English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

29701. Správce %4 zrušil úlohu %2 za uživatele %3. Identifikátor úlohy byl %1.
29702. Zadaný síťový název není již dále k dispozici.
29703. Protokol IGMP nemůže nastavit možnost zahrnout záhlaví protokolu IP na rozhraní s adresou IP %1. Uvedený údaj je kód chyby.
29704. Adresář je úplně prázdný, schází položky . i ..
29705. Odinstalovat nativní modul
29706. Tiskový port je nečinný a nemůže přijímat ovládací příkazy.
29707. Pokus o rozšíření transakce se nezdařil.
29708. Ve skriptu automatické konfigurace serveru proxy došlo k chybě.
29709. Statistická analýza
29710. V knihovně DLL objektu proxy transakcí OLE chybí funkce DllGetTransactionManagerCore. Specifikace chyby: %1
29711. Výpis instance filtru se nezdařil s chybou: %1!x!
29712. DHCPv6 - %%I64d zapůjčení s vypršenou platností a %%I64d odstraněných zapůjčení
29713. Vyhodnocování podmínek pro spuštění
29714. Šablona UriTemplate X není platná. Poslední segment cesty UriTemplate Y poskytuje výchozí hodnotu pro výslednou proměnnou s hvězdičkou Z. Počítejte s tím, že šablona UriTemplate nepodporuje výchozí hodnoty pro výsledné proměnné s hvězdičkou. Další informace naleznete v dokumentaci k třídě UriTemplate.
29715. Zadaná zásada přidělení prostředků je používána Správcem systémových prostředků a nelze ji přejmenovat. Chcete-li zadanou zásadu přejmenovat, nastavte jako aktivní jinou zásadu a opakujte akci.
29716. Workflows Created/sec
29717. Hlášená událost testu počítače je závažnou chybou paměti ECC na fyzické adrese %3 v paměťovém modulu %4 hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
29718. Komunikace se čtecím zařízením karet SmartCard GRSerial se nezdařila.
29719. V rámci dotazu COALESCE musí být seznamy ORDER BY všech komponent stejné.
29720. Služba Fax měla potíže s inicializací modulu zprostředkovatele faxových služeb %1. Obraťte se na dodavatele zprostředkovatele faxových služeb. Důvod: %2. Kód chyby: %3. Umístění: %4. Tento kód chyby označuje příčinu chyby.
29721. Název %1 zadaný v parametru /CvtArea musí být název souboru.
29722. MSB4203: X: Neplatný atribut TargetFrameworkMoniker Y. Úloha aplikace AspNetCompiler podporuje jako cíl pouze rozhraní .NET Framework.
29723. Statistické analýzy – kovariance: Pole mají odlišné počty datových bodů.
29724. Server %1 byl vybrán jako zapisovatelný zdroj pro oddíl %2.
29725. Vyhledávací služba systému Windows úspěšně odebrala nový systémový katalog. %1
29726. Název instance zařízení je neplatný.
29727. Náhradní ovládací prvky nelze použít v uživatelských prvcích nebo stránkách předlohy uložených v mezipaměti.
29728. Chyba konfigurace. Atribut X nebo Y musí být uveden pro adresu relativeAddress Z v oddílu A.
29729. Správ&a rolí povolena
29730. Zjišťování statistiky cesty
29731. %1!-20s! %2!-30s! %3!I64i! (0x%3!I64x!)
29732. Byla dosažena mez parametru MaxCatalogs, takže katalog v %1 nelze otevřít.
29733. Objekt ConstructorInfo není platný.
29734. Třída FileStream neotevře zařízení Win32, jako jsou diskové oddíly a pásková zařízení. V zadané cestě nepoužívejte podřetězce "\\.\".
29735. Datum: %%02d/%%02d/%%02d Čas (GMT): %%02d:%%02d
29736. Internal event: Function %1 entered.
29737. Název náhradní statické metody pro zpětné volání
29738. Soubor nelze spustit (#EXEC) z důvodu chybějícího oprávnění ke spuštění.

29739. Instanci typu void nelze vytvořit.
29740. Došlo k pokusu o přístup k prvku pomocí typu, který není kompatibilní s polem.
29741. Jeden z předaných argumentů je neplatný.
29742. Byla přijata odpověď HTTP (%1): RequestHandle=%2, SocketHandle=%3, %5, ContentLength=%7
29743. Tato chybová stránka pravděpodobně obsahuje citlivé informace, protože technologie ASP.NET je konfigurována pro zobrazení podrobných chybových zpráv pomocí nastavení <customErrors mode="Off"/>. V provozních prostředích zvažte použití nastavení <customErrors mode="On"/> nebo <customErrors mode="RemoteOnly"/>.
29744. Předmět certifikátu serveru lze načíst pouze v případě, že provádíte pouze odezvu proxy.
29745. Službě Active Directory Domain Services se nepodařilo automaticky zapsat tento server k certifikaci.
29746. Stav slotu %1 nelze zjistit.
29747. Ověřovací úroveň není známá.
29748. Povolení služeb služby pro nasazení systému Windows...
29749. E-mailová adresa je již používána.
29750. Nelze vytvořit symbolické propojení k %2.
29751. Instalace produktu [3] již byla dříve spuštěna uživatelem [2]. Před použitím produktu je třeba, aby tento uživatel spustil instalaci znovu. Bude dokončena aktuálně spuštěná instalace.
29752. Microsoft-Windows-MSDTC 2
29753. U partnera spojení není možné automatické vyjednání.
29754. Argument instance nelze převést z X na Y.
29755. %1 (%2) %3Databázový stroj nemůže v souboru %5 nalézt počáteční bod %4.
29756. Hodnotu null nelze převést na typ X, protože se jedná o typ, který nepovoluje hodnotu null.
29757. Objekt %1 %2 byl změněn.
29758. Byla očekávána desítková číslice.
29759. Přidávaný vztah je v konfliktu s existujícím vztahem. Zvažte odstranění předchozího vztahu a volání metody ObjectContext.DetectChanges.
29760. Platný znak vyšší náhrady je z intervalu 0xd800 až 0xdbff, včetně.
29761. Nelze navázat připojení k serveru. Zkontrolujte, zda je web přístupný.
29762. V segmentu záznamu souboru %1 byly zjištěny nesprávné informace.
29763. Klient neposkytl pověření.
29764. Z důvodu opětovné inicializace byl vytvořen dočasný stav. Tato skutečnost není chybou.
29765. Systémové informace
29766. Seznam členů skupiny správců může upravovat pouze administrátor.
29767. Systém Windows nemůže přiřadit popisek svazku oddílu na disku %2!u!.
29768. Při získávání certifikátu zařízení došlo k potížím. Obraťte se na technickou podporu produktů společnosti Microsoft.
29769. Neplatný formát serializovatelného řetězce obsahu. Název vlastnosti není nastaven.
29770. Seznam vyhledávání domény
29771. Klient NTP zprostředkovatele časových údajů: Při vyhledávání DNS ručně nakonfigurovaného partnera %1 došlo k chybě. Klient NTP se pokusí o vyhledání pomocí služby DNS znovu za %3 minut. Došlo k následující chybě: %2
29772. Vyčíslení tiskáren
29773. Uvádění prostředku %1 do online režimu...
29774. Požadovanou operaci nelze pro zadaného uživatele provést, protože se jedná a vestavěného speciálního uživatele.
29775. Je předán odkaz zprávy.
29776. K přidělení vyrovnávací paměti pro požadavky SNMP není dostatek paměti.
29777. Popisovač nebyl inicializován. Popisovače musí být vytvořeny a inicializovány při běhu a jsou platné pouze v rámci rozsahu, ve kterém byly deklarovány.
29778. Požadovaný kontakt nebyl nalezen.
29779. Nelze nastavit vlastnosti fronty %3. Kopírování souboru fronty %4 do dočasného souboru %5 vrátilo chybu %1.: %2
29780. Připojení bylo resetováno druhou stranou
29781. Vybraná čísla v hesle nejsou správná.
29782. Požadovaný protokol zabezpečení není podporován.
29783. Požadavek na přihlášení se nezdařil. Paket odpovědi přihlášení je uveden ve výpisu dat.
29784. Podle definice DTD nebo schématu není obsah elementu úplný.
29785. Vytvoření podprocesu okna se systémovými zprávami se nezdařilo.
29786. Modul pro zápis %1 byl vyloučen, protože byly vyloučeny všechny jeho součásti.
29787. K seznamu důvěryhodných certifikátů serveru pro instanci %1 jsou přidružena neplatná data úložiště konfigurace služby IIS a nelze jej načíst. Zjištěná chyba: %2
29788. Při zápisu informací o instalaci na disk došlo k chybě. Přesvědčte se, zda je na disku dostatek místa, a klepněte na tlačítko Opakovat. Chcete-li instalaci ukončit, klepněte na tlačítko Storno.
29789. Data XML aktualizace nejsou platná.
29790. Aktualizaci %2 produktu %1 nebylo možné odebrat. Kód chyby: %3. Instalační služba systému Windows může vytvořit soubor protokolu s informacemi, které usnadní řešení potíží při instalaci softwaru. Další informace naleznete na webu na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=23127
29791. Zprostředkovatel %1 byl úspěšně ukončen.
29792. Opraví tuto aplikaci, je-li poškozena
29793. Žádná aktivní připojení
29794. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že úložiště licencí obsahuje nekonzistentní data.
29795. Kontrola konzistence parametru inputData1 příkazu DAA se nezdařila.
29796. Nakonfigurovaná metoda EAP určila, že profil není možné použít k předběžnému přihlášení.
29797. Zpráva požadavku na zjišťování s parametrem messageId=X byla zahozena, protože obsahovala neplatnou adresu ReplyTo.
29798. Nelze vytvořit adresář
29799. Rozšíření registru zahájilo transformaci.
29800. Modul pro zařazování do kategorií nelze spustit

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions