English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

15101. Nelze otevřít propojení registru pro čtení informací o konfiguraci.
15102. XC1016: Nelze přeložit typ Název typu nebo jeden z obsažených argumentů. Ověřte, že název typu je správný a že je načteno sestavení obsahující daný typ.
15103. Adresa: %1
15104. Nepodařilo se získat data o prostředí z jednotky %1 v knihovně %2.
15105. Soubor %1!.1023s! má číslo verze %2!d!.%3!d!.%4!d!.%5!d!, ale bylo očekáváno číslo %6!d!.%7!d!.%8!d!.%9!d!.
15106. Nelze převést cestu URI X pomocí kódování Y.
15107. Čtení karty smart card...
15108. CredIsMarshaledCredential se nezdařil s nesprávnou hodnotou CredType: %1!d!
15109. K portu je připojeno nesprávné zařízení.
15110. Virtuální disková služba: Odstranění zastaralých přípojných bodů v místním počítači se nezdařilo.
15111. Binární data musí být vyhodnocena jako typ DateTime s hodnotou mezi DateTime.MinValue.Ticks a DateTime.MaxValue.Ticks.
15112. Ovládací prvek prohlížeče nelze vložit.
15113. Neznámý typ bloku; datový proud je pravděpodobně poškozen.
15114. X musí mít hodnotu null, pokud má Y hodnotu null nebo není třída EntityType.
15115. Součást nelze připojit do kanálu k jejím sousedům: X.
15116. Sloupec se zadanou sadou vlastností a identifikátorem PID již existuje. Byla poškozena konfigurace aplikace. Přeinstalujte aplikaci.
15117. Tento objekt nelze replikovat, protože upravený název nebyl rozpoznán.
15118. Rozlišující název určený pro tuto operaci replikace již existuje.
15119. Režim zjišťování X nemá platnou hodnotu. Vyberte hodnou definovanou ve výčtu DiscoveryMode.
15120. Doména není dosažitelná
15121. Synchronizace z %1 do %2 byla úspěšně zařazena do fronty.
15122. Zadaný ověřovací balíček není známý.
15123. Probíhá kopírování dat ze síťových požadavků do vyrovnávací paměti programu Sledování výkonu.
15124. CHYBA - Nebyl určen žádný svazek pro zálohování.
15125. Číslo argumentu a číslo parametru typu Název typu musí být stejné.
15126. Nedávné instalace nebo upgrady ovladačů mohly zabránit spuštění systému Windows.
15127. Vyloučení přímého otevření zařízení
15128. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná. Metodu X lze vyvolat pouze při zpracování příkazu. Nepokoušejte se zachovat instanci InstancePersistenceContext pro další použití. Třídu InstancePersistenceContext poskytnutou příkazům TryCommand a BeginTryCommand lze používat pouze při provádění příkazu.
15129. Celkový počet kritérií přiřazování procesů nemůže být vyšší než 128.
15130. Cíl odkazu <%1> pro odkaz <%2> neobsahuje seznamy řízení přístupu (ACL) sdílených složek. Porovnání bude ignorováno.
15131. Parametry ostatních domén (pro použití modulem SAM)
15132. Nečinná úloha s ID %1 se vrátila z upozornění na explicitní zpracování.
15133. Operace soketu se nezdařila s chybou %1. Adresa dalšího směrování je %2. Služba Řízení front zpráv nemůže zprávu nyní odeslat, ale pokusí se ji odeslat později. Tato událost je protokolována nejvíce jednou za %3 sekund. Chcete-li toto nastavení změnit, nastavte hodnotu registru \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2185 na požadovanou dobu v sekundách.
15134. Laponština (severní, Norsko)
15135. Zálohování zahájené v: %6 selhalo s následujícím kódem chyby %2.
15136. Při spouštění služby TBS došlo k chybě. Kód chyby: %1.
15137. Soubor rozšířených atributů v připojeném systému souborů je narušen.
15138. Z důvodu kompatibility s předchozími verzemi služby IIS byl filtr %1 načten z registru jako globální filtr. Chcete-li filtr ovládat pomocí správce služeb Internetu, odeberte jej z registru a přidejte jej jako globální filtr pomocí správce služeb Internetu. Filtry jsou v registru uloženy ve složce HKLM\System\CurrentControlSet\Services\W3Svc\Parameters\Filter DLLs.
15139. Token X byl rozpoznán jako speciální typ modulu reprezentující tento modul.
15140. Import databáze RSM se nezdařil. Buď soubory určené k importu neexistují, nebo není na disku dostatek místa.
15141. Pokus o přidání filtru se shodným názvem byl úspěšně proveden s upraveným názvem.
15142. Nástroj DiskRAID nemohl snížit velikost logické jednotky (LUN), protože disk, ke kterému je logická jednotka (LUN) přidružena, není připraven.
15143. Získá nebo nastaví barvu čáry.
15144. Nelze najít poštovní schránku odesílatele.
15145. Zadaný objekt je aktivně používán, operace není povolena.
15146. Schéma aktuálního objektu DataTable X ve třídě DataTableReader se změnilo, třída DataTableReader je neplatná.
15147. Prvek DetailsView s identifikátorem X neobsahovat žádné vlastnosti nebo atributy, z nichž by bylo možné generovat pole. Ověřte, že zdroj dat má obsah.
15148. Dodaná pověření nebyla úplná a nebylo možné je ověřit. Doplňující informace mohou být vráceny z kontextu.
15149. Byl učiněn pokus odebrat adresu vícesměrového vysílání, která nebyla nikdy přidána.
15150. Invalid association
15151. Odkaz - X
15152. Během přetáčení zpět dosaženo konce datového proudu.
15153. Ukládací operace by se měla okamžitě zkusit znovu.
15154. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: V týmu oboustranné příbuznosti (BDA), ve kterém je tento cluster zapojen, není stanoven hlavní cluster. Tým je neaktivní a zůstane neaktivní, dokud nebude stanoven hlavní cluster tohoto týmu a nebude zjištěna konzistentní konfigurace týmu BDA.
15155. Nebyly nalezeny žádné cesty.
15156. Řetězec nebyl rozpoznán jako platný typ DateTime, protože den týdne je nesprávný.
15157. Komponenta koordinátoru MS DTC vygenerovala výjimku. Specifikace chyby: %1%2
15158. Zobrazit uživatelské zobrazení
15159. Síťové zařízení %1 nebylo úspěšně přidáno do systému. Pro tento rozpoznávací modul sběrnice bylo dosaženo systémového limitu %2 objektů fyzických zařízení. Do systému nelze nainstalovat žádná další zařízení.
15160. Pro vytvoření posloupnosti popisovače hlavního svazku není k dispozici dostatek volného místa.
15161. DEL Odstraní jeden nebo více souborů.
15162. Aplikace %4 ukončila přechod režimu napájení.
15163. Proces DEBUG! "%1".
15164. Vlastnost X vyžaduje operační systém Microsoft Windows NT nebo operační systém typu WindowsNT.
15165. Neplatná hodnota X pro vlastní atribut Atribut
15166. Obnovení dalších souborů stavu systému bylo dokončeno.
15167. Cesta k souboru protokolu auditováni služby DHCP je příliš dlouhá.
15168. Kód požadavku není platný.
15169. Typ kontextové položky Název typu je odvozen od typu základní položky X. Vždy předávejte základní typ kontextové položky.
15170. Verze tohoto seznamu stop není serverem podporována.
15171. Databáze správy licencí Terminálové služby je pravděpodobně poškozena. Chcete-li problém vyřešit, ujistěte se, že byla požadovaným skupinám udělena správná oprávnění k adresáři LServer. Pokud potíže přetrvají, sestavte databázi správy licencí Terminálové služby znovu a volejte službu Microsoft Clearinghouse. Až budete volat službu Clearinghouse, mějte připraveny informace o nákupní smlouvě k licenci.
15172. Aplikaci Proxy nelze exportovat.
15173. Ikona tohoto zařízení nebo typu zařízení není k dispozici.
15174. Chyba pořadí datových bodů výsečového grafu – Body Front a Back nejsou přiřazeny.
15175. Členové této skupiny mohou vytvářet příchozí jednosměrné vztahy důvěryhodnosti pro tuto doménovou strukturu.
15176. Chyba rozboru %1
15177. Tato instalace služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) vyžaduje změny konfigurace domény. Změny konfigurace však dosud nebyly replikovány do instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) %1. Po dokončení replikace zkuste znovu nainstalovat službu AD LDS.
15178. Název nejvyššího elementu %1 se musí shodovat s názvem deklarace DOCTYPE %2.
15179. _Switch ViewingMode
15180. Konfigurace počítače serveru obsahuje požadavek na šifrování dat. Počítač uživatele %1\%2 připojeného k portu %3 neumožňuje šifrování. Linka byla odpojena.
15181. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože obsah XML má neplatné hodnoty.
15182. Je třeba zadat příjemce.
15183. Prostředek nelze přidat do dočasného modulu nebo do dočasného sestavení.
15184. Soubor globálního tezauru %2 má neplatný formát. Opravte soubor. Podrobný popis chyby naleznete v trasování prodejní verze. Informace o fulltextovém trasování prodejní verze naleznete v uživatelské dokumentaci.%1
15185. text = "
15186. Změnit časové pásmo
15187. Tento objekt nelze otevřít v rámci transakce.
15188. Důvod: Chyba inicializace
15189. Oba přístupové objekty musí být statické.
15190. Volání Win32 API se nezdařilo: Volání (%1). Ujistěte se, že nejsou uzamčeny žádné soubory a zvažte možnost vyřešení problému restartováním.%2%3%4%5
15191. Chcete %1 přepsat? (Ano/Ne):
15192. V tomto systému není k dispozici žádný hypervisor.
15193. Typ šipek os
15194. Odkaz na systémový objekt (%1) %2 a zpětný odkaz na %3 jsou správné.
15195. Při vytváření události čekající instalace došlo k chybě.
15196. Probíhá pokus o zveřejnění stínové kopie jako místního přípojného bodu %1.
15197. Doručené přijaté pakety = %1!u!
15198. Získá nebo nastaví hodnotu Y, která se používá jako datový popisek.
15199. Nelze naformátovat zprávu %1. Funkce FormatMessage vrátila hodnotu %2. Depeše nebude odeslána.
15200. Nebyl nalezen typ Název typu.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions