastavením vlastnosti ID ovládacího prvku na hodnotu „Y“. Zástupný ovládací prvek musí také určovat atribut runat="server".
25748. Pole stránky pro adresu paměti operačního systému hosta nelze uzamknout, protože se neshoduje s předchozím požadavkem na zámek. Restartování virtuálního počítače pravděpodobně tento problém vyřeší. Pokud potíže potrvají, restartujte fyzický počítač
25749. %1 (TrueType)
25750. Systém Windows nemůže načíst knihovnu DLL rozšiřitelných čítačů %1. První čtyři bajty (DWORD) datové sekce obsahují kód chyby systému Windows.
25751. Neznámý parametr X.
25752. Službě AD CS (Active Directory Certificate Services) se nepodařilo vytvořit nový certifikát nebo řetěz certifikátů: %1.
25753. Ověření se nezdařilo z důvodu omezení uživatelského účtu. Zkontrolujte omezení vlastností uživatelského účtu.
25754. Popisovač vlastnosti je neplatný. Odkazuje na aktivitu spolupráce, jejíž vlastnost ActivityType byla upravena.
25755. K dešifrování tohoto šifrovaného souboru je vyžadován novější systém.
25756. Import se nezdařil. Certifikáty vydavatele lze importovat pouze ze sestavení.
25757. Neplatný popisovač vazby.
25758. Program CHKDSK ověřuje platnost informačních řídicích bloků (ICB)...
25759. Konstruktor (string) třídy DesignerAttribute chybí
25760. Načítání dokumentu služby bylo dokončeno.
25761. Požadovaná operace se nezdařila, protože příslušný index ASF není k dispozici.
25762. V souboru nebyla nalezena hlavní tabulka.
25763. Požadovaná reprezentace není tímto objektem podporována.
25764. Server přesměroval přehrávač na neplatné místo.
25765. Hostitelský proces UMDF (%1) načetl modul %3 během načítání ovladačů pro zařízení %2.
25766. Získá nebo nastaví šířku poznámky. Chcete-li dosáhnout automatického výpočtu pro text poznámky, nastavte na hodnotu Double.NaN ('NotSet'). Může mít také zápornou hodnotu.
25767. Vypínání clusteru %1!ws!...
25768. V dokumentu nelze současně používat různé podprocesové modely.
25769. Položka vazby X v trase s adresou URL Y musí mít řetězcovou hodnotu nebo být typu, který implementuje omezení IRouteConstraint.
25770. Služba publikování na webu (Webová služba) neregistrovala předponu adresy URL %1 pro web %2. Koncový bod sítě pro adresu IP webu nemohl být vytvořen nebo seznam adres IP pro naslouchání ovladače HTTP.sys neobsahuje žádné použitelné adresy IP. Web byl zakázán. Datové pole obsahuje číslo chyby.
25771. Neplatný formát parametrů
25772. Některé části tohoto dokumentu nejsou přístupné.
25773. Funkci EndInvoke lze volat pro každou asynchronní operaci pouze jednou.
25774. Po nastavení activeLocality byl čip TPM zastaven.
25775. Byl přijat blok zprávy serveru (SMB) Chybná poštovní přihrádka. Blok SMB je v datech.
25776. Další stopa
25777. Ve webové části Y nelze nastavit vlastnost X. Tuto vlastnost lze nastavit pouze v samostatné webové části.
25778. Službě, na níž jsou závislé další spuštěné služby, byl předán pokyn k zastavení.
25779. Ve značce Y musí být uveden atribut X.
25780. Aktivita X nemůže přistupovat k tomuto vloženému odkazu na umístění, protože odkaz je platný pouze pro aktivitu Y. Odkaz může používat pouze aktivita, která obdržela vložený odkaz na umístění.
25781. Podporovány jsou pouze asymetrické klíče, které implementují rozhraní ICspAsymmetricAlgorithm.
25782. Název certifikátu klienta neodpovídá uživatelskému jménu, nebo je název KDC chybný.
25783. Operaci nelze dokončit, dokud nebudou ukončeny a restartovány všechny aplikace TAPI.
25784. Během instalace služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) došlo k neznámé chybě.
25785. Získá nebo nastaví stornovací hodnotu pro bodově-grafický grafu (měřeno ve velikostech polí).
25786. Program Windows Media Player nezjistil připojené přenosné zařízení. Připojte ho a soubor se pokuste znovu synchronizovat.
25787. Došlo k chybě kompilace.
25788. Buď nejsou nainstalovány žádné bezpečnostní balíčky, nebo není uživatel přihlášen, nebo bezpečnostní balíčky klienta a serveru nejsou kompatibilní.
25789. Silent Running: Standard clocks = %2
25790. Umístění hardwaru pro %1 nebylo možné přeložit způsobem srozumitelným pro správu paměti.
25791. Data byla doručena po uzavření příchozí cesty.
25792. Alternativní text zobrazovaný v případě, že nelze zobrazit obrázek grafu.
25793. Nemáte dostatečná oprávnění pro přírůstkový import nebo je poškozen soubor cookie DirSync uložený v databázi profilů uživatelů. Pokud importujete z domény systému Windows 2000, ověřte, zda má účet pro import oprávnění replikace změn pro adresářové služby Active Directory. Pokud ano, aktualizujte soubor cookie spuštěním úplného importu.
25794. XC1035: Typ Název typu nelze přiřadit typu Název typu člena Člen.
25795. Bylo zjištěno neplatné pravidlo vytáčení.
25796. Vyžadována délka
25797. V datech této složky neproběhne procházení, protože jsou nakonfigurována na procházení v (%1).
25798. Nepodařilo se dokončit operaci odstranění objektu plex. %1
25799. Nepodařilo se nalézt požadovaný prostředek. Odpověď serveru: %1.
25800. Služba Server pro systém souborů NFS byla úspěšně spuštěna.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions