English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

23501. Počet nalezených souborů: (%1!lu!)
23502. Obnovení souborů spuštěné v %10 bylo úspěšně dokončeno. Protokol úspěšně obnovených souborů: %11.
23503. Přenos zóny (DNS AXFR) byl dokončen.
23504. Interní. Položka nemůže operaci dokončit bez vstupu.
23505. Název DNS neexistuje.
23506. Je připojeno zařízení USB se systémem Windows Mobile, ale nedokáže vytvořit síťové připojení k počítači.
23507. Pokud již adresář App_Data aplikace existuje, jsou pro webový server vyžadována oprávnění pro čtení a zápis pouze v adresáři App_Data aplikace. Tato oprávnění jsou třeba, protože účet webového serveru se pokusí ověřit, zda databáze serveru SQL Server Express již v rámci adresáře App_Data aplikace existuje. Odebráním přístupu pro čtení v adresáři App_Data pro účet webového serveru znemožníte zprostředkovateli správně určit, zda již existuje databáze serveru SQL Server Express. Tím dojde k chybě, protože zprostředkovatel se pokusí vytvořit duplikát již existující databáze. Přístup pro zápis je vyžadován, protože pověření účtu webového serveru jsou použita při vytváření nové databáze.
23508. Řadič SSA
23509. Hodnota Y zadaná pro atribut Atribut není v konfiguraci zprostředkovatele X platná.
23510. Nelze vytvořit neinicializovaný řetězec.
23511. Soubor INF byl podepsán pomocí katalogu Authenticode(tm) od důvěryhodného vydavatele.
23512. Vyhledávací služba systému Windows se pokouší odebrat starý katalog. %1
23513. Získá nebo nastaví umístění popisků datových bodů.
23514. Pro každou adresu soketu (protokol/adresa sítě/port) je povoleno pouze jedno použití. Ověřte, zda se ostatní služby nebo aplikace nepokoušejí použít stejný port, a zkuste modul plug-in povolit znovu.
23515. Nelze zavést %1.
23516. Služba ukončuje kanál přenosu.
23517. Adresa URL, na kterou je uživatel přesměrován po úspěšném provedení akce
23518. Verze kompatibility ovládacího prvku vykreslování nesmí být nižší než 3.5.
23519. Atribut %1 je neplatný. %2
23520. Úplné číslo identifikující zprávu v knihovně DLL zpráv událostí.
23521. Při kryptografické operaci došlo k chybě.
23522. Odinstalace byla úspěšně zaznamenána do databáze. Tato služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) (%1!S!) nebude znovu spuštěna.
23523. Událost nemohla spustit žádné abonenty.
23524. Načtení ovladače pro zařízení %1 se nezdařilo. Časový limit vypršel.
23525. typ nesmí být ByRef
23526. Inicializace čítačů výkonu System.Net byla úspěšně dokončena.
23527. Spouštěcímu procesu systému Windows se nepodařilo ukončit systémové procesy.
23528. Tato operace není podporována u oddílů typu MSR.
23529. Parametry oboru vícesměrového vysílání jsou chybné. Buď obor již existuje, nebo nejsou jeho vlastnosti v souladu s vlastnostmi jiného existujícího oboru.
23530. Nejsou nastavena žádná oprávnění. Všichni uživatelé mají úplné řízení.
23531. Tato chyba se používá pro interní testování přístupů.
23532. Protokol IPRIPv2 nebylo možné navázat k portu 520 v soketu pro místní rozhraní s adresou IP %1. Uvedený údaj je kód chyby.
23533. Objekt musí být typu Double.
23534. %1 (%2) %3Simulace %4 selhání prostředku je povolena.
23535. Při spuštění přijímacího podprocesu došlo k chybě. Agent SAP nemůže pokračovat.
23536. Neočekávaný Stroke v prvku PropertyDataChangedEventArgs.Owner.
23537. Jímky proudu nelze přidávat ani odebírat z této jímky médií, protože její sada datových proudů je pevná.
23538. Databáze je uzamčena.
23539. Byl učiněn pokus vytvořit relaci se síťovým serverem, ale s tímto serverem je již vytvořeno příliš mnoho relací.
23540. Element ::= . EmptyElement | ( StartElement ElementBody ).
23541. Vyprazdňování připojení bylo pozastaveno.
23542. Vlastnost navigace typu Název typu není jediná implementace X.
23543. Instalace serveru...
23544. Pokus zašifrovat soubor se nezdařil.
23545. Tento objekt již byl inicializován. Nastavení nelze měnit.
23546. Licenční server Terminálové služby nelze publikovat ve službě Active Directory Domain Services během instalace správy licencí terminálového serveru. Akce se nezdařila s kódem chyby systému Win32 %1.
23547. Graf typu PointAndFigure – Index zadaný vlastním atributem UsedYValueHigh je mimo rozsah.
23548. Z bezpečnostních důvodů musí být operace spuštěna na cílovém DC.
23549. Nelze načíst soubor XML zadaný v nastavení konfigurace Nastavení.
23550. Zálohování svazku %1 nelze dokončit. Chyba: %2
23551. Platnost certifikátu licenčního serveru vypršela. Přesvědčte se, zda jsou systémové hodiny nastaveny správně. Další pomoc vám poskytne poskytovatel obsahu.
23552. Změna vložené výchozí hodnoty s informacemi o výchozích hodnotách není podporována. Výchozí hodnota proměnné X již byla uvedena jako součást šablony UriTemplate Y. Další informace naleznete v dokumentaci k třídě UriTemplate.
23553. Služba pro nasazení systému Windows je inicializována a je připravena.
23554. Tento objekt nemůže zpracovat událost %1. Při zařazování rozhraní IDispatch tohoto objektu došlo k chybě.
23555. Hodnota True, pokud ovládací prvek zůstane viditelný, když je uživatel přihlášen
23556. Modul plug-in WMI služby WS-Management nepodporuje určený element OptionSet, protože pro jednu z možností je nastavena hodnota MustComply.
23557. Při pokusu o zápis záznamů o prostředcích do služby Active Directory v %1 vypršel časový limit serveru DNS. Zkontrolujte, zda adresář pracuje správně, a přidejte nebo aktualizujte záznamy pomocí konzoly služby DNS. Chyba je uložena v datovém bloku události.
23558. Zadaná cesta %1!ls! neurčuje soubor.
23559. Cíl neodpověděl včas na textový příkaz odeslaný k opětovnému vyjednání parametrů iSCSI.
23560. Přístup k replikaci byl odepřen.
23561. Okno je již registrováno pro vstupy tužkou.
23562. Typ hodnoty neodpovídá typu sloupce.
23563. Skript spuštěný z adresy URL %1 neodpověděl v rámci konfigurovaného časového intervalu. Server HTTP ukončuje skript.
23564. Klient WebClient nepodporuje souběžné operace vstupu a výstupu.
23565. Spustit fond aplikací
23566. Přihlášení bylo úspěšné, ale v tuto chvíli nejsou k dispozici žádné adresy IPv6.
23567. Chybný znak Unicode (UTF8) šifrování ASN1.
23568. Již neexistují další data.
23569. Vrácené elementy nesmí mít hodnotu null.
23570. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Identifikátor URI obsahuje duplicitní klíč (%1).
23571. Seznam povolených (msDS-RevealOnDemandGroup):
23572. Toto připojení je nakonfigurováno k ověřování identity přístupového serveru, ale systém Windows nemůže ověřit digitální certifikát, zaslaný serverem.
23573. Velikost dat získaných od služby Active Directory nebyla očekávána.
23574. Typ příkazu pro aktualizaci
23575. Finger: read:
23576. Chcete-li zarovnat datové body k popiskům osy X, musí mít všechny body neprázdnou jedinečnou hodnotu AxisLabels v rámci jedné řady.
23577. Hodnota daného názvu neexistuje.
23578. Klient poskytl jako legitimaci neplatný token akcelerátoru přihlášení. Token měl zadánu nesprávnou cílovou skupinu.
23579. Předávající strana protokolu IPSec na platformě NAP byla úspěšně inicializována.
23580. Konfigurační hodnota parametru Switch X nebyla platná.
23581. Parametr Y musí být null, pokud parametr X má hodnotu Z, a parametr Y nesmí být null, pokud parametr X má jakoukoli jinou hodnotu než Z. Zajistěte, aby hodnota parametru X byla nastavena podle hodnoty parametru Y.
23582. Systém volal vlastní komponentu, v této komponentě došlo k chybě a byla vygenerována výjimka. Toto chování naznačuje problém s vlastní komponentou. Oznamte vývojáři této komponenty, že se vyskytla chyba, a předejte mu níže uvedené informace.%1
23583. Popisovač zabezpečení v souboru 0x%1 je neplatný.
23584. Vyrovnávací paměť není dostatečně velká pro uložení dat síťového protokolu (IP, ICMP, TCP a UDP). Data obsahují velikost dostupné a požadované vyrovnávací paměti.
23585. Token vypršení platnosti nebyl nalezen. Obnovení nelze provést bez znalosti informací o vypršení platnosti.
23586. LegendCellColumn s názvem X nelze v kolekci najít.
23587. Na tomto serveru neexistuje starší verze úložiště bitových kopií RIS.
23588.
23589. Není k dispozici žádná zpráva požadovaného typu
23590. Název typu poznámky
23591. Přihlášení k serveru SQL stavu relace pro uživatele X se nezdařilo.
23592. Odkazy serveru DNS na kořenové servery
23593. Chcete-li tuto vlastní databázi stavu relací použít ve webové aplikaci, zadejte ji v konfiguračním souboru pomocí atributů allowCustomSqlDatabase a sqlConnectionString v části \.
23594. Zadaný čas musí být mezi 0:00 a 23:59 hodinami. Zadejte novou hodnotu v tomto rozmezí.
23595. Pomůcku %1 v sadě shromažďování dat %2 se nezdařilo dokončit; kód chyby %4.
23596. The specified shadow copy storage association is in use.
23597. Během operace unwind byla zjištěna poškozená tabulka funkcí.
23598. Symbolická adresa %1 obsahovala jeden nebo více neplatných souborů, ale byla úspěšně obnovena.
23599. Sestavení obdrželo od hostitele runtime X neplatnou sadu udělení oprávnění. V homogenní doméně aplikace (AppDomain) jsou jediné platné sady udělení oprávnění FullTrust a sada udělení oprávnění izolovaného prostoru domény aplikace (AppDomain).
23600. Složka byla zkrácena.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions