English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

36001. Znamená, že implicitně se podproces pokusil ukončit sebe (voláním funkce NtTerminateThread s hodnotou NULL) a že to byl poslední podproces v aktuálním procesu.
36002. Vybraný ovladač tohoto zařízení nepodporuje systém Windows.
36003. Přidružení úložiště stínové kopie svazku byla úspěšně odstraněna.
36004. Modul plug-in podal chybovou zprávu. Další informace naleznete na kartě řešení potíží nebo v protokolu aplikačních událostí.
36005. Nastavení serveru proxu je ručně.
36006. Cesta umístění obsahuje neplatné znaky.
36007. Došlo k pokusu o přidání více zpětných volání k delegátovi, který nepodporuje vícesměrové vysílání.
36008. %1Catalog: %2. Na externí požadavek bylo spuštěno hlavní sloučení.
36009. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) zjistila, že tabulka sledování kvót nebyla nalezena nebo není sestavena úplně. Tabulka bude znovu sestavena na pozadí (pokud to bude možné, bude pokračovat postup nějakého předchozího sestavení). Až do dokončení sestavení se vynucení kvót neprojeví.
36010. Server dálkového přístupu nemohl získat adresu IP od serveru DHCP, která by se použila pro adaptér serveru. Příchozí uživatel nebude schopen se připojit pomocí IP.
36011. Operace čištění instalace jazykové sady
36012. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože požadavek obsahuje neplatný identifikátor URI pro cílový prostředek.
36013. Není k dispozici žádný aktuální místní certifikát EFS, který by bylo možné zálohovat.
36014. %1!d! den
36015. Neplatný seznam tónů
36016. uzivatelske informace: %1
36017. Probíhá obnovení atributu metabázového souboru určeného jen ke čtení. Tato akce je požadována z důvodu zpětné kompatibility.%1%2%3%4%5
36018. Bloky výjimek smějí mít maximálně jednu klauzuli finally.
36019. Příkaz Rethrow je platný pouze uvnitř bloku Catch.
36020. Operace NLS znovu vytvořila klíč registru %1.
36021. Na tomto počítači není k dispozici tento typ sběrnice pro %2.
36022. Automatická konfigurace povolena : Ne
36023. Text záhlaví sloupce legendy
36024. Vztah důvěryhodnosti mezi primární doménou a důvěryhodnou doménou selhal.
36025. Inicializace přesměrování zařízení TS RDPRD pro jednouživatelskou relaci %1 selhala. Přesměrování systému souborů, tiskáren a sériových a paralelních portů bude zakázáno. Další chyby naleznete v protokolu událostí systému.
36026. Chybí seznam GRL.
36027. Jeden nebo všechny zadané zdroje nepracují správně. Zkontrolujte, zda jsou zdroje správně nakonfigurovány.
36028. Šířka a výška obrázku nemůže být záporné číslo.
36029. Nebyl nalezen zprostředkovatel X.
36030. Funkce GetExitCodeThread vrátila hodnotu FALSE, kód důvodu: %1.
36031. Operace není povolena na soketech, které nejsou připojeny.
36032. Non-decorated object
36033. %1 (%2) %3Defragmentace online zahájila plný průchod souboru %4 datového proudu.
36034.
36035. Požadovaný parametr %1 příkazu %2 nebyl zadán.
36036. Při načítání typu CategoryEditor došlo k výjimce: X
36037. Sběrač nepřečetl registr %2.%1
36038. Zadaný obor názvů není zaregistrován na serveru.
36039. Výčet byl již dokončen.
36040. Soubor není databázový soubor.
36041. Přijmout dokumenty CSDL označené identifikátorem m:DataServiceVersion=1.0 nebo nižším
36042. Po inicializaci instance nelze nastavit vlastnost InstanceLifetime. Před nastavením vlastnosti RawValue je třeba použít výchozí konstruktor a ručně nastavit vlastnosti CategoryName, InstanceName, CounterName, InstanceLifetime a ReadOnly.
36043. Bod předaný funkci GetMouseMovePoints není ve vyrovnávací paměti.
36044. Změny byly úspěšně zapsány do samostatného kořenového adresáře systému Windows 2000.
36045. Číslo X výrazu argumentu typu Název typu není platné.
36046. Při nastavování datového prvku došlo k chybě.
36047. Volání metody objektu v aplikaci modelu COM+ bylo odmítnuto, protože volající nemá správné oprávnění k provedení tohoto hovoru. V aplikaci modelu COM+ jsou nakonfigurovány kontroly přístupu na úrovních aplikace a komponenty, a provedení těchto kontrol je nyní povoleno. Zbývající část této zprávy obsahuje informace o metodě komponenty, kterou se volající pokoušel vyvolat, a o identitě volajícího.%1
36048. Vlastnost šablony TemplateContent lze nastavit pouze jednou.
36049. Pro tento svazek nejsou k dispozici žádné klíče pro duplikaci.
36050. Server DNS nalezl na řádku %3 souboru %2 neznámý příznak %1 mapování služby WINS na službu DNS. Přestože bude server DNS pokračovat v načítání a bude tento příznak ignorovat, doporučujeme související záznam o prostředku opravit nebo odebrat ze souboru zóny. Soubor zóny je umístěn v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns.
36051. Test nebyl nalezen. Zadejte znovu platný název testu.
36052. Systém Windows nemůže nastavit tento oddíl jako aktivní.
36053. Abonenta nelze uložit, dokud neexistuje třída událostí.
36054. Databáze správy licencí TS je poškozená. Databázový soubor správy licencí Terminálové služby "%1" nebylo možné přejmenovat za účelem vytvoření zálohy. Změňte název souboru ručně a spusťte znovu službu správy licencí Terminálové služby. Chcete-li přeinstalovat licence pro klientský přístup k Terminálové službě (TS CAL), bude třeba zavolat službu Microsoft Clearinghouse. Při volání do služby Clearinghouse mějte po ruce údaje Smlouvy o nákupu licence.
36055. Sloupec tabulky nebo název atributu XML, které mají být použity pro vlastnost ToolTip položky nabídky v případě vázání dat
36056. Terminálová služba přestane pracovat, protože vypršela lhůta poskytnutá tomuto počítači. Klepnutím na tuto zprávu spusťte nástroj Konfigurace Terminálové služby a zadejte režim licencování a platný licenční server Terminálové služby pro tento počítač.
36057. Protokol IPRIPv2 nemohl zaregistrovat frontu časovače s podprocesem Ntdll. Uvedený údaj je kód chyby.
36058. Konfigurační databáze je zaplněna.
36059. Služba WS-Management nemůže požadavek zpracovat. Identifikátor URI obsahuje neplatný znak (%1).
36060. Soubor neexistuje.
36061. Funkci CreateInstance nelze použít s objektem typu TypeBuilder.
36062. Odesílání příkazu [X]
36063. Služba protokolování zjistila poškozený soubor metadat.
36064. Změna na nezabezpečené vystavování.
36065. K provedení této operace je nutné povolit kanál protokolu událostí Microsoft-Windows-TaskScheduler.
36066. Připojení nelze použít k vytáčení čísla v době přihlašování. Je nastaveno pro jiné uživatelské jméno než je uvedené na kartě Smart Card. Pro použití v době přihlašování je musíte nastavit na používání uživatelského jména na této kartě.
36067. Styl použitý pro postranní panel
36068. Formátovací modul položky syndikace musí být konfigurován s položkou syndikace.
36069. Řízení činnosti clusteru obnoveno
36070. Seznam serverů protokolu STDA dostupných klientovi
36071. Délka podpisu DSA není 40 bajtů.
36072. Aktuální možnosti: %1
36073. Kontext volání není po dokončení volání přístupný.
36074. MSBUILD : error MSB1037: Pokud používáte přepínač /consoleLoggerParameters, zadejte jeden nebo více parametrů protokolovacího nástroje konzoly.
36075. Systém Windows nemůže vytvořit nová oprávnění pro kontejner objektu zásad skupiny <%1>. Upgrade objektů zásad skupiny domény se nezdařil. (%2)
36076. %1 (%2) %3Při částečném obnovení došlo v souboru protokolu %4 k přerušení zápisu. Záznam s chybou kontrolního součtu je umístěn na pozici %5. Poškození souboru bude opraveno a obnovení bude pokračovat.
36077. Podpis obsahuje nejméně jeden cyklický odkaz.
36078. Hlášená událost testu počítače je opravenou chybou hlášenou procesoru %1.
36079. K objektu nejsou přidružena žádná základní data modulu COM.
36080. Nelze najít datový proud mezipaměti.
36081. Naplánování pracovní položky pro modul sledování využití procesoru nebo limitů se nezdařilo. Chyba je uvedena v datech.
36082. Kontrola přepsání paměti BIOS/TCG. Při vyhledávání ovladače čipu TPM došlo k chybě.
36083. Obslužná rutina události, která má být při zahájení operace spuštěna v jiném podprocesu
36084. Aktivita: X, DisplayName: Y, InstanceId: Z - dokončení ve stavu A.
36085. V cílové bitové kopii nebyl nalezen očekávaný soubor INF.
36086. Pro šablonu s ID %1 byl úspěšně získán lístek pravosti.
36087. Velikost člena objektu plex je neplatná.
36088. Uvolnění podregistru clusterové služby během čištění uzlu clusteru se nezdařilo. Kód chyby: %1. Dokud nebude vyčištění úspěšně dokončeno, pravděpodobně nebude možné vytvořit nebo se připojit ke clusteru s tímto počítačem. Chcete-li vyčištění provést ručně, spusťte v tomto počítači příkaz cluster.exe s parametrem forcecleanup.
36089. Služba QoS: Plánovači paketů se nezdařilo zaregistrovat se u NDIS jako miniport.
36090. Protokolovací služba nemůže odstranit soubor protokolu nebo kontejner systému souborů.
36091. Iniciátoru se nezdařilo přidělit požadované prostředky pro zpracování požadavku, což vedlo k chybě vstupu nebo výstupu.
36092. Vrácená délka pole musí být rovna počtu požadovaných oddílů.
36093. Cesta fragmentu vybrala neznámý atribut. Mohou být použity pouze atributy type a nil.
36094. Byl požadován neplatný název. Požadovaný název nyní nelze načíst.
36095. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Identifikátor URI prostředku nepodporuje operaci %1.
36096. Hodnota XaTmMinWarmRecoveryInterval je větší než hodnota XaTmMaxWarmRecoveryInterval. Koordinátor MS DTC bude určené hodnoty ignorovat a místo nich použije výchozí hodnoty systému.
36097. Kontrolní blok šifrovaného svazku není platný.
36098. Byla dokončena kontrola rozšíření, která nejsou součástí systému.
36099. DHCPv6 - Obnovit vazbu
36100. Ze seznamu auth2 pro řadič domény určený jen pro čtení %1 byly odstraněny všechny hodnoty.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions