English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

7201. Entitu typu Název typu nelze projektovat, protože již existuje instance typu Název typu pro entitu X.
7202. Prostředek koordinátoru MSDTC nemá požadovanou závislost na prostředku typu Síťový název. Specifikace chyby: %1
7203. Chcete ukončit dávkovou úlohu (A/N)?
7204. Zadaná hodnota příkazu protokolovací služby není rozpoznána.
7205. Intel 82801DB ICH4
7206. UUID objektu už byl zaregistrován.
7207. Nastavení intervalu zápisů záznamů monitorování účtů je aktuálně nakonfigurováno v rámci zásad skupiny a nelze je změnit.
7208. Služba WINS nemohla získat počet aktualizací ze záznamu Push. Nebudou použity žádné výchozí hodnoty.
7209. Ukončování funkce LPRemove.
7210. Odpověď neobsahuje parametr CacheControl a Status Code = X.
7211. Klient služby WS-Management nemůže žádost zpracovat. Identita zdroje události se neshoduje s identitou počítače, od nějž klient nastavil odběr.
7212. Nelze načíst oddíl konfigurace.
7213. Účet %1 nelze převést na účet řadiče domény, protože jeho atribut třídy objektu v adresáři není typu počítač ani z něj není odvozen. Pokud je to způsobeno pokusem nainstalovat řadič domény starší verze než Windows 2000 v doméně systému Windows 2000 a novějšího, je nutné předem vytvořit účet pro řadič domény se správnou třídou objektu.
7214. Vyhledávací služba systému Windows zastavila proces hostitele protokolu, protože spotřebovával příliš mnoho prostředků. Bude spuštěn nový proces hostitele protokolu. Není nutný zásah uživatele.%1
7215. Zásobník ringu 2 se používá.
7216. Hodnota DisplayMode není platná.
7217. Vytvoří položku trasování při výskytu události s touto mírou podrobností.
7218. Probíhá zkouška řadiče domény %1!ws! s adresou %2!ws! v doméně %3!ws! v doménové struktuře %4!ws!.
7219. Hlasový řadič pro satelitní komunikaci
7220. Požadovaná položka nebyla v mezipaměti nalezena.
7221. Seznam stop nemá žádné alternativy přepnutí.
7222. Uživatel připojený k portu %1 byl odpojen, protože nejsou k dispozici žádné prostředky operačního systému.
7223. Třída TreeNodeStyleCollection může obsahovat pouze vlastnosti TreeNodeStyles.
7224. Protokol DHCPv6 Relay nevytvořil semafor. Uvedený údaj je kód chyby.
7225. Typ události: Upozornění
7226. Neplatné heslo agenta
7227. Hodnota tohoto parametru musí být v rozsahu od X do Y.
7228. Port je již otevřen.
7229. Protokol IGMP nemůže vytvořit událost. Uvedený údaj je kód chyby.
7230. Čínká lidová republika
7231. MSBUILD: Chyba MSB1015: Nástroj MSBuild nelze spustit v této verzi operačního systému. Je podporován pouze v systému verze Windows 2000, Windows XP a novější.
7232. V souboru bitových kopií %2 nebyla nalezena spustitelná bitová kopie pro architekturu %1.
7233. Žádný výběr
7234. <Účet domény nenalezen>
7235. Zadaná cesta kanálu není platná.
7236. Fond aplikací %1 byl zakázán. Požadavek protokolu %2 na vytvoření fondu aplikací se nezdařil. Restartujte fond aplikací, aby Aktivační služba procesů systému Windows (WAS) mohla určit správný stav protokolu. Datové pole obsahuje číslo chyby.
7237. Chyba analýzy manifestu: V textovém kontextu byl nalezen neplatný znak.
7238. Neošetřená vnitřní chyba (X).
7239. Do zadané složky [2] nelze zapisovat.
7240. Ovladač pro digitalizaci videa nahlásil neopravitelnou chybu. Nyní je v nestabilním stavu.
7241. Šířka ohraničení musí být větší než 0.
7242. Šablona zobrazení otázky
7243. Nastaví, obnoví nebo zobrazí klíč DfsDnsConfig v registru serveru.
7244. Všechny logické jednotky
7245. Spuštění nečinné úlohy
7246. Disk je plný. Tato chyba je zastaralá a již by neměla být hlášena. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
7247. Chyba funkce QOSEnumerateFlows
7248. Pro ověřenou zprávu nelze vytvořit objekt algoritmu hash.
7249. Zadané zařízení je určeno na odstranění.
7250. Nelze určit oddělovač desetinných míst serveru. Nelze vytvářet číselné literály, které nejsou v podobě celých čísel.
7251. Index návratového argumentu je nesprávný v kolekci X. Zadané umístění je Y, zatímco očekávané umístění je Z.
7252. Probíhá dokončování shromažďování dat - počkejte prosím.
7253. Organizování výstupního souboru
7254. Bosenština (latinka)
7255. Neopravitelná chyba ve složce %1.
7256. Došlo k chybě při otevírání nebo načítání konfiguračního souboru.
7257. *** Neplatna moznost: %1
7258. Nelze provést inverzi matrice, protože tuto matrici nelze převracet.
7259. Vlastnost vydavatele %1 obsahuje neplatnou hodnotu. Hodnota má neplatný typ, nespadá do platného rozsahu, nelze ji aktualizovat nebo není podporována tímto typem vydavatele.
7260. Nelze odstranit připojení, které je navázáno.
7261. Obsah a formát e-mailové zprávy s oznámením o úspěšně obnoveném hesle
7262. Určuje typ, který může být vytvořen pro operace Update, Insert a Delete v případě, kdy metoda místo jednoho parametru pro každou vlastnost přebírá tento typ.
7263. Logaritmické měřítko přepočítá hodnoty zobrazené v polích Minimum a Maximum jako mocninu LogarithmBase pro hodnotovou osu na základě rozsahu dat. U logaritmických grafů nejsou povoleny nulové ani záporné hodnoty dat.
7264. Vnitřní chyba: Dílčí disk sloupce není odpojen.
7265. Při instalaci sestavení [6] došlo k chybě. Podpis nebo katalog nelze ověřit nebo není platný. {{rHRESULT: [3]. rozhraní sestavení: [4], funkce: [5], součást: [2]}}
7266. Přeloženo názvovým serverem = %1
7267.
7268. Byl proveden pokus o neplatnou operaci s registrem clusteru.
7269. Parametr není platný.
7270. Název měněného fondu aplikací (stejný jako identifikátor)
7271. Konfigurační vlastnosti aplikace Microsoft Exchange 5.5 nebyly nastaveny. Zadejte je a akci opakujte.
7272. Typ prvku pole je Object a atribut dt má hodnotu NULL.
7273. Vlastnost BaseAddress nelze změnit před voláním metody MakeReadOnly.
7274. K systému zásad jste přidali sestavení, které není podepsáno silným názvem. Může způsobit chyby načítání a neočekávané chování. Opravdu chcete tuto akci provést?
7275. Server vrátil název souboru (X), který není platný.
7276. Ovladač přenosu přijal snímek, který narušil protokol.
7277. Převod jednotky %1 na %2...
7278. Stroj Zálohování serveru nečeká před provedením úkolů po obnovení na potvrzení.
7279. Vlastnost X nelze změnit dynamicky, pokud má objekt Page motiv předlohy se styly. Pro dynamické ovládací prvky nastavte vlastnost před voláním metody ApplyStyleSheetSkin().
7280. %1 (%2) %3Ověření načtení stránky opravy ze souboru %4 na posunu %5 o velikosti %6 bajtů se nezdařilo. Došlo k neshodě čísla stránky. Bylo očekáváno číslo stránky %8, ale skutečné číslo stránky bylo %9. Operace čtení se nezdaří a dojde k chybě %7. Pokud potíže potrvají, obnovte databázi z dřívější zálohovací sady.
7281. Osa – dynamický výpočet intervalu. Počet opakování je vyšší než normální.
7282. Výpis soukromých vlastností pro všechny typy prostředků:
7283. Pro zjišťování masek by měl klient použít protokol ICMP.
7284. Řadič Serial ATA
7285. Modul cenových indikátorů – Chybí parametr Shift.
7286. Syntaxe poblíž textu %1 je nesprávná. SQLSTATE=42000
7287. Program Windows Media Player nemůže synchronizovat obsah odběru, protože nejste přihlášeni k obchodu online, který obsah poskytuje. Přihlaste se k obchodu online a akci opakujte.
7288. Klíčové slovo %1 nemůže obsahovat uzly %2.
7289. Vložené schéma %1 již je definováno.
7290. Zadaného člena Člen u typu Název typu nelze převést na výraz úložiště LINQ to Entities.
7291. Chcete porovnat další soubory (A/N)?
7292. postovni agent
7293. Protokol chyb je zaplněn z 80%%.
7294. Měnit odsazení Posix ID přiřazené k důvěryhodné doméně
7295. Maximální počet zdvihů je dva.
7296. Systém souborů připojil nový svazek.
7297. Invalid option value.
7298. Proces vytváření připojení prvku VideoPort se nezdařil.
7299. Zvýšení úrovně řadiče domény
7300. Nepřípustný volaný.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions